Ухвала
від 24.02.2020 по справі 911/188/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"25" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/188/20

Суддя Господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., за участю секретаря судового засідання Руденко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка про стягнення 2266487,10 грн. за участю представників: сторін:не з`явились встановив:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд (далі - позивач) до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка (далі - відповідач) про стягнення 2266487,10 грн., з яких 2262767,10 грн. основний борг, 3720 грн. 3% річних.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором від 23.09.2019 № 377 щодо здійснення повного розрахунку за поставлений товар у строк встановлений договором.

Сторони, до початку розгляду справи по суті, відповідно до вимог ч. 2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, подали до господарського суду Київської області спільну заяву про затвердження мирової угоди у даній справі від 13.02.2020 та мирову угоду від 13.02.2020 в наступній редакції:

Мирова угода

по справі № 911/188/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О.В. Музиченка про стягнення 2262767,10 грн. заборгованості за договором поставки та 3720 грн. трьох відсотків річних за прострочення виконання грошового зобов`язання.

с. В. Снітинка Фастівського району

Київської області 13 лютого 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд (надалі - позивач) в особі директора Герби Ігоря Олеговича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О.В. Музиченка (надалі - відповідач) в особі директора Журавля Миколи Петровича, який діє на підставі довіреність № 0058 від 09.01.2020, з іншої сторони, надалі іменуються сторонами мирової угоди, керуючись статтями 46, 192 Господарського процесуального кодексу України, домовились укласти дану мирову угоду про зазначене нижче:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 911/188/20 шляхом підписання та виконання даної мирової угоди.

2. Відповідач визнає свої зобов`язання по сплаті заборгованості перед позивачем за договором поставки № 377 від 23.09.2019, що становить 2262767,10 грн. (два мільйони двісті шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім гривень 10 копійок) та три відсотки річних за прострочення виконання грошового зобов`язання, що становить 3720,00 грн. (три тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок), в повному обсязі.

3. Відповідач зобов`язується сплатити визначену пунктом 2 цієї мирової угоди суму трьох відсотків річних протягом 2 (двох) робочих днів з моменту затвердження судом даної мирової угоди.

4. Відповідач зобов`язується сплатити визначену пунктом 2 цієї мирової угоди суму заборгованості згідно такого графіку:

перший платіж - не пізніше 04 березня 2020 року включно в сумі 450000 грн.;

другий платіж - не пізніше 15 березня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

третій платіж - не пізніше 01 квітня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

четвертий платіж - не пізніше 15 квітня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

п`ятий платіж - не пізніше 01 травня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

шостий платіж - не пізніше 15 травня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

сьомий платіж - не пізніше 01 червня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

восьмий платіж - не пізніше 30 червня 2020 року включно в сумі 312767,10 грн.

5. Сторони домовилися, що у випадку затвердження Господарським судом Київської області даної мирової угоди пізніше, ніж кінцевий термін здійснення першого платежу, визначений згідно з пунктом 4 даної мирової угоди, кінцеві терміни здійснення відповідачем платежів продовжуються на відповідну кількість днів.

6. Відповідач має право достроково погасити заборгованість перед позивачем.

7. Сторони дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і погодили, що відповідач сплатить на користь позивача 50 (п`ятдесят) відсотків від суми судового збору, сплаченого позивачем при подачі позовної заяви до суду згідно з платіжним дорученням № 105 від 21.01.2020, що становить 16998,66 грн. (шістнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 66 копійок) протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження судом даної мирової угоди. Решта судового збору у сумі 16998,65 грн. (шістнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 65 копійок) повертається позивачу з Державного бюджету України відповідно до частини першої статті 130 Господарського процесуального кодексу України.

8. Виплата заборгованості, трьох відсотків річних та 50 відсотків судового збору здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування відповідачем грошових коштів на поточний рахунок позивача за реквізитами:

Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд , код ЄДРПОУ отримувача: 42488633, п/р № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 380269).

9. Датою отримання платежу є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок позивача.

10. У випадку, якщо відповідач порушить кінцеві терміни здійснення платежів, визначені пунктом 4 даної мирової угоди, він зобов`язується сплатити позивачу штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання.

11. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою. Сторони однаково розуміють, що ухвала Господарського суду Київської області, якою буде затверджена дана мирова угода, є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання.

12. Зобов`язання сторін по мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

13. У випадку невиконання (неналежного виконання) відповідачем умов цієї мирової угоди, вона підлягає виконанню в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України Про виконавче провадження .

14. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

15. Сторони заявляють, що правові наслідки укладення мирової угоди, передбачені статтями 129, 130, 192, 193, 231 Господарського процесуального кодексу України, їм відомі і зрозумілі.

16. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності та/або дієздатності стосовно укладення цієї мирової угоди.

17. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

18. У випадку, якщо в ході виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності одності зі сторін, то мирова угода зберігає силу для правонаступника такої сторони. В усьому, що не передбачено умовами мирової угоди, сторони керуються чинним законодавством України.

19. Дану мирову угоду укладено в трьох автентичних примірниках - по одному для кожної із сторін та один примірник для Господарського суду Київської області.

Реквізити та підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Нижній вал, буд 15, офіс 603 Код ЄДРПОУ 42488633 Телефон НОМЕР_3 e-mail: herb.ihor@gmail.com Директор


І.О. Герба (підпис, печатка)Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О.В. Музиченка 08540, Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Центральна, буд. 101 Код ЄДРПОУ 33441774 Телефон/факс (04565)44-6-40, 44-6-85 e-mail.snitndg@ukr.net Директор
М.Н. Журавель (підпис, печатка). Також, на адресу суду від позивача надійшло клопотання від 13.02.2020 про повернення судового збору, в якому він просить суд на підставі ст. 130 Господарського процесуального кодексу України та ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір повернути 50 відсотків суми судового збору у розмірі 16998,65 грн., сплачену ним згідно з платіжним дорученням від 21.01.2020 № 105 при зверненні до Господарського суду Київської області з вищевказаною позовною заявою.

Позивач належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, проте, подав клопотання від 24.04.2020, в якому просить суд розглянути справу без участі представника позивача за наявними в матеріалах справи документами, заяву про затвердження мирової угоди та клопотання про повернення судового збору підтримує та просить задовольнити.

Відповідач належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, проте, подав клопотання, в якому просить суд розглянути справу без участі представника відповідача за наявними в матеріалах справи документами та зазначає, що позовні вимоги позивача визнає в повному обсязі, заяву про затвердження мирової угоди підтримує та просить задовольнити.

Розглянувши перелічені вище заяви та клопотання разом з матеріалами справи в їх сукупності, суд зазначає таке.

Згідно ч. 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що подана сторонами мирова угода відповідає фактичним матеріалам і обставинам справи, не суперечить вимогам чинного законодавства України, суд вважає за можливе затвердити її в поданій до суду редакції.

Відповідно до п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Вирішуючи питання щодо повернення 50 відсотків суми сплаченого судового збору, суд зазначає таке.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір ставки судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру встановлюються у таких розмірах: 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2020 року становить 2102 гривні.

При зверненні з даним позовом до суду позивачем згідно з платіжним дорученням від 21.01.2020 № 105 було сплачено судовий збір в розмірі 33997,31 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, закриття (припинення) провадження у справі.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір , яка кореспондується з ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Оскільки сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, то з огляду на приписи ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір та ч. 1 ст. 130 ГПК України підлягає поверненню Товариству з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд з Державного бюджету України 50 відсотків сплаченої суми судового збору, що дорівнює 16998,65 грн. Решту сплаченої позивачем суми судового збору у розмірі 16998,66 грн. сплачує відповідач, про що сторони домовились в п. 7 мирової угоди.

Враховуючи вищевикладене, клопотання позивача про повернення судового збору підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 123, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 192, п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 231, ст. 232-234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

постановив:

1. Затвердити мирову угоду в наступній редакції:

Мирова угода

по справі № 911/188/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О.В. Музиченка про стягнення 2262767,10 грн. заборгованості за договором поставки та 3720 грн. трьох відсотків річних за прострочення виконання грошового зобов`язання.

с. В. Снітинка Фастівського району

Київської області 13 лютого 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд (надалі - позивач) в особі директора Герби Ігоря Олеговича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О.В. Музиченка (надалі - відповідач) в особі директора Журавля Миколи Петровича, який діє на підставі довіреність № 0058 від 09.01.2020, з іншої сторони, надалі іменуються сторонами мирової угоди, керуючись статтями 46, 192 Господарського процесуального кодексу України, домовились укласти дану мирову угоду про зазначене нижче:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 911/188/20 шляхом підписання та виконання даної мирової угоди.

2. Відповідач визнає свої зобов`язання по сплаті заборгованості перед позивачем за договором поставки № 377 від 23.09.2019, що становить 2262767,10 грн. (два мільйони двісті шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім гривень 10 копійок) та три відсотки річних за прострочення виконання грошового зобов`язання, що становить 3720,00 грн. (три тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок), в повному обсязі.

3. Відповідач зобов`язується сплатити визначену пунктом 2 цієї мирової угоди суму трьох відсотків річних протягом 2 (двох) робочих днів з моменту затвердження судом даної мирової угоди.

4. Відповідач зобов`язується сплатити визначену пунктом 2 цієї мирової угоди суму заборгованості згідно такого графіку:

перший платіж - не пізніше 04 березня 2020 року включно в сумі 450000 грн.;

другий платіж - не пізніше 15 березня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

третій платіж - не пізніше 01 квітня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

четвертий платіж - не пізніше 15 квітня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

п`ятий платіж - не пізніше 01 травня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

шостий платіж - не пізніше 15 травня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

сьомий платіж - не пізніше 01 червня 2020 року включно в сумі 250000 грн.;

восьмий платіж - не пізніше 30 червня 2020 року включно в сумі 312767,10 грн.

5. Сторони домовилися, що у випадку затвердження Господарським судом Київської області даної мирової угоди пізніше, ніж кінцевий термін здійснення першого платежу, визначений згідно з пунктом 4 даної мирової угоди, кінцеві терміни здійснення відповідачем платежів продовжуються на відповідну кількість днів.

6. Відповідач має право достроково погасити заборгованість перед позивачем.

7. Сторони дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і погодили, що відповідач сплатить на користь позивача 50 (п`ятдесят) відсотків від суми судового збору, сплаченого позивачем при подачі позовної заяви до суду згідно з платіжним дорученням № 105 від 21.01.2020, що становить 16998,66 грн. (шістнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 66 копійок) протягом 2 (двох) робочих днів з дати затвердження судом даної мирової угоди. Решта судового збору у сумі 16998,65 грн. (шістнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 65 копійок) повертається позивачу з Державного бюджету України відповідно до частини першої статті 130 Господарського процесуального кодексу України.

8. Виплата заборгованості, трьох відсотків річних та 50 відсотків судового збору здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування відповідачем грошових коштів на поточний рахунок позивача за реквізитами:

Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд , код ЄДРПОУ отримувача: 42488633, п/р № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 380269).

9. Датою отримання платежу є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок позивача.

10. У випадку, якщо відповідач порушить кінцеві терміни здійснення платежів, визначені пунктом 4 даної мирової угоди, він зобов`язується сплатити позивачу штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання.

11. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою. Сторони однаково розуміють, що ухвала Господарського суду Київської області, якою буде затверджена дана мирова угода, є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання.

12. Зобов`язання сторін по мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

13. У випадку невиконання (неналежного виконання) відповідачем умов цієї мирової угоди, вона підлягає виконанню в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України Про виконавче провадження .

14. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

15. Сторони заявляють, що правові наслідки укладення мирової угоди, передбачені статтями 129, 130, 192, 193, 231 Господарського процесуального кодексу України, їм відомі і зрозумілі.

16. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності та/або дієздатності стосовно укладення цієї мирової угоди.

17. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

18. У випадку, якщо в ході виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності одності зі сторін, то мирова угода зберігає силу для правонаступника такої сторони. В усьому, що не передбачено умовами мирової угоди, сторони керуються чинним законодавством України.

19. Дану мирову угоду укладено в трьох автентичних примірниках - по одному для кожної із сторін та один примірник для Господарського суду Київської області.

Реквізити та підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Нижній вал, буд 15, офіс 603 Код ЄДРПОУ 42488633 Телефон НОМЕР_3 e-mail: herb.ihor@gmail.com Директор


І.О. Герба (підпис, печатка)Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О.В. Музиченка 08540, Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Центральна, буд. 101 Код ЄДРПОУ 33441774 Телефон/факс (04565)44-6-40, 44-6-85 e-mail.snitndg@ukr.net Директор
М.Н. Журавель (підпис, печатка). 2. Закрити провадження у справі.

3. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд про повернення судового збору.

4. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15, офіс 603, ідентифікаційний код 42488633) судовий збір у розмірі 16998 (шістнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім) грн. 65 коп., сплачений до Державного бюджету України згідно з платіжним дорученням від 21.01.2020 № 105 на суму 33997,31 грн.

5. Ухвала Господарського суду Київської області від 25.02.2020 у справі № 911/188/20 набирає законної сили з моменту її підписання.

6. Ухвала Господарського суду Київської області від 25.02.2020 у справі № 911/188/20 є виконавчим документом згідно з п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України Про виконавче провадження .

7. Строк пред`явлення ухвали Господарського суду Київської області у справі № 911/188/20 до виконання до 25.02.2023.

8. Стягувачем за ухвалою Господарського суду Київської області від 25.02.2020 у справі № 911/188/20 є Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Омега-Трейд (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15, офіс 603, ідентифікаційний код 42488633).

9. Боржником за ухвалою Господарського суду Київської області від 25.02.2020 у справі № 911/188/20 є відповідач - Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка (08540, Київська обл., Фастівський район, с. Велика Снітинка, вул. Центральна, буд. 101, ідентифікаційний код 33441774).

Дана ухвала набирає законної сили у строк та в порядку передбачених ч. 2 ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в частині затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі у строк визначений ст. 256 ГПК України в порядку передбаченому ст. 257 ГПК України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ Перехідні положення ГПК України.

Суддя Ю.В. Подоляк

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/188/20

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Подоляк Ю.В.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Подоляк Ю.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні