ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2010 року < ЧАС > м. Полтава Справа № 2а-47219/09/1670

Полтавський окружний ад міністративний суд у складі:

головуючого судді - Клоч ка К.І.,

при секретарі - Міщенко Р .В.,

за участю:

прокурора - Батраченко В.В.,

представників позивача - Ващенко Н.Д., Тарасової І .І., Панченко О.О.,

представників відповідача - Ринденко Т.Г. Біленко Н.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні справу за адміністративним позовом Пр иватного підприємства "Тайга і К" до Кременчуцької об'єдна ної державної податкової інс пекції про визнання нечинни ми та скасування податкових повідомлень - рішень, -

В С Т А Н О В И В:

06 жовтня 2009 року Приват не підприємство "Тайга і К" зв ернувся до Полтавського окру жного адміністративного суд у з адміністративним позовом до Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспек ції про визнання нечинними т а скасування податкових пові домлень - рішень№ 0004542301/0/2869 від 09.09.200 9 року про визначення податко вого зобов`язання з податку н а додану вартість в сумі 1 412 144 г рн., в тому числі основний плат іж - 941 429 грн. та штрафні санкці ї в сумі 470 715 грн. та № 0004532301/0/2870 від 09.09 .2009 року про визначення податк ового зобов`язання з податку на прибуток в сумі 2 937 259 грн., в т ому числі основний платіж - 1 498 228 грн. та штрафні санкції - 1 439 031 грн.

В обґрунтування позо вних вимог позивач посилаєть ся на те, що:

- Кременчуцькою об'єднаною д ержавною податковою інспекц ією (далі - КОДПІ) було направ лено податкові повідомлення - рішення не за юридичною ад ресою позивача, чим порушено вимоги Наказу ДПА України ві д 21.06.2001 року «Про затвердження П орядку направлення органами державної податкової служб и України податкових повідом лень платникам податків та р ішень про застосування штраф них (фінансових) санкцій»;

- КОДПІ порушено строки про ведення планової перевірки, встановлені Законом України «Про державну податкову слу жбу в Україні», оскільки пере вірка проводилася з 03.08.2009 року п о 14.08.2009 року, а наказ про продовж ення терміну затверджено лиш е 17.08.2009 року;

- КОДПІ при прийнятті оскар жуваних повідомлень - рішен ь не враховано заперечення П П «ТАЙГА і К», чим порушено вим оги Наказу ДПА України ві 10.08.2005 року № 327 «Про затвердження По рядку оформлення результаті в невиїзних документальних, виїзних планових та позаплан овиї перевірок з питань дотр имання податкового, валютног о та іншого законодавства»;

- Податковим повідомлення м - рішенням № 0004532301/0/2870 від 09.09.2009 року ПП «ТАЙГА і К» визначено пода ткове зобов`язання з податку на прибуток в сумі 2 937 259 грн., в т ому числі основний платіж - 1 498 228 грн. та штрафні санкції - 1 439 031 грн. Розмір штрафних санк цій перевищує максимальний 5 0 % розмір штрафних санкцій, що суперечить п. 17.1.3 Закону Украї ни «Про порядок погашення зо бов`язань платників податків перед бюджетами та державни ми цільовими фондами» № 2181 - ІІІ від 21.12.2000 року;

- Висновки КОДПІ про нікч емність правочинів ПП «ТАЙГА і К» з його контрагентами: ТОВ «Анга», ТОВ «Ресурс АТХ - 2006 Л ТД», ТОВ «Скаволайнінг групп », ТОВ «Крембудінвест», ПП «Рі шон», ТОВ «Нефтекор - СК» та П П «Гросс» є безпідставними, о скільки господарські операц ії з ними мали реальний харак тер та підтверджені первинни ми документами бухгалтерськ ого обліку.

Представники позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримали та просил и їх задовольнити.

Прокурор та представни ки відповідача заперечили пр оти позову посилаючись на пр авомірність прийнятих повід омлень - рішень.

Заслухавши пояснення п редставників сторін, прокуро ра та дослідивши обставини с прави суд встановив наступне .

З 03 серпня 2009 року по 21.08.2009 ро ку Кременчуцькою об'єднаною державною податковою інспек цією проведено планову виїзн у перевірку ПП «ТАЙГА і К» з пи тань дотримання вимог податк ового законодавства за періо д з 01.04.2006 року по 31.03.2009 року, валютн ого та іншого законодавства за період з 01.04.2006 року по 31.03.2009 року . Термін перервірки продовжу вався на підставі наказу КОД ПІ № 2611 від 17.08.2009 року.

За наслідками перевірк и складено акт № 4871/23 - 209/13965957 від 2 7.08.2009 року (далі - Акт), в яко му зафіксовано порушення поз ивачем:

- п.п. 4.1.1. п. 4.1. ст. 4, п. п. 5.2.1, п.п. 5.2, п.п. 5. 3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про о податкування прибутку підпр иємств» № 334/94 - ВР від 28.12.1994 року, в результаті чого занижено п одаткове зобовґязання з пода тку на прибуток;

- п.п. 3.1.1 п. 3.1, ст. 3, п.п 7.4.1 п.п 7.4.5 п. 7.4 ст . 7 Закону України «Про подато к на додану вартість» № 168/97 - В Р від 03.04.1997 року, в результаті чо го завищено податковий креди т з податку на додану вартіст ь.

На підставі акту переві рки Кременчуцькою об'єднаною державною податковою інспек цією прийнято податкові пові домлення - рішення № 0004542301/0/2869 ві д 09.09.2009 року про визначення пода ткового зобов`язання з подат ку на додану вартість в сумі 1 412 144 грн. (в тому числі основний платіж - 941 429 грн. та штрафні с анкції в сумі 470 715 грн.) та № 0004532301/0/28 70 від 09.09.2009 року про визначення п одаткового зобов`язання з по датку на прибуток в сумі 2 937 259 г рн. (в тому числі основний плат іж - 1 498 228 грн. та штрафні санкц ії - 1 439 031 грн.).

Досліджуючи питання до тримання Кременчуцькою об'єд наною державною податковою і нспекцією процедури прийнят тя та надіслання податкових повідомлень - рішень, а тако ж терміну проведення перевір ки суд приходить до наступни х висновків.

09.09.09 Кременчуцькою об'єд наною державною податковою і нспекцією на адресу ПП «ТАЙГ А і К» вул. Занасипський шлях, 5, с. Червона Знам`янка, Кременч уцького району направлено ос каржувані повідомлення - рі шення. 11.09.2009 року кореспонденці ю повернуто відповідачу у зв ґязку із неможливістю вручен ня даного листа (відмітка пош тового відділення на конверт і «за зазначеною адресою не п роживає»). В день повернення л иста до КОДПІ податкові пові домлення - рішення було роз міщено на дошці оголошень зг ідно п. 4.9. Порядку направлення органами органами державно ї податкової служби України податкових повідомлень плат никам податків та рішень про застосування штрафних (фіна нсових) санкцій», затв. Наказо м ДПА України від 21.06.2001 року. Про розміщення податкових повід омлень - рішень позивачу бу ло відомо в цей же день, що вба чається зі змісту його скарг и на дії посадових осіб КОДПІ № 127 від 29.10.2009 року.

Посилання позивача на те, що посадовими особами КОД ПІ допущено недбалість не за значено індекса підприємств а позивача, що є порушенням За кону України «Про поштовий з в'язок» суд не бере до уваги з наступних причин:

по - перше, поштова кореспо нденція повертається невруч еною приватному підприємств у «ТАЙГА і К» (вул. Занасипськи й шлях, 5, с. Червона Знам`янка, К ременчуцького району, 39618) і з з азначенням поштового індекс у, що підтверджується конвер том з судовою повісткою та ух валою суду від 24.11.2009 року, який п овернувся до суду не вручени м;

по - друге, протиправні дії посадових осіб КОДПІ не є пре дметом розгляду справи;

по - третє, невручення пози вачу повідомлень - рішень в даному випадку не може бути п ідставою для їх скасування, о скільки позивач був обізнани й про їх винесення та розміще ння на дошці оголошень і скор истався правом звернення до суду для їх оскарження.

Посилання позивача на порушення КОДПІ ст. 11- 1 «Про д ержавну податкову службу в У країні» щодо терміну проведе ння перевірки, оскільки терм ін дії перевірки закінчився 14.08.2009 року, а Наказ про продовже ння було затверджено лише 17.08.20 09 року також не є підставою дл я скасування податкових пові домлень - рішень, а відповід но до ст. 11 - 2 цього є лише підс тавою для недопущення посадо вих осіб КОДПІ до проведення перевірки. Крім того, 15.08.2009 року та 16.09.2009 року були вихідними дн ями.

Досліджуючи питання правомірності визначення КО ДПІ податкових зобов`язань з податку на прибуток підприє мств та податку на додану вар тість за наслідками господар ських операцій ПП «ТАЙГА і К» з приватним підприємством « Гросс» суд встановив наступн е.

Згідно витягу з ЄДРПО У приватне підприємство «Гро сс» (далі - ПП «Гросс») зареєс тровано 18.02.2004 року в м. Кременчу ці, вул. Сєдова, 13, ідентифікаці йний код 32860568, керівник - Стр ельчук В.Г., свідоцтво платн ика на додану вартість № 23704454 ві д 26.02.2004 року. 03.07.2008 року Господарсь ким судом Полтавської област і прийнято постанову про при пинення юридичної особи.

В періоді з 31.01.2007 року по 30.06.2008 року ПП «Гросс» виконувал ися підрядні ремонтні роботи загальною вартістю 714 600 грн. на замовлення ПП «ТАЙГА і К».

Факт виконання робіт в повній сумі підтвержуєтьс я первинними документами бух галтерського обліку: актами здачі - прийняття робіт, рах унками - фактурами та довід ками вартості (стор. 5 - 7 Акт у). За виконання цих робіт ПП «ТАЙГА і К» перерахувало під ряднику на розрахунковий рах унок 935 400 грн. та 885 300 грн. та сплат ило через касу готівкою, що пі дтверджується платіжним дор ученням та квитанціями до пр ибуткового касового ордеру ( стор. 8 - 13 Акту).

На підставі цієї опера ції підрядник видав позивачу податкові накладні на загал ьну суму 119 100,01 грн. (арк. 4 - 5 Акт у), яку позивачем віднесено до податкового кредиту з ПДВ та 779 500 грн. віднесено до складу валових витрат.

Виконані ПП «Гросс» ро боти здійснювалися на підпри ємстві ВАТ «Дніпропетровськ ий трубний завод» (зареєстро ване 09.11.1993 року, ідентифікаційн ий код 05393122, свідоцтво платника на додану вартість № 40377322 від 01.11 .2005 року), з яким ПП «Тайга і К» ук ладено договір підряда № 292/5 ві д 30.08.2007 року. Згідно умов догово ру підряду позивач зобов`яза вся виконати роботи по монта жу захисних і кабельно - про відникових трас, а також осві тлення на виробничих площах замовника и ремонт електроап аратури.

Як пояснила в судовом у засіданні директор ПП «ТАЙ ГА і К», ПП «Гросс» було субпі дрядкником і виконувало робо ти на користь ВАТ «Дніпропет ровський трубний завод» за у сним договором.

Прийняття робіт замо вником - ВАТ «Дніпропетровсь кий трубний завод» від ПП «ТА ЙГА і К» підтверджується акт ами виконаних робіт та смета ми до актів (стор. 17 - 21 Акту ). На підставі цих операцій ПП «ТАЙГА і К» видало ВАТ «Дніпр опетровський трубний завод» податкові накладні на загал ьну суму ПДВ 200 541,86 (стор. 14 - 17 А кту) та сформувало валовий дохід в розмірі 1 002 709,36 грн.

На підставі викладен ого, а також враховуючи, те що зазначені операції не несли податкову вигоду для ПП «ТАЙ ГА і К», а ПП «Гросс» згідно об лікових даних відповідача не мало виробничих можливостей виконувати ці роботи податк овим органом зроблено виснов ок, що господарські операції між ПП «ТАЙГА і К» і ПП «Гросс » не мали на меті настання реа льних наслідків, не відповід ають вимогам закону, а тому до говір між цими підриємствами є нікчемним.

Суд не погоджується з таким висновком КОДПІ врахо вуючи наступне.

Відповідно до ст. 208 ЦК У країни правочин між юридични ми особами вчиняється у пись мовій формі.

Згідно ст. 218 ЦК України встановлює правові наслідки недодержання вимоги щодо пи сьмової форми правочину. Так , недодержання сторонами пис ьмової форми правочину, яка в становлена законом, не має на слідком його недійсність, кр ім випадків, встановлених за коном. Якщо правочин, для яко го законом встановлена його недійсність у разі недодержа ння вимоги щодо письмової фо рми, укладений усно і одна із с торін вчинила дію, а друга сто рона підтвердила її вчинення , зокрема шляхом прийняття ви конання, такий правочин у раз і спору може бути визнаний су дом дійсним.

Враховуючи те, що факт ичне виконання ремонтних роб іт ПП «Гросс» на замовлення П П «ТАЙГА і К» на користь ВАТ «Д ніпропетровський трубний за вод» підтверджується первин ними документами бухгалтерс ького обліку, дослідженими в ході перевірки та відображе ними в акті перевірки, укладе ння договору субпідряду між ПП «Гросс» та ПП «ТАЙГА і К» в усній формі не суперечить ви могам цивільного та господар ського законодавства і цей д оговір як і письмовий догові р підряду між ПП «ТАЙГА і К» та ВАТ «Дніпропетровський труб ний завод» є чинним в силу пре зумпції правомірності право чину, встановленої статтею 204 Цивільного кодексу України т а обов'язковим для виконання сторонами в силу статі 629 Циві льного кодексу України.

Згідно п.п. 1.7. п. 1 Порядку оформлення результатів неви їзних документальних, виїзни х планових та позапланових п еревірок з питань дотримання податкового, валютного та ін шого законодавства, затвердж еного Наказом Державної пода ткової адміністрації Україн и від 10 серпня 2005 року N 327 та заре єстрованого в Міністерстві ю стиції України 25 серпня 2005 р. за N 925/11205 (далі - Порядок) факти вия влених порушень податкового , валютного та іншого законод авства викладаються в акті н евиїзної документальної, виї зної планової чи позапланово ї перевірок чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посилання м на первинні або інші докуме нти, які зафіксовані в бухгал терському та податковому обл іку, що підтверджують наявні сть зазначених фактів.

Відповідно до п.п. 2.3.4 п. 2 .3 п. 2 Порядку не допускається в ідображення в акті необгрунт ованих даних, а також суб`єкти вних припущень переряючими, які не мають підтверджених д оказів, та різного роду висно вків щодо дій посадових осіб суб`єкта господарювання.

Згідно п. 1.32. Закону Укр аїни «Про оподаткування приб утку підприємств» від 28 грудн я 1994 року N 334/94-ВР про ПДВ господар ська діяльність - будь-яка дія льність особи, направлена на отримання доходу в грошовій , матеріальній або нематеріа льній формах, у разі коли безп осередня участь такої особи в організації такої діяльнос ті є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньо ю участю слід розуміти зазна чену діяльність особи через свої постійні представництв а, філіали, відділення, інші ві докремлені підрозділи, а так ож через довірену особу, аген та або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь пе ршої особи.

Згідно п. 5.1. цього закон у валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрат и) - сума будь-яких витрат плат ника податку у грошовій, мате ріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як комп енсація вартості товарів (ро біт, послуг), які придбаваютьс я (виготовляються) таким плат ником податку для їх подальш ого використання у власній г осподарській діяльності.

Відповідно до п. 5.2.1. до складу валових витрат включа ються суми будь-яких витрат, с плачених (нарахованих) протя гом звітного періоду у зв'язк у з підготовкою, організаціє ю, веденням виробництва, прод ажем продукції (робіт, послуг ) і охороною праці, у тому числ і витрати з придбання електр ичної енергії (включаючи реа ктивну), з урахуванням обмеже нь, установлених пунктами 5.3 - 5. 7 цієї статті. При цьому не нал ежать до складу валових витр ат будь-які витрати, не підтве рджені відповідними розраху нковими, платіжними та іншим и документами, обов'язковіст ь ведення і зберігання яких п ередбачена правилами веденн я податкового обліку.

Пунктом 1.7 ст. 1 Закону Україн и «Про податок на додану варт ість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР (далі - За кон України «Про ПДВ») встано влено, що податковий кредит - сума, на яку платник податку м ає право зменшити податкове зобов' язання звітного пері оду.

Відповідно до пп. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7 З акону України «Про ПДВ» пода тковий кредит звітного пер іоду складається із сум пода тків, нарахованих (сплачени х) платником податку за ставк ою, встановленою пунктом 6.1 с татті 6 та статтею 8-1 цього Зак ону, протягом такого звітно го періоду, зокрема, у зв'язку із придбанням або виготовле нням товарів (у тому числі п ри їх імпорті) та послуг з ме тою їх подальшого викорис тання в оподатковуваних оп ераціях у межах господарс ької діяльності платника по датку.

Згідно пп. 7.2.6. п. 7.2. ст. 7 За кону підставою для нарахуван ня податкового кредиту є под аткова накладна, яка видаєть ся платником податку, який по ставляє товари (послуги), на ви могу їх отримувача.

Відповідно до пп. 7.4.5. п. 7.4. ст. 7 З акону не підлягають включенн ю до складу податкового кред иту суми сплаченого (нарахов аного) податку у зв' язку з пр идбанням товарів (послуг), не п ідтверджені податковими нак ладними чи митними деклараці ями (іншими подібними докуме нтами згідно з пп. 7.2.6.).

При цьому пп. 7.5.1. п. 7.5. ст. 7 Закону України «Про ПДВ» пер едбачено, що датою виникненн я права платника податку на податковий кредит вважаєть ся: дата здійснення першої з п одій:

- або дата списання ко штів з банківського рахунк у платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), д ата виписки відповідного р ахунку (товарного чека) - в р азі розрахунків з використан ням кредитних дебетових карт ок або комерційних чеків;

- або дата отримання п одаткової накладної, що засв ідчує факт придбання платник ом податку товарів (робіт, пос луг).

З огляду на викладен і положення Закону, для отрим ання права сформувати податк овий кредит із сум ПДВ, сплаче них в ціні придбаного товару (робіт, послуг), платник ПДВ по винен мати податкові накладн і, видані на реально отримани й товар (роботи, послуги), приз начений для використання в г осподарській діяльності.

Аналогічні вимоги мі стяться і в п. 2 Порядку заповн ення податкової накладної, з атвердженого наказом Держав ної податкової адміністраці ї України від 30.05.1997 р. № 165 (зареєст рованого в Міністерстві юсти ції України 23.06.1997 р. за № 233/2037), який визначає, що податкову накла дну складає особа, яка зареєс трована як платник податку в податковому органі і якій пр исвоєно індивідуальний пода тковий номер платника податк у на додану вартість. Згідно і з п. 5 Порядку податкова наклад на вважається недійсною у ра зі її заповнення іншою особо ю, ніж вказаною у п. 2 даного Пор ядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалте рський облік та фінансову зв ітність в Україні» бухгалтер ський облік є обов'язковим ви дом обліку, який ведеться під приємством. Фінансова, подат кова, статистична та інші вид и звітності, що використовую ть грошовий вимірник, ґрунту ються на даних бухгалтерсько го обліку.

Частиною 1 ст. 9 зазначеного З акону встановлено, що підста вою для бухгалтерського облі ку господарських операцій є первинні документи, які фікс ують факти здійснення господ арських операцій.

Враховуючи викладен і обставини та беручи до уваг и те, що у перевіряємому періо ді ПП «Гросс», ПП «ТАЙГА і К» т а ВАТ «Дніпропетровський тру бний завод» були зареєстрова ні в установленому законом п орядку, мали свідоцтва платн иків ПДВ, та, відповідно, право виписувати податкові наклад ні, суд приходить до висновку , що ПП «ТАЙГА і К» за цими опер аціями правомірно віднесено до валових доходів 1 002 709 грн., до валових витрат 779 500 грн., до под аткового зобовґязання з ПДВ 20 542 грн. та до податкового кред иту з ПДВ 119 100 грн.

Досліджуючи питання правомірності визначення КО ДПІ податкових зобов`язань з податку на прибуток підприє мств та податку на додану вар тість за наслідками господар ських операцій ПП «ТАЙГА і К» з товариством з обмеженою ві дповідальністю «Анга» (далі - ТОВ «Анга») суд встановив н аступне.

Згідно витягу з ЄДРПО У від 08.04.2010 року ТОВ «Анга» заре єстровано 08.10.1997 року за адресою АДРЕСА_1, ідентифікаційни й код НОМЕР_1, керівник О СОБА_8, свідоцтво платника П ДВ № 23491987 від 05.10.2005 року.

В перевіряємому пері оді ТОВ «Анга» постачало ПП «ТАЙГА і К» каміння бутове, св аї, арматуру, бетон М - 100, дизп аливо, гідравлічне масло, нас ос, збудувало боксові гаражі на 100 автівок, надало експедиц ійно - транспортні та транс портні послуги.

Виконання робіт та по стачання товарів підтверджу ється видатковими накладним и, податковими накладними, ра хунками - фактурами, актом п рийомки виконаних робіт КБ - 2В та довідкою вартості викон аних підрядних робіт КБ - 3.

Первинні документи з боку ТОВ «Анга» підписані ОСОБА_9, який зазначений кер івником товариства згідно до відки з ЄДРПОУ № 631. Згідно витя гу з ЄДРПОУ від 12.08.2009 року, надан ого позивачем та витягу з ЄДР ПОУ від 08.04.2010 року наданого відп овідачем, керівником ТОВ «Ан га» зазначено ОСОБА_8, при цьому зміни до реєстру було в несено 25.12.2008 року.

Оскільки господарсь кі операції між ТОВ «Анга» та ПП «ТАЙГА і К» мали місце в пе ріод з 03.05.2007 року по 31.08.2008 року, пос илання перевіряючого на те, щ о документи підписані ОСОБ А_10, а не ОСОБА_11 (арк. 32 Ак ту) суперечить обставинам с прави.

За отримані товари т а надані послуги позивач пер ерахував на розрахунковий ра хунок ТОВ «Анга» 553 098,22 грн. та с платив через касу 2 36956,52 грн, що п ідтверджується платіжними д орученнями та квитанціями до прибуткових касових ордерів (арк. 68 - 70 Акту).

Враховуючи те, що ТОВ «Анга» віднесено до бази дан их ФСПД, проводяться розшуко ві заходи відносно службових осіб та взявши до уваги відсу тність товарно - транспортн их накладних і договору між Т ОВ «Анга» та ПП «ТАЙГА і К» по датковим органом зроблено ви сновок про безпідставне відн есення до податкового кредит у з ПДВ 92 183 грн. та до валових ви трат 460 915 грн.

Суд не погоджується з таким висновком перевіряючо го з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалте рський облік та фінансову зв ітність в Україні» бухгалтер ський облік є обов'язковим ви дом обліку, який ведеться під приємством. Фінансова, подат кова, статистична та інші вид и звітності, що використовую ть грошовий вимірник, ґрунту ються на даних бухгалтерсько го обліку.

Частиною 1 ст. 9 зазначеного З акону встановлено, що підста вою для бухгалтерського облі ку господарських операцій є первинні документи, які фікс ують факти здійснення господ арських операцій.

Оскільки господарсь кі операції між ТОВ «Анга» та ПП «ТАЙГА і К» підтверджені н алежними первинними докумен тами бухгалтерського обліку (видатковими накладними, под атковими накладними, рахунка ми - фактурами, актом прийом ки виконаних робіт КБ - 2В та довідкою вартості виконаних підрядних робіт КБ - 3, а тако ж банківськими документами) наявність товарно - транспо ртних накладних, передбачени х Наказом Міністерства транс порту України від 14 жовтня 1997 р оку № 363 Про затвердження Прав ил перевезень вантажів автом обільним транспортом в Украї ні не є обов`язковою умовою д ля відображення операцій в б ухгалтерському та податково му обліку.

Укладення договорів щодо поставки товарів, надан ня послуг та виконання робіт між між ТОВ «Анга» та ПП «ТАЙГ А і К» в усній формі не супереч ить вимогам цивільного та го сподарського законодавства і ці договори є чинними в силу презумпції правомірності пр авочину, встановленої статте ю 204 Цивільного кодексу Україн и та обов'язковим для виконан ня сторонами в силу статі 629 Ци вільного кодексу України.

За таких обставин суд вважає правомірним віднесен ня ПП «ТАЙГА і К» до податково го кредиту з ПДВ 92 183 грн. та до в алових витрат 460 915 грн. за наслі дками операцій з ТОВ «Анга».

Досліджуючи питання правомірності визначення КО ДПІ податкових зобов`язань з податку на прибуток підприє мств за наслідками господарс ьких операцій ПП «ТАЙГА і К» з товариством з обмеженою від повідальністю «Скаволайнін г групп» (далі - ТОВ «Скавола йнінг групп») суд встановив н аступне.

Перевіркою встановле но наявність документів про надання ТОВ «Скаволайнінг гр упп» експедиційно - транспо ртних послуг та послуг по пер евезенню вантажів позивачу. Перевіркою досліджено перви нні документи бухгалтерсько го обліку - акти здачі - при йняття робіт (арк. 39 - 40 Акту ), а також рахунки - фактури (арк. 41 Акту). Розрахунки мі ж підприємствами проводилис я взаємозаліком згідно акту взаємозаліку від 25.12.2008 року на суму 3 822 000 грн.

Досліджуючи господар ські операції між ПП «ТАЙГА і К» та ТОВ «Скаволайнінг груп п» податковий орган дійшов в исновку, що позивачем безпід ставно віднесено до валових витрат 3 185 000 грн. згідно актів з дачі - прийняття робіт, отри маних від ТОВ «Скаволайнінг групп».

Суд погоджується з вис новком податкового органу вр аховуючи наступне.

Згідно витягу з ЄДРПОУ від 29.04.2010 року ТОВ «Скаволайнін г групп» зареєстровано 12.10.2005 ро ку, ідентифікаційний код 33720440, м ісцезнаходження м. Одеса, вул . Генерала Цвєтаєва, 3/5, керівни к ОСОБА_12

Підприємство не випи сувало позивачу податкові на кладні і тому ці операції не в плинули на правильність відо браження позивачем податков ого зобов`язання з ПДВ.

Згідно бази даних еле ктронної звітності АРМ «Конт рагенти» в деклараціях, які п одавалися в перевіряємому пе ріоді ТОВ «Скаволайнінг груп п» за підписом ОСОБА_12.

Між тим, згідно акту з дачі - прийняття робіт по ра хунку № СФ - 0000095 від 30.12.2008 року (ар к. Справи № 238, том № 2) від імені Т ОВ «Скаволайнінг групп» підп исано ОСОБА_13 Аналогічні підписи містяться на всіх ін ших актах здачі - прийняття робіт та рахунках - фактура х.

Окрім того, частина з наданих позивачем актів та р ахунків взагалі не підписані ТОВ «Скаволайнінг групп» (ак т від 07.04.2008 року, рахунок від 19.05.2008 року, акт від 19.05.2008 року, рахунок від 02.06.2008 року, акт від 02.06.2008 року, р ахунок від 07.07.2008 року).

Акт взаємозаліку заб оргованості, на підставі яко го проводилися взаєморозрах унки між підприємствами від 25.12.2008 року, також підписаний О СОБА_13

Враховуючи те, що кер івником ТОВ «Скаволайнінг гр упп» у цьому періоді був ОС ОБА_12, суд ставить під сумнів достовірність як актів здач і - прийняття робіт та рахун ків - фактур так і акту взаєм озаліку від 25.12.2008 року. Директор ПП «ТАЙГА і К» в судовому засі данні цієї обставини не пояс нив.

Суд також враховує о собливості наданих ТОВ «Ска волайнінг групп» послуг, а са ме те, що позивачу надавалися послуги з перевезення ванта жів та експедеційно - транс портні послуги, які передбач ають наявність у замовника ц их послуг товарно - транспо ртних накладних згідно Наказ у Міністерства транспорту Ук раїни від 14 жовтня 1997 року № 363 Пр о затвердження Правил переве зень вантажів автомобільним транспортом в Україні, і відс утність цих накладних в суку пності з іншими доказами суд розцінює як доказ фіктивнос ті цих операцій.

В сукупності з іншими доказами суд враховує встан овлену перевіркою відсутніс ть трудових ресурсів та обла днання у ТОВ «Скаволайнінг г рупп» для виконання цих опер ацій.

Таким чином суд вважа є безпідставним віднесення П П «ТАЙГА і К» до валових витра т 3 185 000 грн., сплачених ТОВ «Ска волайнінг групп» у перевіряє мому періоді, тому податкове заобовґязання з податку на п рибуток визначено відповіда чем правомірно.

Досліджуючи питання правомірності визначення КО ДПІ податкових зобов`язань з податку на прибуток підприє мств та податку на додану вар тість за наслідками господар ських операцій ПП «ТАЙГА і К» з товариством з обмеженою ві дповідальністю «Ресурс АТХ - 2006 ЛТД» (далі - ТОВ «Ресурс АТ Х - 2006 ЛТД») суд встановив наст упне.

В періоді з 08.06.2007 року по 18.07.2008 року ТОВ «Ресурс АТХ - 2006 Л ТД» здійснювало поставку поз ивачу дизельного палива, щеб ня, свай, блоків бетонних, будм атеріалів, дизпалива та вико нувало будівництво боксових гаражів.

Виконання робіт підт верджується видатковими та п одатковими накладними, довід кою вартості виконаних підря дних робіт КБ - 3 та актом при йомки виконаних робіт форми КБ - 2В.

За отримані товари та виконані роботи ПП «ТАЙГА і К» перерахувало ТОВ «Ресурс АТХ - 2006 ЛТД» на розрахункови й рахунок 159 052,56 грн. та через кас у (готівкою) сплатило 187 471,68 грн., що підтверджується рахункам и - фактурами, квитанціями т а банківськими виписками.

Згідно довідки № 2136 з Є ДРПОУ від 22.06.2006 року ТОВ «Ресурс АТХ - 2006 ЛТД» зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 89, ідентифі каційний код 34441288, свідоцтво пр о державну реєстрацію від 13.06.20 06 року, довідка про взяття на о блік платника податків № 3324 ві д 14.06.2006 року, свідоцтво про реєс трацію платника податку на д одану вартість № 11541339 від 25.10.2006 ро ку, керівник ОСОБА_14

Згідно витягу з ЄДРПО У від 08.04.2010 року наданого КОДПІ керівником ТОВ «Ресурс АТХ - 2006 ЛТД» зазначено ОСОБА_6, з міни до реєстру було внесено 26.02.2008 року.

Ці обставини цілком відпов ідають встановленому переві ркою факту підписання первин них документів бухгалтерськ ого обліку від імені ТОВ «Рес урс АТХ - 2006 ЛТД» в 2007 році - ОСОБА_14, в 2008 року ОСОБА_6

Враховуючи те, що госп одарські операції між ПП «ТА ЙГА і К» та «Ресурс АТХ - 2006 ЛТ Д» підтверджені належними пе рвинними документами бухгал терського обліку, що відпові дають вимогам ст. 9 Закону Укра їни «Про бухгалтерський облі к та фінансову звітність в Ук раїні» суд вважає правомірни м віднесення ПП «ТАЙГА і К» у перевіряємому періоді до ва лових витрат 288 770 грн. та податк ового кредиту з ПДВ 57 754 грн. Пр и цьому відсутність товарно - транспортних накладних, п ередбачених Наказом Міністе рства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 Про затверд ження Правил перевезень вант ажів автомобільним транспор том в Україні не є обов`язково ю умовою для відображення оп ерацій в бухгалтерському та податковому обліку.

Досліджуючи питання п равомірності визначення КОД ПІ податкових зобов`язань з п одатку на прибуток підприємс тв та податку на додану варті сть за наслідками господарсь ких операцій ПП «ТАЙГА і К» з т овариством з обмеженою відпо відальністю «Крембудінвест » (далі - ТОВ «Крембудінвест ») суд встановив наступне.

Згідно витягу з ЄДРПОУ станом 08.04.2010 року ТОВ «Крембуді нвест» зареєстровано 13.02.2.007 рок у, місцезнаходження м. Донець к, вул. Університетська, 80, іден тифікаційний код 34957763, керівни к ОСОБА_15 Свідоцтво про де ржавну реєстрацію від 13.02.2007 рок у, довідка про взяття на облік платника податків № 10720 від 14.02.200 7 року, свідоцтво про реєстрац ію платника ПДВ № 0003427 від 11.04.2007 ро ку. Згідно довідки № 239 з ЄДРПОУ при реєстрації керівником п ідприємства був Стрельчук В.Г. Ліцензія на будівельну діяльність № 27 - Л від 03.08.2007 рок у терміном з 03.08.2007 року по 03.08.2012 рок у.

Згідно акту перевірки (арк. 82 - 84) в ІІІ кварталі 2007 рок у ТОВ «Крембудінвест» постав ляло ПП «ТАЙГА і К» сваї будів ельні в кількості 28 шт. на суму 20 858 грн.; в ІV кварталі 2007 року ТОВ «Крембудінвест» здійснювал о будівництво боксових гараж ів, здійснювало перевезення вантажів та виконувало інші роботи на загальну суму 207 080,40 г рн.; в ІІ кварталі 2008 року ТОВ «К рембудінвест» виконувало пі дрядні роботи загальною варт істю 344 031,60 грн.; в ІІІ кварталі 2008 року ТОВ «Крембудінвест» вик онувало будівельно - монтаж ні роботи та надавало інші по слуги загальною вартістю 557 073 грн.; в ІV кварталі 2008 року ТОВ «К рембудінвест» виконувало зе мляні роботи, інші підрядні р оботи, а також постачало дизе льне паливо загальною вартіс тю операцій - 493 609,68 грн.

Посилаючись на поясне ння Стрельчука В.Г. від 20.08.20 09 року, а також на витяг з поста нови про притягнення в якост і обвинуваченого у криміналь ній справі № 09230070 податковий ор ган дійшов висновку, що в дійс ності господарських операці й між ПП «ТАЙГА і К» та ТОВ «Кр ембудінвест» не було, при цьо му КОДПІ посилається на такі обставини:

- Стрельчук пояснив, що п ідприємство на його імґя зар еєструвала невідома особа, г осподарських операцій він не здійснював;

- підриємство створювалос я без мети здійснення статут ної діяльності;

- в судовому засіданні пред ставник відповідача посилав ся на вирок Октябрського рай онного суду м. Полтави від 05.10.2009 року в справі № 1 -503/09.

Суд не погоджується з т аким висновком податкової вр аховуючи наступне.

Господарські операції між ТОВ «Крембудінвест» та П П «ТАЙГА і К» підтверджуютьс я податковими накладними, до відками про вартість виконан их робіт форми КБ - 3, Актами приймання виконаних робіт форми КБ - 2В, актами здачі - прийняття виконаних робіт, р ахунками - фактурами, видат ковими накладними та виписка ми з банківського рахунку.

Посилання відповідача на кримінальну справу стосо вно ОСОБА_16, Стрельчука В.Г. та ОСОБА_17 є безпідст авним, оскільки:

- згідно вироку Октябр ського районного суду м. Полт ави від 05.10.2009 року в справі № 1 -503/09 ОСОБА_16, Стрельчука В.Г. та ОСОБА_17 засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст . 200 КК України за підроблення д окументів, за ч. 3 ст. 28. ст. 205 КК Ук раїни (фіктивне підприємницт во) цих осіб виправдано, в ухил енні від сплати податків вон и не звинувачувалися;

- при розгляді справи Стрельчук В.Г., ОСОБА_16 та ОСОБА_17 визнали себе ви нними тільки у підробленні д окументів, пояснивши, що фікт ивним підприємництвом вони н е займалися;

- ОСОБА_16 пояснив, що він ставив електронні під писи замість директорів різн их підприємств, але господар ська діяльність цими підприє мствами насправді здійснюва лася, первинні бухгалтерські документи заповнювалися О СОБА_18 (яка має відповідну ос віту) з дотриманням вимог зак онодавства;

- Октябрським районни м судом м. Полтави при розгляд і зазначеної кримінальної сп рави справи, як і експертизою , на яку також посилається КОД ПІ, було встановлено підробл ення документів податкової з вітності ТОВ «Крембудінвест » шляхом підписання податков их декларацій одними особами замість інших;

- Підроблення ТОВ «Кр ембудінвест» первинних доку ментів бухгалтерського облі ку судом встановлено не було , крім того, свідок ОСОБА_18 судовому засіданні пояснил а, що у 2007 - 2008 роках вона склада ла податкову звітність для Т ОВ «Крембудінвест», ТОВ «Ріш он», ТОВ «Анга», ТОВ «Тікко», в ся документація, яка надавал ася для складання звітів від повідала вимогам законодавс тва, мала всі необхідні рекві зити.

Враховуючи викладені обст авини суд вважає правомірним віднесення ПП «ТАЙГА і К»

до валових витрат підприєм ства та до податкового креди ту з ПДВ сум сплачених ТОВ «Кр ембудінвест» за цими операці ями.

Досліджуючи питання правомірності визначення КО ДПІ податкових зобов`язань з податку на прибуток підприє мств та податку на додану вар тість за наслідками господар ських операцій ПП «ТАЙГА і К» з приватним підприємством « Рішон» (далі - ПП «Рішон») суд встановив наступне.

В листопаді 2008 року ПП «Рішон» виконувало на корис ть ПП «ТАЙГА і К» земляні робо ти, здійснювало перевезення вантажів та виконувало інші роботи на загальну суму 408 311 гр н.

Факт здійснення гос подарських операцій підтвер джено Актом № 10110 приймання виконаних підрядних робіт, р ахунком - фактурою, податко вою накладною та актом взаєм озвірки на цю суму.

Згідно витягу з ЄДРП ОУ від 08.04.2010 року ПП «Рішон» зар еєстровано 04.12.2006 року, місцезна ходження с. Калинівка, Полісь кого району, Київської облас ті, ідентифікаційний код 34792956. К ерівник ОСОБА_19 Свідоцтво про державну реєстрацію № 681975. Свідоцтво платника ПДВ № 100136570 в ід 01.09.2008 року.

Згідно заяви № 4 - ОП П від 18.02.2008 року директором, гол . бухгалтером та засновником ПП «Рішон» був Стрельчук В .Г. Листом № 42 від 01.12.2008 року у зв ґязку зі зміною директора пі дприємство просить поновити довідку за формою № 4 - ОПП (ли ст підписано новим директоро м ОСОБА_20В.).

Посилання відповіда ча на кримінальну справу сто совно ОСОБА_16, Стрельчук а В.Г. та ОСОБА_17 є необґру нтованим з підстав, зазначен их судом при дослідженні опе рацій між ПП «ТАЙГА і К» та ТОВ «Крембудінвест».

За викладених обста вин позивачем правомірно від несено до валових витрат 408311 гр н. та до податкового кредиту з ПДВ 81 662 грн.

Досліджуючи питання правомірності визначення КО ДПІ податкових зобов`язань з податку на прибуток підприє мств та податку на додану вар тість за наслідками господар ських операцій ПП «ТАЙГА і К» з товариством з обмеженою ві дповідальністю «Нефтекор - СК» (далі - ТОВ «Нефтекор - СК») суд встановив наступне.

В ІІІ кварталі 2007 року ТОВ «Н ефтекор - СК» поставляло ПП «ТАЙГА і К» бетон на загальну суму 19 437,10 грн. та бетонні блоки на суму 10 568,12 грн.

Операції підтверджуються податковими накладними № 165 ві д 31.08.2007 року та № 185 від 28.09.2007 року та видатковими накладними.

В ІV кварталі 2007 року ТОВ «Неф текор - СК» поставляло дизе льне паливо на суму 19 312,60 грн., зд ійснювало будівництво боксо вих гаражів на загальну суму 21 135,60 грн. та поставило товари н а суму 23 610 грн.

Виконання операцій підтве рджується податковими накла дними № 232 від 31.10.2007 року та № 235 від 30.11.2007 року, довідкою про вартіс ть виконаних робіт КБ - 3 за л истопад 2007 року та Актом № 1-0-1-6 приймання виконаних робіт за листопад 2007 року; податково ю накладною № 316 від 24.12.2007 року.

В І кварталі 2008 року ТОВ «Неф текор - СК» виконано роботи по ремонту будівель на суму 61 200 грн., 127491 грн., 113 102, 40 грн., 684 001,20 грн., 24 1 142,40 грн.

Виконання операцій підтве рджується податковими накла дними, актами сдачі - прийня ття робіт, довідками про варт ість виконаних підрядних роб іт КБ - 3.

В ІІ кварталі 2008 року ТОВ «Не фтекор - СК» виконувало роб оти по будівництву н суму 319 872 г рн., що підтверджено податков ою накладною, довідкою про ва ртість виконаних підрядних р обіт КБ - 3, актом приймання в иконаних підрядних робіт.

В ІІІ кварталі 2008 року ТОВ «Н ефтекор - СК» поставляло ПП «ТАЙГА і К» дизельне паливо н а суму 29 458 грн, 29 458 грн., 29 458 грн., 29 458 г рн., 14 586 грн., 61 833 грн., 61 614, 72 грн., 61 614,72 гр н., 61 395,84 грн., 61 395,84 грн., 61 286,40 грн., 55 858,87 г рн. Операції підтверджено ви датковими та податковими нак ладними.

Оплата виконаних робіт та н аданих товарів здійснювалас я шляхом перерахування на ро зрахунковий рахунок ТОВ «Неф текор - СК» 657 855 грн. та виплати із каси підприємства в сумі 1 540 435 грн., що підтверджується ра хунками - фактурами, квитан ціями до прибуткових касових ордерів та виписками з банкі вського рахунку.

Досліджуючи зазначені опе рації перевіряючі дійшли вис новку, що правочин між ТОВ «Не фтекор - СК» та ПП «ТАЙГА і К» є нікчемним, оскільки ТОВ «Не фтекор - СК» створювалося н е з метою здійснення господа рської діяльності, підприємс тво не знаходиться за місцем реєстрації та не має виробни чих потужностей, при цьому по датковий орган посилається н а витяг з постанови про притя гнення особи в якості обвину ваченого по кримінальній спр аві № 09230070.

Суд вважає, що КОДПІ не дове ла факт фіктивності операцій між ТОВ «Нефтекор - СК» та ПП «ТАЙГА і К» враховуючи насту пне.

- укладення договор ів щодо поставки товарів, над ання послуг та виконання роб іт між між ТОВ «Нефтекор - СК » та ПП «ТАЙГА і К» в усній фор мі не суперечить вимогам цив ільного та господарського за конодавства і ці договори є ч инними в силу презумпції пра вомірності правочину, встано вленої статтею 204 Цивільного к одексу України та обов'язков им для виконання сторонами в силу статі 629 Цивільного коде ксу України.

- згідно вироку Октябрськ ого районного суду м. Полтави від 05.10.2009 року в справі № 1 -503/09 ОС ОБА_16, Стрельчука В.Г. та ОСОБА_17 засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України за підроблення доку ментів за ч. 3 ст. 28. ст. 205 КК Украї ни (фіктивне підприємництво) цих осіб виправдано, в ухилен ні від сплати податків вони н е звинувачувалися;

- при розгляді справ и Стрельчук В.Г., ОСОБА_16 та ОСОБА_17 визнали себе ви нними тільки у підробленні д окументів, пояснивши, що фікт ивним підприємництвом вони н е займалися;

- підсудний ОСОБА _16 пояснив, що він ставив еле ктронні підписи замість дире кторів різних підприємств, а ле господарська діяльність ц ими підприємствами насправд і здійснювалася, первинні бу хгалтерські документи запов нювалися ОСОБА_18 (яка має в ідповідну освіту) з дотриман ням вимог законодавства;

- Октябрським районн им судом м. Полтави при розгля ді зазначеної кримінальної с прави справи, як і експертизо ю, на яку також посилається КО ДПІ, було встановлено підроб лення документів податкової звітності підприємств шляхо м підписання податкових декл арацій одними особами заміст ь інших;

- Підроблення ТОВ «Н ефтекор - СК» первинних док ументів бухгалтерського обл іку судом встановлено не бул о;

- Допитаний в якост і свідка у кримінальній спра ві, ОСОБА_21 пояснив, що з 2007 р оку був директором ТОВ «Нефт екор - СК», яке займалося куп івлею - продажем нафтопроду ктів. З підсудним ОСОБА_17 п ознайомився через ОСОБА_10 Операції з купівлі - продаж у паливо - мастильних матер іалів проводилися на основі первинних документів, сплачу валися всі податки, велася фі нансово - господарська доку ментація. Оскільки він увесь час не міг знаходитись в м. Кр еменчуці, то довірив ведення бізнесу ОСОБА_17 та віддав йому печатку підприємства, а у 2008 році склав повноваження д иректора, бо планував їхати д о Російської Федерації.

- товарно - транспор тні накладні, передбачені На казом Міністерства транспор ту України від 14 жовтня 1997 року № 363 Про затвердження Правил п еревезень вантажів автомобі льним транспортом в Україні не є обов`язковою умовою для в ідображення операцій в бухга лтерському та податковому об ліку.

Крім цього суд бере д о уваги, що станом на 09.04.2010 року Т ОВ «Нефтекор - СК» знаходит ься в ЄДРПОУ. Зареєстровано в АДРЕСА_2, дата державної р еєстрації 11.05.2007 року, ідентифік аційний код 35147348, керівник ОС ОБА_15 Заміна свідоцтва - 04.12. 2008 року. Свідоцтво про державн у реєстрацію видане 11.05.2007 року, свідоцтво про реєстрацію пла тника ПДВ № 100042571 від 24.05.2007 року. Згі дно довідки № 1918 з ЄДРПОУ керів ником підприємство при реєст рації був ОСОБА_21 Види діяльності за КВЕД :51.51.0 Оптова торгівля паливом, 51.39.0 неспеці алізована оптова торгівля ха рчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 51.90.0 ін ші види оптової торгівлі, 51.19.0 п осередництво в торгівлі това рами широкого асортименту, 45.2 1.1. будівництво будівель, 60.24.0 ді яльність автомобільного ван тажного транспорту. Довідка про взяття на облік платника податків № 11794 від 17.05.2007 року.

Згідно листа директора ТОВ «Нефтекор - СК» Дробґязко О .Ю. на адресу директора ПП «Тай га і К», який міститься в матер іалах справи, кримінальна сп рава стосовно ТОВ «Нефтекор - СК» не порушувалося, підпр иємство було зареєстровано я к платник ПДВ, реєстрацію ану льовано в серпні 2009 року.

Таким чином, ТОВ «Неф текор - СК» мало право випис увати накладні у перевіряємо му періоді, підписання перви нних документів бухгалтерсь кого обліку ОСОБА_21 відпо відає реєстраційним докумен там підприємства та узгоджує ться з обставинами, встановл еними вироком Октябрського р айонного суду м. Полтави від 05 .10.2009 року в справі № 1 -503/09.

Враховуючи викладен і обставини первинні докумен ти бухгалтерського обліку ск ладені ТОВ «Нефтекор - СК» в ідповідають вимогам ст. 9 Зако ну України «Про бухгалтерськ ий облік та фінансову звітні сть в Україні», тому ПП «ТАЙГА і К» правомірно віднесено до валових витрат 700 146,18 грн. та под аткового кредиту з ПДВ 366 382 грн .

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи мі сцевого самоврядування, їх п осадові особи зобовґязані ді яти лише на підставі, в межах п овноважень та у спосіб, що пер едбачені Конституцією та Зак онами України.

Завданням адміністр ативного судочинства, згідно ч. 1 ст. 2 КАС України, є захист пр ав та інтересів юридичних ос іб у сфері публічно - правових відносин від порушень з боку органів державної влади, орг анів місцевого самоврядуван ня, їхніх посадових і службов их осіб, інших суб' єктів при здійсненні ними владних упр авлінських функцій на основі законодавства, в тому числі н а виконання делегованих повн оважень

Згідно ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинс тва України у справах щодо ос карження рішень, дій чи безді яльності суб'єктів владних п овноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийнят і (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосі б, що передбачені Конституці єю та законами України; з вико ристанням повноваження з мет ою, з якою це повноваження над ано; обґрунтовано, тобто з ура хуванням усіх обставин, що ма ють значення для прийняття р ішення (вчинення дії); безстор онньо (неупереджено); добросо вісно; розсудливо; з дотриман ням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправ едливій дискримінації; пропо рційно, зокрема з дотримання м необхідного балансу між бу дь-якими несприятливими насл ідками для прав, свобод та інт ересів особи і цілями, на дося гнення яких спрямоване це рі шення (дія); з урахуванням прав а особи на участь у процесі пр ийняття рішення; своєчасно, т обто протягом розумного стро ку.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 К АС України в адміністративни х справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності субґєкта владних повноважен ь обовґязок щодо доказування правомірності свого рішення , дії чи бездіяльності поклад ається на відповідача, якщо в ін заперечує проти адміністр ативного позову.

Заперечуючи проти по зовних вимог КОДПІ не довела своїх висновків про фіктивн ість операцій між ПП «Тайга і К», ТОВ «Анга», ТОВ «Ресурс АТ Х - 2006 ЛТД», , ТОВ «Крембудінве ст», ПП «Рішон», ТОВ «Нефтекор - СК» та ПП «Гросс», тому оск аржувані податкові повідомл ення - рішення № 0004542301/0/2869 від 09.09.200 9 року № 0004532301/0/2870 від 09.09.2009 року в час тині податкових зобовґязань , що визначені за наслідками о перацій з цими підприємствам и є протиправними і підлягаю ть скасуванню.

Як вбачається з подат кового повідомлення - рішенн я № 0004532301/0/2870 від 09.09.2009 року, яким пози вачу визначено податкове зоб ов`язання з податку на прибут ок в сумі 2 937 259 грн., в тому числі основний платіж - 1 498 228 грн. та штрафні санкції - 1 439 031 грн. шт рафні санкції до позивача за стосовано на підставі п. п. 17.1.3 п . 17.1 ст. 17 Закону України «Про пор ядок погашення зобов'язань п латників податків перед бюдж етами та державними цільовим и фондами».

Цією нормою встановл ено, що в разі коли контролююч ий орган самостійно донарахо вує суму податкового зобов'я зання платника податків за п ідставами, викладеними у під пункті "б" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, такий п латник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі дес яти відсотків від суми недоп лати (заниження суми податко вого зобов'язання) за кожний з податкових періодів, устано влених для такого податку, зб ору (обов'язкового платежу), по чинаючи з податкового період у, на який припадає така недоп лата, та закінчуючи податков им періодом, на який припадає отримання таким платником п одатків податкового повідом лення від контролюючого орга ну, але не більше п'ятдесяти ві дсотків такої суми та не менш е десяти неоподатковуваних м інімумів доходів громадян су купно за весь строк недоплат и, незалежно від кількості по даткових періодів, що минули .

Оскільки сума основн ого платежу з податку на приб утку складає 1 498 228 грн., то визна чення позивачу штрафних санк цій в розмірі 1 439 031 грн. супереч ить вимогам п. п. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Зако ну України «Про порядок пога шення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондам и», тому податкове повідомле ння - рішення № 0004532301/0/2870 від 09.09.2009 рок у в частині застосування штр афних санкцій є протиправним і підлягає скасуванню.

Між тим, визначення п озивачу податкового зобовґя зання з податку на прибуток в загальній сумі 701 978 грн. за насл ідками господарських операц ій з ТОВ «Скаволайнінг групп » суд вважає правомірним, оск ільки ці операції не підтвер джені належними первинними д окументами бухгалтерського обліку.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 К АС України якщо судове рішен ня ухвалене на користь сторо ни, яка не є суб' єктом владни х повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документа льно підтверджені судові вит рати з Державного бюджету Ук раїни (або відповідного місц евого бюджету, якщо іншою сто роною був орган місцевого са моврядування, його посадова чи службова особа).

За викладених обставин поз овні вимоги в частині скасув ання податкового повідомлен ня - рішення Кременчуцької об'єднаної державної податко вої інспекції № 0004542301/0/2869 від 09.09.2009 р оку та № 0004532301/0/2870 від 09.09.2009 року в час тині визначення основного пл атежу в сумі 768 884,5 грн. та штрафн их санкцій в сумі 1 439 031 грн. є пра вомірними, обгрунтованими і підлягають задоволенню

.На підставі викладеного, ке руючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 К одексу адміністративного су дочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов приватного підприємства “ТА ЙГА і К” до Кременчуцької об'є днаної державної податкової інспекції в Полтавській обл асті про визнання нечинними та скасування податкових по відомлень - рішень задовольн ити частково.

Визнати нечинним та скасув ати податкове повідомлення - рішення Кременчуцької об'єд наної державної податкової і нспекції № 0004542301/0/2869 від 09.09.2009 року п ро визначення податкового зо бов`язання з податку на додан у вартість в сумі 1 412 144 грн., в то му числі основний платіж - 941 429 грн. та штрафні санкції в су мі 470 715 грн.

Визнати нечинним та скасув ати податкове повідомлення - рішення Кременчуцької об'єд наної державної податкової і нспекції № 0004532301/0/2870 від 09.09.2009 року п ро визначення податкового зо бов`язання з податку на прибу ток в частині визначення осн овного платежу в сумі 768 884,5 грн. та штрафних санкцій в сумі 1 439 031 грн.

В іншій частині позовних ви мог відмовити.

Стягнути з Державного бюдж ету України на користь прива тного підприємства “ТАЙГА і К” витрати зі сплати судовог о збору в розмірі 1,70 грн.

Постанова відповідн о до статті 254 Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни набирає законної сили пі сля закінчення строку поданн я заяви про апеляційне оскар ження, встановленого цим Код ексом, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяв у про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не бул а подана у строк, встановлени й Кодексом адміністративног о судочинства України, поста нова набирає законної сили п ісля закінчення цього строку . У разі подання апеляційної с карги судове рішення, якщо йо го не скасовано, набирає зако нної сили після закінчення а пеляційного розгляду справи .

Постанова може бути оскар жена до Харківського апеляці йного адміністративного суд у через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повно му обсязі відповідно до стат ті 160 цього Кодексу - з дня ск ладення в повному обсязі. Як що постанову було проголоше но у відсутності особи, яка бе ре участь у справі, то строк подання заяви про апеляці йне оскарження обчислюєтьс я з дня отримання нею копії постанови. Апеляційна скарг а може бути подана у 20-денний с трок після подачі заяви про а пеляційне оскарження в поряд ку, визначеному статтею 186 Код ексу адміністративного суд очинства України.

Повний текст постанови виг отовлено 07.05.10

Суддя К.І. Клочко

Дата ухвалення рішення 05.05.2010
Оприлюднено 13.07.2010

Судовий реєстр по справі 2а-47219/09/1670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 05.05.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2009 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-47219/09/1670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону