ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.06.2021Справа № 910/6763/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г., розглянувши у порядку письмового провадження матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект" (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 11)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут міського цивільного проектування" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22)

про стягнення заборгованості у розмірі 55 000,00 грн.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ЗАПОРІЖГІДРОПРОЕКТ" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут міського цивільного проектування" про стягнення заборгованості у розмірі 55 000,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов`язань за договором № 17.29.1/1 на виконання проектних робіт від 28.02.2019, а саме в частині повної та своєчасної оплати виконаних робіт, у відповідача виникла заборгованість у розмірі 55 000,00 грн, яку позивач просить стягнути в судовому порядку.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.04.2021 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі №910/6763/21 та постановив здійснювати розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Даною ухвалою, суд у відповідності до ст. 165, 166 Господарського процесуального кодексу України встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов та заперечень на відповіді на відзив, а позивачу строк для подання відповіді на відзив.

З наявного у матеріалах справи рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0105479944128 вбачається, що ухвала про відкриття провадження у справі була отримана відповідачем 05.05.2021, проте, у визначений судом строк відзив на позовну заяву останнім не подано.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

07.06.2021 через загальний відділ діловодства суду надійшла заява позивача про стягнення з відповідача судових витрат у розмірі 5 000,00 грн.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив.

28 лютого 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект" (надалі-позивач, замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Київський інститут міського цивільного проектування" (надалі - відповідач, виконавець) був укладений договір № 17.29.1/1 на виконання проектних робіт (надалі- договір).

Відповідно до п. 1.1. договору замовник доручає та зобов`язується прийняти і оплатити, а виконавець приймає на себе зобов`язання виконати роботи з розробки розділу Дренажна система проектної документації по об`єкту Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку Дубовий Гай в м. Запоріжжя (Перша черга) , стадія - робоча документація ( Р ), далі - Роботи.

Проектна документація розробляється відповідно до розробленої документації на стадії Проект (п. 1.2. договору).

Згідно з п. 1.3. договору вартість робіт визначається узгодженим сторонами протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 1).

Сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт за цим договором включає в себе усі витрати виконавця, необхідні для виконання робіт за цим договором, та визначається у Додатку № 1 до договору (п. 2.1. договору).

Відповідно до п. 2.5. договору розрахунки проводяться шляхом прямого банківського переказу на розрахунковий рахунок виконавця, вказаний у даному договорі.

Пунктом 2.8. договору встановлено, що після завершення робіт у повному обсязі або окремої стадії робіт (етапу) та передачі готової документації замовнику, яка повинна повністю відповідати вимогам, що ставляться до такого виду робіт відповідно до чинного законодавства України замовник після підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт здійснює розрахунок з виконавцем по договору в повному обсязі або в частині вартості виконаної стадії роботи (етапу) протягом 5 (п`яти) банківських днів після надходження бюджетних коштів на рахунок замовника по договору №24/07/17-ДГ від 16.08.2017.

Відповідно до п. 5.2. договору замовник приймає розроблену відповідно до умов цього Договору проектно-кошторисну документацію шляхом підписання видаткової накладної та передає належним чином оформлений один примірник Виконавцю. Підписання акту здачі-приймання виконаних робіт здійснюється після завершення виконаної стадії робіт (етапу) одночасно з підписанням акту Замовником - ЦПКтаВ Дубовий гай .

Договір набуває чинності з дня підписання його сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором, за винятків випадків, визначених цим договором (п. 3.2. договору).

На виконання умов договору позивачем були виконані роботи з розробки розділу Дренажна система проектної документації по об`єкту Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку Дубовий гай в м. Запоріжжя (Перша черга) , стадія - робоча документація ( Р ).

Робоча документація була розроблена в повному обсязі та передана замовнику за накладною №17.29.1/1 від 25.03.2019.

Факт виконання робіт на загальну суму 65 000,00 грн підтверджується підписаним між сторонами Актом №1 приймання - передачі виконаних робіт за договором №17.29.1/1 від 17.06.2019 року.

Листом вих. №193 від 13.11.2019 та вимогою №207 від 11.12.2019 позивач звертався до відповідача з проханням здійснити оплату за виконанні роботи на суму 65 000,00 грн.

У відповідь на вищевказану вимогу відповідач листом вих. №20/12/2019 від 20.12.2019 повідомив, що з огляду на лист замовника КП Дубовий гай №322 від 19.12.2019, роботи виконані позивачем у 2019 році будуть оплачені відповідачем у лютому 2020 року при наявності бюджетних асигнувань.

Позивач звертаючись з позовом до суду зазначає, що відповідач всупереч умовам п. 2.8. договору здійснив лише часткову оплату виконаних робіт на суму 10 000,00 грн (платіжне доручення №1449 від 14.05.2020), а тому за останнім обліковується заборгованість у розмірі 55 000,00 грн, яка підлягає стягненню в судовому порядку.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Судом встановлено, що укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором підряду, а тому до вищевказаних відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК України).

Відповідно до ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Як встановлено ч.4 ст. 882 Цивільного кодексу України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов укладеного між сторонами договору позивачем були виконані роботи з розробки розділу Дренажна система проектної документації по об`єкту Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку Дубовий гай в м. Запоріжжя (Перша черга) , стадія - робоча документація ( Р ), про що свідчить накладна №17.29.1/1 від 25.03.2019 та Акт №1 приймання - передачі виконаних робіт на суму 65 000,00 грн від 17.06.2019.

Судом встановлено, що будь-яких зауважень щодо виконаних позивачем робіт від відповідача не надходило, факт належного виконання проектних робіт підтверджується листом №20/12/2019 від 20.12.2019, у якому Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут міського цивільного проектування" гарантувало оплату заборгованості за договором №17.29.1/1 від 28.02.2019 до кінця березня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

З наявного у матеріалах справи платіжного доручення №1449 від 14.05.2020 вбачається, що відповідач здійснив оплату виконаних за договором робіт частково на суму 10 000,00 грн, інша частина боргу, станом на момент розгляду спору, залишена без оплати.

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна норма міститься і в ст. 193 Господарського кодексу України, яка регламентує, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст.599 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Приймаючи до уваги зазначене та враховуючи, що відповідачем не надано суду жодних доказів належного виконання зобов`язання щодо повної оплати виконаних позивачем робіт та не спростовано заявлених позовних вимог, суд приходить до висновку, що факт наявності боргу у відповідача перед позивачем за договором належним чином доведений, документально підтверджений та строк оплати є таким, що настав, а тому позовні вимоги щодо стягнення заборгованості у розмірі 55 000,00 грн є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідачем відзиву на позовну заяву, контррозрахунку суми позовних вимог та будь-яких заперечень по суті позовних вимог не надано, доводів позивача у встановленому законом порядку не спростовано.

З огляду на вищезазначене, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект" в повному обсязі, з покладенням на відповідача судових витрат у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат на правничу допомогу, суд зазначає наступне.

Статтею 123 Господарського процесуального кодексу України визначено види судових витрат. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з вимогами п.п. 1-2 ст. 126 ГПК України розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Крім того, ч. 4-5 зазначеної статті передбачено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Як свідчать матеріали справи, з метою належного захисту прав позивача та надання професійної правничої допомоги в господарському суді, 14 квітня 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект" (клієнт) та Адвокатським об`єднанням "КФК" був укладений договір про надання правничих послуг №1.

Відповідно до п.6.1. договору за послуги, згідно п.1.2. цього договору Клієнт сплачує Адвокатському об`єднанню винагороду (гонорар) розмір якої визначається пропорційно витраченому часу для надання правничої допомоги, з розрахунку 1000,00 гривень за одну годину. Оплата за участь у судовому засіданні в господарському суді м.Києва є фіксованою і складає 2000,00 гривень за одне засідання, незалежно від його тривалості. Судове засідання, що призначене, але ще не відбулося, включається до акту прийому-передачі, до його проведення, і в такому випадку акт приймання-передачі в цій частині набуває чинності за умови проведення цього судового засідання, та участі у ньому адвоката Адвокатського об`єднання.

Факт надання професійної правничої допомоги Адвокатським об`єднанням "КФК" за договором №1 від 14.04.2021 підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, зокрема, Актом виконаних робіт (наданих послуг) від 31.05.2021 на загальну суму 5 000,00 грн та платіжним доручення №660 від 28.05.2021 про часткову оплату наданих послуг на суму 1 000,00 грн.

Згідно з п. 4 Акту виконаних робіт вбачається, що інша частина розміру наданих послуг (4 000,00 грн) буде оплачена клієнтом протягом 5 днів з дня ухвалення рішення суду.

Враховуючи викладене, а також те, що факт понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу та сума таких витрат у розмірі 5000,00 грн. підтверджується матеріалами справи, і відповідач в порядку, визначеному п. 5 ст. 126 ГПК України не звертався до суду з клопотанням про їх зменшення, суд приходить до висновку про необхідність покладення зазначених витрат на відповідача, стягнувши з останнього на користь позивача 5 000,00 грн.

Керуючись ст. 129, 236 - 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут міського цивільного проектування" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22; ідентифікаційний код 38389562) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект" (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 11, ідентифікаційний код 37167214) заборгованість у розмірі 55 000 грн 00 коп., судовий збір у розмірі 2 270 грн 00 коп. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5 000 грн 00 коп.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 29.06.2021.

Суддя Л. Г. Пукшин

Дата ухвалення рішення 29.06.2021
Зареєстровано 29.06.2021
Оприлюднено 30.06.2021

Судовий реєстр по справі 910/6763/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.06.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.04.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону