ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2020 м. Київ Справа № 910/1326/20

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ МЕТАЛ ІНВЕСТ";

до: товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІБУД ПРОЕКТ";

про: стягнення 49.712,83 грн.

Суддя Балац С.В.

Представники: без виклику сторін.

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ МЕТАЛ ІНВЕСТ" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІБУД ПРОЕКТ" про стягнення 49.712,83 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушено грошове зобов`язання за укладеним між сторонами спору договором про надання послуг від 10.10.2018 № 07/10-18, що призвело до виникнення у відповідача перед позивачем заборгованості в сумі 49.712,83 грн., з яких: 31.138,00 грн. - основна заборгованість, 10.042,53 грн. - пеня, 7.590,85 грн. - 25 % річних та 941,45 грн. - інфляційні втрати.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.02.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/1326/20 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, оскільки вказана справа є справою незначної складності та визнана судом малозначною.

До господарського суду надійшла заява позивача про збільшення позовних вимог, яка залишена судом без розгляду у зв`язку тим, що така заява подана з порушенням процесуальних строків.

Ухвала про відкриття провадження у даній справі надсилалася судом відповідачеві на адресу його місцезнаходження, яка відповідає відомостям, внесеним до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Більш того, в матеріалах даної справи міститься повідомлення поштового зв`язку про вручення уповноваженій особі відповідача поштового відправлення суду.

Відповідач відзиву на позов, в порядку передбаченого ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, суду не надав (кінцевий строк подання відзиву на позов - 11.03.2020), а тому відповідно до положень частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши наявні у матеріалах даної справи докази, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Між позивачем, як виконавцем, та відповідачем, як замовником, укладено договір про надання послуг від 10.10.2018 № 07/10-18 (далі - Договір), відповідно до предмету якого позивач зобов`язується протягом дії даного Договору надавати послуги з проведення антикорозійного покриття металевих конструкцій належних відповідачу методом гарячого цинкування, окремими партіями в об`ємах та за цінами, що остаточно погоджуються сторонами в рахунках до Договору, а відповідач зобов`язаний сплачувати плату за послуги та приймати надані послуги на умовах цього Договору (п. 1.1 Договору).

Пунктом 2.3 Договору визначено, що оплата за послуги здійснюється шляхом 100 % попередньої оплати на протязі одного банківського дня з моменту виставлення відповідного рахунку.

Положеннями п. 7.2 Договору передбачено, що за порушення строків оплати більш ніж на три банківських дні, відповідач зобов`язаний сплатити позивачу неустойку у розмірі 0,5 % від суми боргу за кожен день прострочення.

Відповідно до пункту 7.9 Договору, сторони погодили, що у відповідності до ст. 625 Цивільного кодексу України, відповідач у разі прострочення ним виконання грошового зобов`язання, на вимогу позивача зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також 25 % річних від простроченої суми.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Згідно зі статтями 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 Цивільного Кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускаються (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Виходячи із змісту правовідносин, останні є відносинами з надання послуг, тому, права і обов`язки сторін визначаються, у тому числі, положеннями глави 63 Цивільного кодексу України.

Положеннями ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Так, позивач, на виконання своїх зобов`язань за Договором та на його умовах, надав відповідачу послуги за Договором на загальну суму 231.138,00 грн. Наведена фактична обставина підтверджується актом виконання робіт (надання послуг) від 05.02.2019 № 118, який підписаний сторонами, скріплений відбитками їх печаток та наявний в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Проте, відповідачем 08.02.2019 здійснено погашення заборгованості частково в сумі 200.000,00 грн., що призвело до виникнення у відповідача перед позивачем заборгованості в сумі 31.138,00 грн.

Враховуючи, що у правовідносинах сторін даного спору має місце допущене з боку відповідача порушення грошового зобов`язання за Договором, позивачем заявлені вимоги про застосування до відповідача господарської санкції у вигляді пені в сумі 10.042,53 грн., а також стягнення 25 % річних в сумі 7.590,85 грн. та інфляційних втрат в сумі 941,45 грн.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням такого.

Приписами ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України встановлено, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Враховуючи те, що заборгованість відповідача перед позивачем за Договором на суму 31.138,00 грн. підтверджена первинними документами, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача основної заборгованості підлягають задоволенню повністю в сумі 31.138,00 грн.

Вирішуючи спір в частині стягнення з відповідача неустойки за порушення строків виконання робіт суд зазначає наступне.

Частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України встановлено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Статтею 253 ЦК України визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Виходячи з наведених вище норм права, перебіг періоду прострочення відповідачем грошового зобов`язання за Договором починається з першого дня, за терміном, коли зобов`язання мало бути виконано, а також виходячи з припису ч. 6 ст. 232 ГК України, пеня нараховується за шість місяців прострочення виконання зобов`язання, починаючи з першого дня такого прострочення.

Суд, дослідивши здійснений позивачем розрахунок пені, визнав його арифметично невірним виходячи з припису ч. 6 ст. 232 ГК України.

Таким чином, позовна вимога про стягнення з відповідача неустойки у вигляді пені підлягає задоволенню в сумі 5.480,29 грн., за розрахунком позивача враховуючи приписи ч. 6 ст. 232 ГК України, а саме: з 09.02.2019 по 09.08.2019 (182 дні).

Частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Оскільки відповідач не виконав своє грошове зобов`язання у строк, встановлений Договором, заявлені позивачем позовні вимоги про стягнення з відповідача 25 % річних в сумі 7.590,85 грн. та інфляційних втрат в сумі 941,45 грн. є обґрунтованими та такими, підлягають задоволенню в повному обсязі, за розрахунками позивача, які, у свою чергу, перевірені і визнані судом вірними.

Враховуючи те, що спір виник в результаті неправильних дій відповідача, суд керуючись ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає витрати по сплаті судового збору на відповідача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 250, 252, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІБУД ПРОЕКТ" (01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б, ідентифікаційний код: 40139229) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ МЕТАЛ ІНВЕСТ" (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОСПЕКТ ХІМІКІВ, будинок 74, ідентифікаційний код: 36584037) основну заборгованість в сумі 31.138 (тридцять одна тисяча сто тридцять вісім) грн. 00 коп., пеню в сумі 5.480 (п`ять тисяч чотириста вісімдесят) грн. 29 коп., 25 % річних в сумі 7.590 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто) грн. 85 коп., інфляційні втрати в сумі 941 (дев`ятсот сорок одна) грн. 45 коп., витрати по сплаті судового збору в сумі 2.102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

3. В іншій частині позовних вимог відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Вказані строки встановлені з урахуванням пункту 4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Балац

Дата ухвалення рішення 09.06.2020
Оприлюднено 10.06.2020

Судовий реєстр по справі 910/1326/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1326/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону