Ухвала
від 24.02.2020 по справі 910/16841/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/16841/19

За позовом Приватного акціонерного товариства "Макрохім"

до Публічного акціонерного товариства "УКРПЛАСТИК"

про стягнення 753 228,42 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін: згідно протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача з вимогами про стягнення з відповідача на користь позивача 753 228,42 грн.

Ухвалою суду від 02.12.2019 позов залишено без руху. Надано строк на усунення недоліків позовної заяви.

13.12.2019 позивачем подана заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2019 відкрито провадження у справі №910/16841/19. Розгляд справи №910/16841/19 ухвалено здійснювати у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Засідання у справі №910/16841/19 призначено на 04.02.2020.

27.12.2019 позивачем подано клопотання про стягнення витрат на професійну правничу.

20.01.2020 відповідачем подано відзив на позовну заяву. У відзиві, відповідач просив застосувати до відповідача зменшення штрафних санкцій, пені та штрафу, 10% річних та інфляційних втрат на 99% та розстрочити погашення основної заборгованості за договором №39 від 20.04.2019 у розмірі 715 062,00 грн.

Позивачем подана відповідь на відзив.

У судовому засіданні 04.02.2020 судом була оголошена перерва до 25.02.2020.

25.02.2020 через загальний відділ діловодства суду сторонами подано заяву про затвердження мирової угоди та текст мирової угоди.

Представники сторін в судовому засіданні 25.02.2020 підтримали подану заяву про затвердження мирової угоди.

Згідно зі ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Розглянувши подану мирову угоду в судовому засіданні 25.02.2020, перевіривши повноваження представників сторін на вчинення дій щодо її підписання, суд встановив, що умови укладеної між сторонами мирової угоди у даній справі стосуються лише прав та обов`язків сторін щодо предмету спору за позовом.

Враховуючи, що укладена між сторонами мирова угода не суперечить вимогам чинного законодавства України, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, здійснена в інтересах обох сторін та не зачіпає інтереси інших осіб, суд затверджує мирову угоду.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Одночасно суд роз`яснює сторонам правові наслідки укладення мирової угоди та закриття провадження у справі, передбачені ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, якими є недопущення повторного звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладання мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Судом встановлено, що при поданні позову у справі №910/16841/19 позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 11 298,43 грн., що підтверджується платіжним дорученням №32678 від 27.11.2019.

Таким чином, враховуючи положення ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов до висновку повернути позивачу з Державного бюджету України 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову у справі № 910/16841/19, а саме 5 649,21 грн.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 130, 185, 192, п.7 ч.1, ч.3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити мирову угоду по справі №910/16841/19 від 25.02.2020., укладену між Приватним акціонерним товариством "Макрохім" та Публічним акціонерним товариством "УКРПЛАСТИК", наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

по справі №910/16841/19

м. Київ 25 лютого 2020 року

Приватне акціонерне товариство МАКРОХІМ , код ЄДРПОУ 24720905, місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця Верхня, будинок 3 (надалі - Позивач), від імені якого діє на підставі Статуту Генеральний директор Храновський Борис Олександрович , з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПЛАСТИК", код ЄДРПОУ 00203588, місцезнаходження: 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ М.РАСКОВОЇ, будинок 1 (надалі - Відповідач), від імені якої діє на підставі Статуту Голова Правління Мірошник Ірина Миколаївна , з іншої сторони,

(надалі у випадку сумісних дій іменуються Сторони, а діючи окремо іменуються Сторона),

які є Сторонами судового провадження у господарській справі № 910/16841/19 за позовом про стягнення заборгованості з оплати за поставлений товар, пені, 10 % річних та інфляційних втрат,

яку розглядає Господарський суд міста Києва у складі судді Борисенко І.І, (надалі - Суд), керуючись ст.ст. 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК), з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, уклали дану мирову угоду у господарській справі №910/16841/19 (надалі - Мирова угода) на наступних умовах:

Позивач звернувся в Суд з позовом про стягненім заборгованості з оплати за поставлений товар, пені, 10 % річних та інфляційних втрат та просив стягнути з Відповідача:

- основний борг, а саме заборгованість з оплати за поставлений товар відповідно до видаткових накладних №№ МХ014010 від 22.08.2019 р. та МХ015004 від 04.10.2019 р. до Договору №39 від 20.04.2015 p., у розмірі: 715 062,00 грн. (Сімсот п`ятнадцять тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок);

- пеню, нараховану на суму основного боргу, у розмірі: 27 138,27 грн. (Двадцять сім тисяч сто тридцять вісім гривень 27 копійок);

- 10 % річних, нараховані на суму основного боргу, у розмірі: 8 561,17 грн. (Вісім тисяч п`ятсот шістдесят одна гривня 17 копійок);

- інфляційні втрати, нараховані на суму основного боргу, у розмірі: 2 466,97 грн. (Дві тисячі чотириста шістдесят шість гривень 97 копійок).

ВСЬОГО ЗАЯВЛЕНИХ ПОЗИВАЧЕМ ВИМОГ: 753 228,42 грн. (надалі - позовні вимоги).

Позивач також просив стягнути з Відповідача судовий збір у розмірі: 11 298,43 грн., а також витрати на професійну правничу допомогу, орієнтовний розмір яких на момент підготовки позову складав 12 000,00 грн.

Сторони дійшли згоди щодо наступного:

Сторони підтверджують, що після відкриття Судом провадження у цій судовій справі Відповідач частково погасив основний борг, сплативши на користь Позивача 125 000,00 грн. (сто двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок), що підтверджується платіжним дорученням №5607 від 24.02.2020 р. і, таким чином, станом на дату укладення цієї Мирової угоди розмір основного боргу складає 590 062,00 грн. (п`ятсот дев`яносто тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок);

Відповідач зобов`язаний погасити Позивачу у строк до 30.04.2020p., залишок основного боргу у розмірі 590 062,00 грн. (п`ятсот дев`яносто тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок), шляхом сплати вказаних коштів на наступний поточний (банківський) рахунок Позивача: IBAN НОМЕР_1 в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 або на інший рахунок Позивача, додатково отриманий від Позивача відповідним письмовим листом за підписом уповноваженої особи Позивача. Оплати вважаються здійсненими з моменту надходження коштів на поточний (банківський) рахунок Позивача. Формулювання (призначення) платежу: Оплата грошових коштів, згідно Мирової угоди у справі №910/16841/19 .

Відповідач зобов`язується відшкодувати Позивачу 50% суми сплаченого судового збору в розмірі 5 649,22 грн. (п`ять тисяч шістсот сорок дев`ять гривень 22 копійки) в строк до 30.04.2020 р.

Сторони домовились та підтверджують, що допущення Відповідачем порушення визначеного п.п. 3.2.-3.3. цієї Мирової угоди порядку та строку сплати грошових коштів більше ніж на 1 (один) календарний день, вважатиметься порушенням з боку Відповідача Мирової угоди в цілому і у такому випадку Позивач матиме право звернутись з ухвалою Суду про затвердження даної Мирової угоди для її примусового виконання, шляхом стягнення з Відповідача суми в розмірі 615 062,00 грн. (шістсот п`ятнадцять тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок) основного боргу та 5 649,22 грн. (п`ять тисяч шістсот сорок дев`ять гривень 22 копійки) судового збору за вирахуванням вже фактично сплачених Відповідачем сум на користь Позивача в порядку, визначеному п.п. 3.2.-3.3. даної Мирової угоди.

Позивач відмовляється від решти заявлених до Відповідача позовних вимог, в т.ч. від стягнення:

частини основного боргу у розмірі 125 000,00 грн. (сто двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок), яка була погашена Відповідачем після відкриття Судом провадження у цій справі, що підтверджується платіжним дорученням №5607 від 24.02.2020 р.

пені, нарахованої на суму основного боргу, у розмірі: 27 138,27 грн. (Двадцять сім тисяч сто тридцять вісім гривень 27 копійок);

10 % річних, нарахованих на суму основного боргу, у розмірі: 8 561,17 грн. (Вісім тисяч п`ятсот шістдесят одна гривня 17 копійок);

інфляційних втрат, нарахованих на суму основного боргу, у розмірі: 2 466,97 грн. (Дві тисячі чотириста шістдесят шість гривень 97 копійок).

Відповідно до положень частини 1 статті 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Аналогічні положення містяться в частині 3 статті 7 Закону України Про судовий збір .

У зв`язку з вище викладеним сторони вирішили клопотати перед судом про повернення Позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, у розмірі: 5 649,22 грн. (п`ять тисяч шістсот сорок дев`ять гривень 22 копійки).

Решта судових витрат, які понесли Сторони по справі №911/1486/19, в тому числі, але не виключно, витрати на професійну правничу допомогу, покладаються на Сторону, яка їх понесла, та не компенсуються протилежною Стороною.

Сторони визнають та підтверджують, що ухвала про затвердження даної Мирової угоди буде виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання.

Сторони заявляють, що ні у процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.

Сторони усвідомлюють наслідки укладення Мирової угоди, зокрема передбачені ч. 3 ст. 231 ГПК, і бажають їх настання. Мирова угода укладена сторонами у відповідності до вимог статті 192 ГПК з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і стосується прав та обов`язків сторін, предмета позову та є підставою для закриття провадження у справі. Сторони підтверджують, що Мирова угода укладена в добровільному порядку.

Ми, Сторони, підтверджуємо, що ця Мирову угода відповідає намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності із справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, угода укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови угоди, її природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даною Мировою угодою, а також свідчимо, що цією Мировою угодою визначені всі умови, про що свідчать наші особисті підписи на угоді.

Мирова угода укладена повноважними представниками Сторін, засвідчена їх підписами у трьох автентичних примірниках українською мовою, один з яких передається в Господарський суд міста Києва зі спільною заявою сторін про затвердження Мирової угоди, та по одному для кожної Сторони.

Мирова угода набирає чинності в момент постановления Судом ухвали про затвердження цієї Мирової угоди та є обов`язковою до виконання Сторонами.

Юридичні адреси та реквізити сторін.

Позивач

Приватне акціонерне товариство Макрохім

Код ЄДРПОУ: 24720905

Місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця Верхня, будинок 3.

Контактний телефон: 044 495 27 00

Офіційна електронна адреса: (представника):

ІНФОРМАЦІЯ_1

IBАN НОМЕР_3 в AT "ОТП БАНК", МФО 300528

Генеральний директор Б.О. Грановський (підпис, печатка).

Відповідач

Публічне акціонерне товариство Укрпластик

Код ЄДРПОУ: 00203588

Місцезнаходження: 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ М.РАСКОВОЇ, будинок 1

Контактний телефон: +380445176864

Офіційна електронна адреса: office@ukrplastic.com

Голова правління І.М.Мірошник (підпис, печатка).

Дана ухвала відповідно до норм Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, тобто з 25.02.2020 та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років, тобто до 25.02.2023.

Стягувачем за цією ухвалою є Приватне акціонерне товариство "Макрохім (01014, м. Київ, вулиця Верхня, будинок 3, код ЄДРПОУ 24720905), а Боржником є Публічне акціонерне товариство "УКРПЛАСТИК" ( 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, будинок 1, код ЄДРПОУ 00203588 ).

Повернути Приватному акціонерному товариству "Макрохім (01014, м. Київ, вулиця Верхня, будинок 3, код ЄДРПОУ 24720905) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 5 649 грн. (п`ять тисяч шістсот сорок дев`ять) грн. 21 коп., сплачений платіжним дорученням №32648 від 27.11.2019.

Закрити провадження у справі №910/16841/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строки, встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

СуддяІ.І. Борисенко

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/16841/19

Ухвала від 28.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 25.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні