ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2019 р. Справа № 911/2015/19

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В., при секретарі судового засідання Литовці А.С., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Транс-Інвест

до Товариства з обмеженою відповідальністю Брайтіс

про стягнення 5000,00 грн.

за участю представників

позивача: Подворний І.Д. - предст. за дов. від 18.10.2018;

відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

До господарського суду Київської області звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРАНС\-ІНВЕСТ" (далі - позивач) з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Брайтіс (далі - відповідач) про стягнення 5000,00 грн. штрафу.

Позовні вимоги обгрунтовані порушенням відповідачем строків надання послуг, визначених договором про надання послуг № 09-40 від 01.07.2016.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.08.2019 відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, розгляд справи по суті призначено на 16.09.2019.

Присутній в судовому засіданні 16.09.2019 представник позивача обґрунтував в усному порядку заявлені вимоги та просив суд задовольнити позов в повному обсязі. При цьому представник позивача просив не покладати на відповідача витрати позивача по сплаті судового збору.

Відповідач явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, правом на подання відзиву на позовну заяву не скористався, жодних заперечень щодо вимог позивача не надав, про розгляд справи та дату судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить наявне в матеріалах справи рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.

Частиною 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Зважаючи на відсутність підстав для відкладення розгляду справи та наявність у матеріалах справи доказів, необхідних і достатніх для вирішення спору по суті, суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Згідно з ч. 8 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадках розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

16.09.2019, після виходу з нарадчої кімнати, відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, та об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

встановив:

між Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Транс-Інвест (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Брайтіс (виконавець) 01.07.2016 укладено договір про надання послуг № 09-40 (далі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються послуги ): ремонтні роботи Автогрейдера Caterpillar 160K, бульдозера Caterpillar D6R, екскаватора гідравлічного Caterpillar 336DL, а замовник зобов`язується оплачувати надані послуги.

Згідно з п. 1.2. Договору детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься у акту виконаних робіт.

За умовами п. 2.1. Договору виконавець зобов`язаний, зокрема, за письмовим завданням замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше 5 днів з дня отримання завдання.

Здавання послуг виконавцем та приймання їх результатів замовником оформлюється актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг (п. 4.2. Договору).

Пунктом 5.2. Договору (в редакції додаткової угоди № 1 від 01.07.2016 до Договору) сторони обумовили, що у випадку порушення строку надання послуг виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі 5000,00 грн.

Відповідно до п. п. 7.1.-7.3. Договору останній вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1. цього Договору та закінчується 31.12.2016. Закінчення строку цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невідємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені їх печатками (п. 8.5. Договору).

Замовником 01.08.2016 надано виконавцю Завдання до Договору, відповідно до якого, в порядку та на умовах, визначених Договором, замовник просив виконавця протягом 5 (п`яти) днів виконати наступні ремонтні роботи бульдозера Caterpillar D6R: зняти двигун; розібрати двигун; дефектовка двигуна; мийка, чистка двигуна; збірка двигуна.

Сторонами 14.08.2016 складено акт виконаних робіт за Договором, згідно з яким на виконання наданого замовником завдання від 01.08.2016 виконавець виконав наступні ремонтні роботи бульдозера Caterpillar D6R: зняття двигуна - 02.08.2016; розібрання двигуна - 04.08.2016; дефектовка двигуна - 09.08.2016; мийка чистка двигуна - 13.08.2016; збірка двигуна - 13.09.2016. Вказаний акт підписано уповноваженими представниками сторін та скріплено печатками підприємств.

У зв`язку з тим, що відповідач прострочив строк надання визначеним Договором послуг на 11 днів, позивач з метою досудового врегулювання спору звернувся до відповідача з листом-вимогою за вих. № 15/03-01 від 15.03.2017 щодо стягнення штрафних санкцій, у якій вимагав протягом семи днів з моменту отримання даного листа-вимоги сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія Транс-Інвест грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. в якості сплати штрафних санкцій. Лист-вимога за вих. № 15/03-01 отримана відповідачем 15.03.2017, що підтверджується відповідною відміткою про отримання в листі-вимозі.

Враховуючи те, що відповідач відповідь на лист-вимогу не надав та штрафні санкції не сплатив, позивач звернувся до суду з відповідним позовом.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, договір є підставою виникнення цивільних прав та обов`язків. Цивільні права і обов`язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Цивільного Кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Приписами ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України встановлено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно із ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

За своєю правовою природою укладений сторонами Договір є договором про надання послуг.

Згідно з ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовами Договору сторони обумовили, що за письмовим завданням замовника виконавець зобов`язаний надати визначені Договором послуги не пізніше п`яти днів з дня отримання завдання.

Відповідно до наданого 01.08.2016 замовником завдання, виконавець мав обов`язок надати визначені Договором послуги не пізніше 06.08.2016.

Відповідно до наявного в матеріалах справи акту виконаних робіт від 14.08.2016, визначені завданням замовника від 01.08.2016 ремонтні роботи завершено в повному обсязі 13.08.2016.

Таким чином виконавець допустив порушення визначених п. 2.1. Договору строків надання послуг.

Відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами та договором (частина друга статті 193, частина перша статті 216 та частина перша статті 218 Господарського кодексу України).

Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 Господарського кодексу України є штрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Розмір штрафних санкцій відповідно до ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання, або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Отже право встановити в договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України.

Пунктом 5.2. Договору (в редакції додаткової угоди від 01.07.2016 до Договору) сторони передбачили, що у випадку порушення строку надання послуг виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі 5000,00 грн.

За приписами ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З огляду на викладене вище, а також те, що факт порушення відповідачем договірних зобов`язань судом встановлений і по суті останнім не спростований, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-80, 237, 238, 240, 242 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Брайтіс (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, пров. Квітковий, буд. 2-А, приміщення 30; код ЄДРПОУ 40461789) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Транс-Інвест (50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, буд. 165; код ЄДРПОУ 38465370) 5000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп. штрафу.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 27.09.2019.

Суддя О.В. Щоткін

Дата ухвалення рішення 16.09.2019
Оприлюднено 30.09.2019

Судовий реєстр по справі 911/2015/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.08.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/2015/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону