ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний ад міністративний суд

61004 м. Харків вул. Мар'їнс ька, 18-Б-3

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

20 квітня 2010 р. № 2-а- 1196/10/2070

Харківський окружний адм іністративний суд

в складі: головуючого - су дді Білової О.В.,

за участю секретаря судов ого засідання Романенко Т.С.,

за участю прокурора Цедіка С.Д., представника позивача - Чорної Л.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні у залі суд у в м. Харкові справу за адміні стративним позовом

Прокурора Червонозаводс ького району в інтересах дер жави в особі Управління Пенс ійного фонду України в Черво нозаводському районі м. Харк ова

до Приватного виробничого пі дприємства "В-СТИЛЬ",

про стягнення заборгованості по страховим внескам на зага льнообов'язкове державне пен сійне страхування,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Червонозаводс ького району м. Харкова в інте ресах держави в особі Управл іння пенсійного фонду Україн и в Червонозаводському район і м. Харкова звернувся до суду з адміністративним позовом до Приватного виробничого пі дприємства "В-СТИЛЬ" про стягн ення з Приватного виробничог о підприємства "В-СТИЛЬ" на кор исть Управління пенсійного ф онду України в Червонозаводс ькому районі м. Харкова суми п ростроченої заборгованості по страховим внескам на зага льнообов' язкове державне п енсійне страхування за верес ень 2009 року в розмірі 1913,29 грн., в о бґрунтування позивних вимог зазначивши наступне.

Прокуратурою Червонозавод ського району м. Харкова пров едено перевірку діяльності у правління Пенсійного фонду У країни в Червонозаводському районі м. Харкова. В ході пере вірки встановлено, що Приват не виробниче підприємство "В -СТИЛЬ», зареєстроване як пла тник страхових внесків на за гальнообов' язкове державн е пенсійне страхування до Уп равління ПФУ за №5348, станом на 1 5.01.2010 має заборгованість до Пен сійного фонду за вересень 2009 р оку в розмірі 1913,29 грн., яка відпо відачем у встановлений строк не сплачена.

Прокурор Цедік С.Д. - в судо вому засідання підтримав поз овні вимоги, просив позов зад овольнити з підстав, зазначе них у позовній заяві.

Представник позивача - Упр авління Пенсійного фонду Укр аїни в Червонозаводському ра йоні м. Харкова Чорна Л.В.- в судовому засіданні підтри мала позовні вимоги в повном у обсязі, просила позов задов ольнити з підстав, зазначени х у позовній заяві.

Відповідач - Приватне вироб ниче підприємство "В-СТИЛЬ"- в судове засідання свого пре дставника не направив, про да ту, час та місце судового розг ляду повідомлений належним ч ином, причини неявки суду не п овідомив, заперечень та клоп отань не надав. За таких умов, враховуючи повторну неявку п редставника відповідача в су дове засідання без поважних причин та без повідомлення п ро причини неявки, суд вважає за можливе розглянути справ у на підставі наявних у ній до казів без участі представник а відповідача.

Суд, вислухавши пояснення п рокурора, представника пози вача, дослідивши матеріали с прави, встановив такі обстав ини.

Приватне виробниче підпри ємство "В-СТИЛЬ" зареєстрован о як юридична особа, реєстрац ійний номер 203303538. Державна реєс трація проведена за юридично ю адресою: 61050 м. Харків, майдан Р уднєва, буд. 4, кв. 204, що підтв ерджується Довідкою з Єдиног о державного реєстру юридичн их та фізичних осіб-підприєм ців (а.с. 30-32).

Приватне виробниче підпри ємство "В-СТИЛЬ" зареєстрован о як платник страхових внеск ів на загальнообов' язкове д ержавне пенсійне страхуванн я в Управлінні Пенсійного фо нду України в Червонозаводсь кому районі м. Харкова, що підт верджується повідомленням У ПФУ в Червонозаводському рай оні про взяття на облік від 15.11. 2001 року (а.с.33).

Згідно наданому Приватним виробничим підприємством "В -СТИЛЬ" до Управління Пенсійн ого фонду України в Червоноз аводському районі м. Харкова розрахунку страхових внескі в на загальнообов' язкове де ржавне пенсійне страхування за вересень 2009 року загальна с ума страхових внесків склада є 1933,72 грн. (а.с.7-8).

Управління Пенсійного фон ду України в Червонозаводськ ому районі м. Харкова до Прива тного виробничого підприємс тва "В-СТИЛЬ" направляло вимог у про сплату боргу № Ю-286 від 08.11.200 9 року, на суму несплачених стр ахових внесків на загальнооб ов' язкове державне пенсійн е страхування, сума якого ста ном на 15.01.2010 року складає 1913,29 грн .(а.с.6). Зазначена вимога направ лена на адресу, що відповідає адресі з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичн их осіб-підприємців, що підтв ерджується копією поштового повідомлення №6101001972904, а отже, є у згодженою.

Відповідно наданому Управ лінням Пенсійного фонду Укра їни в Червонозаводському рай оні м. Харкова розрахунку сум и позову, заборгованість за в ересень 2009 року Приватного ви робничого підприємства "В-СТ ИЛЬ" складає 1913,29 грн. (а.с.5).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону Укра їни “Про загальнообов' язко ве державне пенсійне страхув ання” № 1058-IV від 09 липня 2003 року ст рахувальник зобов' язаний н араховувати, обчислювати і с плачувати в установлені стро ки та в повному обсязі страхо ві внески до Пенсійного фонд у.

Згідно п. 6 ст. 20 Закону Україн и “Про загальнообов' язкове державне пенсійне страхуван ня” страхувальник зобов' яз аний сплачувати страхові вне ски, нараховані за відповідн ий базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарн их днів із дня закінчення цьо го періоду. Відповідно до п. п. 5.1.4. п. 5.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхув альниками та застрахованими особами внесків на загально обов'язкове державне пенсійн е страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою правління Пенсій ного фонду України 19 грудня 2003 року №21-1 та зареєстрованої в М іністерстві юстиції України 16 січня 2004 року № 64/8663, нараховані за відповідний базовий звіт ний період страхові внески с плачуються платниками шляхо м перерахування безготівков их сум з їх банківських рахун ків не пізніше, ніж через 20 кал ендарних днів із дня закінче ння цього базового періоду н езалежно від виплати заробіт ної плати (доходу), на суми яки х нараховуються страхові вне ски. Базовим звітним періодо м є календарний місяць.

Відповідно до ч. 2 ст. 106 Закон у України “Про загальнообов' язкове державне пенсійне стр ахування” суми страхових вне сків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувал ьниками у строки, визначені с таттею 20 цього Закону, в тому ч ислі обчислені територіальн ими органами Пенсійного фонд у у випадках, передбачених ча стиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроч еною заборгованістю із сплат и страхових внесків і стягую ться з нарахуванням пені та з астосуванням фінансових сан кцій.

На підставі ч. 3 ст. 106 Закону те риторіальні органи Пенсійно го фонду надсилають страхува льникам, які мають недоїмку, в имогу про її сплату, після отр имання якої страхувальник зо бов' язаний протягом десяти робочих днів сплатити суми н едоїмки та суми фінансових с анкцій.

Відповідно до абз. 8 ч. 3 ст. 106 З акону у разі якщо страхуваль ник, який одержав вимогу тери торіального органу Пенсійно го фонду про сплату недоїмки і протягом десяти робочих дн ів після її отримання не спла тив зазначену у вимозі суму н едоїмки разом з застосованою до нього фінансовою санкціє ю, включеної до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, аб о не оскаржив вимогу в судово му порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимог у, але не сплатив узгоджену су му недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, відповід ний орган Пенсійного фонду з вертається в установленому з аконом порядку і подає вимог у про сплату недоїмки до відп овідного підрозділу державн ої виконавчої служби. У зазна чених випадках орган Пенсійн ого фонду також має право зве рнутися до суду чи господарс ького суду з позовом про стяг нення недоїмки.

Судом встановлено, що позив ач виконав всі вимоги діючог о законодавства щодо узгодже ння суми заборгованості по с траховим внескам в сумі 1913,29 гр н., вимога про сплату зазначен ого боргу оскаржена не була, є діючою, сума заборгованості в 10-денний термін не сплачена .

Таким чином, із врахуванням вищевикладених обставин, су д вважає, що позовні вимоги є о бґрунтованими та з Приватног о виробничого підприємства " В-СТИЛЬ" підлягає стягненню н а користь Управління Пенсійн ого фонду України в Червоноз аводському районі м. Харкова сума простроченої заборгова ності по внесках на загально обов' язкове державне пенсі йне страхування в розмірі 1913,29 грн.

На підставі вищевик ладеного, керуючись ст. ст. 17, 20, ч . ч. 2, 3 ст. 106 Закону України “Про з агальнообов' язкове держав не пенсійне страхування”, ст . ст. 8-14, 71, 94, 159, 160-164, 167, 186 КАС України, су д -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний поз ов Прокурора Червонозаводсь кого району в інтересах держ ави в особі Управління Пенсі йного фонду України в Червон озаводському районі м. Харко ва до Приватного виробничог о підприємства "В-СТИЛЬ" про ст ягнення заборгованості по ст рахових внесках на загальноо бов'язкове державне пенсійне страхування задовольнити.

Стягнути з Приватного виро бничого підприємства "В-СТИЛ Ь" (61050, м. Харків, майдан Руднєва, 4, кв.204, р/р 2600507020017 в АКБ „Правекс-б анк”, МФО 321983, код ЄДРПОУ 31643181) на к ористь Управління Пенсійног о Фонду України в Червонозав одському районі м. Харкова за боргованість по страхових вн есках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван ня в сумі 1913.29 (тисяча дев'ятсот тринадцять ) грн. 29 коп., на р/р 25606 3012095 в ВАТ „Державний ощадний б анк України" МФО 351823, код 22682342.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Харківського апеляційного адміністративного суду чере з Харківський окружний адмін істративний суд шляхом подач і заяви про апеляційне оскар ження в десятиденний строк з дня складання постанови в по вному обсязі та поданням піс ля цього протягом двадцяти д нів апеляційної скарги, з одн очасною подачею її копії до с уду апеляційної інстанції, а бо без попереднього подання заяви про апеляційне оскарже ння, якщо скарга подається у с трок, встановлений для подан ня заяви про апеляційне оска рження.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ків для подачі заяви про апел яційне оскарження чи апеляці йної скарги.

Повний текст постанови виг отовлено 26 квітня 2010 року.

Суддя Білова О.В.

Дата ухвалення рішення 20.04.2010
Зареєстровано 02.06.2010
Оприлюднено 21.07.2010

Судовий реєстр по справі 1196/10/2070

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.04.2010 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2010 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1196/10/2070

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону