ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2021 року м. Київ № 640/23572/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Шевченко Н. М., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін адміністративну справу за позовом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Дивосвіт про стягнення заборгованості,

У С Т А Н О В И В :

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (позивач, Національна рада) звернулась до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Дивосвіт (відповідач, ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" ), в якій просить суд:

- стягнути з ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" на користь Національної ради штраф та пеню в розмірі 4502,26 гривень.

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що застосований до відповідача штраф останнім не сплачений, що обумовило донарахування пені за 57 днів.

У відзиві відповідач зазначає про те, що згаданий штраф може бути застосований лише до ліцензіата - власника ліцензії на мовлення. За висновком позивача, ліцензія НР № 00183 м від 27.02.2006 не належить відповідачу, про що свідчить інформація з офіційного сайту Нацради.

Відповідь на відзив містить спростування заявленої відповідачем інформації, на підтвердження чого надано копію ліцензії НР № 00183 м від 27.02.2006 та документи про її неодноразове продовження.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Рішенням Національної ради № 1210 від 15.08.2019 визнано порушення ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" ч. 4 ст. 12 та ч. 2 ст. 59 ЗУ Про телебачення і радіомовлення . Пунктом 3 згаданого рішення на відповідача накладено штраф у розмірі 2867,50 грн, який належало сплатити протягом 30 днів з дати отримання рішення.

У зв`язку з несплатою штрафу протягом 57 днів відповідачем нараховано пеню в розмірі 1 % суми штрафу за кожен день прострочення.

Зважаючи на невиконання відповідачем обов`язку власника ліцензії на мовлення, з метою стягнення штрафної санкції та пені, Національна рада звернулась з позовною заявою. Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Правові засади діяльності Національної ради, як конституційного, постійно діючого, колегіального, наглядового та регулюючого державного органу в галузі телерадіомовлення визначає Закон України Про національну раду України з питань телебачення та радіомовлення .

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України Про національну раду України з питань телебачення та радіомовлення Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об`єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень (ч. 1 ст. 3 Закону України Про національну раду України з питань телебачення та радіомовлення ).

Між тим, відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань відповідно до Конституції України та Закону України Про інформацію регулює Закон України Про телебачення та радіомовлення .

Згідно зі ст. 1 Закону України Про телебачення та радіомовлення ліцензія на мовлення - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж.

Із матеріалів справи убачається, що ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" є власником ліцензії на мовлення серії НР № 00183-м, строк дії якої становить з 27.02.2013 до 27.02.2020 (станом на дату подання позовної заяви).

Наведене спростовує доводи відповідача стосовно відсутності в останнього статусу ліцензіата, оскільки під час перебігу спірних правовідносин та винесення рішення № 1210 від 15.08.2019 ліцензія була дійсною, натомість позивач мав відповідні права та обов`язки.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 7 Закону України Про телебачення та радіомовлення єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада), а Правові засади формування та діяльності, статус, компетенція, повноваження, функції Національної ради та порядок їх здійснення визначаються Законом України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення .

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 59 Закону України Про телебачення та радіомовлення телерадіоорганізація зобов`язана щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, в якому зазначаються: відомості про структуру власності станом на 31 грудня звітного року; відомості про зміни у структурі власності, що відбувалися впродовж звітного року; відомості про всіх осіб, які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю, із зазначенням підстав такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, які діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов`язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

Форма звіту, порядок його складання та розгляду затверджуються Національною радою.

Структура власності суб`єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в контексті положень ч. 4 ст. 12 Закону України Про телебачення та радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

Інформація про структуру власності суб`єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення розміщується на його офіційному веб-сайті відповідно до вимог цього Закону.

Суб`єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, несвоєчасне подання такої інформації або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій відповідно до цього Закону.

У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру власності, поданій Національній раді, суб`єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен упродовж двох тижнів її виправити.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 Закону України Про телебачення та радіомовлення Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог: законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення; Закону України "Про рекламу" щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні; законодавства про захист суспільної моралі; законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів та щодо розповсюдження чи демонстрування телерадіоорганізаціями творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію; законодавства про вибори.

Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, їх керівники та працівники, інші суб`єкти господарської діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Винні в порушеннях несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно із законодавством України (ч. 1 ст. 71 Закону України Про телебачення та радіомовлення ).

При цьому, за змістом положень ч. ч. 2, 3 ст. 71 Закону України Про телебачення та радіомовлення міру відповідальності та відповідні санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлює суд. У визначених цим Законом випадках санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюються Національною радою.

Рішення Національної ради щодо застосування штрафних санкцій можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Частиною 2 ст. 72 Закону України Про телебачення та радіомовлення встановлено, що Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії.

Відповідно до ч. 6 ст. 72 Закону України Про телебачення та радіомовлення Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції: оголошення попередження; стягнення штрафу; анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Національної ради.

Згідно зі ст. 75 Закону України Про телебачення та радіомовлення з метою виконання рішення про застосування санкції Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному веб-сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п`ять днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом.

У разі застосування санкції у вигляді штрафу ліцензіат зобов`язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення. За кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати ліцензіатом штрафу штраф стягується за рішенням суду.

У разі оскарження ліцензіатом рішення про застосування санкції у вигляді штрафу термін сплати штрафу, зазначений у цій частині, та нарахування пені за прострочення його сплати призупиняється на час судового розгляду справи.

Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Ліцензіат зобов`язаний надати Національній раді документальне підтвердження факту сплати штрафу (копію платіжного доручення) протягом п`яти днів з моменту сплати.

Рішенням № 1210 від 15.08.2019 накладено штраф у розмірі 2867,50 грн. Оскільки відповідачем добровільно не сплачено згаданий штраф, позивач нарахував пеню за 57 днів у розмірі 1 % суми штрафу за кожен день прострочення у сумі 1634,76 грн (57 * (2867,5 * 1%)).

Таким чином, доведена сума коштів, належна до стягнення з позивача становить 4502,26 грн (2867,50 + 1634,76).

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (ч. 2 ст. 77 КАС України).

Зважаючи на доведення позивачем обставин, на які посилається та які підтверджують обов`язок відповідача сплатити заявлену суму штрафу та пені, звертаючи увагу на хибність доводів відповідача, суд убачає підстави для задоволення позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки доказів понесення позивачем згаданих витрат не надано, підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Керуючись статтями 77, 90, 139, 241- 247, 255, 293, 295- 297 Кодексу адміністративного судочинства України,

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Дивосвіт про стягнення заборгованості задовольнити .

2. стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Дивосвіт на користь Національної ради штраф та пеню в загальному розмірі 4502,26 гривень.

3. Підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Позивач: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ: 00063928).

Відповідач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ДИВОСВІТ" (пл. Спортивна, 1А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ: 25199333).

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 255 КАС України та може бути оскаржене за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295- 297 Кодексу адміністративного судочинства України відповідно.

Суддя Н.М. Шевченко

Дата ухвалення рішення 26.01.2021
Зареєстровано 28.01.2021
Оприлюднено 29.01.2021

Судовий реєстр по справі 640/23572/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.01.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону