Вирок
від 03.07.2019 по справі 652/308/18
НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 652/308/18

Номер провадження 1-кп/660/8/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 рокусмт Нововоронцовка

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Нововоронцовського районного суду Херсонської області кримінальне провадження № 12016230130000234 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та проживаючого по АДРЕСА_1 , непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше несудимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним:

ОСОБА_4 , працюючи за контрактом від 01.04.2014, директором (керівником) комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» (код ЄДРПОУ 37411497), укладеного між вказаною особою та Високопільською селищною радою Високопільського району Херсонської області та будучи відповідно до посадової інструкції керівника зобов`язаним:

забезпечувати створення і ефективне функціонування структурного підрозділу комунального підприємства «Високопільський комунсервіс»;

забезпечувати освоєння нових видів виробів, робіт (послуг) для досягнення і підтримки високої ефективності праці по виробництву конкурентоздатної продукції;

брати участь у розробці стратегії підприємства, планів і програм розвитку;

на основі аналізу загальної потреби підприємства, задач і можливостей свого структурного підрозділу, складати календарний план структурного підрозділу і визначати напрями, методи і терміни його реалізації;

забезпечувати ведення переговорів і укладення із сторонніми організаціями і установами для досягнення задач структурного підрозділу;

здійснювати організаційно - методичне керівництво структурного підрозділу, відповідати за оснащення і розвиток його матеріальної бази, впровадження засобів автоматизації виробничих процесів, нової техніки та нових технологічних процесів;

забезпечувати постійне підвищення рівня професійних навиків працівників підприємства (структурного підрозділу) відповідно до цілей і стратегії підприємства організовувати підбір кадрів для структурного підрозділу;

організовувати роботу по аналізу результатів діяльності структурного підрозділу, його ефективності, розробці пропозицій по вдосконаленню форм і методів роботи, мір по усуненню наявних недоліків;

забезпечувати правильне витрачання грошових коштів структурного підрозділу відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів підприємства, а також своєчасне складання встановленої звітності;

керувати працівниками підприємства.

Таким чином, постійно обіймаючи посаду директора комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», тобто постійно здійснюючи функції керівника підприємства, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських та організаційно - розпорядчих функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та Примітки 1 ст. 364 КК України, являючись службовою особою, пройшовши навчання і виявивши потрібні знання нормативних документів з охорони праці та Закону України «Про охорону праці», що підтверджується посвідченням № 2093 від 12.07.2012, вчинив дії, кваліфіковані як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей, за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» (далі по тексту Закону), охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно - технічних, санітарно - гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров`я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Згідно ст. 6 Закону умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Відповідно до ст. 13 Закону, роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно - правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно - правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Відповідно до ст. 18 Закону, працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов`язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Процес підготовки працівника, його спеціальне навчання, перевірка знань з питань охорони праці регламентується вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці», відповідно до якого:

3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

4.1. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 12.02.2005 № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 з № 18/554, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства.

6.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Не зважаючи на вище викладене ОСОБА_8 , директор комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», перебуваючи у відпустці з 01.09.2016 року, будучи відповідальним за дотримання правил охорони праці на підприємстві, як його керівник (роботодавець) та особа яка має відповідні знання, не призначивши при цьому, своїм письмовим наказом особу, наділену повноваженнями виконувати обов`язки директора підприємства на час його відпустки, з власної ініціативи, 12.09.2016 року, прийшов на своє робоче місце та приступив до виконання своїх посадових обов`язків, з метою організації робіт у зв`язку з пуском в роботу артезіанської свердловини по вул. Заводській в смт Високопілля.

Так 12.09.2016 року о 08:00 годині, ОСОБА_8 , на території комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», розташованого за адресою: Херсонська область, смт Високопілля, вул. Гагаріна, 7, були поставлені виробничі завдання: водію ОСОБА_9 , який призначений на посаду «водія» наказом № 21 о/с від 01.08.2016 року, проводити в боксі технічний огляд автотранспортного засобу, слюсарю - сантехніку ОСОБА_10 , який призначений на посаду «слюсаря-сантехніка» наказом № 4 о/с від 13.04.2011 року, на каналізаційній насосній станції відкачувати стічні води з каналізаційного колодязя, інші слюсарі - сантехніки мали виконувати роботи на вище вказаній артезіанській свердловині, де відповідно знаходився і ОСОБА_8 .. В подальшому, 12.09.2016 року о 16:30 годині, на комунальному підприємстві «Високопільський комунсервіс» на каналізаційній насосній станції (далі по тексту -КНС), яка знаходиться в підпорядкуванні вказаного підприємства та розташована по АДРЕСА_2 , між приміщеннями Високопільської центральної районної лікарні та приміщеннями Високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, стався нещасний випадок, який на підставі пп. 1. та пп. 7. пункту 15 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року №1232, визнано таким, що пов`язаний з виробництвом, в результаті якого слюсар-сантехнік ОСОБА_10 та водій ОСОБА_9 загинули. А саме, після відкачування стічних вод з прийомного відділення КНС ОСОБА_10 закрив засувку живильного патрубка за допомогою подовжувального штоку, але стічні води продовжували надходити від каналізаційного колодязя до приямку. Тоді ОСОБА_10 , не повідомивши директора підприємства ОСОБА_4 про несправність, самостійно прийняв рішення спуститися у прийомне відділення КНС, щоб спробувати закрити засувку. Для цього він надів запобіжний пояс, закріпив до пояса страхувальний канат, другий кінець каната закріпив до металевої драбини, не надягнув протигаз та спустився у прийомне відділення КНС. Водій ОСОБА_9 , який перебував біля КНС за невстановлених слідством обставин, в цей час знаходився в надземній частині приміщення та спостерігав за ОСОБА_10 .. Знаходячись у прийомному відділенні КНС без засобів захисту органів дихання ОСОБА_10 , надихавшись клоачних газів, що за відсутності вентиляції накопичились у повітрі над стоками, втратив свідомість та впав на підлогу, у відповідності до висновку судово-медичної експертизи № 38 від 17.10.2016 року, причиною смерті ОСОБА_10 стало отруєння клоачними газами, на момент смерті вказана особа перебувала у стані алкогольного сп`яніння середнього ступеня. В свою чергу, ОСОБА_9 намагаючись допомогти ОСОБА_10 , також спустився у прийомне відділення, теж втратив свідомість та впав, причиною смерті ОСОБА_9 відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 37 від 17.10.2016 року стало отруєння клоачними газами, на момент смерті він також перебував у стані алкогольного сп`яніння середнього ступеня.

Згідно з висновком судової інженерно - технічної експертизи в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності № 11194 від 18.07.2017, роботи, що проводили слюсар-сантехнік ОСОБА_10 та водій ОСОБА_9 , під час яких стався нещасний випадок, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою на підставі п.п. 15,88 «Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

Обставинами, що з технічної точки зору обумовили та сприяли настанню досліджуваного нещасного випадку з потерпілими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , є:

допуск до роботи непідготовлених виконавців, без відповідного спеціального навчання, перевірки знань та інструктажів з охорони праці, без ознайомлення працівників з наявними небезпечними та шкідливими факторами, що можуть негативно впливати на людину під час її виробничої діяльності;

відсутність на підприємстві передбачених вимогами нормативно-технічних актів засобів індивідуального захисту;

незадовільний технічний стан каналізаційної насосної станції - відсутність передбаченої нормативними вимогами системи вентиляції.

З технічної точки зору, відповідно до вказаної вище експертизи, в причинному зв`язку з подією нещасного випадку вбачаються дії керівника підприємства ОСОБА_8 , що не відповідали вимогам ст.ст. 8, 13, 18 Закону України «Про охорону праці», положенням НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці». НПАОП 41.0-1.01-79 «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів», НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» в частині: ознайомлення працівника під розписку про наявні в процесі виробничої діяльності небезпечні та шкідливі фактори; заборони допуску до роботи працівника, який не пройшов навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці; забезпечення встановленими засобами індивідуального захисту; забезпечення технічного стану каналізаційної насосної станції у відповідності до нормативно - технічних вимог.

Таким чином, керівник підприємства ОСОБА_4 , який організував виконання виробничих завдань 12.09.2016 року, знаючи правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на вказаному вище підприємстві, у відповідності до вимог нормативно-технічних актів був зобов`язаний забезпечувати на підприємстві проведення спеціального навчання, перевірку знань та відповідних інструктажів з охорони праці з постраждалими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , ознайомлювати їх під підпис з наявними в процесі виробничої діяльності небезпечними та шкідливими факторами. Також ОСОБА_4 , не забезпечив підприємство необхідними, належними засобами індивідуального захисту, не забезпечив технічний стан насосної станції у відповідності до нормативних вимог, оскільки без проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з охорони праці, без належних засобів індивідуального захисту, за наявного технічно несправного стану станції, працівників до роботи на такому об`єкті він мав категорично не допускати.

Отже, бездіяльність керівника комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», ОСОБА_4 , вчинена шляхом не виконання ним прямо передбачених нормативними актами вище вказаних обов`язків, обумовила та створила передумови для виникнення нещасного випадку та сприяло негативному впливу на постраждалих шкідливого фактору.

На цій підставі дії ОСОБА_4 , є невідповідними і перебувають у причинному зв`язку з подією нещасного випадку, який трапився з потерпілими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Оскільки допуск до роботи непідготовлених, не навчених, не проінструктованих працівників та не ознайомлення їх з наявними небезпечними та шкідливими факторами, призвело до того, що постраждалі стали виконувати потенційно небезпечну (газонебезпечну) роботу на свій розсуд, виходячи із власного розуміння безпечності способу виконання та не знаючи про негативні чинники (наявність отруйних речовин та недостатній вміст кисню у повітрі робочої зони). Відсутність системи вентиляції на станції обумовила накопичення клоачних газів у небезпечній для людини концентрації, а відсутність на підприємстві засобів захисту позбавила потерпілих можливості їх застосувати, що і спричинило загибель ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Позиція обвинуваченого ОСОБА_4 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, визнав повністю та пояснив, що обіймаючи посаду керівника комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», перебуваючи з 01.09.2016 року у відпустці, 12.09.2016 року вийшов на роботу у зв`язку з виробничою необхідністю для запуску свердловини та системи водопостачання та разом з бригадою з благоустрою весь день перебував біля свердловини. Близько 08 год. 00 хв. дав вказівку ОСОБА_9 здійснювати огляд автотранспорту для відкачування нечистот, а ОСОБА_10 був направлений до КНС для викачування нечистот. Близько 16 год. 30 хв. зателефонував ОСОБА_9 , щоб з`ясувати питання справності автомобіля, де останній повідомив, що він з ОСОБА_11 спускається у прийомне відділення КНС для полагодження засувки. Заборонивши останньому спускатися, ОСОБА_4 відразу поїхав до КНС, оскільки телефонний зв`язок обірвався. Прибувши на місце разом зі слюсарями та водієм, побачив на дні прийомного відділення КНС тіла ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відразу намагався витягнути, спустившись туди. Після підняття тіл за допомогою служби МНС, працівники швидкої допомоги констатували смерть ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Також пояснив, що вступні, повторні та цільові інструктажі з техніки безпеки провадилися на підприємстві ним особисто із відповідними записами у журналі, однак рідко. Додав, що у комунального підприємства були відсутні ліцензовані засоби захисту, зокрема протигази, працівники відповідних дозволів для здійснення робіт, пов`язаних з обслуговуванням КНС, не мали, виконання такої роботи не входило у їх посадові обов`язки, вказівки та дозволу на їх виконання особисто він не давав.

Свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.272 КК України, визнав повністю, з формуванням обвинувачення згоден, підтвердив, що дійсно його бездіяльність, яка полягала у відсутності проведених інструктажів щодо техніки безпеки працівників, не забезпечення працівників ліцензованими засобами захисту та здійснення неналежного контролю за діями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спричинила тяжкі наслідки, щиро розкаявся, у потерпілих просив вибачення, з посади керівника комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» звільнився у зв`язку з вказаними подіями. Щодо призначеного покарання просив суд не позбавляти його волі.

Докази напідтвердження встановленихсудом обставин.

Враховуючи пояснення обвинуваченого, а також те, що він не оскаржує фактичні обставини справи, які вказані в обвинувальному акті, правильно розуміє зміст цих обставин, не наполягає на допиті свідків по справі, розуміє неможливість в подальшому оскаржити дані фактичні обставини в апеляційному порядку, у суду не має сумнівів в добровільності та правдивості його позиції, тому відповідно до ч.3 ст.349 КПК України дослідження доказів відносно фактичних обставин справи визнано судом недоцільним, суд обмежив їх дослідження допитом обвинуваченого, потерпілих.

Потерпіла ОСОБА_6 у судовому засіданні пояснила, що 12.09.2016 року, її чоловік ОСОБА_9 , який працював водієм комунального підприємства«Високопільський комунсервіс»,в обідню перерву додому не прийшов, причину відсутності пояснив телефоном, а саме повідомив про несправність засувки у прийомному відділенні КНС. Доповнила, що звернула увагу на відсутність дома дроту, на який вішалася білизна. Про події, що сталися, дізналася пізніше. Доповнила, що ОСОБА_4 просив вибачення, допомогав у організації поховання її чоловіка. Щодо призначеного покарання просила суд суворо ОСОБА_4 не карати, застосувати до нього іспитовий строк, будь-яких претензій до нього не має.

Потерпіла ОСОБА_7 у судовомузасіданні пояснила,що зіслів чоловіка ОСОБА_10 , який працював слюсарем-сантехніком комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» їй відомо про те, що засувка у прийомному відділенні КНС була несправною за кілька днів до загибелі чоловіка. Також додала, що засобів захисту у її чоловіка не було, на роботі їх не видавали, однак всі про всі можливі ризики чоловік був обізнаним. Щодо призначеного покарання просила суд суворо ОСОБА_4 не карати, застосувати до нього іспитовий строк, будь-яких претензій до нього не має.

Свідок ОСОБА_12 пояснив, що 12.09.2016 року ОСОБА_4 дав йому, як слюсарю-сантехнікукомунального підприємства«Високопільський комунсервіс»інструктаж їхати на скважину. Про вказівки ОСОБА_4 , дані ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , не чув, про їх загибель дізнався в кінці робочого дня, коли допомагав ОСОБА_4 , який спустився в каналізаційну шахту, витягувати тіло ОСОБА_10 . Про те, чому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були у каналізаційній шахті пояснити не зміг. Додав, що відкачування вод не передбачало спускання, однак, як йому відомо, ОСОБА_10 раніше також спускався у випадку неможливості закриття засувки через потрапляння туди стороннього предмета. Також додав, що інструктажі з техніки безпеки на підприємстві проводилися керівником під підпис приблизно один раз на місяць, точних дат він не пам`ятає, а 12.09.2016 року інструктаж з ним проведеним не був.

Свідок ОСОБА_13 пояснила, що вона працює головним бухгалтером комунального підприємства «Високопільський комунсервіс». Кабінет в якому працює, знаходиться в іншому місці ніж місце роботи інших працівників закладу. Того дня близько 16 год. 45 хв. дізналася про загибель ОСОБА_10 та ОСОБА_9 від ОСОБА_4 , який перебував у відпустці. Доповнила, що обов`язки керівника закладу на час його відпустки на будь кого покладені не були. Щодо інструктажів з техніки безпеки пояснила, що інструктажі керівником проводилися з нею приблизно один раз на квартал. Доповнила, що підприємство належними засобами захисту не забезпечене через брак коштів.

Свідок ОСОБА_14 пояснила,що працюєконтролером комунального підприємства «Високопільський комунсервіс». Про події щодо загибелі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 дізналася 12.09.2016 року в кінці робочого дня. В цей день керівник закладу перебував у відпустці. Щодо інструктажів з техніки безпеки пояснила, що інструктажі керівником проводилися з нею як первинні так і повторні.

Стаття Закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений ОСОБА_4 .

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, безпосередньо оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд вважає, що дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.2 ст.272 КК України як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 .

Обставини, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, які б обтяжували покарання відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Мотиви призначення покарання та ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку і положення закону, якими керувався суд.

І з урахуванням характеру та ступеня суспільної небезпечності скоєного кримінального правопорушення, особи винного, характеризуючого виключно позитивно, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, врахувавши думку потерпілих та прокурора які просили призначити покарання із застосуванням ст.75 КК України, суд вважає, що він, як особа, не є суспільно небезпечним і його виправлення можливе без ізоляції від суспільства. На підставі ст.75 КК України можливе звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Питання щодо речових доказів суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

Витрати на залучення експерта при проведенні судової інженерно-технічної експертизи №11194 від 18.07.2017 року, які складають 7428,00 грн суд, з урахуванням положень ч.2 ст.124 КПК України, стягує з обвинуваченого.

Керуючись ст.ст. 369,371,374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі строком три роки з позбавленням права обіймати керівні посади при виконанні робіт пов`язаних з підвищеною небезпекою на строк три роки.

На підставіст.75КК Українизвільнити ОСОБА_4 від відбуванняпризначеного основногопокарання увиді позбавленняволі звипробуванням зіспитовим строкомтривалістю двароки,якщо вінпротягом визначеногосудом іспитовогостроку невчинить новогозлочину івиконає покладенніна ньогообов`язки.Покласти назасудженого ОСОБА_4 відповідно доп.п.1,2ст.76КК Українитакі обов`язки:-періодично з`являтисядля реєстраціїдо уповноваженогооргану зпитань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати за проведення інженерно-технічної експертизи №11194від 18.07.2017, в сумі 7428,00 грн.

Речові докази:протигаз із шлангом розміром близько 7 м. який зберігається в кімнаті речових доказів Високопільського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області знищити.

Копії документів: Штатного розкладу на 01.05.2016 р. КП «Високопільський комунсервіс» на 1 арк., Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серії АОО № 531708 на 1 арк., Довідки АВ № 501583 на 2 арк., Ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення на 1 арк., Договору про управління майном від 05.04.2011 р. на 3 арк., Довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк., Акту № 1 приймання передачі об`єктів соціальної сфери у користування та надання послуг населенню смт. Високопілля., Акту №2 приймання-передачі об`єктів соціальної сфери у користування та надання послуг населенню смт. Високопілля., Табелю обліку робочого часу за серпень 2016 року на 1 арк., Табелю обліку робочого часу за вересень 2016 року на 1 арк., Статуту КП «Високопільський комунсервіс» від 31.05.2012 на 6 арк., Копія посвідчення № 2093 і № 11. Оригінали документів: Посадову інструкцію керівника від 01.04.2016 р на 2 арк., Контракт з директором КП «Високопільський комунсервіс» від 01.04.2014 р. на 2 арк., Інструкцію з охорони праці під час робіт в колодязях системи водопостачання і водовідведення на 2 арк., Інструкцію з охорони праці для підсобних робітників на 2 арк., Інструкцію з охорони праці № 1 під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях де можливе накопичення небезпечних газів від 24.06.2011 на 2 арк., Інструкцію з охорони праці для слюсаря водопровідника на 4 арк., Трудовий договір укладений 11.04.2011 р., між КП «Високопільський комунсервіс» та ТарабакаВ.В. на 1 арк., Наказ (Розпорядження) № 2 від 11.04.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , на 1 арк., Посадову інструкцію для слюсаря - сантехніка від 11.04.2011 на 4 арк., Посадову інструкцію водія автотранспортних засобів від 27.09.2011 р., на 2 арк., Заяву ОСОБА_10 від 27.09.2011 р. на 1 арк., Трудовий договір укладений 01.09.2016 р., між КП «Високопільський комунсервіс» та ОСОБА_9 на 1 арк., Посадову інструкцію водія автотранспортних засобів від 01.08.2016 р., Книгу наказів по основній діяльності почата 04.04.2011 р., книгу наказів по особовому складу на 48 аркушах; Акт спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 12 вересня 2016 року близько 16 год. 30 хв. на комунальному підприємстві «Високопільський комунсервіс»., (Форма Н-5) на 13 аркушах, до якого додані наступні матеріали: Копія наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області від 14.09.2016 № 355 про призначення комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку із смертельними наслідками. Копія наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області від 28.09.2016 № 393 про продовження спеціального розслідування групового нещасного випадку із смертельними наслідками. Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок. Протокол № 1 комісії про розподіл обов`язків членів комісії. Ескіз місця нещасного випадку. Протокол зустрічі членів комісії з дружинами потерпілих. Фотознімки приміщення КНС. Протоколи опитування свідків нещасного випадку ( ОСОБА_4 - 2 протоколи) Пояснювальні записки свідків нещасного випадку ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 ) Ознайомлення дружин потерпілих про проведення розслідування. Довідки про склад сім`ї потерпілих. Копія паспорта ОСОБА_9 .. Копія трудової книжки ОСОБА_9 .. Копія особової картки ОСОБА_9 .. Копія водійського посвідчення ОСОБА_9 .. Копія паспорта ОСОБА_10 .. Копія трудової книжки ОСОБА_10 .. Копія особової картки ОСОБА_10 .. Копія Повідомлення про нещасний випадок від 12.09.2016 р.. Копія виписки з висновку експерта експертизи трупа ОСОБА_19 №37. Копія виписки з висновку експерта експертизи трупа ОСОБА_10 № 38. Копія журналу реєстрації інструктажів з охорони праці. Копія журналу вступного інструктажу з питань охорони праці. Копія інструкції з охорони праці № 5 під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичування небезпечних газів. Копія посадової інструкції для слюсаря сантехніка-сантехніка. Копія інструкції з охорони праці для слюсаря сантехніка- сантехніка. Копія робочої інструкції для водія. Копія свідоцтва про смерть потерпілого ОСОБА_10 . Копія свідоцтва про смерть потерпілого ОСОБА_9 . Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Копія наказу на переведення підсобного працівника ОСОБА_9 водієм автотранспортних засобів. Копія наказу про призначення ОСОБА_10 слюсарем- сантехніком. Копія положення Статуту про КП «Високопільський комунсервіс». Копія табеля обліку робочого часу за вересень місяць 2016 року. Довідка про не нанесення матеріальних збитків. Довідка про надання потерпілим матеріальної допомоги. Копія акту перевірки від 27.09.2016 р. №41а. Копія припису перевірки від 27.09.2016 р. №12. Копія протоколу, постанови про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_4 ; Акт №1 про нещасний випадок, пов`язаний з виробництвом ОСОБА_10 (Форма Н-1) на 8 арк., Акт №2 про нещасний випадок, пов`язаний з виробництвом ОСОБА_9 (Форма Н-1) на 8 арк. залишити зберігати при справі.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Херсонського апеляційного суду через Нововоронцовський районний суд Херсонської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення03.07.2019
Оприлюднено12.06.2023
Номер документу82804982
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —652/308/18

Вирок від 03.07.2019

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 14.06.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 08.06.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 04.06.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 04.06.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 31.05.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 31.05.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 25.05.2018

Кримінальне

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Каневський В. О.

Ухвала від 17.05.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Херсонської області

Гемма Ю. М.

Ухвала від 05.05.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Херсонської області

Коломієць Н. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні