Рішення
від 30.08.2020 по справі 916/1727/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1727/20

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Кравець В.М.

За участю представників сторін:

Від позивача: Коваль О.М. на підставі ордеру;

Від відповідачів: не з`явились;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Ульма опалубка Україна" до товариства з обмеженою відповідальністю „Сандробуд", товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс" про стягнення 551 022,98 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ульма опалубка Україна" (далі по тексту - ТОВ "Ульма опалубка Україна") звернулось до господарського суду із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю „Сандробуд" (далі по тексту - ТОВ „Сандробуд"), товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс" (далі по тексту - ТОВ „Укрстрой сервіс") про солідарне стягнення заборгованості у загальному розмірі 551 022,98 грн., яка складається із заборгованості з оренди елементів опалубки у розмірі 459 263,80 грн., заборгованості з оплати очистки, ремонту повернутих з оренди елементів опалубки в неналежному стані у розмірі 91 759,18 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані фактом неналежного виконання ТОВ „Сандробуд" зобов`язань за договором оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. в частині сплати орендних платежів, виконання яких забезпечено договором поруки №182/07-19-П від 15.07.2019р., укладеним між позивачем та ТОВ „Укрстрой сервіс".

ТОВ „Сандробуд" та ТОВ „Укрстрой сервіс" жодного разу в судові засідання по даній справі не з`явились, про причини неявки суд не повідомляли. При цьому, суд зазначає про належне повідомлення відповідачів про розгляд судом даного спору, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень. Оскільки відповідачами не було надано суду відзиву на позов, справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 178 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення представника позивача, господарський суд встановив наступне.

15.07.2019р. між ТОВ "Ульма опалубка Україна" (Орендодавець) та ТОВ „Сандробуд" (Орендар) було укладено договір оренди №182/07-19, відповідно до п. п. 1.1, 1.4 якого у порядку та на умовах, визначених цим договором, Орендодавець зобов`язується передати, а Орендар зобов`язується прийняти у строкове платне користування (оперативну оренду) майно, найменування, перелік та вартість якого з урахуванням індексації визначено у загальних специфікаціях (додаток №1), які є невід`ємною частиною цього договору. Конкретний перелік обладнання, що складає об`єкт оренди, та його кількість, що передається в оперативну оренду, вказується в акті приймання-передачі, який підписується сторонами під час передачі об`єкта оренди Орендодавцем Орендарю на складі Орендодавця.

Найменування, перелік та вартість майна, яке згідно договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. має бути передано у користування ТОВ „Сандробуд", були визначені сторонами у додатку №1 до договору (специфікація). Крім того, перелік осіб, які мають право діяти від імені Орендаря, а також розцінки вартості робіт з очистки, ремонту, заміни та відшкодування елементів опалубки, були визначені сторонами у додатках №2 та №3 до договору оренди.

Згідно з п. п. 2.3, 2.4 договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. Орендар зобов`язаний сплатити Орендодавцю передоплату за перші 30 календарних днів користування об`єктом оренди, що буде переданий за актом приймання-передачі в оренду, у розмірі, вказаному у рахунку-фактурі на попередню оплату. Сторони погодили, що протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня підписання цього договору Орендар зобов`язаний перерахувати на поточний банківський рахунок Орендодавця платежі, розмір яких вказується Орендодавцем у рахунках-фактурах, відповідно до умов підписаної сторонами додаткової угоди до договору, суми яких встановлюються як гарантійний платіж. Під гарантійним платежем сторони розуміють грошову суму (грошові суми), які перераховуються Орендарем на поточний банківський рахунок Орендодавця згідно п. п. 2.4., 2.5. договору у розмірі, вказаному у додатковій угоді до договору. Внесення гарантійного платежу (платежів) здійснюється Орендарем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця у розмірі, визначеному згідно додаткової угоди до договору, у виставлених Орендодавцем рахунках-фактурах. Гарантійний платіж є попередньою оплатою та є погодженим сторонами згідно ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України способом забезпечення виконання грошових зобов`язань Орендаря щодо сплати орендної плати та відшкодування вартості втраченого об`єкта оренди, інших грошових зобов`язань Орендаря за договором.

Умовами п. п. 3.2, 3.4.2 договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. передбачено, що Орендар зобов`язаний повернути об`єкт оренди Орендодавцю очищеним від бетону та бруду, без сколів, тріщин, поломок та інших недоліків, а також у стані, придатному для подальшого використання об`єкта оренди за цільовим призначенням. Якщо об`єкт оренди чи його складові потребують очистки або ремонту, то Орендодавець вказує відповідну кількість товару в акті прийому-передачі та виставляє рахунок-фактуру згідно розцінок вказаних в додатку №3 до договору, які визначені у відсотках від вартості об`єкта оренди, вказаної в специфікаціях до договору. Орендар зобов`язаний оплатити вартість очистки та ремонту об`єкта оренди протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту виставлення Орендодавцем рахунку-фактури. Факт надання послуг Орендарю з очистки та ремонту об`єкта оренди (його складових) підтверджується актом приймання-передачі наданих послуг, який сторони складають і підписують в такому ж порядку, як це передбачено розділом 8 цього договору.

Відповідно до п. п. 7.1, 7.3 договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. за користування об`єктом оренди Орендар зобов`язаний щомісячно сплачувати Орендодавцю орендну плату. Ставка орендної плати на місяць вказується у додатковій угоді до цього договору, підписаній сторонами. Розмір чи ставка орендної плати може бути змінено у порядку та на умовах, визначених цим договором. Орендна плата розраховується за формулою, визначеною договором.

Згідно з п. п. 7.5, 7.6 договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. початком оплачуваного періоду за договором є дата дня одержання об`єкта оренди Орендарем (дата підписання акту приймання-передачі об`єкта оренди). Закінченням оплачуваного періоду по оренді за договором є дата дня підписання акту повернення об`єкта оренди. Орендар зобов`язаний сплачувати орендну плату за поточний місяць оренди не пізніше 10 (десятого) числа кожного поточного місяця користування об`єктом оренди. За перші 30 календарних днів оренди Орендар сплачує орендну плату у розмірі 100% попередньої оплати. Амортизаційні відрахування щодо об`єкта оренди нараховуються і використовуються Орендодавцем у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Положеннями п. п. 8.1, 8.4 договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. передбачено, що приймання-передачі послуг щодо користування об`єктом оренди за цим договором здійснюється щомісячно за актом приймання-передачі наданих послуг. У разі якщо Орендар вчасно не повертає Орендодавцю належним чином оформлений акт приймання-передачі наданих послуг, послуги вважаються наданими Орендареві належним чином та прийнятими Орендарем без будь-яких зауважень та претензій з боку Орендаря. Датою приймання-передачі послуг вважається дата, яка вказана в акті приймання-передачі.

30.12.2019р. між ТОВ "Ульма опалубка Україна" та ТОВ „Сандробуд" було укладено додаткову угоду №2 до договору оренди №182/07-19- від 15.07.2019р., згідно умов якої сторонами п. 9.1.1 було викладено у новій редакції, відповідно до якої договір оренди укладено на строк до 31.12.2020р.

15.07.2019р. між ТОВ "Ульма опалубка Україна" (Кредитор) та ТОВ „Укрстрой сервіс" (Поручитель) було укладено договір поруки №182/07-19-П, відповідно до п. п. 1.1, 1.2 якого Поручитель зобов`язується відповідати за належне (повне та своєчасне) виконання ТОВ „Сандробуд" боргових зобов`язань (всі зобов`язання Боржника перед Кредитором, які виникають на підставі договору оренди) перед Кредитором за договором оренди в повному обсязі таких боргових зобов`язань. Поручитель та Боржник відповідають перед Кредитором як солідарні Боржники, тобто Кредитор має право звернутись з вимогою про виконання боргових зобов`язань частково або в повному обсязі як до Боржника, так і до Поручителя ( чи до обох одночасно) у разі невиконання або неналежного виконання (порушення) Боржником боргових зобов`язань.

Згідно з п. п. 3.1, 3.2 договору поруки №182/07-19-П від 15.07.2019р. у випадку невиконання або неналежного виконання (порушення) Боржником боргових зобов`язань перед Кредитором за договором оренди, Кредитор має право пред`явити до Поручителя вимогу про виконання боргових зобов`язань частково або в повному обсязі. Поручитель зобов`язується у випадку невиконання або неналежного виконання (порушення) Боржником боргових зобов`язань перед Кредитором за договором оренди, здійснити виконання боргових зобов`язань в обсязі, вказаному Кредитором в направленій Поручителю письмовій вимозі, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати пред`явлення відповідної письмової вимоги кредитора. Виконання боргових зобов`язань здійснюється Поручителем шляхом перерахування відповідної грошової суми на банківський рахунок Кредитора.

На виконання прийнятих на себе за договором оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. зобов`язань ТОВ "Ульма опалубка Україна" протягом періоду з 25.07.2019р. по 12.11.2019р. було передано ТОВ „Сандробуд" у користування елементи опалубки, що підтверджується наявними в матеріалах справи підписаними з боку представників сторін актами приймання передачі /т. 1, а. с. 35-55/. При цьому, частина елементів опалубки протягом періоду з 30.08.2019р. по 23.03.2020р. була повернута ТОВ „Сандробуд" позивачеві, що підтверджується наявними в матеріалах справи актами повернення елементів опалубки /т. 1, а. с. 56-67/.

З матеріалів справи також вбачається, що між ТОВ "Ульма опалубка Україна" та ТОВ „Сандробуд" на виконання умов договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. було підписано наступні акти наданих послуг: акт №1551 від 31.07.2019р. на суму 13 495,36 грн., акт №1809 від 31.08.2019р. на суму 76 950,72 грн., акт №2232 від 30.09.2019р. на суму 108 992,00 грн., акт №2477 від 31.10.2019р. на суму 134 800,26 грн., акт №2754 від 30.11.2019р. на суму 256 132,84 грн.

Крім того, в матеріалах справи наявні акти наданих послуг, які були підписані лише з боку ТОВ "Ульма опалубка Україна", а саме: акт №3065 від 31.12.2019р. на суму 301 216,62 грн., акт №25 від 17.01.2020р. на суму 14 534,98 грн. (очистка, ремонт опалубки), акт №197 від 31.01.2020р. на суму 236 420,47 грн., акт №468 від 29.02.2020р. на суму 171 788,26 грн., №755 від 23.03.2020р. на суму 77 224,20 грн. (очистка дерев`яних балок, очистка опалубки), акт №713 від 31.03.2020р. на суму 98 474,62 грн., акт №963 від 30.04.2020р. на суму 60,00 грн.

06.05.2020р. ТОВ "Ульма опалубка Україна" звернулось до відповідачів із претензією №132, відповідно до якої просило погасити заборгованість за договором оренди №182/07-19 від 15.07.2019р. у загальному розмірі 551 022,98 грн. у строк до 22.05.2020р. При цьому, разом із вказаною претензією позивачем було надіслано на адресу ТОВ „Сандробуд" акти наданих послуг, які з боку останнього підписані не були. Вказана претензія була залишена відповідачами без відповіді та задоволення.

Відповідно до довідки №58-2-01/99813 від 02.06.2020р., виданої АТ „Укрсиббанк" за зверненням ТОВ "Ульма опалубка Україна", а також додатку до неї, ТОВ „Сандробуд" здійснювало перерахування грошових коштів на рахунок позивача протягом періоду з 25.07.2019р. по 27.12.2019р. на загальну суму 1 035 265,30 грн.

Звертаючись до господарського суду із позовними вимогами до ТОВ „Сандробуд" та ТОВ „Укрстрой сервіс", позивачем було наголошено, що нарахована протягом періоду з липня 2019р. по квітень 2020р. вартість послуг у розмірі 1 490 090,33 грн. була частково оплачена Орендарем на суму 939 067,35 грн., що свідчить про наявність правових підстав для задоволення заявлених позовних вимог шляхом солідарного стягнення із відповідачів заборгованості за договором оренди у загальному розмірі 551 022,98 грн.

Вирішуючи питання про правомірність та обґрунтованість заявлених в межах даної справи вимог, суд виходить з наступного.

В силу положень ст.ст. 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Зобов`язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ч.1 ст. 179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 759 ЦК України встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Відповідно до статті 761 цього Кодексу право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення договору найму.

Відповідно до ч. ч. 1-2, 5 ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення. Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.

Згідно з ч. ч. 1, 4 ст. 286 Господарського кодексу України орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтями 610, 612 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Проте, в порушення вищенаведених норм закону та умов договору оренди ТОВ „Сандробуд" не було сплачено у повному обсязі орендну плату та не відшкодовано позивачеві вартість очистки, ремонту повернутих з оренди елементів опалубки в неналежному стані, в результаті чого, станом на момент вирішення даного спору у відповідача наявна заборгованість у загальному розмірі 551 022,98 грн.

При цьому, господарський суд зазначає, що акти наданих послуг, які були підписані лише з боку позивача, вважаються прийнятими з боку ТОВ „Сандробуд" без будь-яких зауважень та претензій відповідно до п. 8.4 договору оренди №182/07-19 від 15.07.2019р.

З викладених обставин, позовні вимоги ТОВ "Ульма опалубка Україна" до ТОВ „Сандробуд" про стягнення суми основного боргу у розмірі ТОВ „Сандробуд" підлягають задоволенню як законні та обґрунтовані.

Відповідно до ст. ст. 541, 543 ЦК України солідарний обов`язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов`язання. У разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов`язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере участі. Виконання солідарного обов`язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов`язок решти солідарних боржників перед кредитором.

З огляду на укладення 15.07.2019р. між ТОВ "Ульма опалубка Україна" та ТОВ „Укрстрой сервіс" договору поруки №182/07-19-П, за умовами якого Поручитель зобов`язується відповідати за належне (повне та своєчасне) виконання ТОВ „Сандробуд" боргових зобов`язань (всі зобов`язання Боржника перед Кредитором, які виникають на підставі договору оренди) перед Кредитором за договором оренди в повному обсязі боргових зобов`язань, господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для солідарного стягнення із відповідачів заборгованості у розмірі 551 022,98 грн., що має наслідком необхідність задоволення заявлених ТОВ "Ульма опалубка Україна" позовних вимог до ТОВ „Укрстрой сервіс".

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Підсумовуючи вищезазначене, суд доходить висновку щодо задоволення заявлених товариством з обмеженою відповідальністю „Ульма опалубка Україна" до товариства з обмеженою відповідальністю „Сандробуд", товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс" позовних вимог шляхом солідарного стягнення на користь позивача заборгованості у загальному розмірі 551 022,98 грн.

Судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідачів відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 236 - 238, 240 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю „Сандробуд" /65125, Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 5; ідентифікаційний код 37873063/, товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс" /04073, м. Київ, вул. Степана Бандери, буд. 16-А; ідентифікаційний код 37810459/ на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Ульма опалубка Україна" /03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, кв. 414; ідентифікаційний код 31563803/ заборгованість у розмірі 551 022,98 грн. /п`ятсот п`ятдесят одна тисяча двадцять дві грн. 98 коп./, судовий збір у розмірі 8265,34 грн. /вісім тисяч двісті шістдесят п`ять грн. 34 коп./.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 254, 256 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції до Південно-Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту рішення суду.

Повний текст рішення складено 04 вересня 2020 р.

Суддя С.П. Желєзна

Дата ухвалення рішення30.08.2020
Оприлюднено07.09.2020

Судовий реєстр по справі —916/1727/20

Рішення від 06.09.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Желєзна С.П.

Ухвала від 03.08.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Желєзна С.П.

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Желєзна С.П.

Ухвала від 22.06.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Желєзна С.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні