Ухвала
від 25.02.2020 по справі 916/203/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

"26" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/203/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.

при секретарі судового засідання Фатєєвій Г.В.

розглянувши у підготовчому засіданні позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАПРОФЕШИНАЛ" (10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Довженка, буд. 47, код ЄДРПОУ 37019771)

до відповідача Державного підприємства "Одеський авіаційний завод" (65121, м. Одеса, просп. Небесної Сотні, буд. 32-А, код ЄДРПОУ 07756801)

про стягнення 568237,27 грн., -

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явились

від відповідача: Іванцова З.А., в порядку самопредставництва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІАПРОФЕШИНАЛ" звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Державного підприємства "Одеський авіаційний завод" про стягнення 568237,27 грн., з яких: 549479,68 грн. основного боргу, 15046,72 грн. пені, 549,48 грн. інфляційних втрат та 3161,39 грн. 3% річних.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; визначено здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 26.02.2020 о 15:00.

У підготовче засідання 26.02.2020 представник позивача не з`явився. 24.02.2020 за вх.№4748/20 до суду від позивача надійшла заява про розгляд справи без його участі, яка у судовому засіданні судом у протокольній формі задоволена.

24.02.2020 за вх.№4754/20 сторонами подано до суду спільну заяву про затвердження мирової угоди, а також саму мирову угоду від 14.02.2020.

З наданої сторонами мирової угоди вбачається досягнення між ними згоди у наявному на розгляді суду спорі наступного змісту:

"1.Позивач та Відповідач дійшли взаємної згоди, що у Відповідача перед Позивачем наявне зобов`язання, строк виконання якого настав, з оплати Позивачу заборгованості в розмірі 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року.

2.Відповідач безумовно та у повному обсязі визнає своє зобов`язання з оплати Позивачу заборгованості в розмірі 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року.

3.Станом на день укладення даної Мирової угоди Відповідач частково оплатив Позивачу заборгованість за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року у розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок згідно платіжного доручення №129 від 05 лютого 2020 року, яка додається до Заяви про затвердження Мирової угоди по Справі №916/203/20 від 14 лютого 2020 року (далі за текстом - Заява). А отже, залишок несплаченої заборгованості Відповідача перед Позивачем за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року на день укладення даної Мирової угоди становить 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок.

4.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу заборгованість в розмірі 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року у строк до 30 квітня 2020 року включно в безготівковому порядку за наступними реквізитами:

Отримувач: ТОВ АВІАПРО

Код Отримувача: 37019771

IBAN Отримувача: НОМЕР_1 у Житомирську РУ АТ КБ ПРИВАТБАНК у м. Житомир.

5.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу 50% судового збору, що складає 4325 (чотири тисячі триста двадцять п`ять) гривень 53 копійки до 30 квітня 2020 року на вказані вище реквізити.

6.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу 549 (п`ятсот сорок дев`ять) гривень 48 копійок - інфляційних втрат; 3161 (три тисячі сто шістдесят одну) гривню 39 копійок - 3% річних; 15046 (п`ятнадцять тисяч сорок шість) гривень 72 копійки - пені; 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок - судових витрат на професійну правничу допомогу до 30 квітня 2020 року на вказані вище реквізити.

7.Всього згідно з даною Мировою угодою Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу: 529479,68 + 4325,53 + 549,48 + 3161,39 + 15046,72 + 15000,00 = 567562 (п`ятсот шістдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні 80 копійок у строк до 30 квітня 2020 року на вказані вище реквізити.

8.Датою отримання будь-якого платежу Позивачем за даною Мировою угодою від Відповідача вважається дата перерахування коштів на IBAN Позивача в безготівковому порядку .

9.Відповідач має право достроково виконати зобов`язання з оплати Позивачу заборгованості, інфляційних втрат, 3% річних, пені та судових витрат одразу в повному обсязі та/або частинами, але не пізніше строку, вказаного у пункті 7 цієї Мирової угоди.

10.Сторони підтверджують, що умови даної Мирової угоди відповідають їх волевиявленню і спрямовані на настання реальних правових наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам. Умови даної Мирової угоди розповсюджуються лише на відносини Сторін, які пов`язані зі Справою №916/203/20.

11.Сторони зазначають, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

12.Ця Мирова угода направляється Сторонами спільною Заявою до Господарського суду Одеської області для її затвердження.

13.Наслідки закриття провадження у Справі №916/203/20, передбачені статтею 231 ГПК України, Сторонам відомі та зрозумілі.

14.У разі невиконання Відповідачем затвердженої Господарським судом Одеської області даної Мирової угоди ухвала про її затвердження може бути подана Позивачем для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством України для виконання судових рішень.

15.Про будь-які зміни в реквізитах Сторін, Сторони зобов`язані повідомити одна одну в письмовій формі в 10-ти денний термін.

16.Ця Мирова угода складена у 3 (трьох) автентичних примірниках: по одному примірнику - для кожної із Сторін, а третій - для Господарського суду Одеської області, набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Одеської області і діє до повного виконання зобов`язань, визначених в ній."

У поданій мировій угоді від 14.02.2020 обидві сторони вказали суду про свою обізнаність про наслідки закриття провадження у справі в зв`язку з укладенням мирової угоди, які передбачені ч.3 ст. 231 ГПК України.

Статтею 46 ГПК України передбачено, зокрема, право сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Вирішуючи питання щодо укладеної між сторонами мирової угоди у справі №916/203/20, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно з ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

У відповідності до п.7 ч.1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З огляду на вищевикладене, приймаючи до уваги, що мирова угода, укладена між сторонами з метою врегулювання спірних відносин, які виникли при розгляді господарським судом справи №916/203/20, підписана повноважними особами та відповідає вимогам чинного законодавства України, не встановивши при цьому порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб та переконавшись, що сторонам відомі наслідки укладення мирової угоди, суд дійшов висновку, що зазначена мирова угода підлягає затвердженню в порядку ст. 192 ГПК України.

За таких обставин, враховуючи затвердження господарським судом укладеної між сторонами по справі мирової угоди, якою врегульований спір у справі, суд дійшов висновку про закриття провадження у справі №916/203/20 відповідно до п.7 ч.1 ст. 231 ГПК України.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку про задоволення відповідного клопотання, викладеного в спільній заяві про затвердження мирової угоди по справі №916/203/20 за вх.№4754/20 від 24.02.2020 про повернення судового збору.

Керуючись ст.ст. 130, 192, 193, п.7 ч.1 ст. 231, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1.Спільну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАПРОФЕШИНАЛ" та Державного підприємства "Одеський авіаційний завод" за вх.№4754/20 від 24.02.2020 задовольнити.

2.Затвердити мирову угоду від 14.02.2020, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "АВІАПРОФЕШИНАЛ" та Державним підприємством "Одеський авіаційний завод" в наступній редакції:

"м. Одеса 14 лютого 2020

Товариство з обмеженою відповідальністю АВІАПРОФЕШИНАЛ (ідентифікаційний код юридичної особи: 37019771, яке знаходиться за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Довженка, буд. 47), в особі Директора Марущака Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі за текстом - Позивач), що є Позивачем у Cправі №916/203/20, яка розглядається Господарським судом Одеської області, з однієї сторони та

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи: 07756801, яке знаходиться за адресою: 65121, м. Одеса, пр-т Небесної Сотні, 32-А), в особі Генерального директора Юхачова Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі за текстом - Відповідач), що є Відповідачем у Справі №916/203/20, яка розглядається Господарським судом Одеської області, з другої сторони, далі по тексту разом іменуються як Сторони, керуючись статтею 192 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), на стадії підготовчого провадження у Справі №916/203/20 Сторони у зв`язку з домовленістю дійшли до взаємної згоди укласти дану Мирову угоду (далі за текстом - Мирова угода) про таке:

1.Позивач та Відповідач дійшли взаємної згоди, що у Відповідача перед Позивачем наявне зобов`язання, строк виконання якого настав, з оплати Позивачу заборгованості в розмірі 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року.

2.Відповідач безумовно та у повному обсязі визнає своє зобов`язання з оплати Позивачу заборгованості в розмірі 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року.

3.Станом на день укладення даної Мирової угоди Відповідач частково оплатив Позивачу заборгованість за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року у розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок згідно платіжного доручення №129 від 05 лютого 2020 року, яка додається до Заяви про затвердження Мирової угоди по Справі №916/203/20 від 14 лютого 2020 року (далі за текстом - Заява). А отже, залишок несплаченої заборгованості Відповідача перед Позивачем за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року на день укладення даної Мирової угоди становить 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок.

4.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу заборгованість в розмірі 529479 (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень 68 копійок за Договором №120/МТЗ-19 укладеним 17 квітня 2019 року у строк до 30 квітня 2020 року включно в безготівковому порядку за наступними реквізитами:

Отримувач: ТОВ АВІАПРО

Код Отримувача: 37019771

IBAN Отримувача: НОМЕР_1 у Житомирську РУ АТ КБ ПРИВАТБАНК у м. Житомир.

5.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу 50% судового збору, що складає 4325 (чотири тисячі триста двадцять п`ять) гривень 53 копійки до 30 квітня 2020 року на вказані вище реквізити.

6.Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу 549 (п`ятсот сорок дев`ять) гривень 48 копійок - інфляційних втрат; 3161 (три тисячі сто шістдесят одну) гривню 39 копійок - 3% річних; 15046 (п`ятнадцять тисяч сорок шість) гривень 72 копійки - пені; 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок - судових витрат на професійну правничу допомогу до 30 квітня 2020 року на вказані вище реквізити.

7.Всього згідно з даною Мировою угодою Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу: 529479,68 + 4325,53 + 549,48 + 3161,39 + 15046,72 + 15000,00 = 567562 (п`ятсот шістдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні 80 копійок у строк до 30 квітня 2020 року на вказані вище реквізити.

8.Датою отримання будь-якого платежу Позивачем за даною Мировою угодою від Відповідача вважається дата перерахування коштів на IBAN Позивача в безготівковому порядку .

9.Відповідач має право достроково виконати зобов`язання з оплати Позивачу заборгованості, інфляційних втрат, 3% річних, пені та судових витрат одразу в повному обсязі та/або частинами, але не пізніше строку, вказаного у пункті 7 цієї Мирової угоди.

10.Сторони підтверджують, що умови даної Мирової угоди відповідають їх волевиявленню і спрямовані на настання реальних правових наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам. Умови даної Мирової угоди розповсюджуються лише на відносини Сторін, які пов`язані зі Справою №916/203/20.

11.Сторони зазначають, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

12.Ця Мирова угода направляється Сторонами спільною Заявою до Господарського суду Одеської області для її затвердження.

13.Наслідки закриття провадження у Справі №916/203/20, передбачені статтею 231 ГПК України, Сторонам відомі та зрозумілі.

14.У разі невиконання Відповідачем затвердженої Господарським судом Одеської області даної Мирової угоди ухвала про її затвердження може бути подана Позивачем для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством України для виконання судових рішень.

15.Про будь-які зміни в реквізитах Сторін, Сторони зобов`язані повідомити одна одну в письмовій формі в 10-ти денний термін.

16.Ця Мирова угода складена у 3 (трьох) автентичних примірниках: по одному примірнику - для кожної із Сторін, а третій - для Господарського суду Одеської області, набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Одеської області і діє до повного виконання зобов`язань, визначених в ній.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАПРОФЕШИНАЛ Податкова адреса: 10002, м. Житомир, вул. Довженка, буд. 47 Код за ЄДРПОУ: 37019771 ІПН 370197706256 IBAN: НОМЕР_1 у Житомирську РУ АТ КБ ПРИВАТБАНК у м. Житомир За Позивача: Директор ТОВ АВІАПРО


А.В. Марущак (М.П. та Підпис) Відповідач: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД Податкова адреса: 65121, м. Одеса, пр-т Небесної Сотні, буд. 32-А Код за ЄДРПОУ: 07756801 ІПН 077568015017 IBAN: НОМЕР_4 в АБ УКРГАЗБАНК у м. Одеса За Відповідача: Генеральний директор ДП ОАЗ
В.В. Юхачов " (М.П. та Підпис) 3.Закрити провадження у справі №916/203/20.

4.Зауважити сторонам по справі, що у відповідності до ч.1 ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

5.Відповідно до ч.2 ст. 193 ГПК України ухвала від про затвердження мирової угоди від 26.02.2020 є виконавчим документом.

6.Повідомити сторони у справі, що згідно з ч.3 ст. 193 ГПК України у разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

7.Стягувачем за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІАПРОФЕШИНАЛ" (10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Довженка, буд. 47, код ЄДРПОУ 37019771).

8.Боржником за даною ухвалою є: Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" (65121, м. Одеса, просп. Небесної Сотні, буд. 32-А, код ЄДРПОУ 07756801).

9.Задовольнити клопотання, викладене в спільній заяві про затвердження мирової угоди у справі №916/203/20 за вх.№4754/20 від 24.02.2020 про повернення судового збору.

10.Повернути з Державного бюджету України через Управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6, код ЄДРПОУ 38016923) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАПРОФЕШИНАЛ" (10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Довженка, буд. 47, код ЄДРПОУ 37019771) 50% судового збору, що складає 4325 /чотири тисячі триста двадцять п`ять/ грн. 53 коп., сплаченого за платіжним дорученням №722 від 14.01.2020 на загальну суму 8651,05 грн., копія якого міститься в матеріалах справи №916/203/20.

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди в добровільному порядку - ухвала суду про затвердження мирової угоди від 26.02.2020 у справі №916/203/20 є виконавчим документом і може бути подана для її примусового виконання протягом трьох років з дня винесення ухвали суду від 26.02.2020 про затвердження мирової угоди у справі №916/203/20.

Ухвала набирає законної сили 26.02.2020 та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з складання повного тексту ухвали

Повний текст ухвали складено 02.03.2020.

Суддя Юлія Сергіївна Бездоля

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/203/20

Ухвала від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні