Ухвала
від 23.02.2020 по справі 914/556/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24.02.2020 Справа № 914/556/18

Суддя Господарського суду Львівської області Мазовіта А.Б., за участю секретаря Андрусика В.Д., розглянувши матеріали справи

за позовом:Приватного акціонерного товариства Львівобленерго , м. Львів до відповідача:Товариства з обмеженою відповідальністю Вест Ойл Груп , м. Луцьк про:стягнення 115681,57 грн.

Представники сторін:

від позивача: Горбунова О.Л. - представник

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ПрАТ Львівобленерго до ТОВ Вест Ойл Груп про стягнення 115681,57 грн.

Ухвалою від 02.04.2018 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 25.04.2018.

Хід розгляду справи викладено у наявних в матеріалах справи ухвалах суду та відображено у протоколах судових засідань.

Ухвалою суду від 22.05.2018 провадження у справі № 914/556/18 було зупинено, призначено у справі судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Листом №12639/19-46 від 10.09.2019 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз надіслав суду висновок експерта №12639/19-46 від 10.09.2019 за результатами проведення судової електротехнічної експертизи.

Ухвалою від 31.10.2019 суд поновив провадження у справі, призначив справу до розгляду в підготовчому засіданні на 18.11.2019.

Ухвалою від 18.11.2019 суд відклав підготовче засідання на 28.11.2019. Ухвалою суду від 28.11.2019 суд прийшов до висновку викликати в судове засідання судового експерта Полєшка Леоніда Ілліча та відклав підготовче засідання на 23.12.2019. Ухвалою суду від 23.12.2019 повторно викликано в судове засідання судового експерта, підготовче засідання відкладено на 20.01.2020. Ухвалою суду від 20.01.2020 відкладено підготовче засідання на 10.02.2020, вирішено проводити підготовче засідання в режимі відеоконференції, проведення якої доручено Солом`янському районному суду м. Києва. Ухвалою суду від 10.02.2020 підготовче засідання відкладено на 24.02.2020.

В підготовче засідання 24.02.2020 з`явився представник позивача, підтримав подане через канцелярію суду клопотання про призначення повторної судової електротехнічної експертизи (вх. №498/20 від 24.02.2020).

Розглянувши клопотання позивача про проведення повторної судової електротехнічної експертизи, суд дійшов висновку щодо необхідності з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи та правильного вирішення спору між сторонами призначити по справі повторну судову експертизу. При цьому суд виходив з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, в обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на те, що ознайомившись із висновком експерта та заслухавши його пояснення в судовому засіданні, наявним є суперечливість дослідження, матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень експерта в судовому засіданні 10.02.2020. Зокрема, на сторінці 6 висновку експерт наводить витяг з Інструкції користувача до спірного лічильника та вказує п.1.7.3 - при впливі на лічильник постійного магнітного поля рівнем більше 100 мТл протягом 3 сек. включається звуковий сигнал, на дисплеї з`являється індикація, що вказує на вплив магнітного поля; у журналі подій лічильника формується запис про вплив магнітного поля. Звуковий сигнал відключається по закінченню впливу магнітного поля, а індикація Еrror МАГН на дисплеї лічильника зникає тільки після зчитування на персональний комп`ютер даних черех оптпорт. Окрім цього, на сторінці 7 експерт після перегляду подій у розділі Список подій встановив, що датчик магнітного поля зафіксував один раз вплив магнітного поля 05.05.2017 протягом 4 хв. 10 сек., крім того зафіксовано 5 разів спрацювання зняття кришки кожуха та 627 разів зняття клемної кришки лічильника. Разом з тим, експерт робить висновок, що факт втручання в параметри розрахункового засобу обліку електричної енергії у вигляді впливу на лічильник постійним магнітним полем в результаті досліджень не підтверджується. Однак, уже в судовому засіданні 10.02.2020 експерт усно пояснив, що порушення було, вплив на лічильник магнітним полем був однозначно.

За приписами ст. 1 Закону України Про судову експертизу судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Частиною 2 ст. 107 ГПК України передбачено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Зважаючи на наведене, вказаний висновок судового експерта не узгоджується з наявними в матеріалах справи документами і фактичними обставинами справи та викликає сумнів в його правильності.

При цьому, суд звертає увагу на те, що ніякий доказ у справі не має завідомо встановленої сили для суду. Всі обставини встановлюються на підставі оцінки всіх наявних в матеріалах справи документів.

Таким чином, суд погоджується з позицією позивача стосовно наявності сумнів у повноті та обґрунтованості наданого висновку судової експертизи, що фактично виключило досягнення мети її призначення - повне та всебічне з`ясування всіх обставин справи.

При цьому судом враховано у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Дульський проти України (заява №61679/00) зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Експертиза призначається у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, рішення суду має прийматися у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права, з повним та об`єктивним дослідженням обставин та доказів.

Отже, за висновками суду, виходячи з предмету та підстав позовних вимог, з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, виходячи з обґрунтованості виявлених сумнівів щодо повноти та правильності висновку №12639/19-46 від 10.09.2019 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, у справі №914/556/18 підлягає призначенню повторна експертиза.

Частиною 2 ст. 107 ГПК України передбачено, що проведення повторної судової експертизи доручається іншій експертний установі.

Пунктом 1.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень встановлено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами, як правило, за зонами регіонального обслуговування. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в установі за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

Представником позивача було запропоновано доручити проведення повторної експертизи по справі Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса.

Відповідачем заперечень щодо доручення проведення повторного експертного дослідження саме вказаній експертній установі надано не було.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку щодо доцільності доручення проведення повторної судової експертизи по справі саме Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса (61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

Одночасно, приймаючи до уваги обов`язок позивача довести обставини, на які він посилається в якості обґрунтування позовних вимог, суд дійшов висновку щодо покладення витрат на оплату повторної експертизи саме на Приватне акціонерне товариство Львівобленерго .

Слід зазначити, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Водночас, зупинення провадження у зв`язку з проведення повторної судової експертизи не порушить розумних строків розгляду спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції Україна повністю визнає на своїй території дію приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо визнання обов`язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Суду в усіх питаннях, що стосуються її тлумачення і застосування.

Згідно ст. 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий розгляд його справи.

Одночасно, застосовуючи відповідно до ч. 1 ст. 11 ГПК України, ст. 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі Смірнова проти України ).

Отже, у даному випадку призначення повторної судової експертизи по справі має на меті саме дійсне встановлення обставин справи з метою справедливого та обґрунтованого вирішення спору між сторонами, а отже, ніяким чином не може вказувати на порушення розумних строків розгляду справи.

З огляду на вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення повторної судової експертизи за клопотанням позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234, 235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі повторну судову експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса (61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

2. Для вирішення експерту поставити наступне запитання:

1) Чи мав місце факт стороннього впливу (втручання) в роботу лічильника електричної енергії із заводським номером №0140654 типу НІК 2303 АРП1Т, який призвів до порушення його роботи (невідповідності показів лічильників фактичним обсягам спожитої електричної енергії та висвітлення на дисплеї лічильника напису Error МАГН )?

3. Витрати на проведення повторної експертизи до вирішення спору по суті покласти на позивача - Приватне акціонерне товариство Львівобленерго .

4. Зобов`язати сторін створити експерту необхідні умови для проведення експертизи, а також надавати на його вимогу усі необхідні документи.

5. Попередити експерта про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від покладених на нього обов`язків.

6. Зобов`язати експерта після закінчення проведення повторної судової експертизи надіслати Господарському суду Львівської області висновок за результатами дослідження та матеріали справи №914/556/18.

7. На час проведення судової експертизи провадження у справі зупинити.

8. Про поновлення провадження у справі сторони будуть повідомлені ухвалою суду після отримання висновку експерта.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-259 ГПК України.

Веб-адреса сторінки суду http://lv.arbitr.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2020.

Суддя Мазовіта А.Б.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено18.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/556/18

Ухвала від 06.09.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 29.08.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 14.02.2022

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 25.01.2022

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Рішення від 21.12.2021

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 27.11.2021

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 11.11.2021

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 21.10.2021

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 30.09.2021

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 21.09.2021

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні