ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

31.01.2020Справа № 910/1261/20 Суддя Господарського суду міста Києва Босий В.П., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста про забезпечення позову до подання позовної заяви,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення позову до пред`явлення позовної заяви.

У вказаній заяві ТОВ ФК Інвестохіллс Веста просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- зупинення дії рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.01.2020 за №184 Про скасування результатів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ ВТБ БАНК , АТ ДЕЛЬТА БАНК , ПУАТ ФІДОБАНК та АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ;

- зупинення дії рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.01.2020р. за № 156 Про затвердження нових умов продажу активів ;

- заборони переліченим у заяві особам, а також будь-яким іншим особам (в тому числі організаторам, операторам, електронним майданчикам), залученим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та (або) АТ Банк Фінанси та Кредит, та (або) АТ ВТБ Банк, та (або) ПУАТ Фідобанк, та (або) АТ Дельта Банк для проведення відкритих та/або електронних торгів, вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та (або) проведення та (або) продаж та (або) відчуження та (або) відступлення прав вимоги за переліченими кредитними договорами, а також прав вимоги, що є забезпеченнями за вищенаведеними правами вимоги, в тому числі але не виключно, заборони дій щодо публікації оголошення та (або) інформації про торги, дії щодо передачі інформації та (або) документів, пов`язаних з предметом торгів, дій щодо прийняття гарантійних внесків від потенційних учасників, дій щодо забезпечення технічної можливості для участі у торгах, дій щодо оформлення результатів торгів, дії щодо формування протоколу торгів та його підписання;

- накладення арешту на майнові права за переліченими в заяві кредитними договорами, що придбані ТОВ ФК Інвестохіллс Веста .

Розглянувши подану заяву про забезпечення позову, суд встановив наступне.

Згідно з частинами 1, 2 статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача або інших осіб з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективного виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання (пункт 4 частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України).

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (частина 4 статті 137 Господарського процесуального кодексу України).

Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

У поданій заяві про забезпечення позову ТОВ Інвестохіллс Веста вказує на те, що 22.11.2019 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб були проведені відкриті електронні торги за лотом №GL18N212456 щодо реалізації активів (майна) 4 банків, зокрема - Публічного акціонерного товариства ВТБ БАНК , Публічного акціонерного товариства ФІДОБАНК , Публічного акціонерного товариства Дельта Банк , Публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит , переможцем яких став заявник (протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-10-09-000083-b від 20.12.2019).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.01.2020 було продовжено строк на підписання договорів по лоту № GL18N212456, який становить до 42 робочих дні з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом №GL18N212456, тобто до 21.02.2020.

В той же час, як стало відомо ТОВ ФК Інвестохіллс Веста 24.01.2020, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийняте рішення від 22.01.2020 за №184 про скасування результатів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ ВТБ БАНК , АТ ДЕЛЬТА БАНК , ПУАТ ФІДОБАНК та АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ .

Також заявник вказує, що Фондом призначено нові торги на підставі рішення №156 від 24.01.2020 лот №GL18N216614 стосовно вже оплаченого позивачем майна на 03.02.2020 (публікація про лот від 27.01.2020).

З урахуванням викладеного, ТОВ ФК Інвестохіллс Веста має намір звернутися до суду з позовною заявою про скасування рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.01.2020 №184 та від 24.01.2020 №156, визнання договорів укладеними та зобов`язання виконати зобов`язання в натурі.

При цьому, на думку заявника, протягом судового розгляду позовної заяви ТОВ ФК Інвестохіллс Веста , активи у вигляді прав вимог за кредитними договорами, що входили до складу лоту №GL18N212456 та були придбані позивачем, будуть повторно реалізовані на новому аукціоні, що фактично порушить його права.

Суд звертає увагу на те, що згідно ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України Про міжнародне приватне право , Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно приписів ст. 9 Конституції України, статті 19 Закону України Про міжнародні договори України і статті 4 Господарського процесуального кодексу України господарські суди у процесі здійснення правосуддя мають за відповідними правилами керуватися нормами зазначених документів, ратифікованих законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції Україна повністю визнає на своїй території дію приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо визнання обов`язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Суду в усіх питаннях, що стосуються її тлумачення і застосування.

Водночас статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод визнається право людини на доступ до правосуддя, а відповідно до статті 13 Конвенції (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

За приписами статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Як встановлено судом, ТОВ ФК Інвестохіллс Веста стало переможцем електронних торгів за лотом №GL18N212456 щодо реалізації активів (майна) 4 банків, та повністю сплатило вартість такого лоту на користь вказаних банків.

При цьому, рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.01.2020 було продовжено строк на підписання договорів по лоту №GL18N212456, який становить до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом №GL18N212456, тобто до 21.02.2020.

В той же час, з розміщеної на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформації вбачається, що Фонд 03.02.2020 має намір провести відкриті торги (аукціон) з продажу пулу активів АТ ВТБ БАНК , АТ ДЕЛЬТА БАНК , ПУАТ ФІДОБАНК та АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , які повністю оплачені ТОВ ФК Інвестохіллс Веста .

Тобто, наразі існують обставин можливого проведення аукціону з продажу пулу активів вказаних банків та подальшого укладення договору відступлення права вимоги з переможцем таких торгів.

При цьому, суд враховує, що у випадку проведення аукціону з продажу пулу активів АТ ВТБ БАНК , АТ ДЕЛЬТА БАНК , ПУАТ ФІДОБАНК та АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ та обранням переможця за результатами їх проведення матиме місце виникнення ризику порушення прав та інтересів переможця у випадку задоволення відповідного позову, адже проведення відповідного аукціону та оформлення договору відступлення прав вимоги обумовлюватиметься сплатою переможцем таких торгів визначеної вартості придбання спірного права вимоги.

Таким чином, враховуючи підстави та предмет майбутніх позовних вимог щодо скасування рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.01.2020 №184 та від 24.01.2020 №156, визнання договорів укладеними та зобов`язання виконати зобов`язання в натурі, приймаючи до уваги, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наразі вчиняє дії з продажу активів АТ ВТБ БАНК , АТ ДЕЛЬТА БАНК , ПУАТ ФІДОБАНК та АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , суд приходить до висновку, що подана заява про вжиття заходів забезпечення позову визнається судом обґрунтованою в частині заборони переліченим у пункті 5 прохальної частини заяви особам, а також будь-яким іншим особам (в тому числі організаторам, операторам, електронним майданчикам), залученим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та (або) АТ Банк Фінанси та Кредит (ідентифікаційний код 09807856), та (або) АТ ВТБ Банк (ідентифікаційний код 14359319), та (або) ПУАТ Фідобанк (ідентифікаційний код 14351016), та (або) АТ Дельта Банк (ідентифікаційний код 34047020 ) для проведення відкритих та/або електронних торгів вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та (або) проведення та (або) продаж та (або) відчуження та (або) відступлення прав вимоги за переліченими кредитними договорами, а також прав вимоги, що є забезпеченнями за вищенаведеними правами вимоги, в тому числі але не виключно, заборонити дії щодо публікації оголошення та (або) інформації про торги, дії щодо передачі інформації та (або) документів, пов`язаних з предметом торгів, дії щодо прийняття гарантійних внесків від потенційних учасників, дії щодо забезпечення технічної можливості для участі у торгах, дії щодо оформлення результатів торгів, дії щодо формування протоколу торгів та його підписання.

При цьому, заборона на вчинення будь-яких дій з організації, проведення, відкритих торгів, аукціонів, буде стосуватися виключно осіб, які здійснюють організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів), що не передбачає накладення арешту на майно ФГВФО, у тому числі на кошти Банку, а також не передбачає застосування інших заходів забезпечення позову, застосування яких прямо заборонено приписами ГПК України.

Аналогічна правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.11.2018 у справі №924/478/18.

Обраний в даному випадку спосіб забезпечення позову в частині заборони організаторам торгів вчиняти дії з проведення електронних торгів та оформлення результатів електронних торгів з продажу пулу активів банків, співвідноситься з предметом майбутніх позовних вимог.

Суд погоджується із твердженнями заявника, що наразі існує обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він має намір звернутися до суду.

При цьому, невжиття заявленого заходу забезпечення позову може призвести до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, зокрема, позивач не зможе захистити свої порушені права в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

Таким чином, у даному випадку, за висновками суду, застосування такого заходу забезпечення позову як заборона організаторам торгів вчиняти дії з проведення електронних торгів та оформлення результатів електронних торгів з продажу пулу активів банків направлено, насамперед, на забезпечення дійсної ефективності судового захисту та упередження можливості додаткового порушення прав та законних інтересів суб`єктів господарювання.

Відповідно до статті 141 Господарського процесуального кодексу України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв`язку із забезпеченням позову.

З приводу зустрічного забезпечення, суд зазначає, що застосування означених заходів у відповідності до ч. 1 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України є правом, а не обов`язком суду для реалізації якого, у даному випадку, у господарського суду достатні підстави відсутні.

Крім того, суд зазначає, що відповідачі чи інша зацікавлена особа не позбавлені права та можливості звернутись до суду з окремим клопотанням про застосування заходів зустрічного забезпечення у відповідності до ст. 141 Господарського процесуального кодексу України.

За таких обставин, заява Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ФК Інвестохіллс Веста про забезпечення позову задовольняється судом в частині заборони переліченим у пункті 5 прохальної частини заяви особам, а також будь-яким іншим особам (в тому числі організаторам, операторам, електронним майданчикам), залученим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та (або) АТ Банк Фінанси та Кредит (ідентифікаційний код 09807856), та (або) АТ ВТБ Банк (ідентифікаційний код 14359319), та (або) ПУАТ Фідобанк (ідентифікаційний код 14351016), та (або) АТ Дельта Банк (ідентифікаційний код 34047020 ) для проведення відкритих та/або електронних торгів вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та (або) проведення та (або) продаж та (або) відчуження та (або) відступлення прав вимоги за переліченими кредитними договорами, а також прав вимоги, що є забезпеченнями за вищенаведеними правами вимоги, в тому числі але не виключно, заборонити дії щодо публікації оголошення та (або) інформації про торги, дії щодо передачі інформації та (або) документів, пов`язаних з предметом торгів, дії щодо прийняття гарантійних внесків від потенційних учасників, дії щодо забезпечення технічної можливості для участі у торгах, дії щодо оформлення результатів торгів, дії щодо формування протоколу торгів та його підписання.

В іншій частині заява задоволенню не підлягає, оскільки може мати наслідком втручання в діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що суперечить приписам статті 137 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 136, 137, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста про забезпечення позову до пред`явлення позовної заяви задовольнити частково.

2. Заборонити

№Найменування юридичної особиКод за ЄДРПОУ 1ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕБТЕКС УКРАЇНА 40512911 2ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЬОСТ ФАЙНЕНШІАЛ НЕТВОРК ЮКРЕЙН 40547200 3ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КПМГ-УКРАЇНА 21534148 4ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА 41781450 5ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС 20029371 6ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА 39352245 7ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОФЕСІОНАЛ 30761636 8ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Е-ТЕНДЕР 39484263 9ТОВАРНІЙ БІРЖІ ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА 38667701 10ТОВАРНІЙ БІРЖІ АУКЦІОНІСТ 35010836 11ТОВАРНІЙ БІРЖІ ІННЕКС 32388652 12ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІДДІНГ ТАЙМ 41500048 13ТОВАРНІЙ БІРЖІ ЗЕМЕЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА БІРЖА 33740619 14ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСБП 37569564 15ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАБ ЮА 40514924 16ТОВАРНІЙ БІРЖІ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА 37027819 17ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАКУПІВЛІ ЮА 40381929 18ТОВАРНІЙ БІРЖІ УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 34532715 19ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЬЮТЕНД 39196252 20ТОВАРНІЙ БІРЖІ ПОЛОНЕКС 39205429 21ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА 38811542 22ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН 39008321 23ТОВАРНІЙ БІРЖІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКА 23364874 24ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА 40283641 25ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 30116577 26ТОВАРНІЙ БІРЖІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ 30949125 27ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ 38738824 28ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП 34925642 29ТОВАРНІЙ БІРЖІ ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ 35665701 30ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО 32892500 31УКРАЇНСЬКІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ 25158707 32ТОВАРНІЙ БІРЖІ УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА 36391957 33ТОВАРНІЙ БІРЖІ КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД 36024932 34ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ 41536886 35ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕР-ТАС 35588329 36ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКОМПАНІ 39580061 37ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВЕРС ІНВЕСТМЕНТС 39274644 38ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРІНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ 37269187 а також будь-яким іншим особам (в тому числі організаторам, операторам, електронним майданчикам), залученим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та (або) АТ Банк Фінанси та Кредит (ідентифікаційний код 09807856), та (або) АТ ВТБ Банк (ідентифікаційний код 14359319), та (або) ПУАТ Фідобанк (ідентифікаційний код 14351016), та (або) АТ Дельта Банк (ідентифікаційний код 34047020) для проведення відкритих та/або електронних торгів вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та (або) проведеня та (або) продаж та (або) відчуження та (або) відступлення прав вимоги за кредитними договорами, а саме:

Банк, актив якого продаєтьсяЄДРПОУ/ РНОКПП БоржникаПозичальник/БоржникНомер кредитного договору, майнові права за яким відступлені ВТБ банк 31146251ПРАТ "КРЕАТИВ"серія B, UA4000186902 Дельта 2283410646ПЛИСЮК НАТАЛЬЯ МИКОЛАЇВНА 11282895000 (02 / 07-К) Дельта 33578612ПП "САПФИР-АГРО" 11409550000 (20) ФІДОБАНК 36579163Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІКФАРМ-Н" 011/ZAUL66/10/002 ФІДОБАНКОСОБА_64 Фізична особа підприємець ТОКАРЄВА ТЕТЯНА IВАНIВНА 012/114933/2/1 ФІДОБАНКОСОБА_63 Фізична особа-підприємець Медвідь Григорій Троянович 012/6.2.1.4.0/11474 ФІДОБАНК 36901309Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Корисні продукти" 012/ZAKIWK/1/2 ФІДОБАНК 33807002Товариство з обмеженою відповідальністю "НПФ АІС" 012/ZB7KBM/5/001 ФІДОБАНКОСОБА_62 Фізична особа підприємець Подвисоцький Анатолій Юрійович 012-г/00-07 ФІДОБАНК 37972648Приватне підприємство "ЧЕРНІГІВАВТОПАРТНЕР" 015/ZB0E6J/10/001 ФІДОБАНКОСОБА_62 Фізична особа підприємець Подвисоцький Анатолій Юрійович 015-г/00-07 ФІДОБАНК 23841110ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ-97" 022-г/00-06 ФІДОБАНКОСОБА_61СПДФО Філіппенко Олена Миколаївна 034-г/06 ФІДОБАНК 21972687Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут психології і підприємництва" 034-Г/07 ФІДОБАНК 3785852СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЧ" 036-г/00-06 ФІДОБАНКОСОБА_60Фізична особа-підприємець П"янова Тетяна Олексіївна 07-г/07 ФІДОБАНКОСОБА_59 Фізична особа підприємець ФРОЛКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 1 ФІДОБАНК 20167802ТОВ "СКОЛОТ" 1 ФІДОБАНК 31479261Приватне підприємство "ЛІБЕРТІ - ТРЕЙД" 1005Ю ФІДОБАНКОСОБА_58Фізична особа-підприємець Векліч Андрій Вікторович 1020Ю ФІДОБАНК 38555029Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАТЕРЕС" 1030Ю ФІДОБАНК 37236869Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр високих технологій 2010" 1056Ю ФІДОБАНКОСОБА_57Фізична Особа-підприємець Зюман Наталія Олексіївна 1067Ю ФІДОБАНК 24045272Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніктранс" 1073Ю ФІДОБАНК 37514395ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДВАНС ГРУП" 1085Ю ФІДОБАНК 38161805Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорека-Сервіс" 1093Ю ФІДОБАНК 36547367Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕНДЕР СЕРВІС УКРАЇНА" 1098Ю ФІДОБАНК 32895318 "СПIВДРУЖНIСТЬ"ТОВ 11 ФІДОБАНК 31739355Приватне підприємство "АЛЬБАТРОС" 1126Ю ФІДОБАНК 37849685Приватне підприємство "Самара-Агро" 1162015Ю ФІДОБАНК 31832456Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейм" 1195Ю ФІДОБАНК 31370822 "ДОНБАСЕНЕРГОРЕСУРСИ"ТОВ 12 ФІДОБАНК 37503742Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Транс" 1235Ю ФІДОБАНК 31381368Товариство з обмеженою відповідальністю `КРИВБАСАСФАЛЬТ` 1243Ю ФІДОБАНК 5432253ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУДСЕРВІС." 1254Ю ФІДОБАНК 36751052Товариство з обмеженою відповідальністю "АВРАСЯ" 1273Ю ФІДОБАНКОСОБА_56Фізична особа-підприємець Маринець Ганна Степанівна 1288Ю ФІДОБАНКОСОБА_55ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОБОЖИН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 1292Ю ФІДОБАНК 38550660ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛІОТ ЛОГІСТІК" 1314Ю ФІДОБАНКОСОБА_54Фізична особа підприємець Стабінскас Роман Вікторович 1315Ю ФІДОБАНКОСОБА_53 Фізична особа-підприємець Українець Василь Васильович 1320Ю ФІДОБАНКОСОБА_52 Фізична особа підприємець Пушкар Максим Олександрович 1334Ю ФІДОБАНК 37200345Товариство з обмеженою відповідальністю "РІОЛ-АВТО" 1341Ю ФІДОБАНКОСОБА_51Фізична особа-підприємець Гуменний Петро Миколайович 1348Ю ФІДОБАНКОСОБА_50 Фізична особа підприємець Нижник Антоніна Петрівна 1350Ю ФІДОБАНК 38844892ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕЛЕС ТРАНС ОЙЛ" 1387Ю ФІДОБАНК 34955183ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ" 1392Ю ФІДОБАНК 20167802ТОВ "СКОЛОТ" 14 ФІДОБАНКОСОБА_49Фізична особа-підприємець Зуб Алла Володимирівна 1425Ю ФІДОБАНК 32342665Приватне підприємство "ЗА КОЛОС" 1430907026201269 ФІДОБАНК 31948541Товариство з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Свобода слова" 1430944125602284 ФІДОБАНКОСОБА_48Фізична особа-підприємець Лялько Руслан Михайлович 1430959882201286 ФІДОБАНКОСОБА_47 Фізична особа підприємець- Кравченко Ірина Анатоліївна 1438Ю ФІДОБАНК 37227587Приватне підприємство "Промгаз-К" 1462Ю ФІДОБАНКОСОБА_46Фізична особа-підприємець Порохнін Дмитро Володимирович 1492Ю ФІДОБАНКОСОБА_45 Фізична особа-підприємець Трофименко Юрій Григорович 1496Ю ФІДОБАНК 38088207Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-торгова компанія "Буд-Альянс" 1500Ю ФІДОБАНК 36123092Товариство з обмеженою відповідальністю Приватна Охорона `ЕЛIТ ГPОМ` 1518Ю ФІДОБАНКОСОБА_44Фізична особа-підприємець Головчак Оксана Степанівна 1530914454002280 ФІДОБАНК 38183957ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „СВІТ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ" 1530919619702014 ФІДОБАНК 38345546Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоун Флауерс" 1530920557203284 ФІДОБАНК 31021104ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА "АТРИБУТ" 1530930757404274 ФІДОБАНК 38862328ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИХРОМ" 1530941806902265 ФІДОБАНКОСОБА_43Фізична особа-підприємець Цар Валерій Миколайович 1530944009903284 ФІДОБАНКОСОБА_42 Фізична особа-підприємець Рустамов Мехман Телман огли 1530959930501274 ФІДОБАНК 35482173Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНТЕЗ-ТЕХНОЛОДЖИС" 1530959939302205 ФІДОБАНКОСОБА_41Фізична особа-підприємець Касьяненко Наталія Іванівна 1530960221901012 ФІДОБАНКОСОБА_40 Фізична особа-підприємець Вільчинська Ольга Олександрівна 1530960452101027 ФІДОБАНКОСОБА_39 Фізична особа-підприємець Кохман Леся Василівна 1530960694101280 ФІДОБАНК 32648133Виробничо-комерційне підприємство "СПЕЦОДЯГ" засноване на власності Вінницької обласної грузинської общини "АРГО" 1530960807901268 ФІДОБАНК 23305104ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "МІЧ" 1530961066602274 ФІДОБАНКОСОБА_38Фізична особа-підприємець Жандоров В`ячеслав Миколайович 1530961497701209 ФІДОБАНК 38792373ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВІЛТ УКРАЇНА" 1530961523501209 ФІДОБАНКОСОБА_37 Фізична особа-підприємець Шмигель Іван Іванович 1530962165801277 ФІДОБАНК 35631316Товариство з обмеженою відповідальністю "Нове місто-2007" 1551Ю ФІДОБАНК 33527856ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІБІЛД" 1624Ю ФІДОБАНК 37786175Товариство з обмеженою відповідальністю "Волиньагропродактс" 1625Ю ФІДОБАНКОСОБА_36Фізична особа-підприємець Пушкін Павло Олегович 1630939776503051 ФІДОБАНКОСОБА_35 Фізична особа-підприємець Смітюх Надія Флорівна 1630941962402275 ФІДОБАНК 38923586ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТО - СЕРВІС КОМПАНІ" 1630944160601115 ФІДОБАНК 34957779Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕМЕНЧУКМОНОЛІТБУД" 1630948285101227 ФІДОБАНК 36629994Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ТРЕВЕЛ КЛАБ" 1630958598101209 ФІДОБАНК 38947544ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСНАБРЕСУРС" 1630960447702027 ФІДОБАНК 23375582Дочірнє підприємство "ПРУВЕР-Д" Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого центру "ПРУВЕР" 1630964146202277 ФІДОБАНК 39524740Товариство з обмеженою відповідальністю "РІТЕЙЛ-ТОРГ" 1630964297502207 ФІДОБАНКОСОБА_34Фізична особа-підприємець Голощапова Жанна Павлівна 1630965131501097 ФІДОБАНК 39518941ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2-ГРУП" 1630965159501277 ФІДОБАНКОСОБА_33Фізична особа підприємець ЄПІФАНЦЕВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 1679 ФІДОБАНКОСОБА_32 Фізична особа підприємець Мамонов Віталій Євгенович 1679Ю ФІДОБАНКОСОБА_31 Фізична особа-підприємець Бжежинська Любов Борисівна 1684Ю ФІДОБАНК 38228466ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ ДЕЙ КИЇВ" 1692Ю ФІДОБАНК 38787740Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес Лімітед" 1694Ю ФІДОБАНК 31395978Товариство з обмеженою відповідальністю "Матадор" 1707Ю ФІДОБАНКОСОБА_30Фізична особа-підприємець Міхірьов Андрій Леонідович 1714Ю ФІДОБАНКОСОБА_29 Фізична особа підприємець Костенко Євгеній Сергійович 1731Ю ФІДОБАНК 34907031Товариство з обмеженою відповідальністю "Седіол" 1739Ю ФІДОБАНКОСОБА_28Фізична особа-підприємець Каратассо Андрій Юрійович 1745Ю ФІДОБАНК 37479115Товариство з обмеженою відповідальністю " Некст Дей" 1757Ю ФІДОБАНКОСОБА_27Фізична особа-підприємець Вакуленко Ірина Василівна 1763Ю ФІДОБАНКОСОБА_26 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯКУБЧУК ВІКТОР ІГОРОВИЧ 1782Ю ФІДОБАНКОСОБА_25 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАСЛЕННІКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 1796 ФІДОБАНКОСОБА_24 Фізична особа-підприємець Ан Ольга Володимирівна 1799Ю ФІДОБАНКОСОБА_23 Фізична особа-підприємець СОРОКА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА 1809Ю ФІДОБАНК 36024796ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ"СЕРЖ-КИЇВ" 1821Ю ФІДОБАНК 33149374Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАСТАР -ХХІ" 1825Ю ФІДОБАНК 38252373Товариство з обмеженою відповідальністью "АМІР АЛЬ" 1882Ю ФІДОБАНК 38451736Товариство з обмеженою відповідальністю "СЛОН ТРЕВЕЛ" 1883Ю ФІДОБАНКОСОБА_22Фізична особа підприємець Джемига Інна Вікторівна 1899Ю ФІДОБАНК 37682520Приватне підприємство "Тепло-ресурс" 1911Ю ФІДОБАНК 2893513804Фізична особа-підприємець Яцишин Наталія Зіновіївна 1923Ю ФІДОБАНК 31090733 "АГРОАЛЬЯНС" 199 ФІДОБАНК 24207289 "РЕКС" МПВКФ 2 ФІДОБАНКОСОБА_21 Фізична особа-підприємець Голобородько Олександр Петрович 2010Ю ФІДОБАНКОСОБА_20 Фізична особа-підприємець Побережник Тетяна Михайлівна 2030Ю ФІДОБАНКОСОБА_19 Фізична особа підприємець Герасимова Олена Михайлівна 2083Ю ФІДОБАНКОСОБА_18 Фізична особа-підприємець Титомир Сергій Олександрович 2085Ю ФІДОБАНК 37323998Товариство з обмеженою відповідальністю "Кана Групп" 208Ю ФІДОБАНК 35659902Товариство з обмеженою відповідальністю "ДаМаР" 2090Ю ФІДОБАНК 30560094Приватне підприємство-фірма "Іронія" 2092Ю ФІДОБАНКОСОБА_17Фізична особа-підприємець Вільчинська Ольга Андріївна 2125Ю ФІДОБАНК 37754080Приватне підприємство "АСКОРД" 2165Ю ФІДОБАНКОСОБА_16Фізична особа-підприємець Білак Олександр Ярославович 2206Ю ФІДОБАНК 38587752Товариство з обмежною відповідальністю "ОМЕГА-МОТОР СЕРВІС" 2211Ю ФІДОБАНК 39463479ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДРЕГІОН ПЛЮС" 2233Ю ФІДОБАНКОСОБА_15Фізична особа-підприємець Макаренко Володимир Васильович 26003000068888 ФІДОБАНКОСОБА_14 Фізична особа-підприємець Григорян Ольга Михайлівна 26006000166367 ФІДОБАНК 25271036ПП "БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ-97" 269 ФІДОБАНКОСОБА_13 Фізична особа підприємець БУРГЕЛА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 3 ФІДОБАНК 20182210 "ГОЛЬФСТРИМ-1"МПП ФІРМА 32 ФІДОБАНК 36975695Приватне Підприємство "Горекосплав" 331Ю ФІДОБАНК 38879417ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АТЛАНТІС" 342016Ю ФІДОБАНК 23835500ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОДІЛЛЯ-СЕРВІС" 349Ю ФІДОБАНКОСОБА_12Фізична особа-підприємець Бойчук Олексій Григорович 396487 ФІДОБАНКОСОБА_11 Фізична особа-підприємець Турянська Марина Михайлівна 396740 ФІДОБАНК 32947512Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика -плюс" 3-К\05 ФІДОБАНКОСОБА_10 Фізична особа-підприємець Бончук Ілона Анатоліївна 415852 ФІДОБАНК 35536134Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОСТАНДАРТ 2008" 431Ю ФІДОБАНКОСОБА_9ОСОБА_8 433-0000043-K08-KRD ФІДОБАНКНОМЕР_847Фізична особа-підприємець Док Ірина Миколаївна 481Ю ФІДОБАНК 32628248ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГАЗ" 494Ю ФІДОБАНКНОМЕР_846Фізична особа-підприємець Демиденко Світлана Валеріївна 502899 ФІДОБАНКНОМЕР_845 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРОТЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 511Ю ФІДОБАНК 36002683ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТРЕЛ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 543Ю ФІДОБАНКНОМЕР_844Фізична особа-підприємець Гордон Павло Володимирович 577880 ФІДОБАНКНОМЕР_843 Фізична особа-підприємець Фільова Віра Іванівна 605Ю ФІДОБАНК 24314128Товариство з обмеженою відповідальністю "АРК-96" 606Ю ФІДОБАНК 37907390Товариство з обмеженою відповідальністю "Зеніт-Т1" 645Ю ФІДОБАНК 37907406Товариство з обмеженою відповідальністю "Зеніт-Т2" 647Ю ФІДОБАНКНОМЕР_842ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МИХАЙЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ 652Ю ФІДОБАНК 37413976Товариство з обмеженою відповідальністю "ТКД ГРАД" 666Ю ФІДОБАНКНОМЕР_427Фізична особа-підприємець Федірчик Микола Іванович 679Ю ФІДОБАНКНОМЕР_841 Фізична особа підприємець ДОЛІНСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА 7 ФІДОБАНКНОМЕР_840 Фізична особа- підприємець Богомаз Олексій Анатолійович 71-Г/01 ФІДОБАНК 37794982Приватне підприємство"Українська лісова інвестиційна група" 720Ю ФІДОБАНК 36901309Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Корисні продукти" 725Ю ФІДОБАНК 38615082Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФ ТРАНС ЛТД" 760Ю ФІДОБАНК 37234384Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбасс-Слав-Агро" 793Ю ФІДОБАНК 32065891Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна Компанія "Укрремсервіс" 800Ю ФІДОБАНКОСОБА_65Фізична особа-підприємець Немировська Інна Павлівна 867Ю ФІДОБАНК 36117597Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮСТ.СЕРВІС" 912Ю ФІДОБАНК 33562555Товариство з обмеженою відповідальністю "Л-ПРОФІ" 954Ю ФІДОБАНКНОМЕР_838Фізична особа-підприємець Романенко Наталія Олександрівна 958Ю ФІДОБАНК 33658859ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНО-КОНЬЯЧНИЙ ДІМ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ" 96111000160880 ФІДОБАНК 14140443Селянське (фермерське) господарство "Світлана" 96114003091533 ФІДОБАНКНОМЕР_839СПДФО Дергачова Ірина Вікторівна 96118002015710 ФІДОБАНК 24845104 "ЛЕГОС ЛТД" ТОВ 96119000030194 ФІДОБАНКНОМЕР_836Фізична особа-підприємець Романенко Сергій Олександрович 962Ю ФІДОБАНК 37864127Приватне підприємство "Хмельницька Логістична Компанія" 967Ю ФІДОБАНК 33336249Товариство з обмеженою відповідальністю "Кім -Транс " 981Ю ФІДОБАНКНОМЕР_837ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛЧАК РОМАН ВІКТОРОВИЧ 991Ю ФІДОБАНК 34330281ТОВ "КОМПАНІЯ ЄВРОМЕТ" IGR160427/026 ФІДОБАНК 31372510Товариство з обмеженою відповідальністю "ОКСАМИТ"ГУ_001/48_07-ДТ-001 ФІДОБАНК 22776712Приватне підприємство "БЕКАС"Э_0012/03_07 ФІДОБАНКНОМЕР_826Фізична особа-підприємець Душкіна Наталія Михайлівна 840 IFE26001000143594 ФІДОБАНКНОМЕР_827 Фізична особа підприємець Півторак Ігор Юрійович 840IFE26003000148393 ФІДОБАНКНОМЕР_828 Фізична особа-підприємець Шищиц Юрій Олександрович 978 IFE26006000225525 ФІДОБАНКНОМЕР_829 Фізична особа підприємець Лебеденко Дмитро Анатолійович 980IFE26000000117651 ФІДОБАНКНОМЕР_830 Фізична особа - підприємець Щербина Максим Юрійович 980 IFE26000000142444 ФІДОБАНКНОМЕР_831 Фізична особа-підприємець Гальцев Віталій Володимирович 980 IFE26000000143788 ФІДОБАНКНОМЕР_832 Фізична особа підприємець Жигунов Андрій Юрійович 980 IFE26000000145333 ФІДОБАНКНОМЕР_833 Фізична особа підприємець Остапко Олександр Михайлович 980IFE26000000146194 ФІДОБАНКНОМЕР_834 Фізична особа підприємець Дацюк Олексій Олександрович 980 IFE26000000150942 ФІДОБАНКНОМЕР_835 Фізична особа підприємець Латковський Роман Миколайович 980 IFE26000000156236 ФІДОБАНКНОМЕР_814 Фізична особа підприємець Бердецький Артур Віталійович 980 IFE26000000160772 ФІДОБАНКНОМЕР_815 Фізична особа підприємець Сілкін Олександр Володимирович 980 IFE26000000163586 ФІДОБАНКНОМЕР_816 Фізична особа підприємець Гаврішко Ігор Володимирович 980 IFE26000000179202 ФІДОБАНКНОМЕР_817 Фізична особа підприємець Мех Юрій Дмитрович 980 IFE26000000183748 ФІДОБАНКНОМЕР_818 Фізична особа підприємець Марочкін Анатолій Олександрович 980 IFE26000000192717 ФІДОБАНКНОМЕР_819 Фізична особа підприємець Пономаренко Олена Степанівна 980IFE26000000197660 ФІДОБАНКНОМЕР_820 Фізична особа підприємець Аполонова Лариса Миколаївна 980 IFE26000000200096 ФІДОБАНКНОМЕР_821 Фізична особа підприємець Орлік Карина Сергііївна 980 IFE26000000200364 ФІДОБАНКНОМЕР_822 Фізична особа підприємець Меньшиков Микола Вікторович 980 IFE26000000230561 ФІДОБАНКНОМЕР_823 Фізична особа-підприємець Левенець Максим Михайлович 980 IFE26000000276440 ФІДОБАНКНОМЕР_824 Фізична особа - підприємець Розуман Василь Миколайович 980 IFE26000000279414 ФІДОБАНКНОМЕР_825 Фізична особа підприємець Мартиняк Ігор Васильович 980 IFE26000000282070 ФІДОБАНКНОМЕР_805 Фізична особа підприємець Джулінський Сергій Леонідович 980IFE26000000291094 ФІДОБАНКНОМЕР_806 Фізична особа підприємець М"ясніков Євген Анатолійович 980 IFE26000000300167 ФІДОБАНКНОМЕР_796 Фізична особа підприємець Муляр Юрій Анатолійович 980 IFE26000000311413 ФІДОБАНКНОМЕР_807 Фізична особа підприємець Павленко Сергій Сергійович 980 IFE26000000318159 ФІДОБАНКНОМЕР_808 Фізична особа підприємець Лимар Сергій Вікторович 980IFE26000000318966 ФІДОБАНКНОМЕР_809 Фізична особа-підприємець Василенко Вячеслав Андрійович 980IFE26000000335228 ФІДОБАНКНОМЕР_810 Фізична особа-підприємець Нерушак Михайло Васильович 980IFE26000000336465 ФІДОБАНКНОМЕР_811 Фізична особа підприємець Репченко Володимир Васильович 980IFE26000000340150 ФІДОБАНКНОМЕР_812 Фізична особа підприємець Фурман Андрій Анатолійович 980 IFE26000000348196 ФІДОБАНКНОМЕР_813 Фізична особа підприємець Макогон Григорій Миколайович 980 IFE26000000349032 ФІДОБАНКНОМЕР_804 Фізична особа підприємець Верзілов Вадим Миколайович 980 IFE26000000353459 ФІДОБАНКНОМЕР_803 Фізична особа підприємець Матяр Володимир Володимирович 980 IFE26000000356263 ФІДОБАНКНОМЕР_802 Фізична особа підприємець Нікольський Юрій Георгійович 980IFE26000000368938 ФІДОБАНКНОМЕР_801 Фізична особа підприємець Горюнов Ігор Анатолійович 980 IFE26000000371635 ФІДОБАНКНОМЕР_800 Фізична особа підприємець Бєліков Олександр Леонідович 980 IFE26000000375170 ФІДОБАНКНОМЕР_799 Фізична особа підприємець Ситняк Андрій Анатолійович 980 IFE26000000376878 ФІДОБАНКНОМЕР_798 Фізична особа підприємець Луценко Тимофій Володимирович 980IFE26000000377491 ФІДОБАНКНОМЕР_797 Фізична особа підприємець Богданова Лілія Миколаївна 980 IFE26000000388510 ФІДОБАНКНОМЕР_796 Фізична особа підприємець Муляр Юрій Анатолійович 980 IFE26000000428908 ФІДОБАНКНОМЕР_795 Фізична особа підприємець МЕНЧЕНЯ ВIКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 980 IFE260001759 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_794 Фізична особа-підприємець МАЛАХОВ СЕРГIЙ IВАНОВИЧ 980 IFE260005836 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_793 Фізична особа підприємець Пянькін Роман Вікторович 980IFE26001000042866 ФІДОБАНКНОМЕР_792 Фізична особа підприємець Сахно Олег Георгійович 980 IFE26001000109680 ФІДОБАНКНОМЕР_700 ОСОБА_1 980 IFE26001000122418 ФІДОБАНКНОМЕР_791 Фізична особа підприємець Загребельний Сергій Вікторович 980IFE26001000127350 ФІДОБАНКНОМЕР_790 Фізична особа підприємець Федоров Сергій Дмитрович 980 IFE26001000136103 ФІДОБАНКНОМЕР_789 Фізична особа підприємець Пасєчник Дмитро Вячеславович 980IFE26001000140047 ФІДОБАНКНОМЕР_788 Фізична особа-підприємець Литвин Юлія Павлівна 980 IFE26001000140780 ФІДОБАНКНОМЕР_787 Фізична особа підприємець Адам Олександр Юрійович 980 IFE26001000146609 ФІДОБАНКНОМЕР_786 Фізична особа підприємець Вербинський Антон Володимирович 980IFE26001000147523 ФІДОБАНКНОМЕР_785 Фізична особа підприємець Фортуняк Людмила Володимирівна 980 IFE26001000147976 ФІДОБАНКНОМЕР_784 Фізична особа підприємець Седько В`ячеслав Іванович 980IFE26001000151519 ФІДОБАНКНОМЕР_783 Фізична особа підприємець Андрійченко Ігор Володимирович 980 IFE26001000155601 ФІДОБАНКНОМЕР_782 Фізична особа підприємець Ярук Ігор Володимирович 980IFE26001000165271 ФІДОБАНКНОМЕР_781 Фізична особа підприємець Гонтаренко Анатолій Віталійович 980 IFE26001000183617 ФІДОБАНКНОМЕР_780 Фізична особа підприємець Цибань Вадим Леонідович 980 IFE26001000184133 ФІДОБАНКНОМЕР_779 Фізична особа підприємець Романенко Сергій Петрович 980IFE26001000199399 ФІДОБАНКНОМЕР_778 Фізична особа-підприємець Короткий Артем Валерійович 980 IFE26001000205692 ФІДОБАНКНОМЕР_777 Фізична особа підприємець Богомаз Максим Олександрович 980 IFE26001000211772 ФІДОБАНКНОМЕР_774 Фізична особа підприємець Білоус Олександр Іванович 980 IFE26001000213758 ФІДОБАНКНОМЕР_775 Фізична особа підприємець Марвінський Руслан Васильович 980IFE26001000220439 ФІДОБАНКНОМЕР_776 Фізична особа підприємець Бурдукало Олег Борисович 980 IFE26001000229991 ФІДОБАНКНОМЕР_773 Фізична особа підприємець Середюк Тарас Миколайович 980 IFE26001000256953 ФІДОБАНКНОМЕР_772 Фізична особа підприємець Твердохліб Володимир Григорович 980 IFE26001000268101 ФІДОБАНКНОМЕР_771 Фізична особа підприємець Кулик Олена Борисівна 980IFE26001000272971 ФІДОБАНКНОМЕР_770 Фізична особа підприємець Шевченко Руслан Миколайович 980 IFE26001000280402 ФІДОБАНКНОМЕР_769 Фізична особа підприємець Ступак Олександр Володимирович 980 IFE26001000285667 ФІДОБАНКНОМЕР_768 Фізична особа підприємець Черненко Максим Миколайович 980 IFE26001000293488 ФІДОБАНКНОМЕР_767 Фізична особа підприємець Сухонос Артем Вікторович 980 IFE26001000294788 ФІДОБАНКНОМЕР_766 Фізична особа підприємець Лишофай Надія Андріївна 980IFE26001000298665 ФІДОБАНКНОМЕР_765 Фізична особа підприємець Ярован Оксана Володимирівна 980 IFE26001000299943 ФІДОБАНКНОМЕР_764 Фізична особа підприємець Вибираний Павло Васильович 980 IFE26001000306193 ФІДОБАНКНОМЕР_763 Фізична особа підприємець ФОП-Бенда Наталя Олександрівна 980 IFE26001000306795 ФІДОБАНКНОМЕР_762 Фізична особа-підприємець Близнюк Оксана Олександрівна 980 IFE26001000316202 ФІДОБАНКНОМЕР_761 Фізична особа підприємець Чернишова Аліна Володимирівна 980IFE26001000321800 ФІДОБАНКНОМЕР_760 Фізична особа підприємець Кудельська Олена Сергіївна 980IFE26001000326902 ФІДОБАНКНОМЕР_759 Фізична особа підприємець Мовлян Юлія Вікторівна 980 IFE26001000332350 ФІДОБАНКНОМЕР_758 Фізична особа підприємець Шашко Сергій Васильович 980 IFE26001000340900 ФІДОБАНКНОМЕР_757 Фізична Особа Підприємець Коломєіць Євген Євгенович 980 IFE26001000344757 ФІДОБАНКНОМЕР_756 Фізична особа підприємець Томчук Андрій Юрійович 980IFE26001000351557 ФІДОБАНКНОМЕР_755 Фізична особа підприємець Засипка Костянтин Валерійович 980IFE26001000376930 ФІДОБАНКНОМЕР_754 Фізична особа -підприємець Коц Олена Лерівна 980IFE26001000383398 ФІДОБАНКНОМЕР_753 Фізична особа підприємець Чорноус Тетяна Іванівна 980IFE26001000404879 ФІДОБАНКНОМЕР_752 Фізична особа підприємець Кононенко Олена Дмитрівна 980IFE26001000424172 ФІДОБАНКНОМЕР_751 Фізична особа підприємець КУХАРЧУК ДМИТРО ВIКТОРОВИЧ 980 IFE260012188 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_750 Фізична особа підприємець Барчук Олексій Володимирович 980 IFE260013705 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_749 Фізична особа підприємець ПРОХОРОВА IРИНА ОЛЕКСIЇВНА 980 IFE260014209 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_748 Фізична особа підприємець ЧЕЧНЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 980 IFE260014458 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_747 Фізична особа підприємець Подобєд Олександр Анатолійович 980 IFE260017141 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_746 Фізична особа підприємець ВIВТАШ ВАЛЕРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 980 IFE260019013 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_745 Фізична особа підприємець Комарницька Марина Олександрівна 980 IFE26002000100796 ФІДОБАНКНОМЕР_744 Фізична особа-підприємець Костюк Сергій Анатолійович 980IFE26002000120947 ФІДОБАНКНОМЕР_743 Фізична особа-підприємець Хачатрян Єрануі Арамаісовна 980IFE26002000121742 ФІДОБАНКНОМЕР_742 Фізична особа-підприємець Барчук Оксана Романівна 980IFE26002000122235 ФІДОБАНКНОМЕР_741 Фізична особа-підприємець Корчак Анатолій Анатолійович 980IFE26002000126628 ФІДОБАНКНОМЕР_740 Фізична особа підприємець Пучков Андрій Сергійович 980IFE26002000129120 ФІДОБАНКНОМЕР_739 Фізична особа-підприємець Хачатрян Ліліт Сократівна 980IFE26002000129669 ФІДОБАНКНОМЕР_738 Фізична особа підприємець Грицьков Степан Павлович 980IFE26002000155387 ФІДОБАНКНОМЕР_737 Фізична особа-підприємець Михайленко Владислав Геннадійович 980 IFE26002000158533 ФІДОБАНКНОМЕР_736 Фізична особа підприємець Абрамовський Іван Борисович 980IFE26002000163294 ФІДОБАНКНОМЕР_735 Фізична особа-підприємець Канафоцький Андрій Романович 980 IFE26002000164884 ФІДОБАНКНОМЕР_734 Фізична особа підприємець Галбай Лідія Володимирівна 980IFE26002000169005 ФІДОБАНКНОМЕР_733 Фізична особа підприємець Гаврильчик Андрій Олександрович 980 IFE26002000173392 ФІДОБАНКНОМЕР_732 Фізична особа підприємець Сампара Ніна Василівна 980 IFE26002000174960 ФІДОБАНКНОМЕР_731 Фізична особа підприємець Уріньов Вячеслав Вікторович 980 IFE26002000179329 ФІДОБАНКНОМЕР_222 ОСОБА_2 980 IFE26002000182394 ФІДОБАНКНОМЕР_730 Фізична особа-підприємець Зонтов Сергій Миколайович 980 IFE26002000190654 ФІДОБАНКНОМЕР_729 Фізична особа підприємець Ананко Марія Володимирівна 980 IFE26002000194843 ФІДОБАНКНОМЕР_728 Фізична особа підприємець Швець Дмитро Анатолійович 980IFE26002000203853 ФІДОБАНКНОМЕР_727 Фізична особа підприємець Буланян Погос Аршакович 980IFE26002000219137 ФІДОБАНКНОМЕР_726 Фізична особа-підприємець Кірьяков Степан Іванович 980IFE26002000221567 ФІДОБАНКНОМЕР_725 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЦКЕВІЧ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 980IFE26002000224003 ФІДОБАНКНОМЕР_724 Фізична особа підприємець Петрук Сергій Васильович 980 IFE26002000226465 ФІДОБАНКНОМЕР_723 Фізична особа підприємець Бринза Ірина Олександрівна 980 IFE26002000240054 ФІДОБАНКНОМЕР_722 Фізична особа підприємець Дудінський Степан Діонісійович 980IFE26002000258109 ФІДОБАНКНОМЕР_721 Фізична особа підприємець Горова Оксана Євгенівна 980IFE26002000262407 ФІДОБАНКНОМЕР_720 Фізична особа підприємець Солдатенко Роман Вікторович 980IFE26002000263730 ФІДОБАНКНОМЕР_719 Фізична особа підприємець Стасюк Галина Миколаївна 980IFE26002000265266 ФІДОБАНКНОМЕР_718 Фізична особа підприємець Гримова Олена Володимирівна 980 IFE26002000270712 ФІДОБАНКНОМЕР_717 Фізична особа підприємець Савчук Валерій Степанович 980IFE26002000276404 ФІДОБАНКНОМЕР_716 Фізична особа підприємець Короляков Олексій Олегович 980IFE26002000277782 ФІДОБАНКНОМЕР_715 Фізична особа підприємець Колодій Анфіса Миколаївна 980 IFE26002000289725 ФІДОБАНКНОМЕР_714 Фізична особа підприємець Плаксіна Азгануш Славіківна 980IFE26002000295968 ФІДОБАНКНОМЕР_713 Фізична особа підприємець Топольницький Костянтин Костянтинович 980 IFE26002000299209 ФІДОБАНКНОМЕР_712 Фізична особа підприємець Пономарьов Роман Миколайович 980IFE26002000300143 ФІДОБАНКНОМЕР_711 Фізична особа підприємець Гарін Володимир Олександрович 980 IFE26002000321177 ФІДОБАНКНОМЕР_710 Фізична особа підприємець Дутко Каріна Анатоліївна 980IFE26002000323023 ФІДОБАНКНОМЕР_709 Фізична особа підприємець Сіталов Аскольд Ігорович 980 IFE26002000328307 ФІДОБАНКНОМЕР_708 Фізична особа підприємець Марку Андрій Михайлович 980 IFE26002000328329 ФІДОБАНКНОМЕР_707 Фізична особа підприємець Толокова Вікторія Анатоліївна 980IFE26002000366187 ФІДОБАНКНОМЕР_706 Фізична особа підприємець Немченко Тетяна Георгіївна 980IFE26002000376230 ФІДОБАНКНОМЕР_705 Фізична особа підприємець Мельнікова Тетяна Іванівна 980IFE26002000389249 ФІДОБАНКНОМЕР_704 Фізична особа підприємець КАШЕЛЬ АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 980 IFE260021234 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_703 Фізична особа-підприємець Садовський Олександр Анатолійович 980IFE26003000070870 ФІДОБАНКНОМЕР_702 Фізична особа підприємець Соловйов Ілля Олександрович 980 IFE26003000078753 ФІДОБАНКНОМЕР_265 Фізична особа підприємець Коцько Ольга Миколаївна 980 IFE26003000095059 ФІДОБАНКНОМЕР_267 Фізична особа підприємець Колесник Павло Васильович 980 IFE26003000128454 ФІДОБАНКНОМЕР_269 Фізична особа підприємець Зайцева Наталя Володимирівна 980IFE26003000157362 ФІДОБАНКНОМЕР_270 Фізична особа підприємець Самсонова Вікторія Сергіївна 980IFE26003000162131 ФІДОБАНКНОМЕР_271 Фізична особа підприємець Образцов Павло Євгенійович 980 IFE26003000162681 ФІДОБАНКНОМЕР_273 Фізична особа підприємець Нагорна Ольга Яківна 980IFE26003000178277 ФІДОБАНКНОМЕР_274 Фізична особа підприємець Вінарська Наталія Іванівна 980 IFE26003000180629 ФІДОБАНКНОМЕР_276 Фізична особа підприємець Копачевець Андрій Петрович 980IFE26003000199148 ФІДОБАНКНОМЕР_277 Фізична особа-підприємець Аванесов Дмитро Олександрович 980IFE26003000200651 ФІДОБАНКНОМЕР_278 Фізична особа підприємець Антонюк Олександр Олегович 980IFE26003000201111 ФІДОБАНКНОМЕР_279 Фізична особа підприємець Бондарєв Ігор Володимирович 980IFE26003000221544 ФІДОБАНКНОМЕР_280 Фізична особа підприємець Велічко Вікторія Валеріївна 980 IFE26003000226624 ФІДОБАНКНОМЕР_282 Фізична особа підприємець Щупкіна Яна Сергіївна 980 IFE26003000260969 ФІДОБАНКНОМЕР_284 Фізична особа підприємець Рудаков Василь Володимирович 980IFE26003000273321 ФІДОБАНКНОМЕР_285 Фізична особа підприємець Борботько Євген Сергійович 980IFE26003000273428 ФІДОБАНКНОМЕР_286 Фізична особа підприємець Савчак Владислав Володимирович 980IFE26003000280518 ФІДОБАНКНОМЕР_287 Фізична особа підприємець Гаврилей Іван Юрійович 980 IFE26003000293011 ФІДОБАНКНОМЕР_289 Фізична особа підприємець Аркуша Микола Семенович 980 IFE26003000305329 ФІДОБАНКНОМЕР_291 Фізична особа підприємець Кротіков Сергій Валерійович 980 IFE26003000306287 ФІДОБАНКНОМЕР_293 ФОП-Пронін Віталій Вікторович 980 IFE26003000311841 ФІДОБАНКНОМЕР_295 Фізична особа підприємець Руднєва Олена Олексіївна 980IFE26003000325042 ФІДОБАНКНОМЕР_296 Фізична особа підприємець Мікерін Валерій Геннадійович 980IFE26003000336398 ФІДОБАНКНОМЕР_297 Фізична особа підприємець Тікунова Ольга Леонідівна 980IFE26003000339179 ФІДОБАНКНОМЕР_298 Фізична особа підприємець Косаренко Дмитро Анатолійович 980 IFE26003000340704 ФІДОБАНКНОМЕР_300 Фізична особа підприємець Купренко Олег Іванович 980 IFE26003000344045 ФІДОБАНКНОМЕР_302 Фізична особа підприємець Карпачов Андрій Сергійович 980 IFE26003000345475 ФІДОБАНКНОМЕР_304 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛАНТВОЙТ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 980IFE26003000367323 ФІДОБАНКНОМЕР_305 Фізична особа підприємець Ревнова Юлія Михайлівна 980IFE26003000380010 ФІДОБАНКНОМЕР_306 Фізична особа підприємець Смирнов Володимир Володимирович 980IFE26003000383448 ФІДОБАНКНОМЕР_307 Фізична особа підприємець Григорєва Ольга Ігорівна 980IFE26003000384793 ФІДОБАНКНОМЕР_308 Фізична особа підприємець Петренко Андрій Валерійович 980IFE26003000453226 ФІДОБАНКНОМЕР_309 Фізична особа підприємець Северин Олександр Григорович 980 IFE260033138 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_311 Фізична особа підприємець Іонець Віоріка Валентинівна 980 IFE260035039 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_313 Фізична особа підприємець ПРАЖМОВСЬКИЙ ВIКТОР АНАТОЛIЙОВИЧ 980 IFE260036229 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_315 Фізична особа підприємець Катринець Роман Ігорович 980 IFE26004000117754 ФІДОБАНКНОМЕР_317 Фізична особа підприємець Венгринюк Роман Іванович 980 IFE26004000128561 ФІДОБАНКНОМЕР_319 Фізична особа підприємець Павловський Дмитро Георгійович 980 IFE26004000130009 ФІДОБАНКНОМЕР_321 Фізична особа підприємець Скобєєв Володимир Вікторович 980 IFE26004000130010 ФІДОБАНКНОМЕР_323 Фізична особа підприємець Білоус Сергій Анатолійович 980IFE26004000140419 ФІДОБАНКНОМЕР_324 Фізична особа підприємець Гоголева Тетяна Володимирівна 980IFE26004000143030 ФІДОБАНКНОМЕР_325 Фізична особа підприємець Бухта Катерина Петрівна 980 IFE26004000150669 ФІДОБАНКНОМЕР_327 Фізична особа підприємець Мокрий Станіслав Сергійович 980 IFE26004000154041 ФІДОБАНКНОМЕР_329 Фізична особа підприємець Акопян Артур Романович 980IFE26004000162301 ФІДОБАНКНОМЕР_330 Фізична особа підприємець Добрянський Михайло Мирославович 980IFE26004000166943 ФІДОБАНКНОМЕР_331 Фізична особа підприємець Лебедько Віталій В`ячеславович 980IFE26004000171262 ФІДОБАНКНОМЕР_332 Фізична особа підприємець Мостова Альона Євгеніївна 980 IFE26004000197837 ФІДОБАНКНОМЕР_334 Фізична особа підприємець Кібновський Сергій Володимирович 980 IFE26004000201240 ФІДОБАНКНОМЕР_336 Фізична особа підприємець Шиманський Артем Олександрович 980 IFE26004000203345 ФІДОБАНКНОМЕР_338 Фізична особа підприємець Ярмола Ігор Вікторович 980 IFE26004000214022 ФІДОБАНКНОМЕР_340 Фізична особа підприємець Логінова Світлана Олександрівна 980IFE26004000220607 ФІДОБАНКНОМЕР_341 Фізична особа підприємець Щур Світлана Федорівна 980IFE26004000227859 ФІДОБАНКНОМЕР_342 Фізична особа підприємець Товстенко Олег Миколайович 980 IFE26004000231016 ФІДОБАНКНОМЕР_344 ОСОБА_3 980 IFE26004000239483 ФІДОБАНКНОМЕР_346 Фізична особа підприємець Петренко Олексій Олександрович 980IFE26004000240966 ФІДОБАНКНОМЕР_347 Фізична особа підприємець Чернікова Олеся Вікторівна 980 IFE26004000255906 ФІДОБАНКНОМЕР_349 Фізична особа підприємець Ногачов Роман Юрійович 980IFE26004000275362 ФІДОБАНКНОМЕР_350 Фізична особа підприємець Семененко Олег Миколайович 980IFE26004000277081 ФІДОБАНКНОМЕР_351 Фізична особа підприємець Семененко Анна Ігорівна 980IFE26004000279250 ФІДОБАНКНОМЕР_352 Фізична особа підприємець Кухтик Тарас Володимирович 980IFE26004000285136 ФІДОБАНКНОМЕР_353 Фізична особа-підприємець Осокіна Олена Костянтинівна 980IFE26004000291443 ФІДОБАНКНОМЕР_354 Фізична особа підприємець Зубач Іван Іванович 980IFE26004000292000 ФІДОБАНКНОМЕР_355 Фізична особа підприємець Скворцов Дмитро Анатолійович 980 IFE26004000293225 ФІДОБАНКНОМЕР_357 Фізична особа підприємець Гуменний Юрій Вікторович 980 IFE26004000294183 ФІДОБАНКНОМЕР_359 Фізична особа підприємець Жабінець Ольга Влентинівна 980IFE26004000322118 ФІДОБАНКНОМЕР_360 Фізична особа підприємець Баращук Сергій Васильович 980IFE26004000338179 ФІДОБАНКНОМЕР_361 Фізична особа підприємець Любимов Олександр Олександрович 980IFE26004000346321 ФІДОБАНКНОМЕР_362 Фізична особа підприємець Павленко Павло Олегович 980IFE26004000349522 ФІДОБАНКНОМЕР_363 Фізична особа підприємець Супрун Володимир Олегович 980 IFE26004000353176 ФІДОБАНКНОМЕР_365 Фізична особа підприємець Шукляр Олександр Євгенович 980 IFE26004000354647 ФІДОБАНКНОМЕР_367 Фізична особа підприємець Трусов Олександр Георгійович 980 IFE26004000369461 ФІДОБАНКНОМЕР_369 Фізична особа підприємець Скрипнік Михайло Геннадійович 980 IFE26004000380202 ФІДОБАНКНОМЕР_371 Фізична особа підприємець Дудка Олександр Олександрович 980 IFE26004000386239 ФІДОБАНКНОМЕР_373 Фізична особа підприємець Малярець Ігор Іванович 980IFE26004000461530 ФІДОБАНКНОМЕР_374 Фізична особа підприємець КОВАЛЬЧУК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 980 IFE260045414 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_376 Фізична особа підприємець Грищук Денис Вікторович 980IFE26005000030034 ФІДОБАНКНОМЕР_377 Фізична особа підприємець Пугачов Микола Олександрович 980IFE26005000038393 ФІДОБАНКНОМЕР_378 Фізична особа підприємець Федоров Євген Вікторович 980 IFE26005000065054 ФІДОБАНКНОМЕР_380 Фізична особа підприємець Дмитришин Борис Іванович 980IFE26005000087106 ФІДОБАНКНОМЕР_381 Фізична особа-підприємець Литовченко Хариартам Володимирович 980IFE26005000113713 ФІДОБАНКНОМЕР_382 Фізична особа підприємець Гречановський Олександр Юрійович 980 IFE26005000119290 ФІДОБАНКНОМЕР_384 Фізична особа підприємець Швидкий Олег Васильович 980 IFE26005000145877 ФІДОБАНКНОМЕР_386 Фізична особа підприємець Крачковський Сергій Володимирович 980IFE26005000153546 ФІДОБАНКНОМЕР_387 Фізична особа підприємець Бойко Володимир Григорович 980IFE26005000162366 ФІДОБАНКНОМЕР_388 Фізична особа підприємець Ткач Григорій Якович 980 IFE26005000196161 ФІДОБАНКНОМЕР_390 Фізична особа підприємець Андрієнко Сергій Володимирович 980 IFE26005000201830 ФІДОБАНКНОМЕР_392 Фізична особа-підприємець Харченко Сергій Олександрович 980 IFE26005000202442 ФІДОБАНКНОМЕР_394 Фізична особа підприємець Свід Валерій Олександрович 980 IFE26005000206910 ФІДОБАНКНОМЕР_396 Фізична особа підприємець Самотой Тетяна Леонідівна 980 IFE26005000209393 ФІДОБАНКНОМЕР_398 Фізична особа підприємець Вороновський Олександр Миронович 980IFE26005000221092 ФІДОБАНКНОМЕР_399 Фізична особа підприємець Кульчицький Анатолій Анатолійович 980IFE26005000222886 ФІДОБАНКНОМЕР_400 Фізична особа підприємець Коваленко Олександр Олександрович 980IFE26005000254638 ФІДОБАНКНОМЕР_401 Фізична особа підприємець Пархомчук Надія Миколаївна 980IFE26005000265724 ФІДОБАНКНОМЕР_402 Фізична особа підприємець Жердицький Віталій Анатолійович 980 IFE26005000269957 ФІДОБАНКНОМЕР_404 Фізична особа підприємець Самошкіна Олена Степанівна 980 IFE26005000276951 ФІДОБАНКНОМЕР_406 Фізична особа підприємець Моісеєнко Алла Сергіївна 980 IFE26005000280594 ФІДОБАНКНОМЕР_408 Фізична особа підприємець Безус Дмитро Валентинович 980IFE26005000287274 ФІДОБАНКНОМЕР_409 Фізична особа підприємець Лабунська Ольга Олексіївна 980IFE26005000290777 ФІДОБАНКНОМЕР_410 Фізична особа підприємець Носов Андрій Олександрович 980 IFE26005000304287 ФІДОБАНКНОМЕР_412 Фізична особа підприємець В`язовченко Анатолій Михайлович 980IFE26005000320012 ФІДОБАНКНОМЕР_413 Фізична особа підприємець Коротков Олександр Геннадійович 980IFE26005000325567 ФІДОБАНКНОМЕР_414 Фізична особа підприємець Озарінська Ірина Феліксівна 980IFE26005000332992 ФІДОБАНКНОМЕР_415 Фізична особа-підприємець Коваленко Олеся Вікторівна 980IFE26005000338662 ФІДОБАНКНОМЕР_416 Фізична особа підприємець Дідок Валентин Іванович 980IFE26005000352024 ФІДОБАНКНОМЕР_417 Фізична особа підприємець Губієв Ірік Зарифович 980IFE26005000353108 ФІДОБАНКНОМЕР_418 Фізична особа підприємець Іванова Ольга Олександрівна 980IFE26005000354884 ФІДОБАНКНОМЕР_419 Фізична особа підприємець Андрюшкін Андрій Валерійович 980IFE26005000366311 ФІДОБАНКНОМЕР_420 Фізична особа підприємець Полуектова Наталія Іванівна 980 IFE26005000372286 ФІДОБАНКНОМЕР_422 Фізична особа підприємець Демидов Максим Вікторович 980IFE26005000374820 ФІДОБАНКНОМЕР_423 Фізична особа підприємець Святун Євгеній Петрович 980IFE26005000384575 ФІДОБАНКНОМЕР_424 Фізична особа підприємець Василенко Наталія Михайлівна 980 IFE26005000388593 ФІДОБАНКНОМЕР_426 Фізична особа підприємець Лукаш Юрій Дмитрович 980IFE26005000393146 ФІДОБАНКНОМЕР_427 Фізична особа-підприємець Федірчик Микола Іванович 980 IFE26005000417981 ФІДОБАНКНОМЕР_429 Фізична особа підприємець Курилов Сергій Олексійович 980 IFE26005000425285 ФІДОБАНКНОМЕР_431 Фізична особа підприємець Попучко Дмитро Анатолійович 980 IFE26006000016314 ФІДОБАНКНОМЕР_433 Фізична особа підприємець Бежан Генадій Іванович 980 IFE26006000124273 ФІДОБАНКНОМЕР_435 Фізична особа підприємець Семисюк Володимир Валерійович 980 IFE26006000129580 ФІДОБАНКНОМЕР_437 Фізична особа підприємець Бондарчук Христина Миколаївна 980 IFE26006000134616 ФІДОБАНКНОМЕР_439 Фізична особа підприємець Стеценко Юрій Миколайович 980 IFE26006000139901 ФІДОБАНКНОМЕР_441 Фізична особа підприємець Радчик Олександр Васильович 980IFE26006000143049 ФІДОБАНКНОМЕР_442 Фізична особа підприємець Бондаренко Тетяна Гаврилівна 980IFE26006000143180 ФІДОБАНКНОМЕР_443 Фізична особа підприємець Біденко Сергій Вікторович 980 IFE26006000144413 ФІДОБАНКНОМЕР_445 Фізична особа підприємець Гусак Олександр Михайлович 980IFE26006000163557 ФІДОБАНКНОМЕР_446 Фізична особа підприємець Засорін Руслан Вячеславович 980 IFE26006000171475 ФІДОБАНКНОМЕР_448 Фізична особа підприємець Кулішов Ігор Вікторович 980IFE26006000172946 ФІДОБАНКНОМЕР_449 Фізична особа підприємець Костюкова Тетяна Геннадіївна 980IFE26006000175404 ФІДОБАНКНОМЕР_450 Фізична особа підприємець Дроздов Володимир Валерійович 980 IFE26006000180789 ФІДОБАНКНОМЕР_452 Фізична особа підприємець Охотніков Павло Олександрович 980 IFE26006000200131 ФІДОБАНКНОМЕР_454 Фізична особа підприємець Федчишина Наталія Іванівна 980 IFE26006000206317 ФІДОБАНКНОМЕР_456 Фізична особа підприємець Віюк Ольга Олегівна 980IFE26006000213504 ФІДОБАНКНОМЕР_457 Фізична особа підприємець Кажукало Ольга Володимирівна 980 IFE26006000225923 ФІДОБАНКНОМЕР_459 Фізична особа підприємець Зайченко Сергій Григорович 980 IFE26006000228124 ФІДОБАНКНОМЕР_461 Фізична особа підприємець Шелест Богдан Володимирович 980 IFE26006000261125 ФІДОБАНКНОМЕР_463 Фізична особа підприємець Данилишин Назар Ярославович 980IFE26006000263725 ФІДОБАНКНОМЕР_464 Фізична особа підприємець Мацьків Марія Іванівна 980 IFE26006000264092 ФІДОБАНКНОМЕР_466 Фізична особа підприємець Годун Сергій Миколайович 980IFE26006000267806 ФІДОБАНКНОМЕР_467 Фізична особа підприємець Романів Віктор Васильович 980IFE26006000272880 ФІДОБАНКНОМЕР_468 Фізична особа підприємець Жилін Вячеслав Миколайович 980IFE26006000292213 ФІДОБАНК Фізична особа підприємець Валевачова Тетяна Костянтинівна 980IFE26006000309894 ФІДОБАНКНОМЕР_469 Фізична особа підприємець Матвієнко Олена Сергіївна 980IFE26006000326509 ФІДОБАНКНОМЕР_470 Фізична особа підприємець Стельмах Віталій Романович 980IFE26006000343098 ФІДОБАНКНОМЕР_471 Фізична особа підприємець Василенко Михайло Михайлович 980 IFE26006000344495 ФІДОБАНКНОМЕР_473 Фізична особа підприємець Аркуша Олександр Миколайович 980 IFE26006000346727 ФІДОБАНКНОМЕР_475 Фізична особа підприємець Белеля Роман Данилович 980 IFE26006000355796 ФІДОБАНКНОМЕР_477 Фізична особа підприємець Король Наталія Вікторівна 980 IFE26006000361241 ФІДОБАНКНОМЕР_479 Фізична особа підприємець Будз Дмитро Ярославович 980 IFE26006000374874 ФІДОБАНКНОМЕР_481 Фізична особа підприємець Маслак Віра Павлівна 980IFE26006000382866 ФІДОБАНКНОМЕР_482 Фізична особа-підприємець Шапурма Світлана Сергіївна 980IFE26006000428720 ФІДОБАНКНОМЕР_483 Фізична особа підприємець МАЦЕХ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 980 IFE260061951 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_485 Фізична особа підприємець ЛЕЖНЯК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 980 IFE260063548 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_487 Фізична особа підприємець ПIНЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛIЙОВИЧ 980 IFE260066778 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_489 ОСОБА_4 980 IFE26007000007656 ФІДОБАНКНОМЕР_491 Фізична особа підприємець Розумний Денис Сергійович 980 IFE26007000042291 ФІДОБАНКНОМЕР_493 Фізична особа підприємець Сургучов Михайло Юрійович 980IFE26007000047434 ФІДОБАНКНОМЕР_494 Фізична особа підприємець СТАРІНОВА НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА 980 IFE26007000101325 ФІДОБАНКНОМЕР_496 Фізична особа підприємець Сагайдачна Майя Дмитрівна 980 IFE26007000132383 ФІДОБАНКНОМЕР_498 Фізична особа підприємець Денисов Денис Олександрович 980IFE26007000140988 ФІДОБАНКНОМЕР_499 Фізична особа підприємець Палко Олег Борисович 980 IFE26007000142050 ФІДОБАНКНОМЕР_501 Фізична особа підприємець Скородумова Олена Володимирівна 980 IFE26007000160270 ФІДОБАНКНОМЕР_503 Фізична особа підприємець Залізний Дмитро Віталійович 980IFE26007000187695 ФІДОБАНКНОМЕР_504 Фізична особа підприємець Єкімов Віктор Валерійович 980 IFE26007000203579 ФІДОБАНКНОМЕР_506 Фізична особа підприємець Мащенко Володимир Олександрович 980IFE26007000203922 ФІДОБАНКНОМЕР_507 Фізична особа підприємець Горбачев Сергій Миколайович 980 IFE26007000206877 ФІДОБАНКНОМЕР_509 Фізична особа підприємець Рибальченко Олександр Степанович 980IFE26007000206963 ФІДОБАНКНОМЕР_510 Фізична особа підприємець Степаненков Володимир Миколайович 980 IFE26007000212407 ФІДОБАНКНОМЕР_512 Фізична особа підприємець Араб Наталія Іванівна 980IFE26007000215857 ФІДОБАНКНОМЕР_513 Фізична особа підприємець Трунов Євген Леонідович 980 IFE26007000218887 ФІДОБАНКНОМЕР_515 Фізична особа підприємець Коваль Наталія Іванівна 980IFE26007000230735 ФІДОБАНКНОМЕР_516 Фізична особа підприємець Бесараб Андрій Дмитрович 980IFE26007000265506 ФІДОБАНКНОМЕР_517 Фізична особа підприємець Комар Олег Володимирович 980 IFE26007000280428 ФІДОБАНКНОМЕР_519 Фізична особа підприємець Романів Микола Михайлович 980IFE26007000284684 ФІДОБАНКНОМЕР_520 Фізична особа підприємець Рекун Наталія Юріївна 980IFE26007000292342 ФІДОБАНКНОМЕР_521 Фізична особа підприємець Янєв Степан Васильович 980IFE26007000299196 ФІДОБАНКНОМЕР_522 Фізична особа підприємець Єрофєєва Галина Олексіївна 980IFE26007000304199 ФІДОБАНКНОМЕР_523 Фізична особа підприємець Старушкевич Михайло Васильович 980 IFE26007000306272 ФІДОБАНКНОМЕР_525 Фізична особа підприємець Балагура Ігор Олексійович 980 IFE26007000311104 ФІДОБАНКНОМЕР_527 ОСОБА_5 980 IFE26007000311290 ФІДОБАНКНОМЕР_529 Фізична особа підприємець Єременко Олександр Володимирович 980 IFE26007000320894 ФІДОБАНКНОМЕР_531 Фізична особа-підприємець Акуленко Геннадій Іванович 980IFE26007000329862 ФІДОБАНКНОМЕР_532 Фізична Особа -Підприємець Сокуренко Олег Геннадійович 980 IFE26007000332990 ФІДОБАНКНОМЕР_534 Фізична особа підприємець Демиденко Дмитро Юрійович 980 IFE26007000334040 ФІДОБАНКНОМЕР_701ОСОБА_6 980 IFE26007000345910 ФІДОБАНКНОМЕР_537 Фізична особа підприємець Єгоров Артем Юрійович 980 IFE26007000356396 ФІДОБАНКНОМЕР_539 Фізична особа підприємець Костаневич Тетяна Євгенівна 980IFE26007000361615 ФІДОБАНКНОМЕР_540 Фізична особа-підприємець Душина Олександра Олегівна 980IFE26007000365547 ФІДОБАНКНОМЕР_541 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МУХІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 980IFE26007000372488 ФІДОБАНКНОМЕР_542 Фізична особа-підприємець Чичкань Валентина Володимирівна 980 IFE26007000404862 ФІДОБАНКНОМЕР_544 Фізична особа підприємець Негрескул Анатолій Анатолійович 980IFE26007000428796 ФІДОБАНКНОМЕР_545 Фізична особа підприємець Зубрицький Сергій Михайлович 980 IFE260075549 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_547 Фізична особа підприємець Гринчук Анатолій Миколайович 980 IFE260077505 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_549 Фізична особа підприємець Боєв Юрій Юрійович 980 IFE260078342 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_551 Фізична особа підприємець Череповський Руслан Миколайович 980 IFE260078410 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_553 Фізична особа підприємець 980IFE26007918.980 ФІДОБАНКНОМЕР_554 Фізична особа підприємець Макутіна Галина Анатоліївна 980IFE26008000100767 ФІДОБАНКНОМЕР_555 Фізична особа підприємець Шапіро Станіслав Олександрович 980 IFE26008000105814 ФІДОБАНКНОМЕР_557 Фізична особа підприємець Захарченко Олег Миколайович 980 IFE26008000109296 ФІДОБАНКНОМЕР_559 Фізична особа підприємець Гугушвілі Руслан Тарієлович 980 IFE26008000137547 ФІДОБАНКНОМЕР_561 Фізична особа підприємець Онацький Ігор Миколайович 980IFE26008000142770 ФІДОБАНКНОМЕР_562 Фізична особа підприємець Христич Лариса Іванівна 980 IFE26008000145067 ФІДОБАНКНОМЕР_564 Фізична особа підприємець Колесник Владислав Владиславович 980IFE26008000148172 ФІДОБАНКНОМЕР_565 Фізична особа підприємець Самонов Вадим Миколайович 980 IFE26008000148279 ФІДОБАНКНОМЕР_567 Фізична особа підприємець Артеменко Роман Вікторович 980IFE26008000153446 ФІДОБАНКНОМЕР_568 Фізична особа підприємець Катишев Дмитро Олександрович 980IFE26008000154218 ФІДОБАНКНОМЕР_569 Фізична особа підприємець Канафоцька Наталя Анатоліївна 980 IFE26008000164855 ФІДОБАНКНОМЕР_571 Фізична особа підприємець Семикопенко Олександр Вікторович 980IFE26008000167948 ФІДОБАНКНОМЕР_572 Фізична особа підприємець Трофимчук Олександр Олександрович 980 IFE26008000167982 ФІДОБАНКНОМЕР_574 Фізична особа підприємець Гриценко Лариса Петрівна 980IFE26008000177994 ФІДОБАНКНОМЕР_575 Фізична особа підприємець Шпортун Ольга Миколаївна 980IFE26008000178216 ФІДОБАНКНОМЕР_576 Фізична особа підприємець Латишев Ігор Леонідович 980IFE26008000202193 ФІДОБАНКНОМЕР_577 Фізична особа підприємець Дрозд Микола Анатолійович 980IFE26008000207369 ФІДОБАНКНОМЕР_578 Фізична особа підприємець Нагайчук Ія Віталіївна 980IFE26008000210163 ФІДОБАНКНОМЕР_579 Фізична особа підприємець Юсов Олексій Миколайович 980 IFE26008000211913 ФІДОБАНКНОМЕР_581 Фізична особа підприємець Пахнюк Оксана Віталіївна 980 IFE26008000214329 ФІДОБАНКНОМЕР_583 Фізична особа-підприємець Грищенко Олександр Миколайович 980IFE26008000220896 ФІДОБАНКНОМЕР_584 Фізична особа підприємець Варецький Станіслав Олексадрович 980 IFE26008000222850 ФІДОБАНКНОМЕР_586 Фізична особа підприємець Хоменчук Сергій Анатолійович 980IFE26008000226209 ФІДОБАНКНОМЕР_587 Фізична особа підприємець Ковальова Христина Володимирівна 980IFE26008000227554 ФІДОБАНКНОМЕР_588 Фізична особа -підприємець Білюк Світлана Миколаївна 980IFE26008000229659 ФІДОБАНКНОМЕР_589 Фізична особа підприємець Дьячкова Юлія Вікторівна 980IFE26008000244043 ФІДОБАНКНОМЕР_590 Фізична особа підприємець Рабчук Віталій Олександрович 980IFE26008000266645 ФІДОБАНКНОМЕР_591 Фізична особа підприємець Гальчинський Ілля Валерійович 980IFE26008000267150 ФІДОБАНКНОМЕР_592 Фізична особа-підприємець Шликов Сергій Володимирович 980 IFE26008000268115 ФІДОБАНКНОМЕР_594 Фізична особа підприємець Габрель Андрій Георгійович 980 IFE26008000272952 ФІДОБАНКНОМЕР_596 Фізична особа підприємець Самойлюк-Багашвілі Вікторія Василівна 980 IFE26008000274994 ФІДОБАНКНОМЕР_598 Фізична особа підприємець Костєнков Павло Юрійович 980IFE26008000279977 ФІДОБАНКНОМЕР_599 Фізична особа підприємець Палій Олексій Олександрович 980 IFE26008000285507 ФІДОБАНКНОМЕР_601 Фізична особа підприємець Юрченко Григорій Сергійович 980 IFE26008000307247 ФІДОБАНКНОМЕР_603 Фізична особа підприємець Сутковий Олег Станіславович 980IFE26008000309717 ФІДОБАНКНОМЕР_604 Фізична особа-підприємець Безпалько Марина Вікторівна 980IFE26008000326671 ФІДОБАНКНОМЕР_605 Фізична особа підприємець Гнєда Анжеліка Вікторівна 980IFE26008000327562 ФІДОБАНКНОМЕР_606 Фізична особа підприємець Волинець Віталій Петрович 980 IFE26008000334436 ФІДОБАНКНОМЕР_608 Фізична особа підприємець Казанський Андрій Аркадійович 980 IFE26008000339776 ФІДОБАНКНОМЕР_610 Фізична особа підприємець Андрусік Любов Леонідівна 980 IFE26008000345287 ФІДОБАНКНОМЕР_612 Фізична особа-підприємець Голоднюк Павло Павлович 980 IFE26008000350636 ФІДОБАНКНОМЕР_614 Фізична особа підприємець Юркова Аліна Миколаївна 980 IFE26008000356782 ФІДОБАНКНОМЕР_616 Фізична особа підприємець Цимбалюк Віктор Андрійович 980 IFE26008000358230 ФІДОБАНКНОМЕР_618 Фізична особа підприємець Литвиненко Сергій Валентинович 980 IFE26008000359273 ФІДОБАНКНОМЕР_620 Фізична особа підприємець Омельченко Яна Василівна 980IFE26008000374106 ФІДОБАНКНОМЕР_621 Фізична особа підприємець Шматко Володимир Дмитрович 980IFE26008000378339 ФІДОБАНКНОМЕР_622 Фізична особа-підприємець Гнип Тетяна Ярославівна 980 IFE26008000382949 ФІДОБАНКНОМЕР_624 Фізична особа підприємець Медведенко Віталій Леонідович 980IFE26008000436743 ФІДОБАНКНОМЕР_625 Фізична особа-підприємець Матвєєнко Станіслав Миколайович 980 IFE260081203 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_627 Фізична особа підприємець ЗЮЗЬКО ТАМАРА ВАСИЛIВНА 980 IFE260082749 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_629 Фізична особа підприємець ЯНЮК АЛIСА МИКОЛАЇВНА 980 IFE260087922 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_631 Фізична особа підприємець ГОПЕНКО РОМАН АНАТОЛIЙОВИЧ 980 IFE260088154 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_633 Фізична особа підприємець Васечко Ростислав Петрович 980IFE26009000021544 ФІДОБАНКНОМЕР_634 Фізична особа підприємець Білан Володимир Петрович 980 IFE26009000028893 ФІДОБАНКНОМЕР_636 Фізична особа підприємець Борискіна Юлія Юріївна 980 IFE26009000083991 ФІДОБАНКНОМЕР_638 Фізична особа підприємець Павленко Олександр Вікторович 980IFE26009000102225 ФІДОБАНКНОМЕР_639 Фізична особа підприємець Савонюк Елла Юріївна 980 IFE26009000120337 ФІДОБАНКНОМЕР_641 Фізична особа підприємець Косюра Вячеслав Олегович 980 IFE26009000128953 ФІДОБАНКНОМЕР_643 ОСОБА_7 980 IFE26009000135292 ФІДОБАНКНОМЕР_645 Фізична особа підприємець Пижов Сергій Вячеславович 980IFE26009000142401 ФІДОБАНКНОМЕР_646 Фізична особа підприємець Жигалін Сергій Іванович 980IFE26009000143035 ФІДОБАНКНОМЕР_647 Фізична особа підприємець Лисенко Руслан Миколайович 980 IFE26009000167884 ФІДОБАНКНОМЕР_649 Фізична особа підприємець Вересова Анфіса Євгеніївна 980 IFE26009000180991 ФІДОБАНКНОМЕР_651 Фізична особа підприємець Анохін Микола Петрович 980IFE26009000186616 ФІДОБАНКНОМЕР_652 Фізична особа-підприємець Цигура Олександр Павлович 980IFE26009000194192 ФІДОБАНКНОМЕР_653 Фізична особа підприємець Сірман Андрій Григорович 980 IFE26009000202448 ФІДОБАНКНОМЕР_655 Фізична особа підприємець Лепа Сергій Вікторович 980 IFE26009000208970 ФІДОБАНКНОМЕР_657 Фізична особа підприємець Шевченко Ольга Володимирівна 980 IFE26009000220226 ФІДОБАНКНОМЕР_659 Фізична особа-підприємець Ваврик Богдан Петрович 980 IFE26009000230164 ФІДОБАНКНОМЕР_661 Фізична особа підприємець Козак Іван Васильович 980IFE26009000241302 ФІДОБАНКНОМЕР_662 Фізична особа-підприємець Іваніщук Віктор Володимирович 980IFE26009000242691 ФІДОБАНКНОМЕР_663 Фізична особа підприємець Прокопчук Сергій Вільгельмович 980IFE26009000275549 ФІДОБАНКНОМЕР_664 Фізична особа підприємець ФОП-Бокарева Світлана Олексіївна 980 IFE26009000305680 ФІДОБАНКНОМЕР_666 Фізична особа підприємець Максимов Сергій Михайлович 980 IFE26009000315614 ФІДОБАНКНОМЕР_668 Фізична особа підприємець Лікар Денис Олегович 980 IFE26009000323190 ФІДОБАНКНОМЕР_670 Фізична особа підприємець Кислицин Олег Анатолійович 980 IFE26009000343590 ФІДОБАНКНОМЕР_672 Фізична особа підприємець Дем`янов Дмитро Володимирович 980 IFE26009000355953 ФІДОБАНКНОМЕР_674 Фізична особа підприємець Бутивченко Денис Ігорович 980IFE26009000364999 ФІДОБАНКНОМЕР_675 Фізична особа підприємець Заболотний Олександр Вікторович 980 IFE26009000365426 ФІДОБАНКНОМЕР_677 Фізична особа підприємець Майєр Ольга Ігорівна 980IFE26009000370206 ФІДОБАНКНОМЕР_678 Фізична особа підприємець Самсонова Тетяна Василівна 980IFE26009000376749 ФІДОБАНКНОМЕР_679 Фізична особа підприємець Нурмухаммедов Аманмірат 980IFE26009000376998 ФІДОБАНКНОМЕР_680 Фізична особа підприємець Сушкіна Яна Олександрівна 980 IFE26009000391229 ФІДОБАНКНОМЕР_682 Фізична особа підприємець Вигоняйло Антон Анатолійович 980IFE26009000392109 ФІДОБАНКНОМЕР_683 Фізична особа підприємець Ліпський Андрій Степанович 980IFE26009000451835 ФІДОБАНКНОМЕР_684 Фізична особа підприємець Василиненко Hадія Михайлівна 980 IFE260092823 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_686 Фізична особа підприємець Бондаренко Ірина Володимирівна 980 IFE260093725 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_688 Фізична особа підприємець Шуст Оксана Григорівна 980 IFE260094245 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_690 Фізична особа підприємець Раті Корнелія Ласлівна 980 IFE260094740 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_692 Фізична особа підприємець Масленіков Олег Миколайович 980 IFE260094779 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_694 Фізична особа підприємець БУТЕНКО ОЛЕНА СЕМЕНIВНА 980 IFE260095451 .980 ФІДОБАНКНОМЕР_696 Фізична особа підприємець БАРАННIК СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 980 IFE260097569 .980 ФІДОБАНК 36271986Товариство з обмеженою відповідальністю "ІКТОРІС" 980IFE26050000215202 ФІДОБАНК 32523101Приватне підприємство "Цембудресурс" 980IFE26050000248796 ФІДОБАНК 37945153Громадська організація "Сєвєродонецька рада ветеранів фізичної культури та спорту" 980IFE26050000275907 ФІДОБАНК 35683689Товариство з обмеженою відповідальністю "ІРМАКС" 980IFE26050000351177 ФІДОБАНК 32073195Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІПМАК" 980IFE26051000119891 ФІДОБАНК 25811314Чернівецька обласна молодіжна організація "Гірський клуб" 980IFE26051000131910 ФІДОБАНК 37570308ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛАВТОСТОП" 980IFE26051000188167 ФІДОБАНК 37956055Товариство з обмеженою відповідальністю"ФЕШН КАСТІНГ ШОУ" 980IFE26051000242069 ФІДОБАНК 38222181Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи безпровідних комунікацій" 980IFE26051000333019 ФІДОБАНК 33860476Приватне підприємство "Престиж Україна" 980IFE26051000363067 ФІДОБАНК 32929383Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфатрейдінг" 980IFE26051000365667 ФІДОБАНК 21903723Товариство з обмеженою відповідальністю "РСП ЛТД" 980IFE26051000369113 ФІДОБАНК 25608599Донецька Міська Громадська Організація "Альянс" 980IFE26052000156295 ФІДОБАНК 34312999Приватне підприємство "АВД Електра" 980IFE26052000159065 ФІДОБАНК 20302186Товариство з обмеженою відповідальністю монтажно-налагоджувальне підприємство "Ремавтоматика" 980IFE26052000366825 ФІДОБАНК 33087633Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІК-ТРАНС" 980IFE26053000174191 ФІДОБАНК 22062483Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРОЯНДА" 980IFE26053000207563 ФІДОБАНК 37972632Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІА МАРІС" 980IFE26053000245213 ФІДОБАНК 38144994Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційні системи плюс" 980IFE26053000301801 ФІДОБАНК 3746734Сільськогосподарьське товариство з обмеженою відповідальністю імені Богдана Хмельницького 980IFE26054000250047 ФІДОБАНК 35710764Товариство з обмеженою відповідальністю "КО КАПІТАЛ-ГРУПП" 980IFE26054000268459 ФІДОБАНК 33559605ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Селді - трек" 980 IFE26054000269049 ФІДОБАНК 37550889Приватне підприємство "ЕЙДОС ГРУП" 980IFE26054000332987 ФІДОБАНК 36630638Приватне Підприємство "ТЕХКОНСЕPВІС" 980IFE26055000147922 ФІДОБАНК 37654541Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСАЙ РЕКЛАМА" 980IFE26055000150180 ФІДОБАНК 37695460Приватне підприємство "Арс Транс" 980IFE26055000175529 ФІДОБАНК 37331642Товариство з обмеженою відповідальністю "Укр-Асфальтбуд" 980IFE26055000218925 ФІДОБАНК 23146887Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Агрокомплект" 980IFE26055000263840 ФІДОБАНК 38216068Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОСЕІЛ" 980IFE26055000299610 ФІДОБАНК 31869444Товариство з обмеженою відповідальністю "Стиль Лайф" 980IFE26055000311952 ФІДОБАНК 34262037Приватне підприємство "АрхіБудГруп" 980IFE26056000117810 ФІДОБАНК 24703545Товариство з обмеженою відповідальністю "НИКО" 980IFE26056000162683 ФІДОБАНК 36573910Приватне підприємство "Енергосервісна компанія "ЕнергоІнжиніринг" 980IFE26057000102891 ФІДОБАНК 36685341ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ `АГРОКОМПЛЕКС ДРУЖБА 980IFE26057000144796 ФІДОБАНК 36264696Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕНТ ПЛЕТТАК" 980IFE26057000197022 ФІДОБАНК 31909958Товариство з обмеженою відповідальністю "Хадера" 980IFE26057000369504 ФІДОБАНК 33814161Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегастіл" 980IFE26058000144201 ФІДОБАНК 38082598ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАЛОН-АЛЬФА" 980IFE26058000251138 ФІДОБАНК 37300860Товариство з обмеженою відповідальністю Вестер-АПК 980IFE26058000273600 ФІДОБАНК 37106701Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія "Трансфер Сервіс" 980IFE26058000304869 ФІДОБАНК 36240669Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАНТЕР ГРУП КОНСАЛТ" 980 IFE26059000114951 ФІДОБАНК 33847951Приватне підприємство "Експерт-Хаус" 980IFE26059000124189 ФІДОБАНК 37637812Товариство з обмеженою відповідальністю "Тімберком" 980IFE26059000174720 ФІДОБАНК 38069226Приватне підприємство "Дизайн Груп Плюс" 980IFE26059000277423 ФІДОБАНК 38111157Приватне підприємство "Мегаон" 980IFE26059000282355 ФІДОБАНК 37847541Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАТРЕЙДЕР" 980IFE26059000297470 ФІДОБАНК 38290162Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОКОРМЛІДЕР" 980IFE26059000321186 ФІДОБАНК 38233764Товариство з обмеженою відповідальністю"Галілеоскай Україна" 980IFE26059000324279 ФІДОБАНК 38350472Приватне підприємство "Чурус" 980IFE26059000384071 Фінанси та кредит 480922ПАТ "ГЕМОПЛАСТ" 1312м-10 Фінанси та кредит 480922ПАТ "ГЕМОПЛАСТ" 1210м-01-07 Фінанси та кредит 480922ПАТ "ГЕМОПЛАСТ" 1300-09 Фінанси та кредит 30068026ПРАТ "КРЕМЕНЧУКМ`ЯСО" 663м-01-07 Фінанси та кредит 30068026ПРАТ "КРЕМЕНЧУКМ`ЯСО" 1261-08 Фінанси та кредит 30068026ПРАТ "КРЕМЕНЧУКМ`ЯСО" 1281м-08 а також прав вимоги, що є забезпеченнями за вищенаведеними правами вимоги, в тому числі але не виключно, заборонити дії щодо публікації оголошення та (або) інформації про торги, дії щодо передачі інформації та (або) документів, пов`язаних з предметом торгів, дії щодо прийняття гарантійних внесків від потенційних учасників, дії щодо забезпечення технічної можливості для участі у торгах, дії щодо оформлення результатів торгів, дії щодо формування протоколу торгів та його підписання.

3. В іншій частині в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста про вжиття заходів забезпечення позову відмовити.

4. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову набирає законної сили з 31.01.2020, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 31.01.2023.

5. Стягувачем за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 8-А, оф. 111; ідентифікаційний код 41264766).

6. Боржниками за даною ухвалою є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕБТЕКС УКРАЇНА (01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення № 2; ідентифікаційний код 40512911);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЬОСТ ФАЙНЕНШІАЛ НЕТВОРК ЮКРЕЙН (01001, м. Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 8, офіс 1; ідентифікаційний код 40547200);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КПМГ-УКРАЇНА (01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, будинок 32/2; ідентифікаційний код 21534148);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА (01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63; ідентифікаційний код 41781450);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 75; ідентифікаційний код 20029371);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА (04119, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139; ідентифікаційний код 39352245);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОФЕСІОНАЛ (61037, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 126/1, офіс 17; ідентифікаційний код 30761636);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Е-ТЕНДЕР (04119, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТ."А"; ідентифікаційний код 39484263);

- ТОВАРНА БІРЖА ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА (36004, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЧУРАЇВНИ , будинок 3/2; ідентифікаційний код 38667701);

- ТОВАРНА БІРЖА АУКЦІОНІСТ (04053, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 21 А; ідентифікаційний код 35010836);

- ТОВАРНА БІРЖА ІННЕКС (03040, м. Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 70, кімната 1103; ідентифікаційний код 32388652);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІДДІНГ ТАЙМ (04210, м. Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 1, корпус 3, офіс 207 В; ідентифікаційний код 41500048);

- ТОВАРНА БІРЖА ЗЕМЕЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА БІРЖА (01030, м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА буд. 40-Б кімн. 23; ідентифікаційний код 33740619);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСБП (01033, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27; ідентифікаційний код 37569564);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАБ ЮА (04071, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 2-А; ідентифікаційний код 40514924);

- ТОВАРНА БІРЖА УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА (01030, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44; ідентифікаційний код 37027819);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАКУПІВЛІ ЮА (04071, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОЖУМ`ЯЦЬКА, будинок 12-Г; ідентифікаційний код 40381929);

- ТОВАРНА БІРЖА УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА (04053, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 21, корпус А; ідентифікаційний код 34532715);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЬЮТЕНД (04071, м. Київ, Подільський район, ПРОВУЛОК ЯРОСЛАВСЬКИЙ, будинок 1/3; ідентифікаційний код 39196252);

- ТОВАРНА БІРЖА ПОЛОНЕКС (01054, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 33-Б; ідентифікаційний код 39205429);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА (04071, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 7, квартира 12; ідентифікаційний код 38811542);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН (04071, м. Київ, Подільський район ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА буд. 56 інше ПОВЕРХ 4; ідентифікаційний код 39008321)

- ТОВАРНА БІРЖА КАТЕРИНОСЛАВСЬКА (49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район ПРОСПЕКТ ПУШКІНА буд. 49; ідентифікаційний код 23364874);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА (02121, м. Київ, Дарницький район ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ корп. 2-А ЛІТ."Ф" буд. 201-203 оф. 114; ідентифікаційний код 40283641);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (02072, м. Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 5, офіс 212; ідентифікаційний код 30116577);

- ТОВАРНА БІРЖА ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ (01001, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 4, приміщення ПІД НОМЕРОМ 3 ТА 4; ідентифікаційний код 30949125);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ (01011, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7, офіс 3; ідентифікаційний код 38738824);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП (01054, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 71; ідентифікаційний код 34925642);

- ТОВАРНА БІРЖА ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ (04050, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, БУДИНОК 99-А, ПОВЕРХ 3; ідентифікаційний код 35665701);

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО (25015, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Ленінський район, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р., СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 22/12; ідентифікаційний код 32892500);

- УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА (36039, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА буд. 52; ідентифікаційний код 25158707);

- ТОВАРНА БІРЖА УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА (01601, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 55, офіс 811; ідентифікаційний код 36391957)

- ТОВАРНА БІРЖА КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД (01021, м. Київ, Печерський район, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, будинок 16, офіс 1/5; ідентифікаційний код 36024932);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ (02099, м. Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9; ідентифікаційний код 41536886);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕР-ТАС (61024, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВСЬКА, будинок 20; ідентифікаційний код 35588329);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКОМПАНІ (01135, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 39; ідентифікаційний код 39580061);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВЕРС ІНВЕСТМЕНТС (01133, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1; ідентифікаційний код 39274644);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРІНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ (04053, м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ буд. 37-41; ідентифікаційний код 37269187).

7. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена.

Суддя В.П. Босий

Дата ухвалення рішення30.01.2020
Оприлюднено02.02.2020

Судовий реєстр по справі —910/1261/20

Постанова від 09.09.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Случ О.В.

Ухвала від 28.07.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Случ О.В.

Постанова від 21.06.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пономаренко Є.Ю.

Постанова від 10.06.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Калатай Н.Ф.

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Калатай Н.Ф.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 12.05.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Калатай Н.Ф.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 12.04.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Калатай Н.Ф.

Ухвала від 31.03.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пономаренко Є.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні