Рішення
від 13.04.2020 по справі 924/1288/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" квітня 2020 р. Справа № 924/1288/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Грамчука І.В. , розглянувши матеріали

за позовом акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Яровит Інвест" Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці

до ОСОБА_1 Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці

про стягнення солідарно заборгованості за кредитним договором №б/н від 14.08.14р., в розмірі 379000,00 грн. заборгованості за кредитом

за участю представників:

позивача: не з`явився

відповідача 1: не з`явився

відповідача 2: не з`явився

встановив: акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернулось до суду з позовною заявою про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Яровит Інвест" Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці, ОСОБА_1 Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці 379000,00 грн. заборгованості за договором №б/н від 14.08.2014 року.

В обґрунтування позову зазначає, що відповідачем 1 порушено зобов`язання за кредитним договором від 14.08.2014 р., внаслідок чого виникла заборгованість за кредитом. Одночасно поручителем за виконання відповідачем 1 зобов`язань за кредитним договором є відповідач 2 згідно з договором поруки від 30.09.2014 р. №PORCH1412068382263. При цьому посилається на положення ст. ст. 15, 16, 509, 525 - 527, 530, 543, 549, 554, 610, 611, 1054, 1048, 1049 ЦК України, ст. ст. 173, 174, 193, 216, 230-232 ГК України.

Відповідачі повноважних представників в засідання не направили, відзивів на позов не надали, причини неподання відзиву не повідомили.

Частиною 6 статті 242 ГПК України передбачено, що днем вручення судового рішення є, в тому числі, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

З викладеного, відповідачі вважаються такими, що належним чином повідомлені про судовий розгляд справи, проте, відзиву на позов не надали, причин суду не вказали.

Згідно ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

В силу ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що сторонам, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

З огляду на обставини справи, належне повідомлення сторін про наявність судового спору та надання можливості забезпечити в повному обсязі право на захист, обов`язок дотримання принципу розумних строків вирішення спору, суд, керуючись з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України, вирішує спір за наявними матеріалами справи.

Фактичні матеріали справи, встановлені судом.

14.08.2014р. акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" (банк, кредитодавець, позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "Яровит Інвест" (позичальник, відповідач-1) було підписано заяву про відкриття поточного рахунку, згідно якої останній приєднався до Умов та правил надання банківських послуг (далі - Умови).

На підставі анкети заяви Відповідачу - 1 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 3.1.1.74. Умов, Банк надає послугу гарантованих платежів для виконання грошових зобов`язань за господарськими договорами, що укладаються між Клієнтом та його контрагентами а також між Клієнтом і Банком (далі Послуга ) Послуга надається у вигляді виконання Банком заявок на договірне списання коштів ( далі - "гарантований платіж" або "заявка"), згідно якої клієнт-платник доручає Банку зараховувати кошти на рахунок отримувача, в сумі і в дату, зазначені при створенні заявки. Послуга надається Банком як за рахунок власних коштів платника, так і за рахунок кредитних коштів. Споживачами цієї Послуги є платник і одержувач платежів за господарськими договорами. Дата виконання гарантованою платежу може бути змінена відправником при отриманні згоди на її зміну від одержувача (шляхом підтвердження через дистанційний канал банківського обслуговування інтернет-клієнт-банк "Приват24"). Гарантований платіж може бути відкликаний (відмінений) платником виключно при отриманні згоди на її відгук (скасування) від одержувача (шляхом підтвердження через дистанційний канал банківського обслуговування інтернет- клієнт-банк "Приват24".

Згідно з п. 3.1.1.75. Умов, у разі необхідності отримання отримувачем Послуги, платник за допомогою системи дистанційного обслуговування інтернет- клієнт- банк "Приват24" (далі - "Приват24") подає в Банк заявку на договірне списання коштів за встановленою формою, обов`язковими реквізитами якої є: номер і дата заявки (присвоюються автоматично), рахунок платника, рахунок одержувача, сума платежу, призначення платежу (із зазначенням відомостей про господарський договір, на виконання оплати по якому подається заявка), дата зарахування коштів одержувачу (дата виконання заявки), вказівки за рахунок яких коштів (власних коштів клієнта/кредитних/змішано) необхідно зарезервувати гроші для виконання гарантованого платежу. Створені в Прнват24 заявки в обов`язковому порядку підписуються ключами електронних підписів посадових осіб клієнтів-платників.

У п. 3.1.1.76 Умов зазначено, що після отримання Банком за допомогою системи дистанційного обслуговування Заявки, банк розглядає її на предмет надання відмови у наданні Послуги, у разі відсутності у платника власних коштів та/або не кредитоспроможності платника.

Пунктом 3.1.1.77.2 Умов передбачено, що якщо надання послуги здійснюється за рахунок кредитних коштів, Банк надає платникові кредит у розмірі передбаченому в заявці (в межах встановленого ліміту) шляхом зарахування їх на рахунок 3648. Порядок надання банком кредиту та його порядок погашення платником здійснюється згідно з п. 3.2.2 Умов та правил надання кредиту.

Відповідно до п. 3.2.2.1. Умов банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту кредит у вигляді відновлюваної кредитної лінії, з лімітом та на цілі, зазначені в заявці на договірне списання коштів, в обмін на зобов`язання клієнта по поверненню кредиту, сплаті відсотків, винагороди в обумовлені цим договором строки. Відновлювана кредитна лінія надається банком для виконання клієнтом платежів за заявками на договірне списання коштів з датою виконання в майбутньому за господарськими договорами, яка не перевищує терміну повернення кредиту, та може бути змінена або скасована позичальником за згодою одержувача (шляхом підтвердження через дистанційний канал банківського обслуговування інтернет-клієнт-банк "Приват24"), шляхом перерахування банком кредитних коштів на рахунок 3648, з подальшим перерахуванням в дату виконання на поточний рахунок одержувачів, що вказані в заявці. Після видачі кредиту, подані позичальником банку заявки можуть бути відкликані позичальником виключно при отриманні згоди на її відкликання від одержувача (шляхом підтвердження через дистанційний канал банківського обслуговування (інтернет-клієнт-банк "Приват24").

Пунктом 3.2.2.2. Умов визначено, що термін повернення кредиту зазначений в заявці. Згідно зі ст. 212, 651 ЦК України, у разі порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених цим договором, банк на свій розсуд, починаючи з 91-го дня порушення будь-якого із зобов`язань, має право змінити умови цих умов, встановивши інший термін повернення кредиту. При цьому банк направляє клієнту письмове повідомлення із зазначенням дати повернення кредиту. У разі не погашення клієнтом заборгованості за цими умовами у строк, зазначений у повідомленні, вся заборгованість, починаючи з наступного дня дати, зазначеної у повідомленні, вважається простроченою. У разі погашення заборгованості у період до закінчення 30 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов`язань, кінцевим терміном повернення кредиту є дата, зазначена в заявці.

Під датою виконання заявки сторони узгодили дату зарахування кредитних коштів на поточний рахунок одержувача, визначеного в заявці клієнта. Клієнт погашає заборгованість по кредиту в розмірі, зазначеному в заявці Клієнта, у строк до 30 днів з дати виконання заявки. За користування кредитом в період з дати ініціювання клієнтом заявки до дати виконання заявки клієнт сплачує винагороду за надання фінансового інструменту у розмірі 4% річних (але не менше 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного в черговій заявці клієнта. Винагорода за надання фінансового інструменту сплачується клієнтом в дату надання в банк чергової заявки. У період з дати виконання заявки за рахунок кредитних коштів до 30.06.2014 року Клієнт за користування кредитом сплачує банку відсотки в розмірі 28% річних, а починаючи з 01.07.2014 року Клієнт за користування кредитом сплачує банку відсотки в розмір 36% річних від суми заборгованості. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатору іноземних валют понад на 5 та більше процентів, сторони на дату укладання цього договору узгодили про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом. При цьому, таке збільшення розміру процентів за користування кредитом не повинно перевищувати подвійного розміру процентної ставки, зазначеної в цьому пункті. Інформацію про розмір узгодженої зміненої процентної ставки за користування Кредитом банк розміщує для клієнта одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв`язку банку та клієнта - системи клієнт-банк, інтернет-клієнт-банк "Приват24", смс-повідомлення на останні відомі банку номери телефонів, наданих банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про клієнта, або іншими засобами. Узгоджений змінений розмір процентів за користування кредитом є чинним з моменту розміщення його способом, зазначеним в цьому пункті, якщо інша дата не визначена в інформації про зміну розміру процентів. У разі не погашення заборгованості Клієнтом за кредитом у строк до 30 днів включно, на 31 день заборгованість по кредиту стає простроченою. При цьому за користування кредитом Клієнт платить відсотки в розмірі 56% річних від суми заборгованості.

Вказаний в цьому пункті строк може бути змінений згідно з умовами цього Договору.

У разі, якщо в дату виконання заявки або після неї, у клієнта на поточному рахунку недостатньо власних коштів - клієнт доручає банку в односторонньому порядку проводити списання коштів на погашення заборгованості як за рахунок власних коштів клієнта, що надходять на всі поточні рахунки, відкриті в банку, так і за рахунок невикористаних коштів по "кредитному ліміту на поточному рахунку", подальші правовідносини за яким регулюються розділом 3.2.1. Умов та правил.

Інші істотні умови кредитування наведено в заявці.

Відповідно до п. 3.2.2.5.2. Умов банк зобов`язується надати кредит шляхом перерахування кредитних коштів на підставі виставлених клієнтом заявок, на цілі, відмінні від сплати страхових та/або інших платежів, у межах сум, обумовленої в заяві, а також за умови виконання клієнтом зобов`язань передбачених пунктами 3.2.2.6.1., 3.2.2.6.12. цього договору.

Зобов`язання з видачі кредиту або його частини відповідно до умов договору виникають у банка з дня надання клієнтом заявок в межах зазначених у них сум у порядку, передбаченому п. 3.2.2.8.2. і з урахуванням п. 3.2.2.1. цього договору.

Відповідно до п. 3.2.2.6.1. Умов клієнт зобов`язується використовувати кредит на цілі у порядку, передбаченому пунктом 3.2.2.1. цього договору.

Пунктами 3.2.2.6.2. та 3.2.2.6.3. Умов на позичальника було покладено обов`язок сплатити відсотки та винагороди за користування кредитом відповідно до пунктів 3.2.2.9.., 3.2.2.10., а також повернути кредит у терміни, встановлені в заяві, а також згідно пунктів 3.2.2.2., 3.2.2.6.16., 3.2.2.6.17, 3.2.2.7.2. Умов.

За змістом п. 3.2.2.9.1. Умов за користування кредитом у період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно з пунктами 3.2.2.2., 3.2.2.6.3., 3.2.2.6.16, 3.2.2.6.17., 3.2.2.7.2., 3.2.2.8.1. цього договору клієнт сплачує відсотки та винагороди у розмірі, зазначеному у заявці.

Відповідно до п. 3.2.2.9.2. Умов та ст. 212 ЦК України у випадку порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених пунктами 3.2.2.2., 3.2.2.6.3., 3.2.2.6.16., 3.2.2.6.17., 3.2.2.7.2., 3.2.2.8.1. цього договору, клієнт сплачує банку відсотки у розмірі, зазначеному в Заявці (за винятком випадку реалізації банком права зміни умов цього Договору, встановленого п. 3.2.2.2.)

Сплата відсотків за користування кредитом, передбачених пунктами 3.2.2.9.1., 3.2.2.9.2. Умов, здійснюється в дату сплати відсотків. Дата сплати відсотків вказана в заявці (п. 3.2.2.9.3. Умов).

Пунктом 3.2.2.9.10. Умов визначено, що розрахунок відсотків в за користування кредитом здійснюється щоденно з дати списання коштів з позичкового рахунку до майбутньої дати сплати відсотків та/або за період, який починається з попередньої дати сплати відсотків до поточної дати сплати відсотків. Розрахунок відсотків здійснюється до повного погашення заборгованості по кредиту на суму залишку заборгованості по кредиту.

Нарахування відсотків та комісій здійснюється на дату сплати відсотків, при цьому відсотків розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів на рік. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків, не враховується (п. 3.2.2.9.11. Умов).

Пунктом 3.2.2:10.1. Умов передбачено, що у випадку порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань зі сплати відсотків за користування кредитом, передбачених пунктами 3.2.2.6.2., 3.2.2.9.1.- 3.2.2.9.3. цього договору, термінів повернення кредиту, передбачених пунктами 3.2.2.2., 3.2.2.6.3., 3.2.2.6.16., 3.2.2.7.2. цього договору, винагороди, передбаченої пунктами 3.2.2.6.5., 3.2.2.9.4. - 3.2.2.9.6. цього договору, клієнт сплачує банку за кожен випадок порушення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочки платежу.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги, позивач зазначає, що він свої зобов`язання виконав в повному обсязі, надавши відповідачу - ТОВ Яровит Інвест на підставі заявки №489 від 20.02.2019 року кредитні кошти у розмірі 52000 грн. з терміном повернення 02.03.2019 року, №499 від 28.03.2019р. кредитні кошти у розмірі 327000,00 грн. з терміном повернення 07.04.2019 року.

Відповідно до довідки від 28.11.2019р. про розміри встановлених кредитних лімітів, виданої клієнту ТОВ Яровит Інвест розмір ліміту складає: 23.01.2015р. - 210000,00 грн., 17.03.2015р. - 6620,00 грн., 27.08.2015р. - 0,00 грн.

Згідно розрахунку заборгованості за договором № б/н від 14.08.2014р., укладеного між АТ КБ „ПриватБанк" та клієнтом - ТОВ Яровит Інвест , станом на 09.09.2019р. загальний залишок заборгованості за наданим кредитом (тілом кредиту) становить 379000,00 грн.

Як вбачається із банківської виписки з 01.01.2000р. по 28.11.2019р. по рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ Яровит Інвест вихідний залишок (актив) складав 379000,00 грн.

Відповідно до банківської виписки з 01.01.2000р. по 28.11.2019р. по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ТОВ Яровит Інвест вхідний залишок (актив) складав 379000,00 грн. вихід кредиту на прострочку згідно договору банківського обслуговування від 14.08.2014р.

30.09.2014 року між публічним акціонерним товариством комерційний банк „Приватбанк", (Кредитор) та ОСОБА_1 (Поручитель) було укладено Договір поруки №PORUCH1412068382263, предметом якого є надання поруки Поручителем перед Кредитором за виконання ТОВ Яровит Інвест" зобов`язань за угодами приєднання до розділу 3.2.1. "Кредитний ліміт" Умов та правил надання банківських послуг (Угода -1) та до розділу 3.2.2. "Кредит за послугою "Гарантований платіж" Умов та правил надання банківських послуг (Угода -2).

Відповідно до п.1.2 Договору, Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов`язань за Угодою - 1 та Угодою - 2 в тому ж розмірі, що і Боржник, включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагороди, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків.

У випадку невиконання Боржником зобов`язань за Угодою - 1/або Угодою - 2, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. (п.1.5 Договору).

Таким чином, позивач просить суд стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Яровит Інвест" Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці, ОСОБА_1 Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці 379000,00 грн. заборгованості за кредитом.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги акціонерного товариства комерційний Банк „Приватбанк" підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Частиною 1 статті 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 Господарського кодексу України).

Частиною 1 статті 1054 Цивільного кодексу України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що 14.08.2014 року - ТОВ Яровит Інвест звернулось до публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк" із Анкетою-заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, яка разом із Умовами та правилами надання банківських послуг і Тарифами Банку, що розміщені у мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua складають Договір №б/н від 14.08.2014 року.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору №б/н від 14.08.2014 року та заявок від 20.02.2019р., від 28.03.2019р. Позивач надав Відповідачу - 1 кредитні кошти у розмірі 379000 грн. 00 коп., що підтверджується випискою по рахунку Відповідача - 1.

Судом встановлено, що у Відповідача - 1 перед Позивачем утворилась заборгованість по поверненню кредитних коштів за Договором №б/н від 14.08.2014 року в розмірі 379000,00 грн., що підтверджується детальним розрахунком заборгованості станом на 09.09.2019 року, наданим позивачем.

Однак, суд звертає увагу на те, що до матеріалів справи не було додано належних, допустимих та достовірних доказів в розумінні статей 76, 77, 78, 79, 91 Господарського процесуального кодексу України на підтвердження сплати - ТОВ Яровит Інвест акціонерному товариству комерційний Банк „Приватбанк" заборгованості по кредиту за Договором №б/н від 14.08.2014 року в розмірі 379000,00 грн., а тому суд вважає обґрунтованими позовні вимоги.

30.09.2014р. між акціонерним товариством комерційний банк „Приватбанк", (Кредитор) та ОСОБА_1 (Поручитель) було укладено Договір поруки №PORUCH1412068382263, предметом якого є надання поруки Поручителем перед Кредитором за виконання ТОВ Яровит Інвест зобов`язань за угодами приєднання до розділу 3.2.1. "Кредитний ліміт" Умов та правил надання банківських послуг (Угода -1) та до розділу 3.2.2. "Кредит за послугою "Гарантований платіж" Умов та правил надання банківських послуг (Угода -2).

Статтею 553 Цивільного кодексу України, встановлено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Згідно з ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

У відповідності до ч.ч. 1-4 ст. 559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов`язання, а також у разі зміни зобов`язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов`язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.

Оскільки сторонами основного зобов`язання є юридичні особи, а фізична особа (відповідач 2) є поручителем у даному зобов`язані, слід зазначити, що з дати набрання чинності Господарським процесуальним кодексом України в редакції Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" №2147-VIII від 03.10.2017р., господарські суди мають юрисдикцію, зокрема, щодо розгляду спорів стосовно правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, якщо сторонами цього основного зобов`язання є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці. У цьому випадку суб`єктний склад сторін правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, не має значення для визначення юрисдикції господарського суду щодо розгляду відповідної справи.

За таких обставин, даний спір підлягає розгляду в господарському суді.

До аналогічних висновків прийшов і Верховний суд у складі Великої Палати у постанові від 13.03.2018 у справі № 415/2542/15-ц (провадження № 14-40цс18).

Як передбачено п. 1.5. договору поруки, у випадку невиконання Боржником зобов`язань за угодою 1 і/або угодою 2, Боржник та Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. За змістом п. 1.2 договору поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань за угодою 1 та угодою 2 в тому розмірі, що і боржник.

За таких обставин та з урахуванням умов договору поруки позивач набув право вимоги до поручителя як солідарного відповідача щодо погашення заборгованості за кредитним договором про стягнення заборгованості за кредитом.

Тому, суд приходить до висновку про задоволення позову з солідарним стягненням з відповідача 1 та відповідача 2 суми заборгованості зі сплати заборгованості за кредитом у розмірі 379000,00 грн.

Згідно з ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення позову з солідарним стягненням з відповідачів суми заборгованості за кредитом у розмірі 379000,00 грн.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідачів.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240-242, 327 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Яровит Інвест" Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці до ОСОБА_1 Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці про стягнення солідарно заборгованості за кредитним договором №б/н від 14.08.14р., в розмірі 379000,00 грн. заборгованості за кредитом задовольнити.

Стягнути солідарно Товариства з обмеженою відповідальністю "Яровит Інвест" (31544, Хмельницька область, Летичівський район, с. Грушківці, код 34978757) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 ) на користь акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код 14360570) 379000,00 грн. (триста сімдесят дев`ять тисяч грн. 00 коп.) заборгованості за кредитом, 5685,00 грн. (п`ять тисяч шістсот вісімдесят п`ять грн. 00 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК, з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Суддя І.В. Грамчук

Віддрук. 6 прим.:

1 - до справи;

2 - 3- позивачу (01001, м.Київ вул.Грушевського, буд.1Д ; 49027, м.Дніпро, а/с 1800)

4- представнику позивача Балашову О.В. (49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50)

5- відповідачу 1 (31544 Хмельницька область, Летичівський район, с.Грушківці)

6- відповідачу 2 ( АДРЕСА_1)

рек. листом з пов. про вручення

Дата ухвалення рішення13.04.2020
Оприлюднено14.04.2020

Судовий реєстр по справі —924/1288/19

Рішення від 13.04.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 17.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 23.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні