Рішення
від 24.02.2020 по справі 911/2821/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/2821/19

Господарський суд Київської області у складі судді Д.Г.Зайця, за участю секретаря судового засідання О.О.Стаднік, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Лакофарбовий завод Аврора , м. Черкаси

до Фізичної особи-підприємця Ромончука Юрія Івановича, Київська область, м. Бровари

про стягнення заборгованості

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Лакофарбовий завод Аврора (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Київської області з позовною заявою б/н від 11.11.2019 року (вх. №2934/19 від 13.11.2019 року) до Фізичної особи-підприємця Романчука Юрія Івановича (далі - відповідач) про стягнення заборгованості за Договором поставки №09/10/17-БЦ від 09.10.2017 року в розмірі 344593,35 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за Договором поставки №09/10/17-БЦ від 09.10.2017 року щодо оплати вартості поставленого товару.

Ухвалою суду від 18.11.2019 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №911/2821/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 10.12.2019 року.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 10.12.2019 року не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Відзив на позов не надіслав.

Ухвалою суду від 10.12.2019 року продовжено строк підготовчого провадження у справі №911/2821/19 на тридцять днів та відкладено підготовче засідання на 28.01.2020 року.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 28.01.2020 року повторно не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Відзив на позов не надіслав.

Ухвалою суду від 28.01.2020 року закрито підготовче провадження у справі №911/2821/19 та призначено розгляд справи по суті на 25.02.2020 року.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 25.05.2020 року не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Позивач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 25.02.2020 року не з`явився та надіслав заяву б/н від 10.02.2020 року (вх. №3389/20 від 12.02.2020 року), в якій позовні вимоги підтримує та просить суд позов задовольнити в повному обсязі, а також просить суд розглядати справу без участі його представника.

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції від 26.12.2011 року №18, в разі, якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв`язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Судом враховано, що ухвали суду направлені судом на адресу відповідача, що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_3 , згідно з наявним у матеріалах справи витягом №1005972972 та повернуті ПАТ Укрпошта із зазначенням причини - за закінченням встановленого строку зберігання .

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка ратифікована Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Таким чином, суд дійшов висновку про вчинення усіх необхідних дій щодо повідомлення відповідача про розгляд справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті за відсутності повноважного представника відповідача.

Враховуючи достатність в матеріалах справи доказів для повного, всебічного та об`єктивного розгляду спору по суті у судовому засіданні 25.02.2020 року, відповідно до ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю Лакофарбовий завод Аврора (за договором - постачальник) та Фізичною особою-підприємцем Романчуком Юрієм Івановичем (за договором - покупець) 09.10.2017 року укладено Договір поставки №09/10/17-БЦ (далі - Договір), згідно умов п.1.1. якого, постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати у власність покупця лакофарбові матеріали (далі товар) партіями на підставі заявок покупця, які узгоджуються сторонами окремо, а покупець зобов`язується приймати зазначений товар та оплачувати його вартість згідно рахунку-фактури та видаткових накладних. Поставка товару в рамках та на основі даного Договору здійснюється окремими партіями, відповідно до видаткових накладних до Договору, що оформлені на основі наданих покупцем заявок і виконаних згідно термінів, вказаних в заявці.

Згідно п.п. 2.1., 2.2. Договору, ціна одиниці товару вказана в специфікації, його кількість і загальна сума, узгоджуються сторонами і вказуються у видаткових накладних, які є додатками до цього Договору. Ціна в специфікації вказана в Євро, є фіксованою, оплата здійснюється в національній валюті України (гривня). Розрахунковий курс для виставлення рахунку дорівнює ставці: покупці євро на міжбанківському валютному ринку + 3% на день попередній розрахунковому - закриття торгів . Джерело сайт www.minfin.com.ua . Товар оплачується покупцем на умовах відстрочки платежу на строк 30 (тридцять) календарних днів від дати поставки товару.

Відповідно до п.п. 2.5., 2.6. Договору, у зв`язку із зміною курсу продажу євро до гривні сторони підписують Протокол узгодження ціни товару, який складається за поточний місяць після остаточної оплати партії товару за видатковою накладною (до 30 числа поточного місяця). Постачальник оформлює та направляє покупцю Протокол узгодження ціни товару і розрахунок кількісних і вартісних показників до відповідної видаткової накладної. Покупець протягом 5 (п`яти) робочих днів після отримання документів, зазначених у п. 2.5. Договору, направляє підписаний зі свого боку їх екземпляр постачальнику за допомогою електронних засобів зв`язку з подальшим направленням оригіналів документів постачальнику в термін до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалась оплата товару.

Оплата за Протоколом узгодження ціни товару здійснюється покупцем протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виставлення відповідного рахунку та оформлення Протоколу узгодження ціни товару (п. 2.8. Договору).

Згідно п. 4.1. Договору, приймання товару за кількістю та якістю здійснюється покупцем в наступному порядку: за кількістю місць (упаковок), їх цілісності - відповідно до товарно-транспортної накладної під час передачі товару на складі постачальника.

У пункті 9.1. Договору сторони погодили, що даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та скріплення печатками обома сторонами та діє до 31.12.2018 року, в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання.

Крім того, 06.08.2018 року між сторонами укладено Додаткову угоду №1 до Договору поставки №09/10/17-БЦ від 09.10.2017 року, згідно якої сторони дійшли згоди внести зміни до п. 2.2. Договору та викласти його у наступній редакції: Оплата партії товару, що поставляється по даному Договору, здійснюється покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника протягом 60 (шістдесяти) календарних днів від дати поставки товару. Датою поставки партії товару є дата, вказана у товаросупровідних документах (видатковій накладній та/або товарно-транспортній накладній) .

Як зазначає позивач, на виконання своїх зобов`язань за Договором ним було поставлено відповідачу товар на загальну суму 387090,82 грн., що підтверджується видатковими накладними №7648 від 15.11.2018 року на суму 65397,12 грн., №7916 від 28.11.2018 року на суму 30640,75 нрн., №8075 від 06.12.2018 року на суму 20224,73 грн., №8118 від 07.12.2018 року на суму 3825,12 грн., №8163 від 11.12.2018 року на суму 12557,52 грн., №8366 від 19.12.2018 року на суму 60560,50 грн., №8374 від 19.12.2018 року на суму 8066,16 грн., №8435 від 21.12.2018 року на суму 43929,73 грн., №8476 від 27.12.2018 року на суму 18048,36 грн., №333 від 31.01.2019 року на суму 33931,15 грн., №464 від 07.02.2019 року на суму 28343,36 грн., №542 від 13.02.2019 року на суму 18711,72 грн., №681 від 19.02.2019 року на суму 16971,00 грн., №729 від 21.02.2019 року на суму 6379,98 грн., №858 від 27.02.2019 року на суму 19503,62 грн., які підписано повноважними представниками обох сторін та скріплено їх печатками, а також, товарно-транспортними накладними від 28.11.2018 року, від 06.12.2018 року, від 07.12.2018 року, від 11.12.2018 року, від 19.12.2018 року, 21.12.2018 року, від 27.12.2018 року, від 31.01.2019 року. від 07.02.2019 року, від 13.02.2019 року, від 19.02.2019 року, від 21.09.2019 року, від 27.02.2019 року.

Проте, в порушення умов Договору, відповідач за отриманий товар розрахувався частково у сумі 42497,47 грн., у зв`язку із чим за ним утворилась заборгованість у сумі 344593,35 грн.

Таким чином, відповідач взяті на себе зобов`язання зі своєчасної оплати поставленого товару не виконав, у зв`язку із чим позивач просить стягнути з відповідача 344593,35 грн.

Судом оглянуто оригінали документів, залучених до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 ст. 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України, до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Матеріалами справи підтверджується та не спростовано відповідачем, що позивач здійснив поставку товару відповідачу згідно видаткових накладних №№7648 від 15.11.2018 року, №7916 від 28.11.2018 року, №8075 від 06.12.2018 року, №8118 від 07.12.2018 року, №8163 від 11.12.2018 року, №8366 від 19.12.2018 року, №8374 від 19.12.2018 року, №8435 від 21.12.2018 року, №8476 від 27.12.2018 року, №333 від 31.01.2019 року, №464 від 07.02.2019 року, №542 від 13.02.2019 року, №681 від 19.02.2019 року, №729 від 21.02.2019 року, №858 від 27.02.2019 року, а відповідач поставлений товар оплатив частково.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оскільки, заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений товар у сумі 344593,35 грн. станом на день прийняття рішення не погашена, розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, факт поставки позивачем товару відповідачу документально підтверджено, отримання відповідачем товару не спростовано, тому, суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості у сумі 344593,35 грн. є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Лакофарбовий завод Аврора до Фізичної особи-підприємця Романчука Юрія Івановича про стягнення 344593,35 грн. задовольнити повністю.

2.Стягнути з Фізичної особи-підприємця Романчука Юрія Івановича ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Лакофарбовий завод Аврора (18030, м. Черкаси, вул. Будіндустрії, буд. 3, код ЄДРПОУ 32741978) 344593 (триста сорок чотири тисячі п`ятсот дев`яносто три) грн. 35 коп. основного боргу та 5168 (п`ять тисяч сто шістдесят вісім) грн. 90 коп. витрат по сплаті судового збору.

3.Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 20 днів з дня складення повного тексту рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України з врахуванням п. 17.5 Розділу ХІ Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 06.03.2020 року.

Суддя Д.Г. Заєць

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2821/19

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

Ухвала від 17.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Заєць Д.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні