Ухвала
від 24.02.2020 по справі 910/13779/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/13779/19

За позовом Акціонерного товариства ВТБ Банк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельна група

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Державна організація (установа, заклад) Фонд гарантування вкладів фізичних

осіб

про стягнення 1 441 163 783, 36 грн.,

Суддя Ломака В.С.

Секретар судового засідання Вегера А.В.

Представники учасників справи:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Літвінов Р.О. - ордер серії ЖТ № 43690 від 22.01.2020;

від третьої особи: не з`явився.

вільний слухач: ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство ВТБ Банк (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельна група (далі - відповідач) про стягнення 1 441 163 783, 36 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між позивачем та відповідачем 07.12.2007 року було укладено договір про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/46к-07, відповідно до умов якого позивач зобов`язався надати, а відповідач прийняти, належним чином використати та повернути позивачу кредитні кошти. Відповідач, всупереч взятим на себе зобов`язанням, вчасно та у повному обсязі означені кредитні кошти не повернув, у зв`язку з чим за ним утворилась заборгованість та виникли підстави для нарахування штрафних санкцій. Відтак, позивач вирішив звернутися до суду за захистом своїх прав та законних інтересів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.10.2019 відкрито провадження у справі № 910/13779/19, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 06.11.2019 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.11.2019 підготовче засідання відкладено на 03.12.2019 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/13779/19 на 30 днів, підготовче засідання відкладено на 18.12.2019, на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Державну організацію (установа, заклад) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб .

В подальшому, підготовче засідання у справі № 910/13779/19 неодноразово відкладалось.

04.02.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Факторинг Сістем подано заяву про здійснення процесуального правонаступництва та заміну первісного позивача - Акціонерне товариство ВТБ Банк на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Факторинг Сістем .

У підготовчому засіданні 25.02.2020 року судом розглянуто вищевказану заяву про заміну позивача у справі його процесуальним правонаступником, та вирішено задовольнити її, враховуючи наступне.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частина 1 статті 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (статті 516 Цивільного кодексу України).

З врахуванням наведеного суд вважає, що передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги є правонаступництвом.

Судом встановлено, що 28.01.2020 року між позивачем (Банк) та ТОА Фінансова компанія Факторинг Сістем (Новий кредитор) було укладено Договір № 11-КБ про відступлення права вимоги, відповідно до п. 1 якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору. надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням всіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - Основні договори, надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором. Сторони домовились, що відступлення Банком Новому кредитору прав вимоги за договорами іпотеки (застави), що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржників за Основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремим договором, який укладається між сторонами протягом 5 робочих днів після укладення цього Договору та підлягає нотаріальному посвідченню.

Додатком № 1 до Договору передбачено, що Банк відступив Новому кредитору права вимоги за Договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/46к-07 від 07.12.2007.

Згідно з п. 2 Договору за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пені, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних) право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами із арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Прав вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 169 860 500, 00 грн. без ПДВ, надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор (п. 4 Договору).

Згідно з платіжним дорученням № 162136 від 24.01.2020 ТОВ Фінансова компанія Факторинг Сістем сплатило позивачу 169 860 500, 00 грн. за відступлення права вимоги.

Враховуючи умови укладеного між позивачем та ТОВ Фінансова компанія Факторинг Сістем Договору № 11-КБ про відступлення права вимоги від 28.01.2020, суд дійшов висновку, що відбулась заміна сторони у матеріальних правовідносинах (відбувся перехід прав вимоги), а саме відбулась заміна кредитора у зобов`язанні, що виникло на підставі Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/46к-07 від 07.12.2007.

З огляду на встановлені вище обставини, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для здійснення заміни позивача у справі № 910/13779/19 - Акціонерне товариство ВТБ Банк його процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Факторинг Сістем (01004, місто Київ, вулиця Рогнідинська, будинок 4 А, офіс 10; код ЄДРПОУ 43103614).

Керуючись статтями 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Замінити позивача у справі № 910/13779/19 - Акціонерне товариство ВТБ Банк (01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26; код ЄДРПОУ 14359319) його процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Факторинг Сістем (01004, місто Київ, вулиця Рогнідинська, будинок 4 А, офіс 10; код ЄДРПОУ 43103614).

Відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та відповідно до підпункту 17.5 п.17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складання.

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2020 року.

Суддя В.С. Ломака

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/13779/19

Рішення від 13.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 15.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 28.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 28.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 23.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 13.05.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 19.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ломака В.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні