СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

справа №2-1572-1/09

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2009 року Святошинськ ий районний суд міста Києва в складі

головуючого-судді Мазур І.В .

при секретарі Пархоменко Я .О.

з участю позивача ОСОБА_1

представника відповідачів ОСОБА_2

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві ц ивільну справу за позовом О СОБА_1 до ОСОБА_3, Державн ого підприємства Київського інституту інженерних вишуку вань та досліджень "Енергопр оект" про відшкодування майн ової шкоди, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, при цьо му посилався на те, що 15.01.2009 р. о 9г од. 15хв. по вул. Симиренка-Корол ьова сталася дорожньо-трансп ортна пригода за участю авто мобіля "КРАЗ" д.н.НОМЕР_1, як ий належить на праві власнос ті Державному підприємству К иївського інституту інженер них вишукувань та досліджень "Енергопроект" і яким керував на підставі довіреності пра цівник підприємства ОСОБА _3 та автомобілем "Мітсубісі Ланцер" держномер НОМЕР_2 , власником якого є він. Винним в ДТП визнаний ОСОБА_3 Вна слідок ДТП його автомобілю з авдано матеріальний збиток в розмірі 46103 грн. 31 коп. 3АТ СК "Енер горезерв" виплатило йому стр ахове відшкодування в розмір і 25500 грн. Решту суму 21003 грн. 31 коп. відповідачі відмовляються в ідшкодувати. У зв' язку з чим просить стягнути солідарно з відповідачів на його корис ть завдану майнову шкоду в ро змірі 21003 грн. 31 коп. 20603 грн. 31 коп. 3б итки та 400 грн. за висновок спец іаліста) та судові витрати по справі.

Представник відповідачів проти позову заперечувала, п осилаючись на те, що позивач н адав два різних висновка щод о суми відшкодування збитків , а тому немає підстав для задо волення його позовних вимог. Також суду пояснила, що ОСО БА_3 є працівником підприєм ства, працює водієм і під час Д ТП виконував свої службові о бов' язки, у зв' язку з чим до нього не можуть бути претенз ії щодо відшкодування матері альної шкоди, оскільки автом обіль належить підприємству .

Суд, вислухавши пояснення с торін, дослідивши письмові д окази по справі, встановив на ступне.

15.01.2009 р. о 9год.15хв. по вул. Симире нка-Корольова сталася дорожн ьо-транспортна пригода за уч астю автомобіля "КРАЗ" д.н.НО МЕР_1, який належить на праві власності Державному підпри ємству Київського інституту інженерних вишукувань та до сліджень "Енергопроект" і яки м керував на підставі довіре ності працівник підприємств а ОСОБА_3 та автомобілем "М ітсубісі Ланцер" держномер НОМЕР_2, який належить на пра ві власності позивачу ОСОБ А_1

Згідно постанови Святошин ського райсуду м. Києва від 6.02.2 009 р. ОСОБА_3 визнаний винни м у порушенні п.10.1 Правил дорож нього руху, за що був притягну тий до адміністративної відп овідальності за ст. 124 КпАП Укр аїни у вигляді штрафу. Дана по станова набрала законної сил и.

Згідно звіту №185 від 29.01.2009 р. вар тість ремонту з урахуванням зносу автомобіля позивача вн аслідок його пошкодження скл адає 30736 грн. 31 коп.

Згідно звіту №941 3.03.2009 р. розмір матеріального збитку завдан ого автомобілю позивача скла дає 46103 грн. 31 коп.

В судовому засіданні був до питаний спеціаліст ОСОБА_4 , який суду показав, що при пе ршому огляді автомобіля був здійснений огляд автомобіля при представниках страхової компанії і встановлювалися тільки зовнішні пошкодження , при цьому внутрішні пошкодж ення автомобіля не оглядалис я. Потім до них позивач зверну вся повторно і автомобіль бу в досліджений вже повністю. П ри цьому зовнішні пошкодженн я автомобіля співпадали з вн утрішніми, що виключає можли вість того, що після першого о гляду автомобіля він міг бут и пошкоджений в іншій дорожн о-транспортній пригоді. У зв' язку з повторним оглядом і з у рахуванням внутрішніх пошко джень відповідно був розшире ний перелік завданих пошкодж ень і відповідно змінилася с ума матеріального збитку.

У суду немає підстав не дові ряти показам спеціаліста. У з в' язку з чим при визначенні розміру збитків суд керуєть ся другим звітом №941 від 3.03.2009 р., з гідно якого розмір матеріаль ного збитку завданого автомо білю позивача складає 46103 грн. 3 1 коп.

Згідно ч.2 ст. 1187 ЦК України шко да, завдана джерелом підвище ної небезпеки, відшкодовуєть ся особою, яка на відповідній правовій підставі (право вла сності, інше речове право, дог овір підряду, оренди тощо) вол одіє транспортним засобом, м еханізмом, іншим об' єктом, в икористання, зберігання або утримання якого створює підв ищену небезпеку. Згідно ч.5 дан ої статті особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом під вищеної небезпеки, відповіда є за завдану шкоду, якщо вона н е доведе, що шкоду було завдан о внаслідок непереборної сил и або умислу потерпілого.

В судовому засіданні досто вірно встановлено, що саме ОСОБА_3, який керував автомо білем "КРАЗ" і який належить ві дповідачу по справі Державно му підприємству Київського і нституту інженерних вишукув ань та досліджень "Енергопро ект", визнаний винним в ДТП.

Також судом встановлено, що ЗАТ СК "Енергорезерв" оплатил о суму страхового відшкодува ння позивачу в розмірі 25500 грн., т.б. решта суми заподіяних зби тків складає 21003 грн. 31 коп., з ура хуванням оплати вартості спе ціаліста.

Згідно п.1 ст. 1172 ЦК України, юр идична або фізична особа від шкодовує шкоду, завдану їхні м працівником під час викона ння ним своїх трудових (служб ових) обов' язків.

Оскільки судом встановлен о, що автомобіль "Краз" належит ь відповідачу, а ОСОБА_3 пр ацює водієм на підприємстві відповідача, суд вважає, що в ч астині позовних вимог позива ча до ОСОБА_3 про відшкоду вання шкоди необхідно відмов ити.

Враховуючи докази, оцінку я ким суд дав вище, суд вважає, щ о позовні вимоги позивача в ч астині стягнення з відповіда ча Державного підприємства К иївського інституту інженер них вишукувань та досліджень "Енергопроект" підлягають за доволенню і з відповідача ма є бути стягнуто завдану майн ову шкоду в розмірі 20603 грн. 31 коп .

Оскільки позивач суду пояс нив, що після другого огляду в ін автомобіль не ремонтував і продав його, суд не вирішує п итання щодо передачі відпові дачу пошкоджених деталей авт омобіля позивача.

На підставі ст. 88 ЦПК України суд вважає необхідним стягн ути з відповідача на користь позивача судові витрати по с праві: оплачені позивачем по слуги по складанню звіту спе ціалістів в розмірі 400 грн., суд овий збір в розмірі 210 грн. 03коп , 30 грн. за інформаційно-техніч не забезпечення, а всього 640 гр н. 03 коп.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 1167, ч.2,5 с т. 1187 ЦК України, ст. ст. 79,88,209,212,213,214,215,218, 224-227,292,294 ЦПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частк ово.

Стягнути з Державного підп риємства Київського інститу ту інженерних вишукувань та досліджень "Енергопроект" (р/р 26002301361904 в філії Залізничного від ділення Промінвестбанку в м. Києві, МФО 322153, код ЕДРПОУ 00113968) на користь ОСОБА_1 завдану м айнову шкоду в розмірі 20603 грн. 31 коп. (двадцять тисяч шістсот три гривні) 31 коп., та судові ви трати по справі в розмірі 640 гр н. 03ок.п., а всього 21243 грн. 34 коп. (дв адцять одна тисяча двісті со рок три гривні) 34 коп.

В частині задоволення позо вних вимог пред ' явлених до ОСОБА_3 відмовити.

Рішення може бути оскаржен е до Апеляційного суду м. Києв а шляхом подачі до районного суду заяви про його оскаржен ня протягом 10 днів з дня прого лошення рішення та апеляційн ої скарги протягом 20 днів післ я подання заяви про апеляцій не оскарження.

Дата ухвалення рішення 13.07.2009
Оприлюднено 06.12.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-1572-1/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону