ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2802/19

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Савченко А.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом адвокатського об`єднання „Гвоздій та Оберкович» до товариства з обмеженою відповідальністю „Європіан агро інвестмент юкрейн» про стягнення 305 375,33 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Адвокатське об`єднання „Гвоздій та Оберкович» (далі по тексту - АО „Гвоздій та Оберкович» ) звернулось до господарського суду із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю „Європіан агро інвестмент юкрейн» (далі по тексту - ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» ) про стягнення заборгованості у загальному розмірі 305 375,33 грн., яка складається із суми основного боргу у розмірі 246 822,99 грн., збитків від інфляції у розмірі 9 082,58 грн., трьох відсотків річних у розмірі 5 277,37 грн. та пені у розмірі 44 192,39 грн. Позовні вимоги обґрунтовані фактом неналежного виконання відповідачем зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. в частині оплати вартості наданих позивачем послуг.

ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» не скористалось наданим законом правом на участь свого представника у судовому процесі з розгляду даної справи, відзиву на позовну заяву до господарського суду від відповідача не надходило. Оскільки ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» не було надано суду відзиву на позов, справа розглядається за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

01.10.2018р. між АО „Гвоздій та Оберкович» (Адвокатське об`єднання) та ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» (Клієнт) було укладено договір про надання правової допомоги №93/10-18, предметом якого відповідно до п. 1.1 Клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання приймає на себе зобов`язання щодо надання правової допомоги Клієнту, обсяг якої визначається у додатках/додаткових угодах до цього договору або іншим чином письмово погоджується сторонами, а Клієнт зобов`язується оплатити надані послуги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до п. 2.4 договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. по закінченню кожного календарного місяця, в якому надавалися послуги, Адвокатське об`єднання направляє Клієнту два примірники підписаного та скріпленого печаткою Адвокатського об`єднання акту надання послуг, а Клієнт зобов`язується підписати такі акти, скріпити їх своєю печаткою (за її наявності) та повернути один оригінальний примірник Адвокатському об`єднанню протягом п`яти календарних днів з моменту отримання актів.

Згідно з п. п. 7.1, 7.2 договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. за надання правової допомоги Клієнт сплачує Адвокатському об`єднанню гонорар. Гонорар сплачується в національній валюті України - гривні. Розмір гонорару, порядок його обчислення (фіксований розмір, погодинна оплата тощо) та порядок проведення розрахунків за виконання доручень Клієнта за цим договором визначається у додатках до цього договору, які є його невід`ємними частинами. При цьому у додатках до цього договору може бути визначений еквівалент в доларах США або євро вартості години роботи спеціаліста, залученого Адвокатським об`єднанням. Таким чином, вартість послуг та гонорар Адвокатського об`єднання визначається сторонами у відповідності до ст.524 ЦК України в доларах США або євро, та сплачується Клієнтом протягом 10 (десяти) банківських днів від дати надсилання рахунку шляхом перерахування гривневого еквіваленту загальної суми рахунку по курсу НБУ на день виставлення рахунку на поточний банківський рахунок Адвокатського об`єднання. Рахунки за послуги, що надаються Адвокатським об`єднанням, надсилаються Клієнту щомісячно, якщо інше не погоджено сторонами.

Положеннями п. 8.2 договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. передбачено, що у разі порушення строку сплати рахунків Адвокатського об`єднання, Клієнт за письмовим запитом Адвокатського об`єднання зобов`язаний сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості неоплачених послуг за кожний день затримки оплати.

Відповідно до п. 10.1 договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. договір вступає в дію з дати його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2019р.

Шляхом підписання додаткової угоди №1 від 01.10.2018р. до договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. сторонами було визначено погодинні ставки працівників АО „Гвоздій та Оберкович» .

З матеріалів справи вбачається, що між сторонами по справі були підписані наступні акти наданих послуг: акт №505 від 31.10.2018р. на суму 196 357,32 грн. та акт №521 від 30.11.2018р. на суму 50 465,67 грн. Крім того, позивачем було виставлено відповідачу рахунок №1556 від 29.11.2018р. на суму 196 357,32 грн. та рахунок №1608 від 12.12.2018р. на суму 50 465,67 грн.

26.07.2019р. АО „Гвоздій та Оберкович» звернулось до ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» із претензією №16/2019, відповідно до якої позивач просив сплатити заборгованість за надані на підставі договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. послуги, вартість яких складає 246 822,99 грн. Оскільки претензія про сплату заборгованості була залишена відповідачем без відповіді та задоволення АО „Гвоздій та Оберкович» було подано до господарського суду дану позовну заяву з метою захисту порушених прав.

Вирішуючи питання про правомірність та обґрунтованість заявлених в межах даної справи позовних вимог, суд виходить із наступного.

В силу положень ст.ст. 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Зобов`язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ч.1 ст. 179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Положеннями ст. 901 ЦК України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Згідно зі ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

В силу положень ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтями 610, 612 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Позивачем прийняті на себе зобов`язання з надання послуг, передбачених умовами договору №93/10-18 від 01.10.2018р. у жовтні та листопаді 2018р. були виконанні у повному обсязі, що підтверджується підписаними між сторонами по справі актами наданих послуг на загальну суму 246 822,99 грн. При цьому, будь-яких зауважень відповідача щодо якості або вартості наданих послуг наявні в матеріалах справи акти не містять. Таким чином, відповідачем у порушення зобов`язань, прийнятих на себе за договором №93/10-18 від 01.10.2018р. не було оплачено вартість наданих позивачем послуг на загальну суму 246 822,99 грн.

З викладених обставин позовні вимоги АО „Гвоздій та Оберкович» до ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» про стягнення суми основного боргу у розмірі 246 822,99 грн. підлягають задоволенню як законні та обґрунтовані.

Згідно з ч. 2 ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом цієї норми закону нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до складу грошового зобов`язання і вважаються особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування останнім утримуваними грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

У зв`язку із порушенням відповідачем прийнятих на себе грошових зобов`язань щодо здійснення своєчасної та в повному обсязі оплати вартості наданих послуг позивачем, в порядку ст. 625 ЦК України, було нараховано відповідачу до сплати три відсотки річних у загальному розмірі 5 277,37 грн. та збитки від інфляції у загальному розмірі 9082,58 грн.

Як вбачається з наданого позивачем розрахунку трьох відсотків річних останнім було нараховано відповідачу до сплати три відсотки річних у розмірі 4244,55 грн., розраховані на суму основного боргу у розмірі 196 357,32 грн. протягом періоду з 14.12.2018р. по 02.09.2019р., а також три відсотки річних у розмірі 1032,82 грн., розраховані на суму основного боргу у розмірі 50465,67 грн. протягом періоду з 28.12.2018р. по 02.09.2019р. Проаналізувавши здійснений позивачем розрахунок трьох відсотків річних, господарський суд дійшов висновку про правильність та обґрунтованість здійсненого позивачем розрахунку. Наведене має наслідком необхідність задоволення заявлених АО „Гвоздій та Оберкович» до ТОВ „Європіан агро інвестмент юкрейн» позовних вимог у названій частині шляхом присудження до стягнення на користь позивача трьох відсотків річних у загальному розмірі 5 277,37 грн.

Як вбачається з матеріалів справи АО „Гвоздій та Оберкович» було заявлено до стягнення збитки від інфляції у розмірі 7556,44 грн., розраховані на суму основного боргу у розмірі 196 357,32 грн. протягом періоду з 14.12.2018р. по 02.09.2019р., а також збитки від інфляції у розмірі 1526,14 грн., розраховані на суму основного боргу у розмірі 50465,67 грн. протягом періоду з 28.12.2018р. по 02.09.2019р.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок збитків від інфляції господарський суд дійшов висновку, що правильним розміром інфляційних нарахувань є сума у загальному розмірі 8314,87 грн. Наведене має наслідком необхідність часткового задоволення заявлених АО „Гвоздій та Оберкович» позовних вимог шляхом присудження до стягнення із відповідача збитків від інфляції у розмірі 8314,87 грн.

З посиланням на умови п. 8.2 про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р., а також приписи чинного законодавства АО „Гвоздій та Оберкович» було нараховано відповідачу до сплати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України у загальному розмірі 44 192,39 грн. При цьому, позивачем було здійснено нарахування пені на суму основного боргу у розмірі 196 357,32 грн. протягом періоду з 14.12.2018р. по 14.06.2019р., а також здійснено нарахування пені на суму основного боргу у розмірі 50465,67 грн. протягом періоду з 28.12.2018р. по 28.06.2019р.

Відповідно до ч. 1 ст. 549, п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки - грошової суми, яку боржник повинен сплатити кредиторові у рази порушення ним зобов`язання. Статтею 546 Цивільного кодексу України передбачено, що виконання зобов`язань може забезпечуватись згідно з договором неустойкою, яку боржник повинен сплатити в разі неналежного виконання зобов`язань. Частиною ст. ст. 547, 548 ЦК України встановлено, що правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Відповідно до ст.ст. 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений ст. 1 вказаного Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з ч. 4 ст. 231 ГК України розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

При здійсненні нарахування пені слід мати на увазі приписи ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, згідно з якими нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Згідно з п. 1.12 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 року № 14 „Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань» (з наступними змінами і доповненнями) огляду на вимоги частини першої статті 4-7 і статті 43 ГПК України господарський суд має з`ясовувати обставини, пов`язані з правильністю здійснення позивачем розрахунку, та здійснити оцінку доказів, на яких цей розрахунок ґрунтується. У разі якщо відповідний розрахунок позивачем здійснено неправильно, то господарський суд з урахуванням конкретних обставин справи самостійно визначає суми пені та інших нарахувань у зв`язку з порушенням грошового зобов`язання, не виходячи при цьому за межі визначеного позивачем періоду часу, протягом якого, на думку позивача, мало місце невиконання такого зобов`язання, та зазначеного позивачем максимального розміру відповідних пені та інших нарахувань.

Проаналізувавши здійснений позивачем розрахунок пені, заявленої до стягнення, господарський суд дійшов висновку, що правильним розміром пені є сума 22 096,19 грн. Господарський суд зазначає, що позивачем було заявлено до стягнення пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що, втім, не відповідає умовам договору №93/10-18 від 01.10.2018р., положеннями п. 8.2 якого позивачу надано право нараховувати пеню у розмірі лише однієї облікової ставки Національного банку України.

Наведене має наслідком необхідність часткового задоволення заявлених АО „Гвоздій та Оберкович» позовних вимог шляхом присудження до стягнення із відповідача пені у загальному розмірі 22 096,19 грн.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Підсумовуючи викладене вище, господарський суд доходить висновку щодо необхідності часткового задоволення заявлених адвокатським об`єднанням „Гвоздій та Оберкович» до товариства з обмеженою відповідальністю „Європіан агро інвестмент юкрейн» позовних вимог шляхом присудження до стягнення на користь позивача суми основного боргу у розмірі 246 822,99 грн., трьох відсотків річних у розмірі 5 277,37 грн., збитків від інфляції у розмірі 8314,87 грн., пені у розмірі 22096,19 грн. відповідно до ст. ст. 11, 15, 16, 509, 525, 526, 530, 610, 612, 615, 617, 901, 903, 905, 907 ЦК України, ст. ст. 179, 193, 231, 232 ГК України, ст.ст. 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань". В решті позову необхідно відмовити.

Судові витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 236 - 238, 240 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Європіан агро інвестмент юкрейн» /68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Проспект Миру, 5-Р, каб. 12, каб. 24, ідентифікаційний код 40611490/ на користь адвокатського об`єднання „Гвоздій та Оберкович» /01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19-Б, офіс 29, ідентифікаційний код 40575421/ суму основного боргу у розмірі 246 822,99 грн. /двісті сорок шість тисяч вісімсот двадцять дві грн. 99 коп./, три відсотки річних у розмірі 5 277,37 грн. /п`ять тисяч двісті сімдесят сім грн. 37 коп./, збитки від інфляції у розмірі 8 314,87 грн. /вісім тисяч триста чотирнадцять грн. 87 коп./, пеню у розмірі 22 096,19 грн. /двадцять дві тисячі дев`яносто шість грн. 19 коп./, судовий збір у розмірі 4 237,68 грн. /чотири тисячі двісті тридцять сім грн. 68 коп./.

3. В решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 254, 256 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 11.12.2019р.

Суддя С.П. Желєзна

Дата ухвалення рішення 02.12.2019
Оприлюднено 12.12.2019

Судовий реєстр по справі 916/2802/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.12.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.11.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/2802/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону