ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2020 справа № 914/1436/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Кидисюка Р.А. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Трафік Менеджмент Груп , м.Львів

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕО ІНВЕСТ СЕРВІС , м.Львів

про: стягнення 135269,48 грн заборгованості за Договором на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 від 21 жовтня 2019 року

За участю представників сторін: не викликались

Судові процедури

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Трафік Менеджмент Груп до Товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕО ІНВЕСТ СЕРВІС про стягнення 95222,16 грн заборгованості необлікованої електричної енергії.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.06.2020 справу №914/1436/20 передано на розгляд судді Кидисюку Р.А.

Ухвалою суду від 22.06.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без судового засідання та без виклику сторін.

Позиція позивача

Позовні вимоги обґрунтовуються невиконанням відповідачем своїх зобов`язань за Договором на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 від 21 жовтня 2019 року в частині повної та вчасної оплати вартості виконаних позивачем робіт, внаслідок чого виникла заборгованість у розмірі 135269,48 грн.

Заперечення відповідача

Відповідач відзиву на позовну заяву не подав, як і доказів на спростування позиції позивача, про наявність таких не повідомив. Клопотання про продовження строку для подання відзиву та доказів в межах встановленого судом строку для подання відзиву не подав.

Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Частиною 8 статті 80 ГПК України встановлено, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Обставини справи

21.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю ЛОЕ ІНВЕСТ СЕРВІС (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Трафік Менеджмент Груп (Підрядник) укладено Договір на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 (Договір), відповідно до п.1.1. якого Підрядник зобов`язався на свій ризик виконати за дорученням Замовника та у відповідності до умов даного договору роботи, а Замовник зобов`язався прийняти ці роботи і оплатити їх.

Відповідно до п.1.2. Договору предмет договору становить: Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на автомобільних паркінгах м. Львова згідно з технічною специфікацією, що є невід`ємною частиною даного договору.

Позивач свої зобов`язання за Договором виконав у повному обсязі, що підтверджується долученими до позовної заяви копіями Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1 від 27.12.2019 на суму 150265,80 грн та Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №2 від 19.02.2020 на суму 15003,68 грн.

У свою чергу, як зазначив позивач у позовній заяві, відповідач вартість виконаних робіт оплатив частково на суму 30000,00 грн, внаслідок чого у нього виникла заборгованість перед позивачем в сумі 135269,48 грн.

У зв`язку з наведеним позивач звернувся до відповідача з Претензією №2 від 22.04.2020 з вимогою у тижневий строк з дня одержання претензії оплатити відповідно до умов Договору заборгованість в сумі 135269,48 грн.

Вказана претензія залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Відповідач доказів погашення заборгованості не подав.

Позиція суду

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Статтею 174 Господарського Кодексу України визначено, що господарські зобов`язання виникають, зокрема, безпосередньо з господарського договору, інших угод, передбачених законом, але таких, які йому не суперечать, а також внаслідок подій, з якими закон пов`язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Договірні зобов`язання між сторонами виникли на підставі укладеного між сторонами Договору на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 від 21 жовтня 2019 року.

Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона зобов`язана вчинити на користь другої сторони певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Однією з підстав виникнення зобов`язань, згідно ст.11 ЦК України, зокрема є договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України, одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Всупереч взятим на себе зобов`язанням за Договором на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 від 21 жовтня 2019 року відповідач вчасно не оплатив вартість виконаних позивачем робіт.

Пунктами 3.2. та 3.3. Договору встановлено, що Замовник оплачує Підряднику аванс у розмірі 50000,00 грн з ПДВ. Залишок фактичної вартості виконаних робіт Замовник оплачує Підряднику після їх виконання та підписання актів виконаних робіт на рахунок Підрядника в грошовій формі протягом 10 банківських днів з моменту підписання сторонами Акту виконаних робіт.

Відповідно до частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 Цивільного кодексу України).

За приписами статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання свого зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до положень частини 1 статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача про стягнення з відповідача 135269,48 грн заборгованості за Договором на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 від 21 жовтня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Частиною 2 статті 86 ГПК України передбачено, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Судові витрати

За звернення до суду з позовною заявою майнового характеру позивачем сплачено судовий збір у розмірі 2102,00 грн, що підтверджується долученим до матеріалів справи платіжним дорученням №3695 від 29.05.2020.

Пунктом 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 2, 12, 20, 73, 74, 76-80, 123, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕО ІНВЕСТ СЕРВІС (79044, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 4, кімната 2; ідентифікаційний код 41234286) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Трафік Менеджмент Груп (79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 93; ідентифікаційний код 39612538) 135269,48 грн (сто тридцять п`ять тисяч двісті шістдесят дев`ять гривень 48 копійок) заборгованості за Договором на виконання підрядних робіт (надання послуг) №21/10 від 21 жовтня 2019 року 2102,00 грн (дві тисячі сто дві гривні) відшкодування витрат на оплату судового збору.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене в Західному апеляційному господарському суді в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 01.10.2020.

Суддя Р.А. Кидисюк

Дата ухвалення рішення 01.10.2020
Зареєстровано 01.10.2020
Оприлюднено 02.10.2020

Судовий реєстр по справі 914/1436/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.10.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.06.2020 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону