ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

23.04.10 < копія >

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2010 р. Справа № 2а-16450/09/0470

Дніпропетровський о кружний адміністративний су д у складі:

головуючого судді Юхно І. В. < Текст >

при секретарі Чупіній О.В.

за участю:

за участю представника поз ивача - Палія Є.О. < ПІБ Пр. >

розглянувши у відкритом у судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністр ативну справу за адміністрат ивним позовом Державної пода ткової інспекції у Жовтневом у районі м. Дніпропетровська до товариства з обмеженою ві дповідальністю «Новіторг», ОСОБА_1 про Про звернення с тягнення на активи боржника, -

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова ін спекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська звернула сь до Дніпропетровського окр ужного адміністративного су ду із адміністративним позов ом до товариства з обмеженою відповідальністю «Новіторг » та ОСОБА_1 з позовними ви могами про звернення стягнен ня на активи боржника в рахун ок погашення податкового бор гу зі сплати податку на додан у вартість у сумі 2461 грн. 80 коп.

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав повністю та про сив позов задовольнити у пов ному обсязі. В обґрунтування позовних вимог позивачем за значено, що товариством з обм еженою відповідальністю «Но віторг» були порушені вимоги до п. 4.1.4 ст. 4 Закону України «Пр о порядок погашення зобов'яз ань платників податків перед бюджетами та державними ціл ьовими фондами» (№ 2181-III від 21.12.2000р .), саме: не подано звітність по податку на додану вартість з а травень - червень 2007р., листо пад грудень 2007р., березень 2008р. - лютий 2009р., внаслідок чого у нь ого утворилась заборгованіс ть у сумі 2461 грн. 80 коп. , яка є не с плаченою, а ОСОБА_1 є засно вником товариством з обмеже ною відповідальністю «Новіт орг». Ненадходження до бюдже ту обов' язкових платежів на носить суттєву шкоду інтерес ам держави в особі Державної податкової інспекції у Жовт невому районі м. Дніпропетро вська.

Відповідач - Товариство з о бмеженою відповідальністю « Новіторг» в судове засідання не з' явився вдруге, про час, дату та місце судового засід ання повідомлявся належним ч ином відповідно до вимог ст. 35 КАС України, однак, на адресу суду 18.02.2010р., 10.03.2010р. повернулися ко нверти з приміткою поштового відділення про причини невр учення адресату, а саме через те, що адресат не розшукано (а .с. 31, 35).

Відповідач - ОСОБА_1 в суд ове засідання не з' явився в друге, про час, дату та місце с удового засідання повідомля вся завчасно та належним чин ом відповідно до вимог ст. 35 КА С України, однак, на адресу суд у 30.01.2010р., 26.02.2010р. повернулися конве рти з приміткою поштового ві дділення про причини невруче ння адресату, а саме: через те, що адресат помер та за закінч енням терміну зберігання (а.с . 30, 32).

За даних обставин суд, керую чись положеннями ст. 128 КАС Укр аїни, вважає за можливе розгл янути справу за відсутності відповідачів.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставника позивача, дослідив ши подані до суду докази, оцін ивши їх за своїм внутрішнім п ереконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об' єктивному розгляді у судовом у процесі всіх обставин спра ви, суд встановив наступне.

Відповідно до ст.ст. 67. 68 Конст итуції України, кожен зобов'я заний сплачувати податки і з бори у порядку та в розмірах, в становлених законом, неухиль но додержуватися Конституці ї та законів України. Відпові дно до п.2 ч.І ст.9 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991р.. п.п.4.1.1, 4.1.4 ст.4 Закону Укр аїни «Про порядок погашення зобов'язань платників податк ів перед бюджетами та держав ними цільовими фондами» від 21.12.2000р. платники податків і збор ів (обов'язкових платежів) зоб ов'язані вести бухгалтерськи й облік, складати звітність п ро фінансово-господарську ді яльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встано влені законами, подавати до д ержавних податкових органів та інших державних органів в ідповідно до законів деклара ції, бухгалтерську звітність та інші документи і відомост і, пов'язані з обчисленням і сп латою податків і зборів (обов 'язкових платежів). Також, згід но п.3 ч.І ст.9 Закону України «Пр о систему оподаткування», пл атники податків і зборів (обо в'язкових платежів) зобов'яза ні сплачувати належні суми п одатків і зборів (обов'язкови х платежів) у встановлені зак онами терміни.

Згідно пп. 7.8.1 н.7.8 ст.7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість» №168/97 - ВР піл 03.04.1997 року , податковим періодом для спл ати податку на додану вартіс ть є один календарний місяць .

Відповідно до абз. „а" пп.4.1.4 п. 4.1 ст.4 Закону України «Про поря док погашення зобов'язань пл атників податків перед бюдже тами та державними цільовими фондами» № 2181-III від 21.12.2000 р. (далі - З акон України № 2181) податкові де кларації подаються за базови й податковий (звітний) період , що дорівнює календарному мі сяцю (у тому числі при сплаті м ісячних авансових внесків) - п ротягом 20 календарних днів, на ступних за останнім календар ним днем звітного (податково го) місяця.

Відповідач - 1 товариство з обмеженою відповідальністю «Новіторг» (код ЄДРПОУ 34985743) за реєстрований як юридична осо ба рішенням Виконавчого комі тету Дніпропетровської місь кої ради від 13.03.2007р. Даний факт п ідтверджується Витягом з Єди ного державного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців станом на 01.07.2009р. (АБ № 674204) (а.с. 4-7).

Відповідач -1 перебуває на о бліку в Державній податковій інспекції у Жовтневому райо ні м. Дніпропетровська як пла тник податків, зокрема, подат ку на додану вартість.

23.02.2009р. посадовою особою Держ авної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпроп етровська на підставі п. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (№ 509-XII від 04.12.1990р.) було проведено д окументальну невиїзну (камер альну) перевірку платника по датку на додану вартість тов ариства з обмеженою відповід альністю «Новіторг» з питанн я не подання декларації з под атку на додану вартість, за ре зультатами якої складено акт № 1294/152/34985743 від 24.03.2009 року (а.с.17).

Перевіркою виявлено поруш ення абз. «а» п.п. 4.1.4 п. 4.1. ст. 4 Зако ну України № 2181, а саме, не подан ня декларації по податку на д одану вартість у граничні ст роки, встановлені законодавс твом.

Відповідно до пп.17.1.1 п. 17.1 ст.17 За кону України «Про порядок по гашення Зобов'язань платникі в податків перед бюджетами т а державними цільовими фонда ми», за не подання податкової декларації у строки, визначе ні законодавством, платник п одатків зобов'язаний сплатит и штраф у розмірі десяти неоп одатковуваних мінімумів дох одів громадян за кожне таке н еподання або її затримку.

За результатами перевірки , за порушення граничних стро ків подання розрахунку з под атку на додану вартість за тр авень - червень 2007р., листопад грудень 2007р., березень 2008р. - лю тий 2009р. податковим органом пр ийнято податкове повідомлен ня - рішення № 0018631502/0 від 24.03.2009р. (А.С. 1 8), відповідно до якого загальн а сума податкового боргу скл адає 2720 грн.

Винесене за результатами п еревірки податкове повідомл ення-рішення було направлено відповідачу поштою, але у зв'я зку з незнаходженням товарис тва за юридичною адресою под атковим органом було складен о акт від 24.03.2009р. про неможливіс ть вручення платнику податкі в вищезазначеного податково го повідомлення-рішення, а по даткове повідомлення-рішенн я в той же день розміщено на до шці оголошень (а.с. 17).

При цьому відповідно до п. 4.9 «Порядку направлення органа ми державної податкової служ би України податкових повідо млень платникам податків» за твердженого Наказом Державн ої податкової адміністрації України N 247 від 27.05.2003р. день розмі щення такого податкового пов ідомлення на дошці податкови х оголошень (повідомлень), заф іксований в акті про причини неможливості його вручення платнику податків, вважаєтьс я днем його вручення.

У строк, встановлений нп.5.3.1 п .5.3 ст.5 Закону України № 2181 (протя гом 10 календарних днів від дня отримання податкового повід омлення-рішення), відповідач не сплатив суму штрафних сан кцій, визначених рішенням по даткового органу, та не оскар жив ці рішення у встановлено му порядку.

Згідно пп. 5.4.1 п.5.4 ст. 5 Закону Ук раїни «Про порядок погашення зобов'язань платників подат ків перед бюджетами та держа вними цільовими фондами», уз годжена сума податкового зоб ов'язання, не сплачена платни ком податків у визначені зак оном строки, визнається сумо ю податкового боргу платника податків.

Таким чином, суми штрафних с анкцій, застосованих до Това риства з обмеженою відповіда льністю «Новіторг» згідно за значеного податкового повід омлення - рішення, є узгоджени ми, і набуло статусу податков ого боргу платника податків.

Відповідно до пункту «а» пп . 6.2.3 пункту 6.2 ст. 6 закону України № 2181, перша податкова вимога на дсилається платнику податкі в контролюючим органом не ра ніше першого робочого дня пі сля закінчення граничного ст року сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Пе рша податкова вимога містить повідомлення про факт узгод ження податкового зобов'язан ня та виникнення права подат кової застави на активи плат ника податків, обов'язок пога сити суму податкового боргу та можливі наслідки непогаше ння його у строк.

Друга податкова вимога, у ві дповідності до пункту "б" пп. 6.2. 3 пункту 6.2 ст. 6 Закону України № 2181, направляється платнику по датків не раніше тридцятого календарного дня від дня нап равлення (вручення) йому перш ої податкової вимоги, у разі н епогашення платником податк ів суми податкового боргу у в становлені строки. Друга под аткова вимога додатково до в ідомостей, викладених у перш ій податковій вимозі, може мі стити повідомлення про дату та час проведення опису акти вів платника податків, що пер ебувають у податковій застав і, а також про дату та час пров едення публічних торгів з їх продажу.

Позивачем відповідно до пп . 6.2.1 п.6.2 ст. 6 Закону України № 2181, бу ло відправлено відповідачу п оштою першу податкову вимогу № 1/856 від 06.04.2009р. на суму 2461,80 грн. (а.с. 13), а також, другу податкову вим огу № 2/1096 від 12.05.2009р. на суму 2461,80 грн . (а.с.14).

08.04.2009р. Державною податковою інспекцією у Жовтневому райо ні м. Дніпропетровська склад ено акт про неможливість вру чення першої податкової вимо ги платнику податків у зв'язк у з незнаходженням Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Новіторг» за юридичною а дресою (а.с.15). Аналогічний акт с кладено 15.05.2009р.(а.с.16)

У зв'язку з цим, на підставі с т.6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платн иків податків перед бюджетам и та державними цільовими фо ндами" № 2181 від 21.12.2000р. та п.49 Порядк у направлення органами держа вної податкової служби подат кових вимог платникам податк ів, затвердженого Наказом ДП А України від 03.07.2001р. № 226, першу та другу податкові вимоги Това риства з обмеженою відповіда льністю «Новіторг» на суму 2461 ,80 грн. в той же день розміщено н а дошці податкових оголошень .

Проте податковий борг відп овідачем сплачений не був.

Згідно пункту 1 1 ст. 10 Закону У країни "Про державну податко ву службу України", державні п одаткові інспекції в районах , містах без районного поділу , районах у містах, міжрайонні та об'єднанні державні подат кові інспекції подають до су дів позови до підприємств, ус танов, організацій та громад ян про стягнення заборговано сті перед бюджетом і державн ими цільовими фондами за рах унок їх майна.

У відповідності до пп. 3.1.1 п. 3.1 с т. Закону України № 2181, активи п латника податків можуть бути примусово стягнені в рахуно к погашення його податкового боргу виключно за рішенням с уду, що відповідно до п. 1.6 ст. 1 ць ого ж Закону, є зверненням на а ктиви платника податків в ра хунок погашення податкового боргу.

У відповідності до пп. 7.2.1 п. 7.2 с т. 7 Закону України № 2181, джерела ми погашення податкового бор гу платника податків за ріше нням органу стягнення є будь -які активи.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господ арського кодексу України (№ 436 -IV від 16.01.2003р.) господарськими тов ариствами визнаються підпри ємства або інші суб'єкти госп одарювання, створені юридичн ими особами та/або громадяна ми шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій д іяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадк ах, передбачених цим Кодексо м, господарське товариство м оже діяти у складі одного уча сника.

Статтею 80 Господарського к одексу України визначено, що до господарських товариств належать: акціонерні товарис тва, товариства з обмеженою в ідповідальністю, товариства з додатковою відповідальніс тю, повні товариства, команди тні товариства.

Частиною 3 вищезазначеної с татті встановлено, що товари ством з обмеженою відповідал ьністю є господарське товари ство, що має статутний фонд, по ділений на частки, розмір яки х визначається установчими д окументами, і несе відповіда льність за своїми зобов'язан нями тільки своїм майном. Уча сники товариства, які повніс тю сплатили свої вклади, несу ть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у меж ах своїх вкладів.

Вищенаведене також визнач ено ч. 3 ст. 50 Закону України «Пр о господарські товариства» N 1576-XII, 19.09.1991, а саме: учасники товари ства несуть відповідальніст ь в межах їх вкладів.

Відповідач - 2 ОСОБА_1 (м ісце проживання: АДРЕСА_1) відповідно до Витягу з Єдино го державного реєстру юридич них осіб та фізичних осіб-під приємців станом на 06.07.2009р. (АБ № 67 5065) є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Новіторг», розмір його внес ку до статутного фонду товар иства становить 40000 грн. (а.с. 6-7).

Таким чином, ОСОБА_1 несе ризик збитків, пов' язаних з діяльністю товариства з обм еженою відповідальністю «Но віторг», у межах свого вкладу .

Тобто відповідно до положе нь Цивільного, Господарськог о кодексів та Закону України "Про господарські товариств а" товариством з обмеженою ві дповідальністю визнається т овариство, що має статутний (с кладений) капітал, розділени й на частки, розмір яких визна чається установчими докумен тами. Товариство є власником : майна, переданого йому учас никами товариства у власніст ь як вклад до статутного (скла деного) капіталу; продукції, виробленої товариством у рез ультаті господарської діяль ності; одержаних доходів; інш ого майна, набутого на підста вах, що не заборонені законом .

Відповідач-2, ОСОБА_1, як з асновник товариства з обмеже ною відповідальністю «Новіт орг», не є власником майна цьо го товариства, а лише реалізу є свої корпоративні права в у правлінні товариством у поря дку, визначеному статутом то вариства. Власником майна т овариства є саме товариство.

За даних обставин суд прихо дить до висновку, що позовні в имоги підлягають задоволенн ю частково, а саме в частині зв ернення стягнення на активи боржника Товариства з обмеже ною відповідальністю «Новіт орг» податкового боргу зі сп лати податку на додану варті сть у сумі 2461 грн. 80 коп.

Крім того, відповідно до ч. 4 с т. 94 Кодексу адміністративног о судочинства України передб ачено, що у справах, в яких поз ивачем є суб' єкт владних по вноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, су дові витрати з відповідача н е стягуються.

Керуючись статтями 14, 70. 71, 94, 122, 158-163, 167 Кодексу адміністратив ного судочинства України, су д, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний поз ов Дніпропетровської податк ової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська д о товариства з обмеженою від повідальністю «Новіторг» та ОСОБА_1 про звернення ст ягнення на активи - задовольн ити частково.

Звернути стягнення на акти ви товариства з обмеженою ві дповідальністю «Новіторг» (код ЄДРПОУ 34985743) на користь Держ авного бюджету України (р/р 311170 29700005, отримувач УДКУ у Дніпропе тровській області, код ЄДРПО У 24246786, МФО 805012) в рахунок погашенн я боргу з податку на додану ва ртість у розмірі 2461 (дві тисячі чотириста шістдесят одна) гр н. 80 коп.

В решті позовних вимог - ві дмовити.

Постанова суду наби рає законної сили після закі нчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, я кщо таку заяву не було подано .

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але а пеляційна скарга не була под ана у строк, постанова суду на бирає законної сили після за кінчення цього строку.

Постанова суду може бути ос каржена до Дніпропетровсько го апеляційного адміністрат ивного суду шляхом подачі за яви про апеляційне оскарженн я через Дніпропетровський ок ружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня ск ладання постанови у повному обсязі, а апеляційна скарга н а постанову суду подається п ротягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Повний текст постанови скл адений 30.03.2010р.

Суддя < (підпис) >

< Список >

< Список >

< Список > І.В. Юхно

< суддя учасник колегії >

< ПІБ Судді >

< ПІБ Судді >

Дата ухвалення рішення 23.04.2010
Зареєстровано 29.04.2010
Оприлюднено 09.07.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-16450/09/0470

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону