ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про визнання вимог кредитора

"12" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/596/20

Господарський суд Одеської області у складі судді - Антощук Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Чорбі Г.В.

дослідивши матеріали справи

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; код ЄДРПОУ 30851352)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490)

про банкрутство,

За участю представників сторін:

від кредитора ТОВ„АВТОТЕХЦЕНТР» : Дьяков В.О. (адвокат) - на підставі ордеру серія ВН №1005671 від 27.03.2020р.;

розпорядник майна боржника: не з`явився;

від заявника Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ: Бризгалов С.О. (керівник) - у порядку самопредставництва;

від заявника ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» : Новічкова О.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 472725 від 22.07.2020р.;

предаставник трудового колективу боржника: Петрова Г.В. - на підставі паспорту серія № КЕ 942751 від 20.02.1996р.;

предаставник трудового колективу боржника: Паскар А.В. - на підставі паспорту серія № КМ 413592 від 16.08.2006р.;

від заявника

від заявника ТОВ "ФРЕГАТ" : Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

від заявника ТОВ "СОГОС ШІППІНГ ЛТД": Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

30.06.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява вх. ГСОО № 3-470/20 від 30.06.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» у загальній сумі 724 204 грн.

За подання заяви кредитором сплачено 4 204, 00 грн. судового збору (т. 6 а.с. 158).

22.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР" про залучення до матеріалів справи Актів надання послуг №20 від 30.04.2020р. у сумі 80 000грн. та №21 від 31.05.2020р. у сумі 80 000грн.

Розглянувши заяву кредитора, суд встановив:

01.04.2019р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР" (далі - Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (далі - Замовник) укладено Договір про надання охоронних послуг №01/04-О (далі - Договір).

Згідно п. 1 розділу 1 Договору Виконавець надає, а Замовник приймає та сплачує надані Виконавцем послуги по охороні відокремлених приміщень, будівель, ділянок Замовника, вказаних у Додатку № 1 та Додатку № 2, що є невід`ємною частиною договору, далі у тексті - "Об`єкт".

Додатками №1 та №2 визначено об`єкти, які приймається під охорону, а саме: офісне приміщення Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 5-Р та складські приміщення 2-го терміналу, причали №7, №8, №9 ДП "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд. 6.

Пунктом 1 розділу 2 Договору визначено, що сума оплати за послуги, які надаються відповідно цього договору, становить сто дев`яносто п`ять тисяч грн. в місяць без ПДВ.

Додатковою угодою №1-О від 02.04.2019р. до Договору про надання охоронних послуг №01-04-О від 01.04.2019р. сторонами було узгоджено зменшити суму Договору та викласти п. 1 розділу 2 у наступній редакції: "Сума оплати за послуги, які надаються відповідно цього договору становить: Вісімдесят тисяч грн. в місяць без ПДВ."

У додатку 3 до договору викладено калькуляцію вартості послуг, що надаються за Договором.

Згідно п. 2 розділу 2 Договору Оплата за послуги, які надаються здійснюється щомісячно платіжними дорученнями Замовника, що здаються в установу банку не пізніше 25 числа поточного місяця.

Таким чином, сторони домовились, що Замовник зобов`язаний сплачувати послуги охорони у строк не пізніше 25 числа місяця, у якому визначені Договором послуги надаються.

Пунктом 3 розділу 2 Договору визначено, що послуга передбачена цим договором, вважається наданою якісно і в повному обсязі, якщо протягом місяця у якому вона надавалась, від Замовника не надходило письмових претензій.

Акт виконаних робіт підписується Сторонами в кінці кожного календарного місяця, а також по закінченню терміну дії договору. (п. 4 розділу 2 Договору).

Виконавцем було надано Замовнику Акти надання послуг за червень і вересень 2019 року, а також за період з листопада 2019 року по травень 2020р. (т. 6 а.с. 146-154) у сумі 80 000 грн. за кожен місяць з урахуванням уточнених актів за квітень та травень 2020 року (т. 11 а.с.132-133). Вказані акти прийняті Замовником без зауважень, підписані і підписи скріплені печаткою.

В результаті звірки взаєморозрахунків за Договором №01/04-О від 01.04.2019р. за період з квітня 2019р. по травень 2020р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР" було підписано Акт звірки на загальну суму 720 000 грн.

Відповідно до ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. При цьому, ст.12 Цивільного кодексу України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Відповідно до ст. 626 Цивільний кодекс України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частиною 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч.6 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

15.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло повідомлення розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Чепелюка О.О. про розгляд вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР", згідно якого він не заперечує проти визнання грошових вимог кредитора. В подальшому 11.09.2020р. арбітражним керуючим було подано доповнення до повідомлення про розгляд вимог, згідно яких арбітражний керуючий вважає, що відображені у Актах надання послуг послуги за Договором фактично не надавались, незважаючи на прийняття їх зі сторони Боржника.

20.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР", згідно якої Боржник визнає заявлені вимоги.

22.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло заперечення від ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР".

18.09.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР".

Заперечення ініціюючого кредитора та розпорядника майном боржника суд вважає необґрунтованими, оскільки вказані заперечення стосуються сумнівності надання послуг за укладеними між Кредитором і Боржником договорами, тобто стосується питання визнання правочинів недійсними за ознаками фіктивності або удаваності. Однак, суд приймає до уваги, що розпорядником майном боржника не подавалось до суду заяв у відповідності до повноважень, передбачених ч.9 ст. 44 Кодексу з процедур банкрутства, а тому вказані правочини не визначались недійсними.

Заслухавши пояснення представників сторін у попередньому засіданні суду, дослідивши надані учасниками справи документи та керуючись наведеними положеннями законодавства, господарським судом встановлено наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» заборгованості перед Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "АНТИТЕРРОР" у загальній сумі 720 000, 00 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів, та 4 204,00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст.1, 2, 45-47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати конкурсні грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Охоронно-детективне агентство "АНТИТЕРРОР» (08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Козацька, буд. 101; код ЄДРПОУ 41492760) до ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490) у сумі 720 000 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів та у сумі 4 204, 00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 07 жовтня 2020 р. та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2020 р.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» арбітражному керуючому Чепелюку О.О. (33000, м. Рівне, вул. Лермонтова, 4а), Товариства з обмеженою відповідальністю „Охоронно-детективне агентство "АНТИТЕРРОР» (08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Козацька, буд. 101)

Суддя С.І. Антощук

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 916/596/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.01.2023 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/596/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону