ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬН ИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майда н Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71 -81-98

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" березня 2010 р. Справа № 15/349-10

За позовом Заступника п рокурора м. Хмельницького Хм ельницького в інтересах держ ави в особі

- Хмельницької міської ради м. Хмельницький

- міського комунального під приємства "Хмельницьктеплок омуненерго" м. Хмельницький

до Фізичної особи-підприєм ця ОСОБА_1 м. Хмельницький

про стягнення 4277,62 грн.

Суддя

Представники сторін:

від позивача 1. Олій ник Г.М. - за довіреністю №02-11-909 від 11.07.2006р.

від позивача 2. Ялів чук А.А. - за довіреністю №15/09 в ід 11.01.2010р.

від відповідача не з' явився

за участю Ткачук Н.С. - помічника прокурора м. Хме льницького

В судовому засіданні відпо відно до ч.2 ст.85 ГПК України про голошено вступну та резолюти вну частини рішення.

Суть спору:

Заступник прокурора м. Хме льницького в інтересах держа ви в особі Хмельницької місь кої ради м. Хмельницький та мі ського комунального підприє мства "Хмельницьктеплокомун енерго" м. Хмельницький зверн увся до суду з позовом про стя гнення з відповідача 4277грн. 62ко п. заборгованості, з якої 3791грн . 40коп. - боргу за спожиту теплов у енергію, 248грн. 66коп. - інфляцій них втрат, 71грн. 12коп. - 3% річних, 16 6грн. 44коп. - пені.

В судовому засіданні, у зв'я зку з погашенням відповідаче м суми основного боргу в добр овільному порядку, представн ики Хмельницької міської рад и, МКП "Хмельницьктеплокомун енерго" подали заяву про змен шення позовних вимог, відпов ідно до якої просять суд стяг нути з відповідача 248грн. 66коп. - інфляційних втрат, 71грн. 12коп. - 3% річних та 166грн. 44коп. - пені.

Прокурор зменшені позовні вимоги підтримує.

Заява про зменшення позовн их вимог судом приймається.

Відповідач, незважаючи на т е, що був належним чином повід омлений про розгляд справи в суді, явку повноважного пред ставника в судове засідання не забезпечив, письмової поз иції з приводу поданого позо ву не подав, про поважність пр ичин неявки в судове засідан ня не повідомив.

Клопотань про відкладення розгляду справи на іншу дату до суду не надходило.

Враховуючи викладене, суд в важає можливим розглянути сп раву за відсутності представ ника відповідача, відповідно до ст. 75 Господарського проце суального кодексу України за наявними в матеріалах справ и доказами.

Розглядом наявних матеріа лів справи встановлено наст упне.

31.05.2007р. між міським комунальн им підприємством „Хмельниць ктеплокомуненерго" (Енергопо стачальна організація) та Фі зичною особою-підприємцем ОСОБА_1 м. Хмельницький (Спож ивач) укладено договір на пос тачання теплової енергії №1534/ 716, відповідно до умов якого ен ергопостачальна організаці я зобов' язується постачати теплову енергію у потрібних споживачу обсягах, а спожива ч (відповідач) зобов' язуєть ся оплачувати одержану тепло ву енергію за встановленими тарифами у терміни передбаче ні в договором (п.1.1).

Кількість і обсяги теплово ї енергії визначаються в дод атку №1 до договору, який є нев ід'ємною частиною договору і поновлюється в залежності в ід зміни характеристики тепл овикористовуючого об'єкта (п .2.1 договору) .

Пунктом 3.2.2. договору на Спож ивача покладено обов'язок ви конувати умови та порядок оп лати спожитої енергії в обся гах і в терміни, які передбаче ні договором.

Відповідно до пунктів 6.1. - 6.3. д оговору розрахунок за теплов у енергію, що споживається, пр оводиться в грошовій формі в ідповідно до встановлених та рифів, остаточні розрахунки проводяться до 10 числа місяця , наступного за розрахункови м.

Згідно з п.7.2.3. договору за нес воєчасне виконання розрахун ків за теплову енергію Спожи вач зобов'язаний сплатити пе ню в розмірі 0,5 % належної до спл ати суми за кожен день простр очення.

Договір підписано предста вниками сторін.

На виконання умов договору позивач здійснював постачан ня теплової енергії в об'єкт н алежний відповідачу.

Відповідач своїх зобов'яза нь щодо своєчасної оплати сп ожитої теплової енергії не в иконав.

Станом на 01.02.2010р. заборговані сть відповідача за спожиту т еплову енергію за період жов тень 2008р. - січень 2010р. складала 379 1грн. 40коп.

22.03.2010р. відповідачем проведен о оплату заборгованості.

За несвоєчасне виконання г рошових зобов'язань, прокуро ром відповідно до п.7.2.3 договор у нараховано відповідачу 166гр н. 44коп. - пені, а відповідно до с т.625 Цивільного кодексу Україн и 248грн. 66коп. - інфляційних втра т та 71грн. 12коп. - 3% річних.

Аналізуючи надані докази, оцінюючи їх у сукупності, суд ом приймається до уваги наст упне:

У відповідності до ч.2 п.1 ст.1 75 Господарського кодексу Укр аїни майнові зобов' язання, які виникають між учасниками господарських відносин, рег улюються Цивільним кодексом України з урахуванням особл ивостей, передбачених Господ арським кодексом України.

Положеннями ст.173 Господарс ького кодексу передбачено, щ о господарським визнається з обов'язання, що виникає між су б'єктом господарювання та ін шим учасником (учасниками) ві дносин у сфері господарюванн я з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один су б'єкт (зобов'язана сторона, у т ому числі боржник) зобов'язан ий вчинити певну дію господа рського чи управлінсько-госп одарського характеру на кори сть іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплат ити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певн их дій, а інший суб'єкт ( управн ена сторона, у тому числі кред итор) має право вимагати від з обов'язаної сторони виконанн я її обов'язку.

Відповідно до ст.11 Цивільно го кодексу України та ст.174 Гос подарського кодексу України господарські зобов' язання можуть виникати, зокрема, з го сподарського договору та інш их угод, передбачених законо м, а також з угод, не передбаче них законом, але таких, які йом у не суперечать.

Статтею 509 ЦК України передб ачено, що зобов'язанням є прав овідношення, в якому одна сто рона (боржник) зобов'язана вчи нити на користь другої сторо ни (кредитора) певну дію (перед ати майно, виконати роботу, на дати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певн ої дії, а кредитор має право ви магати від боржника виконанн я його обов'язку.

Нормами ст.627 ЦК України вста новлено свободу договору, то бто відповідно до ст.6 цього Ко дексу сторони є вільними в ук ладенні договору, виборі кон трагента та визначенні умов договору з урахуванням вимо г цього Кодексу, інших актів ц ивільного законодавства, зви чаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливост і. Відповідно до ст. 6 ЦК Україн и сторони мають право укласт и договір, який не передбачен ий актами цивільного законод авства, але відповідає загал ьним засадам цивільного зако нодавства. Сторони мають пра во врегулювати у договорі, як ий передбачений актами цивіл ьного законодавства, свої ві дносини, які не врегульовані цими актами. Сторони в догово рі можуть відступити від пол ожень актів цивільного закон одавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень акт ів цивільного законодавства , якщо в цих актах прямо вказан о про це, а також у разі, якщо об ов'язковість для сторін поло жень актів цивільного законо давства випливає з їх змісту або із суті відносин між стор онами.

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України та ст.ст. 525, 526 Ц ивільного кодексу України зо бов'язання повинні виконуват ися належним чином відповідн о до умов договору. Односторо ння відмова від виконання зо бов'язань або їх зміна не допу скається.

Відповідно до п.1,2 ст. 530 Цивіль ного кодексу України якщо у з обов'язанні встановлений стр ок (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у це й строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання яко го визначений вказівкою на п одію, яка неминуче має настат и, підлягає виконанню з наста нням цієї події.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач взяті на с ебе зобов'язання по оплаті от риманих послуг своєчасно не виконав, в результаті чого у н ього станом на 01.02.2010р. існувала заборгованість по оплаті за спожиту теплову енергію за п еріод жовтень 2008р. - січень 2010р. в сумі 3791грн. 40коп. Дана сума забо ргованості була погашена від повідачем 22.03.2010р.

Відповідно до статті 625 Циві льного кодексу України борж ник, який прострочив виконан ня грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язан ий сплатити суму боргу з урах уванням встановленого індек су інфляції за весь час прост рочення, а також три проценти річних від простроченої сум и, якщо інший розмір проценті в не встановлений договором або законом.

Аналізуючи наданий позива чем розрахунок, при перераху нку 3% річних та інфляційних на рахувань, судом враховується , що позивачем обгрунтовано з аявлено до стягнення 248грн. 66ко п. - інфляційних втрат, 71грн. 12ко п. - 3% річних.

Відповідно до ст. 199 ГК Україн и виконання господарського з обов' язання забезпечуєтьс я засобами захисту прав та ві дповідальності учасників го сподарських відносин, передб аченими цим Кодексом та інши ми законами. За погодженням с торін можуть застосовуватис ь передбачені законом або та кі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобо в' язань, які звичайно засто совуються у господарському (діловому) обороті. До відносин щодо забезпечення виконання зобов' язань учас ників господарських відноси н застосовуються відповідні положення Цивільного кодекс у України.

Виходячи із змісту ст.ст. 546, 548 , 549 Цивільного кодексу Україн и виконання зобов' язання мо же забезпечуватися у відпові дності до закону або умов дог овору, зокрема, неустойкою, як у боржник повинен сплатити у разі порушення зобов' язанн я. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно , які боржник повинен передат и кредиторові у разі порушен ня боржником зобов' язання.

Аналізуючи наданий позива чем розрахунок, враховуючи в ищенаведені норми, вимоги п.7.2 .3 договору від 31.05.2007р., дотримуюч ись положень Закону України “Про відповідальність за нес воєчасне виконання грошових зобов' язань”, суд вважає, що позовні вимоги про стягненн я з відповідача пені в розмір і 166,44грн. за несвоє часне виконання розрахунків за теплову енергію заявлені правомірно.

Враховуючи викладене, суд в важає позовні вимоги про стя гнення з відповідача 248грн. 66ко п. - інфляційних втрат, 71грн. 12ко п. - 3% річних, 166грн. 44коп. - пені обґ рунтованими, підтвердженими належними доказами та таким и, що підлягають задоволенню .

У відповідності до ст. 49 Госп одарського процесуального к одексу України судові витрат и покладаються на відповідач а у зв'язку із задоволенням по зову.

Керуючись ст.ст. 1,4,5,12,15,22,33,35,43,44,49,82-85,11 6 Господарського процесуальн ого кодексу України, суд-

В И Р І Ш И В:

Позов Заступника прок урора м. Хмельницького в інте ресах держави в особі Хмельн ицької міської ради м. Хмельн ицький, Міського комунальног о підприємства "Хмельницькте плокомуненерго" м. Хмельниць кий до Фізичної особи-підпри ємця ОСОБА_1 м. Хмельницьк ий про стягнення 486,22 грн. зад овольнити.

Стягнути з Фізичної осо би-підприємця ОСОБА_1 (АД РЕСА_1, ід. код НОМЕР_1) на к ористь держави в особі Хмель ницької міської ради, місько го комунального підприємств а "Хмельницьктеплокомуненер го" (м. Хмельницький, вул. Перес ипкіна, 5, код ЄДОРОУ 03356571) 248грн. 66к оп. (двісті сорок вісім гривен ь 66коп.) - інфляційних втрат, 71гр н. 12коп. (сімдесят одна гривня 12 коп.) - 3% річних, 166грн. 44коп. (сто ші стдесят шість гривень 44коп.) - п ені.

Видати наказ.

Стягнути з Фізичної осо би-підприємця ОСОБА_1 (АД РЕСА_1, ід. код НОМЕР_1) в до ход державного бюджету Украї ни

- для зарахування на р/р 31112095700002 МФО 815013, код ЄДРПОУ 23565225, отримува ч коштів УДК м. Хмельницький, б анк отримувача: ГУ ДКУ у Хмель ницькій області; код бюджетн ої класифікації 22090200, символ зв ітності банку 095, 102грн. (сто дві г ривні) витрат по оплаті держа вного мита.

- для зарахування на р/р 31215259700002 отримувач коштів: УДК м. Хмель ницький, банк отримувача: ГУ Д КУ у Хмельницькій області, МФ О 815013, код ЄДРПОУ 23565225, код бюджетн ої класифікації 22050000, 236грн. (двіс ті тридцять шість гривень) ви трат на інформаційно-технічн е забезпечення судового проц есу.

Видати наказ.

Суддя

Рішення складено в пов ному обсязі і підписано 01.04.2010р.

Віддрук. 6 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу 1;

3 - позивачу 2;

4 - відповідачу;

5 - прокуратурі м. Хмельницьк ого;

6 - прокуратурі Хмельницької області. помічник судді

Зареєстровано 07.04.2010
Оприлюднено 29.07.2010
Дата набрання законної сили 29.03.2010

Судовий реєстр по справі 15/349-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 10.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 09.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 22.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону