Рішення
від 20.02.2020 по справі 910/16869/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.02.2020Справа № 910/16869/19 За позовом Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінком-Інвест"

про стягнення 89750,83 грн.

Суддя Мельник В.І.

за участю секретаря судового засідання Федорової О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

Суть спору:

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" подало на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінком-Інвест" про стягнення 89750,83 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 відкрито провадження у справі № 910/16869/19 та призначено до розгляду на 24.01.2020.

В судове засіданні 24.01.2020 представник позивача з?явився, надав свої усні пояснення по суті позовної заяви.

В судове засіданні 24.01.2020 представник відповідача не з?явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2020 відкладено розгляд справи на 21.02.2020.

В судове засідання 21.02.2020 представник позивача з`явився, просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 21.02.2020 представник відповідача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін , дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом з`ясовано наступне.

15.10.2013 між позивачем, як Центральний дипозитарій та відповідачем, як Депозитарна установа було укладено Депозитарний договір №Д-142/ц, відповідно до умов якого позивач зобов`язується надавати відповідачеві послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, зберігання та обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам (в тому числі власникам, рахунки яких відкриті при де матеріалізації) такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, в тому числі здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами, отримання доходів за цінними паперами на умовах, викладених в п. 2.1.11 цього Договору, відповідно до Правил, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Регламент), Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Положення про СОІ), Положення про провадження депозитарної діяльності,- затвердженого рішенням Комісії від 23.04.13 №735 (далі - Положення) та інших актів законодавства України.

Відповідно до п.п.2.3.3 Договору, Відповідач зобов`язався оплачувати послуги Центрального депозитарію відповідно до тарифів, умов та строків, передбачених Договором.

Пунктами 3.1.-3.7. Договору встановлено, що Депозитарна установа оплачує послуги Центрального депозитарію згідно з Договором відповідно до затверджених Центральним депозитарієм тарифів, що діють на момент надання послуг, та у наступному порядку:

Оплата послуг Центрального депозитарію здійснюється Депозитарною установою на підставі рахунків-фактур та Актів про надання послуг, наданих Центральним депозитарієм. Щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітнім, Центральний депозитарій надає Депозитарній установі Акт про надання послуг, в який включається перелік та вартість наданих депозитарних послуг за звітній місяць, а саме: щомісячна абонентська плата, яка не залежить від обсягу наданих послуг та стягується за технічну підтримку в робочому стані рахунку у цінних паперах Депозитарної установи (п.п.3.5.1. Договору), та вартість послуг в залежності від виду операцій згідно з тарифами на послуги, що здійснює Центральний депозитарій (п.3.5. Договору). У випадку неотримання Акту про надання послуг до 25-го числа місяця, наступного за місяцем отримання послуг від Центрального депозитарію, Депозитарна установа зобов`язана повідомити про це Центральний депозитарій листом, надісланим засобами факсимільного зв`язку за номерами, що зазначені на сайті Центрального депозитарію, з наступним направленням листа засобами поштового зв`язку. Депозитарна установа сплачує вартість наданих послуг згідно Акту про надання послуг - щомісячно до останнього числа поточного місяця за минулий місяць.

Відповідно до п.3.8 Договору послуги вважаються наданими Центральним депозитарієм в повному обсязі та належної якості, якщо до останнього числа місяця, наступного за звітним, від Депозитарної установи не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Центральним депозитарієм та відображених в Акті про надання послуг за звітний місяць.

Згідно з розділом 6 Договору Договір укладений на невизначений строк і діє до моменту його розірвання або припинення з підстав, передбачених Договором. При цьому, відповідно до п.п.6.4,-6.5. Договору Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи цінних паперів.

Позивач зазначив, що враховуючи вище зазначене, щомісячно надавав та продовжує надавати відповідачу послуги в обсязі, визначеному згідно з Договором. Крім того, Центральний депозитарій згідно з умовами Договору щомісячно надсилав по продовжує надсилати Депозитарній установі Акти про надання послуг (в яких вказує перелік, вартість наданих послуг, в т.ч. тарифи та умови нарахування вартості послуг) у порядку та в строки, встановлені Договором. Оскільки від Депозитарної установи не отримано жодних заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Центральним депозитарієм Депозитарній установі та відображених в Актах про надання послуг, то послуги, надані Центральним депозитарієм Депозитарній установі за весь час надання послуг згідно з п.3.8 Договору (до сьогодні), відповідно, вважаються наданими Центральним депозитарієм в повному обсязі, належної якості та підлягають оплаті Депозитарною установою . Позивач зазначив, що позовні вимоги виникли в зв`язку із неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором в зв`язку із чим утворилась заборгованість в розмірі 64331,26 грн.

Як визначено частинами 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України (надалі - ГК України), суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч. 2 статті 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, господарський суд вважає, що вимоги позивача про стягнення заборгованості за надані послуги підлягає задоволенню, в розмірі 64331,26 грн.

З огляду на прострочення відповідачем оплати за надані послуги, позивачем заявлено також позовні вимоги про стягнення з штрафу у розмірі 25419,57 грн.

Пунктом 5.6. Договору встановлено, що у випадку прострочення виконання грошового зобов`язання за Договором більш ніж на два місяці, винна сторона повинна сплатити іншій стороні штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як визначено ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ст. ст. 217, 218 Господарського кодексу України, господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Частиною 1 ст. 230 ГК України передбачено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Суд, враховує наявний розрахунок позивача відповідно до якого розмір штрафу становить 25419,57 грн. а оскільки відповідач не подав свій контррозрахунок у суду відсутні підстави відхиляти вимоги позивача.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати на судовий збір покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76 , 77-79 , 86 , 91 , 129 , 236-241 Господарського процесуального кодексу України , Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги.

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНКОМ-ІНВЕСТ (03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 1, блок 1/8, ідентифікаційний код 37471006) на користь Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України (04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7Г, ідентифікаційний код 30370711) заборгованість в розмірі 64 331 (шістдесят чотири тисячі триста тридцять одну) грн. 26 коп., штраф у розмірі 25419 (двадцять п`ять тисяч чотириста дев`ятнадцять) грн. 57 коп., судовий збір у розмірі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн.

3. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 10.03.2020

Суддя В.І. Мельник

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/16869/19

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мельник В.І.

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мельник В.І.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мельник В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні