ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.07.2020Справа № 910/5748/20 Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О, розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" про стягнення 30 683,76 грн., без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2020 року позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача, в якому просив стягнути з відповідача основну заборгованість у розмірі 27 833 грн. 07 коп., інфляційні втрати в розмірі 1 738 грн. 89 коп., три відсотки річних у розмірі 1 111 грн. 80 коп. за договором №1630596 від 12.09.2007 року та договором про відступлення права вимоги (цесії) №601-18 від 11.10.2018 року на підставі ст.ст. 11, 525, 526, 610, 612, 625, 629 ЦК України та ст.ст. 216, 230-232 ГК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.05.2020 року відкрито провадження, вирішено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Заперечень щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного без виклику сторін від сторін у встановлений законом строк не надано.

19.06.2020 року відповідачем через канцелярію суду було надано відзив на позовну заяву, в якому він вказав, що основний борг ним сплачено 09.06.2020 року на суму 27 833 грн. 07 коп.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що 12.09.2007 року між Публічним акціонерним товариством КИЇВЕНЕРГО (далі - енергопостачальна організація) та Підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю Ремонтник (далі - абонент) укладено договір №1630596 на постачання теплової енергії у гарячій воді (далі - договір), предметом якого (п. 1.1. договору) є постачання, користування та своєчасна сплата в повному обсязі спожитої теплової енергії у гарячій воді на умовах, передбачених договором.

Відповідно до п. п. 2.3.1, 2.3.2 договору абонент зобов`язаний додержуватися кількості споживання теплової енергії по кожному параметру в обсягах, які визначені у додатку №1 до договору, не допускаючи їх перевищення та своєчасно сплачувати вартість спожитої теплової енергії в обсягах і в терміни, які передбачені в додатку №4 до договору.

Згідно з п. 8.1. договору цей договір набуває чинності з дня його підписання та діє до 12.09.2008 року.

При цьому, договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення строку його дії про його припинення не буде письмово заявлено однією із сторін (п. 8.4 договору).

Порядок розрахунків сторони погодили додатком № 4 до договору, яким передбачено, що абонент до початку розрахункового періоду (місяця) сплачує енергопостачальній організації вартість заявленої у договорі кількості теплової енергії на розрахунковий період з урахуванням сальдо розрахунків на початок місяця (п. 1 додатку № 4 до договору).

Абонент щомісяця з 12 по 15 число самостійно отримує у ЦОК облікову картку фактичного споживання теплової енергії за звітній період; акт звіряння розрахунків на початок розрахункового періоду; акт виконаних робіт (п. 4 додатку№ 4 до договору).

11.10.2018 року між Публічним акціонерним товариством КИЇВЕНЕРГО (далі - кредитор) та Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (далі - новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) №601-18 (далі - договір цесії), відповідно до якого (п. 1.1. договору цесії), в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги до юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (далі по тексту - споживачі) щодо виконання ними грошових зобов`язань перед Кредитором з оплати спожитої до 01.05.2018 р. теплової енергії (основний борг, в тому числі той, що є предметом судового розгляду та/або підтверджений судовим рішенням (судовими рішеннями) як такий, шо підлягає стягненню із споживача (споживачів) на загальну суму 497 554 936,91 грн. (чотириста дев`яносто сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот тридцять шість грн. 91 коп.) станом на 01.08.2018 р. з урахуванням оплат, що отримані Кредитором за період з 01.08.2018 до дати укладення цього договору та коригувань платежів.

Пунктом 1.2. договору цесії визначено, що перелік договорів (особових рахунків), споживачів та сум грошових зобов`язань (основний борг), право вимоги яких відступається за цим договором, зазначається в додатку № 1 до цього договору. Всі права вимоги переходять від кредитора до нового кредитора в момент підписання сторонами додатку № 1 до цього договору.

За умовами п. 1.3. договору цесії, з укладенням цього договору кредитор відступає, новий кредитор набуває право вимоги також будь-яких інших, передбачених договорами та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень), що нараховані кредитором та/або виникли до дати укладення цього договору та/або можуть бути нараховані та/або можуть виникнути після укладення цього договору у зв`язку з неналежним виконанням споживачем (споживачами) зобов`язань з оплати спожитої теплової енергії за договорами та споживачами, які зазначені у додатку № 1 до цього договору.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Поясненнями позивача, які викладені в позовній заяві, відповідача, які викладені у відзиві на позовну заяву, обліковими картками ТОВ ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС (р/р: НОМЕР_1 ) за лютий та березень 2018 року, нарядом № 69 від 13.03.2018 року на відключення відповідача від теплової енергії за адресою проспект Маяковського Володимира, 26, які містяться в матеріалах справи, підтверджується факт того, що ПАТ Київенерго надало відповідачеві послуги з постачання теплової енергії за березень та квітень 2018 року на суму 27 833,07 грн.

Отже, Публічне акціонерне товариство КИЇВЕНЕРГО виконало свої зобов`язання з поставки відповідачеві теплової енергії відповідно до умов договору, а відповідач не виконав належним чином свої зобов`язання з оплати її вартості у строк визначений умовами договору №1630596 і станом на день подання позову до суду мав заборгованість в сумі 27 833,07 грн.

Як вбачається із платіжного доручення № 489 від 09.06.2020 року на суму 27 833,07 грн., копія якого міститься в матеріалах справи, відповідач сплатив позивачеві основний борг за договором №1630596 в сумі 27 833,07 грн. після відкриття провадження у справі.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Враховуючи, що відповідачем 09.06.2020 року було сплачено позивачу основний борг за договором №1630596 в сумі 27 833,07 грн., суд дійшов висновку про те, що в даній частині позовних вимог у справі відсутній предмет спору, у зв`язку з чим провадження у справі в частині стягнення основного боргу в сумі 27 833,07 грн. підлягає закриттю.

Доказів оплати вказаної заборгованості у строк визначений умовами договору №1630596 відповідачем суду не надано.

Згідно ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв`язку із порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань з оплати теплової енергії у строк визначений п.2 додатку №4 до договору, позивачем нараховано відповідачеві інфляційні втрати в сумі 1 738,89 грн. та 3 % річних в сумі 1 111,80 грн.

Враховуючи все вищевикладене, суд приходить до висновку, що права позивача за захистом яких він звернувся до суду порушено відповідачем, а тому позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 1 738,89 грн. інфляційних втрат та 3 % річних в сумі 1 111,80 грн. підлягають задоволенню за розрахунком позивача, який відповідає умовам договору та вимогам закону.

Судовий збір відповідно до вимог ст. 129 ГПК України покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 86, 129, 231, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Ремонтник (02660, м. Київ, вул. Електротехнічна, будинок 4-А, код 21604937) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Київтеплоенерго (01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд.5, код ЄДРПОУ 40538421) інфляційні втрати в розмірі 1 738 (одна тисяча сімсот тридцять вісім) грн. 89 коп., три відсотки річних у розмірі 1 111 (одна тисяча сто одинадцять) грн. 80 коп. та судовий збір в розмірі 2 102,00 грн. (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Провадження у справі в частині стягнення основного боргу у розмірі 27 833 грн. 07 коп. закрити.

Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню в порядку та у строк, які визначені розділом IV ГПК України.

Повне рішення складено 06.07.2020р.

Суддя С.О. Чебикіна

Зареєстровано 06.07.2020
Оприлюднено 06.07.2020
Дата набрання законної сили 06.07.2020

Судовий реєстр по справі 910/5748/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону