ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

27.02.2020м. ДніпроСправа № 904/14/20

за позовом Акціонерного товариства "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до товариства з обмеженою відповідальністю "РБО УКРАЇНА", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення штрафних санкцій в сумі 685 735,03 грн

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Пацан А.Г.

Представники:

від позивача: Паливода О.С., довіреність №52-16/111 від 26.12.2019

від відповідача: не з`явився

вільний слухач: Білий С.В., представник ТОВ "РБО УКРАЇНА" за довіреністю №12/11/2019 від 12.11.2019

ВСТАНОВИВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО\-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "РБО УКРАЇНА" (надалі - відповідач) про стягнення 437 280,31 грн пені, 248 454,72 грн штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов договору підряду №2019/д/ОГЕ/844 від 18.07.2019 в частині строків виконання робіт з капітального ремонту будівлі корпусу великого дроблення, інв. №1000055.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2020 відкрито провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 03.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2020 відкладено підготовче засідання на 27.02.2020.

В підготовче засідання, призначене на 27.02.2020, з`явився представник позивача, який надав суду заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі №904/14/20, підписану генеральним директором Акціонерного товариства "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" ОСОБА_1 та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю "РБО УКРАЇНА" ОСОБА_2 та скріплену відповідними печатками товариств.

З`ясувавши обставини справи та розглянувши заяву позивача та відповідача про затвердження мирової угоди б/н б/д у справі №904/14/20, суд вважає її такою, що підлягає задоволенню та затвердженню, з таких підстав.

Відповідно до частини 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

За приписами статті 192 Господарського процесуального кодексу України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до ст. 193 Господарського процесуального кодексу України, виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди судом у відповідності до вимог ст. 192 Господарського процесуального кодексу України перевірено, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії, та роз`яснено сторонам наслідки такого рішення, передбачені ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи, що дана мирова угода стосується лише прав та обов`язків сторін щодо предмету спору, не суперечить законодавству, не порушує прав і охоронюваних інтересів інших осіб, суд вважає за необхідне затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі.

Керуючись ч. 7 ст. 46, ст.ст. 192-193, п. 7 ч. 1 ст. 231, 238, ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1 ) Затвердити мирову угоду, укладену 25.02.2020 між Акціонерним товариством "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ 00191000) та товариством з обмеженою відповідальністю "РБО УКРАЇНА" (50050, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Хабаровська, будинок 6, офіс 62, код ЄДРПОУ 39544128) у справі № 904/14/20 у такій редакції:

МИРОВА УГОДА

м. Кривий Ріг " 25 " 02 2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РБО УКРАЇНА" (далі ТОВ "РБО УКРАЇНА") в особі Генерального директора Оторвіна Павла Іванивича, діючого на підставі Статуту,

та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (далі - AT "ПІВДГЗК") в особі Генерального директора Федіна К.А., діючого на підставі Статуту, які є Сторонами у справі №904/14/20, далі при спільному згадуванні - "Сторони",

діючи добровільно, цілеспрямовано, свідомо, розумно та на власний розсуд, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, попередньо ознайомлені з приписами цивільного та господарського законодавства України, що регулюють укладену мирову угоду, розуміючи значення своїх дій, керуючись вимогами ст.192 Господарського процесуального кодексу України, уклали дійсну Мирову угоду про наступне:

1. Предмет Мирової угоди

1.1. В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №904/14/20 за позовом AT "ПІВДГЗК" до ТОВ "РБО УКРАЇНА" про стягнення 696 021,06 грн., в тому числі:

- 437 280,31 грн. - пеня за неналежне виконання зобов`язань за договором №2019/д/ОГЕ/844 від 18.07.2019 (далі - Договір);

- 248 454,72 грн. - штраф за неналежне виконання зобов`язань за Договором;

- 10 286,03 грн. - судовий збір.

1.2. Після підписання цієї Мирової угоди. Сторони протягом 10 (десяти) днів, але не пізніше 27.02.2020 підписують та подають до Господарського суду Дніпропетровської області спільну заяву з проханням затвердити цю Мирову угоду, відповідно до приписів ст.192 Господарського процесуального кодексу України.

2.Порядок та строки виконання Мирової угоди

З метою врегулювання спору Сторони домовилися про наступне:

2.1. AT "ПІВДГЗК" відмовляється від своїх позовних вимог до ТОВ "РБО УКРАЇНА" в частині стягнення штрафних санкцій в розмірі 685 735,03 грн. (шістсот вісімдесят п`ять тисяч сімсот тридцять п`ять грн., 03 коп.).

2.2. ТОВ "РБО УКРАЇНА" зобов`язується компенсувати AT "ПІВДГЗК" витрати по сплаті судового збору в розмірі 10 286,03 грн. (десять тисяч двісті вісімдесят шість грн., три коп.) сплаченого AT "ПІВДГЗК" судового збору за подачу даної позовної заяви.

2.3. Оплата судового збору в розмірі 10 286,03 грн. (десять тисяч двісті вісімдесят шість грн., три коп.) здійснюється ТОВ "РБО УКРАЇНА" шляхом перерахування грошових коштів за наступними банківськими реквізитами Позивача: рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 00191000.

2.4. ТОВ "РБО УКРАЇНА" здійснює оплату судового збору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати затвердження господарським судом Дніпропетровської області цієї Мирової угоди.

3.Умови набрання чинності Мирової угод та інші умови

3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її затвердження Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області.

3.2. Зобов`язання Сторін по Мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

3.3. В усьому, що не передбачено умовами цієї Мирової угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.4. Сторони, підписуючи цю Мирову угоду заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень без порушення прав та інтересів третіх осіб. Наслідки укладання мирової угоди сторонам відомі та зрозумілі.

3.5. У разі належного виконання ТОВ "РБО УКРАЇНА" п.2 цієї Мирової угоди, AT "ПІВДГЗК" не матиме до ТОВ "РБО УКРАЇНА" будь-яких майнових претензій з предмету позову у справі №904/14/20.

3.6. Ця угода складена в 3 (трьох) оригінальних автентичних примірниках, по одному для кожної зі сторін та суду.

3.7. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

3.8. ТОВ "РБО УКРАЇНА" та AT "ПІВДГЗК" заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

"ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" "РБО УКРАЇНА"

50026, Дніпропетровська область 50050, м. Кривий Ріг

м. Кривий Ріг вул. Хабаровська, будинок 6. офіс 62

рахунок IBAN код СДРПОУ 39544128

НОМЕР_1 засоби зв`язку: НОМЕР_2 ,

в АТ "УКРСИББАНК", м. Київ НОМЕР_3

код ЄДРПОУ 00191000 електронна адреса: rbo_ukraina@ukr.net

Генеральний директор Генеральний директор

________________/ОСОБА_1/ ________________/ОСОБА_2/

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення (частина 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали суду - 27.02.2020.

Суддя А.Є. Соловйова

Дата ухвалення рішення 27.02.2020
Оприлюднено 27.02.2020

Судовий реєстр по справі 904/14/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.02.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.02.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/14/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону