ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.06.2021 Справа № 914/1235/21

Господарський суд Львівської області у складі судді Петрашка М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Пекканіска»

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «КВМ Люкс»

про стягнення 162140,27 грн.

за участю представників :

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

ВСТАНОВИВ

В провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа №914/1235/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Пекканіска» до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «КВМ Люкс» про стягнення 162140,27 грн.

Ухвалою суду від 12.05.2021р. прийнято справу до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 10.06.2021р.

Сторони явку представників в судове засідання не забезпечили.

31.05.2021р. сторонами через канцелярію суду подано заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі (вх.№ 2284/21).

08.06.2021р. на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності (вх.№ 13442/21).

Як вбачається із поданих матеріалів, позивачем та відповідачем з метою мирного врегулювання спору укладено мирову угоду від 31.05.2021р. у справі №914/1235/21 наступного змісту:

1. Відповідач визнає, що станом на дату подання позовної заяви його грошове зобов`язання перед позивачем, строк належного виконання якого пройшов (заборгованість), що виникло на підставі отримання відповідачем обсягу послуг з оренди підйомного обладнання від позивача, становить 162140,27 грн., з яких: 162140,27 грн. - сума основного грошового зобов`язання.

2. З огляду на загальний обсяг позовних вимог, з урахування часткового виконання грошового зобов`язання від 06.05.2021 року на загальну суму 50000,00 грн., з метою мирного врегулювання спору, позивач погоджується відмовитися від позовних вимог в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 11400,00 грн. та прийняти за належне виконання відповідачем грошового зобов`язання, що є предметом спору цієї судової справи, сплату останнім на користь позивача грошових коштів в сумі 106100,47 грн., з яких: 106100,47 грн. - залишок суми основного грошового зобов`язання, а відповідач зобов`язується виконати зазначене грошове зобов`язання на користь позивача, а також відшкодувати позивачу сплачений ним судовий збір в сумі 2432,10 грн. в обсягах та в строки, передбачені пунктами 2.1.-2.2. цієї угоди.

2.1. Загальна сума грошового зобов`язання, яка підлягає безумовному виконанню відповідачем на користь позивача відповідно до умов пункту 2 цієї угоди становить 108532,57 грн.

2.2. Порядок виконання відповідачем грошового зобов`язання на користь позивача:

- в строк до 30.06.2021 року включно - 50000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20%;

- в строк до 15.07.2021 року включно - 58532,57 грн. у т.ч. ПДВ 20%.

3. Виконання грошового зобов`язання здійснюється шляхом безготівкового перерахування відповідачем грошових коштів на банківський рахунок позивача, а саме на: IВАN НОМЕР_1 у Райффайзен Банк Аваль м. Київ.

4. Відповідач гарантує, що грошове зобов`язання буде виконано на користь позивача в повному обсязі, в строки та на умовах, передбачених пунктах 2, 2.1., 2.2. цієї угоди. Відповідач має право на дострокове виконання грошового зобов`язання.

5. Сторони гарантують, що після належного виконання взятих на себе зобов`язань у порядку та в строки, передбачені цією угодою, вони не матимуть і не заявлятимуть жодних претензій чи вимог одна до одної щодо зобов`язань, які були предметом спору у судовій справі №914/1235/21.

6. Укладаючи цю угоду сторони зазначають, що наслідки вчинення відповідних процесуальних дій їм відомі, та особи, уповноважені сторонами на укладення цієї угоди, мають достатній обсяг повноважень для вчинення даного правочину.

7. Сторони підтверджують, що ця угода укладена в добровільному порядку. Умови цієї угоди відповідають волевиявленню сторін і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають волі та інтересам сторін. Сторони стверджують, що дана Угода укладена в добровільному порядку, без

тиску та обману, не внаслідок збігу тяжких обставин, а умови угоди їм зрозумілі. Текст угоди прочитаний особисто кожною стороною (представником сторони), доповнення та зауваження відсутні.

8. Сторони ознайомлені із змістом статей 192, 193 Господарського процесуального кодексу України. Наслідки укладення угоди та закриття провадження у справі №914/1235/21 сторонам зрозумілі.

9. Сторони дійшли згоди, що у випадку невиконання або неналежного виконання відповідачем грошового зобов`язання згідно пунктів 2, 2.1., 2.2. цієї угоди на користь позивача, відповідно до частини 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України, ухвала Господарського суду Львівської області про затвердження цієї Мирової угоди на стадії позовного провадження по справі №914/1235/21 є виконавчим документом на загальну суму у 108 532,57 грн.

9.1. Відповідно до частини 3 статті 193 Господарського процесуального кодексу України, у разі невиконання відповідачем грошового зобов`язання згідно пунктів 2, 2.1., 2.2. цієї угоди, відповідна ухвала Господарського суду Львівської області про її затвердження (закриття провадження у справі) підлягає безспірному примусовому, виконанню в порядку, установленому законодавством України про виконання судових рішень.

10. Цю угоду викладено українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, та один примірник для Господарського суду Львівської області для долучення до матеріалів справи №914/1235/21.

11. Ця угода набуває чинності з моменту винесення Господарським судом Львівської області відповідної ухвали про її затвердження (закриття провадження у справі).

Частиною 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до частини 1 статті 192 Господарського процесуального кодексу України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Згідно з частиною 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Розглянувши спільну заяву позивача та відповідача, перевіривши повноваження осіб на підписання мирової угоди, встановивши, що положення мирової угоди стосуються лише прав та обов`язків сторін, не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб, суд прийшов до висновку, що мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у справі закриттю.

Відповідно до частини 3 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Керуючись статтями 46, 192, 193, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1 . Задовольнити заяву сторін (вх.№ 2284/21 від 31.05.2021р.) про затвердження мирової угоди у справі №914/1235/21.

2 . Затвердити мирову угоду від 31.05.2021р. у справі №914/1325/21, що укладена між Товариством з обмеженою відповідальністю Пекканіска та товариством з обмеженою відповідальністю КВМ ЛЮКС в редакції викладеній сторонами, а саме:

МИРОВА УГОДА

на стадії позовного провадження по справі №914/1235/21

м. Львів 31 травня 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю ПЕККАНІСКА (надалі за текстом - Позивач ), в особі адвоката (представника) Філоненка Ярослава Андрійовича, що діє на підставі Договору про надання правової допомоги № 1-010120 від 01.01.2020 року та довіреності від 01.01.2021 року, з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВМ ЛЮКС" , (надалі за текстом - Відповідач ), в особі директора Кремінця Володимира Михайловича, що діє на підставі статуту з іншої Сторони,

які є Сторонами у судовій справі №914/1235/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ПЕККАНІСКА до товариства з обмеженою відповідальністю КВМ ЛЮКС про стягнення заборгованості в сумі 162140.27 грн. (сто шістдесят дві тисячі сто сорок гривень 27 копійок), що перебуває у провадженні Господарського суду Львівської області, керуючись статтями 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, з метою мирного врегулювання спору, домовились укласти мирову угоду на стадії позовного провадження по справі №914/1235/21 (надалі за текстом - Угода ) на наступних умовах:

1. Відповідач визнає, що станом на дату подання позовної заяви його грошове зобов`язання перед позивачем, строк належного виконання якого пройшов (заборгованість), що виникло на підставі отримання відповідачем обсягу послуг з оренди підйомного обладнання від позивача, становить 162140,27 грн., з яких: 162140,27 грн. - сума основного грошового зобов`язання.

2. З огляду на загальний обсяг позовних вимог, з урахування часткового виконання грошового зобов`язання від 06.05.2021 року на загальну суму 50000,00 грн., з метою мирного врегулювання спору, позивач погоджується відмовитися від позовних вимог в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 11400,00 грн. та прийняти за належне виконання відповідачем грошового зобов`язання, що є предметом спору цієї судової справи, сплату останнім на користь позивача грошових коштів в сумі 106100,47 грн., з яких: 106100,47 грн. - залишок суми основного грошового зобов`язання, а відповідач зобов`язується виконати зазначене грошове зобов`язання на користь позивача, а також відшкодувати позивачу сплачений ним судовий збір в сумі 2432,10 грн. в обсягах та в строки, передбачені пунктами 2.1.-2.2. цієї угоди.

2.1. Загальна сума грошового зобов`язання, яка підлягає безумовному виконанню відповідачем на користь позивача відповідно до умов пункту 2 цієї угоди становить 108532,57 грн.

2.2. Порядок виконання відповідачем грошового зобов`язання на користь позивача:

- в строк до 30.06.2021 року включно - 50000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20%;

- в строк до 15.07.2021 року включно - 58532,57 грн. у т.ч. ПДВ 20%.

3. Виконання грошового зобов`язання здійснюється шляхом безготівкового перерахування відповідачем грошових коштів на банківський рахунок позивача, а саме на: IВАN НОМЕР_1 у Райффайзен Банк Аваль м. Київ.

4. Відповідач гарантує, що грошове зобов`язання буде виконано на користь позивача в повному обсязі, в строки та на умовах, передбачених пунктах 2, 2.1., 2.2. цієї угоди. Відповідач має право на дострокове виконання грошового зобов`язання.

5. Сторони гарантують, що після належного виконання взятих на себе зобов`язань у порядку та в строки, передбачені цією угодою, вони не матимуть і не заявлятимуть жодних претензій чи вимог одна до одної щодо зобов`язань, які були предметом спору у судовій справі №914/1235/21.

6. Укладаючи цю угоду сторони зазначають, що наслідки вчинення відповідних процесуальних дій їм відомі, та особи, уповноважені сторонами на укладення цієї угоди, мають достатній обсяг повноважень для вчинення даного правочину.

7. Сторони підтверджують, що ця угода укладена в добровільному порядку. Умови цієї угоди відповідають волевиявленню сторін і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають волі та інтересам сторін. Сторони стверджують, що дана Угода укладена в добровільному порядку, без

тиску та обману, не внаслідок збігу тяжких обставин, а умови угоди їм зрозумілі. Текст угоди прочитаний особисто кожною стороною (представником сторони), доповнення та зауваження відсутні.

8. Сторони ознайомлені із змістом статей 192, 193 Господарського процесуального кодексу України. Наслідки укладення угоди та закриття провадження у справі №914/1235/21 сторонам зрозумілі.

9. Сторони дійшли згоди, що у випадку невиконання або неналежного виконання відповідачем грошового зобов`язання згідно пунктів 2, 2.1., 2.2. цієї угоди на користь позивача, відповідно до частини 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України, ухвала Господарського суду Львівської області про затвердження цієї Мирової угоди на стадії позовного провадження по справі №914/1235/21 є виконавчим документом на загальну суму у 108 532,57 грн.

9.1. Відповідно до частини 3 статті 193 Господарського процесуального кодексу України, у разі невиконання відповідачем грошового зобов`язання згідно пунктів 2, 2.1., 2.2. цієї угоди, відповідна ухвала Господарського суду Львівської області про її затвердження (закриття провадження у справі) підлягає безспірному примусовому, виконанню в порядку, установленому законодавством України про виконання судових рішень.

10. Цю угоду викладено українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, та один примірник для Господарського суду Львівської області для долучення до матеріалів справи №914/1235/21.

11. Ця угода набуває чинності з моменту винесення Господарським судом Львівської області відповідної ухвали про її затвердження (закриття провадження у справі).

3 . Закрити провадження у справі №914/1235/21.

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Стягувачем за вказаною ухвалою є : Товариство з обмеженою відповідальністю «Пекканіска» (04209, місто Київ, вулиця Богатирська, будинок 11, ідентифікаційний код 35411500).

Боржником за вказаною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю «КВМ Люкс» (81113, Львівська область, Пустомитівський район, село Лапаївка, вулиця Кармелюка, будинок 6, квартира 17, ідентифікаційний код 40650314).

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу може бути оскаржено відповідно до розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 15.06.2021р.

Суддя М.М. Петрашко

Дата ухвалення рішення 10.06.2021
Зареєстровано 17.06.2021
Оприлюднено 17.06.2021

Судовий реєстр по справі 914/1235/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 12.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону