ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Головуючий у 1 інстанції - Масло І.В

Суддя-доповідач - Дяченк о С.П.

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИ Й АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2010 року справ а №2а-387/10/0570

приміщення суду за адресою : 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 26

зал судового засідання № 5 у приміщенні суду за адресо ю: м. Донецьк, бульвар Шевченка , 26

Колегія суддів Донецького апеляційного адміністратив ного суду у складі: головуючо го судді: Дяченко С.П., суддів: С іваченко І.В., Нікуліна О.А,

при секретарі судового зас ідання Козловій О.М.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні апеляційн у скаргу ОСОБА_2 на постан ову Донецького окружного адм іністративного суду від 4 лют ого 2010 року у справі № 2а-387/10/0570 за п озовом ОСОБА_2 до Президен та України Ющенко Віктора А ндрійовича, третя особа на стороні відповідача - народ ний депутат України Григор ович Лілія Степанівна про в изнання незаконним та скасув ання Указу Президента Україн и № 26/2009 від 16.01.2009 року «Про відзна чення державними нагородами України» у частині нагородж ення орденом князя Ярослав а Мудрого IV ступеню народно го депутата України Григор ович Л.С. -

В С Т А Н О В И Л А :

13.01.2010 року позивач звернувся до суду з позовом до Президе нта України Ющенко Віктор а Андрійовича, третя особа на боці відповідача - яка не заявляє самостійних вимог н а предмет спору, на стороні ві дповідача, народний депутат України Григорович Л.С. пр о визнання незаконним та ска сування Указу Президента Укр аїни № 26/2009 від 16.01.2009 року «Про від значення державними нагород ами України» у частині нагор одження орденом князя Ярос лава Мудрого IV ступеню наро дного депутата України Гри горович Л.С.

Постановою Донецького окр ужного адміністративного су ду від 04.02.2010 року по адміністрат ивній справі № 2а-387/10/0570 у задово ленні позовних вимог відмов лено.

Позивач з постановою суду першої інстанції не погодивс я, надав апеляційну скаргу, в якій вказував на порушення с удом першої інстанції норм м атеріального права. Апелянт вважає, постанову незаконною і просить її скасувати, задо вольнити позовні вимоги у по вному обсязі.

Сторони в судове засідання не з»явились. Про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Колегія суддів заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи апеляцій ної скарги, заперечення на не ї, перевіривши матеріали спр ави встановила наступне :

Відповідно до п. 25 ст. 106 Конституції України Президе нт України нагороджує держав ними нагородами; встановлює президентські відзнаки та на городжує ними.

Колегія суддів вважа є за необхідне зазначити , що згідно преамбули Закону Укра їни «Про державні нагороди У країни» цей Закон відповідно до Конституції України вста новлює державні нагороди Укр аїни для відзначення громадя н за особисті заслуги перед У країною. Державні нагороди У країни (далі - державні нагоро ди) є вищою формою відзначенн я громадян за видатні заслуг и у розвитку економіки, науки , культури, соціальної сфери, з ахисті Вітчизни, охороні кон ституційних прав і свобод лю дини, державному будівництві та громадській діяльності, з а інші заслуги перед Україно ю. Державні нагороди встанов люються виключно законами Ук раїни.

Таким чином, законодавство про державні нагороди склад ається з Конституції України , цього Закону та указів През идента України, що видаються відповідно до нього. Державн ими нагородами є, зокрема, орд ен князя Ярослава Мудрого 111 ступені.

Предметом оскарження є Ука з Президента України від 16.01.20 09 року № 26/2009 « Про відзначення державними нагородами Укра їни»: нагородження орденом Ярослава Мудрого IV ступе ню народного депутата Україн и Григорович Л.С., тобто, акт індивідуальної дії, чин ність якого поширюється лиш е на осіб , яких він стосується .

Безперечно, вказаний Указ Президента України є актом і ндивідуальної дії.

Варто зазначити , що з метою забезпечення однакового та правильного застосування і р оз'яснення окремих положень Кодексу адміністративного с удочинства України пунктом 2 1 Постанови Вищого адміністр ативного суду України від 06.03.20 08 року № 2 «Про практику застос ування адміністративними су дами окремих положень Кодекс у адміністративного судочи нства України під час розгля ду адміністративних справ», визначено, що за правилами ч. 2 ст. 171 КАС України право оскар жити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його за стосовано, а також особи - суб' єкти правовідносин, у яких бу де застосовано цей акт. Тобто , особа (позивач) повинна дове сти факт застосування до неї оскаржуваного нормативно-пр авового акту або те, що вона є суб'єктом відповідних віднос ин, на які поширюється дія цьо го акта.

Перевіряючи доводи позива ча, стосовно впливу Указу Пре зидента України від 16.01.2009 року про нагородження орденом к нязя Ярослава Мудрого IV с тупеня Григорович Л.С. на права, свободи, інтереси ОС ОБА_2, колегія суддів приход ить до висновку, що позивач не довів факт застосування до н ього оскаржуваного норматив но-правового акту, рівно, як і те, що він є суб' єктом відно син, на які поширює дію цей ак т.

Відтак, оскільки право на су довий захист має лише та особ а, яка є суб' єктом (носієм) по рушених прав, свобод чи інтер есів, колегія суддів вважає , що сформульоване позивачем порушення його особистих пр ав шляхом нагородження орден ом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Григорович Л.С. , ніяким чином не зачіпає інт ереси, права, свободи ОСОБ А_2

З огляду на наведене , колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та прийняв постанову з дотри манням норм матеріального, п роцесуального права; доводи апеляційної скарги не спрост овують висновків суду першої інстанції, тому підстав для з адоволення апеляційної скар ги та скасування постанови с уду, не вбачається.

Керуючись статтями 24 , 160, 167, 184, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 211, 212, 254 Кодексу адм іністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу О СОБА_2 - залишити без задово лення.

Постанову Донецького окружного адміністративног о суду від 4 лютого 2010 року у спр аві № 2а-387/10/0570 за позовом ОСОБА _2 до Президента України Ю щенко Віктора Андрійовича , третя особа на стороні відпо відача - народний депутат У країни Григорович Лілія Ст епанівна про визнання неза конним та скасування Указу П резидента України № 26/2009 від 16.01.20 09 року «Про відзначення держа вними нагородами України» у частині нагородження ордено м князя Ярослава Мудрого IV ступеню народного депутата України Григорович Л.С .- з алишити без змін.

Ухвала суду апеляцій ної інстанції за наслідками перегляду набирає законної с или з моменту проголошення; м оже бути оскаржена до Вищого адміністративного суду Укра їни протягом одного місяця з дня складення в повному обс язі.

Головуючий: С.П.Дяченко

Судді: І.В.Сіваченко

О.А.Нікулін

Дата ухвалення рішення 01.06.2010
Зареєстровано 10.06.2010
Оприлюднено 16.08.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону