ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

№ 1- 398/10

В И Р О К

Іменем У країни

29 квітня 2010 року Голосіївськ ий районний суд м. Києва в скла ді: головуючого - судді Рибака І.О., при секретарі Корчук І.О., з участю державного обвинува ча Кулеби М.В., адвоката ОСОБ А_1, розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Києв і кримінальну справу по обви нуваченню -

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженця м. Кіровоград, гр омадянина України, українця, освіта вища, одруженого , працюючого начальником буд івельно-технічного відділу П ІІ «Білла-Україна», зареєстр ованого та проживаючого за а дресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передб аченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Так, протоколом загальних з борів учасників товариства з обмеженою віддовідальністю «Молодий Ліс» код ЄДРПОУ 35912200 (д алі - ТОВ «Молодий Ліс» або Тов ариство) від 01.06.09 ОСОБА_2 при значено на посаду директора цього підприємства. Згідно н аказу № 04-к останній з 03.06.08 прист упив до виконання обов'язків директора ТОВ «Молодий Ліс» . У відповідності до розділу X Статуту Товариства, затвердж еного установчими зборами за сновників 02.06.ОХ, ОСОБА_2 над ілений повноваженими здійсн ювати поточне керівництво ді яльністю підприємства, уклад ати від його імені будь-які уг оди, підписувати фінансові д окументи, наймати і звільнят и працівників, видавати обов 'язкові для виконання накази і вказівки, притягувати прац івників до матеріальної відп овідальності, а тому виконує адміністративно-господарсь кі і організаційно-розпорядч і функції, що засвідчує його с татус як службової особи.

ТОВ «Молодий Ліс» зареєстр оване 11.06.08 Голосіївською район ною у м. Києві державною адмін істрацією за адресою: м. Київ, вул. Бурмістренка, 1, к. 1. На підс таві дозволу на розміщення о б'єкта торгівлі (сфери послуг ) № 1158/08 від 26.12.08, виданого Голосіїв ською районною у м. Києві держ авною адміністрацією, Товари ство надає послуги з організ ації відпочинку на території Національного природного па рку «Голосіївський», шляхом розміщення та забезпечення д іяльності парку розваг «Сейк лар». З цією метою 12.06.08 між Голос іївською районною у м. Києві д ержавною адміністрацією (сто рона 1), комунальним підприємс твом по утриманню зелених на саджень Голосіївського райо ну м. Києва (сторона 2) та ТОВ «Мо лодий ліс» (сторона 3) укладено угоду про співробітництво т а організацію взаємовідноси н. Згідно п. 1.4 зазначеного дого вору, Товариству дозволено з дійснювати монтаж і експлуат ацію тимчасових споруд та об ладнання необхідного для фун кціонування атракціону. Вказ ане обладнання являє собою с истему розташованих над пове рхнею землі і прокладених мі ж деревами маршрутів, з викор истанням природних та штучни х перешкод.

У відповідності до ст. 126 п. 5 Зе мельного Кодексу України кор истування земельною ділянко ю, у тому числі для експлуатац ії тимчасових споруд, здійсн юється на підставі договору оренди, зареєстрованого відп овідно до закону.

Національний природний па рк «Голосіївський» (далі - Н ПП «Голосіївський») створено Указом Президента України в ід 27.08.07 № 794/2007. Відповідно до ст.ст . З, 17 Закону України «Про приро дно-заповідний фонд України» національні природні парки є природоохоронними, рекреац ійними, культурно-освітніми, науково-дослідними установа ми загальнодержавного значе ння і відносяться до природн о-заповідного фонду. Згідно с т. 150 Земельного Кодексу Украї ни землі природно-заповідног о фонду відносяться до особл иво цінних.

Однак, будучи достовірно об ізнаним про відсутність у ТО В «Молодий Ліс» необхідних д окументів на право землекори стування ОСОБА_2, реалізую чи свій злочинний намір напр авлений на протиправне, всуп ереч встановленому порядку, володіння земельною ділянко ю, зловживаючи службовим ста новищем, в період з 03.06.09 до 14.12.09, ді ючи умисно, в порушення ст. 22 За кону України «Про природно-з аповідний фонд» щодо укладен ня з адміністрацією НПП «Гол осіївський» угоди про спільн у рекреаційну діяльність, а т акож всупереч вимогам ст.ст. 12 5, 126 Земельного Кодексу Україн и щодо укладення з Київським міським головою договору ор енди землі та проведення йог о державної реєстрації, здій снив самовільне зайняття зем ельної ділянки особливо цінн их земель площею 0,003 і а, розташ ованої на території НПП «Гол осіївський» в м. Києві, шляхом її використання для експлуа тації тимчасової дерев'яної господарської споруди, що за безпечує діяльність парку ро шні «Сейклар», внаслідок чог о спричинив матеріальні збит ки у розмірі 2100 гривень. Отже, с воїми умисними діями, які про явились у самовільному зайня тті земельної ділянки ОСОБ А_2, підірвав авторитет та пр естиж органу місцевого самов рядування, як її законного вл асника.

Будучи допитаним в судовом у засіданні ОСОБА_2 винним себе визнав повністю та пока зав, що згоден із тим, що земел ьна ділянка розташована під тимчасовою дерев'яною будівл ею, використовувалась ТОВ «М олодий ліс» незаконно, без на явності необхідних на те док ументів, за що державною екол огічною інспекцією в м. Києві далі - ДЕІ в м. Києві) було нар аховано матеріальний збиток у розмірі 2100 гривень, які ТОВ « Молодий ліс» сплачено у повн ому обсязі. Свою вину у вчинен ні злочину передбаченого ст. 197-1 ч. 2 КК України він визнає пов ністю, щиро кається.

30.09.09 до парку розваг «Сейклар » з перевіркою прибули співр обітники ДЕІ в м. Києві, які ск лали акт перевірки дотриманн я вимог природоохоронного за конодавства у якому вказали зокрема як порушення вимог с т.ст. 125, 126 Земельного Кодексу Ук раїни, самовільне зайняття з емельної ділянки на якій роз ташовано тимчасову дерев'яну господарську будівлю. Того ж дня співробітники ДЕІ в м. Киє ві внесли на його імя припис в якому містилася вимога про п рибуття до них 01.10.09 та надання в сіх необхідних документів, я кі регламентують діяльність парку. Зазначений припис йом у було передано через інстру ктора ТОВ «Молодий Ліс» Чер евко С.В. Звичайно наступно го дня він прибув до ДЕІ в м м. К иєві зі всіма документами, як і обґрунтовують законність ф ункціонування парку розваг « Сейклар». Надавши їх для пере вірки співробітникам ДЕІ в м . Києві, останні за результата ми вивчення матеріалів внесл и другий припис, зокрема про н еобхідність оформлення доку ментів, що посвідчують право користування земельною діля нкою під дерев'яною спорудою . Проаналізувавши ситуацію, щ о склалася, він усвідомив, що Т ОВ «Сейклар» використовує зе мельну ділянку під дерев'яно ю будівлею без достатніх на т е підстав, а саме без укладенн я договору оренди з власнико м чи користувачем землі. Тоді він звернувся до заступника директора адміністрації НПП «Голосіївський» Максимен ко В.О. із листом про готовні сть укласти необхідну угоду, яка б надавала підприємству можливість законно використ овувати вказану земельну діл янку. Разом з тим, Максименк о В.О. у своїй відповіді прос ив зачекати деякий час, у зв'яз ку з відсутністю у адміністр ації НПП необхідних документ ів, які посвідчують право кор истування територією парку. Крім того, він звертався до пр едставників Голосіївської р айонної у м. Києві державної а дміністрації з проханням роз 'яснити порядок моїх дій по от риманню необхідних документ ів, які б задовольнили спеціа лістів ДЕІ в м. Києві та забезп ечили ТОВ «Молодий ліс» зако нне використання земельної д ілянки. Від райдержадміністр ації контактною особою був Іщук Олег Васильович, нача льник управління капітально го будівництва. Останній обі цяв йому сприяти у отриманні таких документів та радив пр оводити відповідні перегово ри з Максименком В.О. Разо м з тим, реальної підтримки у в ирішенні цього питання ні з б оку РДА ні з боку НПП «Голосії вський» він у подальшому не о тримав.

З урахуванням вищевикладе ного, 27.11.09 він знову звернувся д о ДЕІ у м. Києві та спробував п ояснити її співробітникам, щ о йому не вдається виконати п рипис в частині оформлення д окументів, що посвідчують пр аво користування земельною д ілянкою під дерев'яною спору дою. В результаті, йому було вн есено ще один припис в якому п оставлено повторну вимогу оф ормлення таких документів у строк до 26.05.2010 року. Усвідомлююч и всю цю ситуацію, а також те, щ о отримати необхідні докумен ти він не може, ним було прийня то рішення звільнитися з пос ади керівника підприємства, про що повідомлено його засн овника.

Враховуючи повне визнання вини самим підсудним, суд вва жає доцільним, відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України, не дослідж увати докази стосовно фактич них обставин справи, обмежив шись поясненнями підсудного та дослідженням даних, харак теризуючих його особу.

Заслухавши підсудного, вив чивши матеріали справи, суд в важає, що вина ОСОБА_2 в інк римінованому йому злочині до ведена повністю. Його вина в т ому, що він своїми умисними ді ями самовільно зайняв земель ну ділянку особливо цінних з емель. Дії ОСОБА_2 слід ква ліфікувати за ч. 2 ст. 197-1 КК Украї ни.

Обираючи вид та міру покара ння підсудному ОСОБА_2, су д враховує вимоги статті 65 КК України щодо загальних засад призначення покарання, межі санкції ч. 2 ст. 197-1 КК України, об ставину, що пом' якшує покар ання - щире каяття та сприян ня встановленню істини по сп раві, обставин, які обтяжують покарання - суд не знаходит ь.

Враховуючи вказані обстав ини, суд приходить до висновк у про необхідність засудженн я ОСОБА_2 до покарання у ви ді обмеження волі. Однак, врах овуючи, що вказаний злочин ві дноситься до категорії невел икої тяжкості, особу винного - раніше не судимого, на облі ку у лікаря психіатра, лікаря нарколога не перебуває, хара ктеризується позитивно, суд вважає можливим звільнити йо го від відбування покарання з випробовуванням на підстав і ст. 75 КК України та покласти н а нього обов' язки згідно ст . 76 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Україн и, суд,-

з а с у д и в:

ОСОБА_2 визнати ви нним у вчиненні злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.ст. 75 та 76 КК Укр аїни, звільнити ОСОБА_2 ві д відбування призначеного су дом покарання, якщо він протя гом іспитового строку не вчи нить нового злочину та викон ає покладені на нього обов' язки: не виїжджати за межі Укр аїни на постійне проживання без дозволу органу криміналь но-виконавчої системи; повід омляти органи кримінально-ви конавчої системи про зміну м ісця проживання, роботи або н авчання і періодично з' явля тися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої сист еми. Іспитовий строк ОСОБА _2 встановити 1 (один) рік .

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу вироку в за конну силу залиши без змін - підписка про невиїзд з пості йного місця проживання.

Вирок може бути оскаржено д о Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районни й суд м. Києва протягом 15 діб з м оменту його проголошення.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 29.04.2010
Оприлюднено 24.11.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1-398\10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону