МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Миколаївський окружний адміністративний суд

вул. Заводська, 11, м. Микол аїв, 54055

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв.

02.06.2010 р. (12:05) Справа № 2а - 7289/09/1470

Миколаївський окр ужний адміністративний суд у складі головуючого судді Ж елєзного І.В, при секретарі су дового засідання Янєві Ю.К. р озглянувши адміністративну справу

за позовом ТОВ "Артіль ЛТД", (вул. Чкалов а, 20, м. Миколаїв, 54017)

до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, (вул. Потьомкінс ька, 24, м. Миколаїв,54030)

про скасування податкових пов ідомлень-рішень від 29.05.2009 р. №00166823 60/0, №0016732370/0,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до с уду з позовом про скасування податкових повідомлень-ріше нь Державної податкової інсп екції у Центральному районі м. Миколаєва від 29.05.2009: №0016682360/0 про д онарахування податку на приб уток у розмірі 280150,00грн. та засто сування штрафної (фінансової ) санкції у розмірі 132277,00грн.; №0016732 370/0 про зменшення розміру бюдж етного відшкодування з ПДВ н а суму 143423,00 грн. та застосування штрафної (фінансової) санкці ї в розмірі 50170,00 грн., обгрунтову ючи вимоги безпідставністю п роведення нарахувань податк ових зобов' язань.

Відповідач позовні вимоги не визнав, посилаючись на те, що перевірка позивача була п роведена відповідно до вимог діючого законодавства, а при йняте за її наслідками рішен ня про визначення суми подат кового зобов' язання з подат ку на додану вартість в сумі 51 7992,18грн. та штрафних санкцій в с умі 258996,09грн. (податкове повідом лення-рішення №0000241701/1) є правомі рним.

Дослідивши матеріали спра ви та оцінивши наявні в них ф актичні дані, суд приходить д о висновку про безпідставніс ть заявлених вимог, виходячи з наступного.

Правовідносини, що були предметом судового дослідже ння, врегульовані Законом Ук раїни «Про державну податков у службу в Україні», Законом У країни «Про податок на додан у вартість», Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»та Законом Укра їни «Про порядок погашення п одаткових зобов'язань платни ків податків перед бюджетами та державними цільовими фон дами».

Так, відповідно до ст. 11 З аконом України «Про державну податкову службу в Україні» органи податкової служби у в ипадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених за конами України, мають право:

здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підст аві поданих податкових декла рацій, звітів та інших докуме нтів, пов' язаних з нарахува нням і сплатою податків та зб орів (обов' язкових платежів ) незалежно від способу їх под ачі), а також планові та позапл анові виїзні перевірки своєч асності, достовірності, повн оти нарахування і сплати под атків та зборів, додержання в алютного законодавства юрид ичними особами, їх філіями, ві дділеннями, іншими відокремл еними підрозділами, а також ф ізичними особами (п.1ч.1 ст.11 Зак ону);

при проведені перевірок в илучати у підприємств, устан ов та організацій копії фіна нсово-господарських та бухга лтерськи документів, які сві дчать про приховування (зани ження) об' єктів оподаткуван ня, несплату податків та збор ів (п.9 ч.1 ст.11 Закону);

застосовувати до платникі в податків фінансові санкції , стягувати до бюджетів та дер жавних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, пор ядку та розмірах, встановлен их законами України(п.11 ч.1 ст.11 З акону).

Згідно зі ст.2 (пп.2.3.1) Закону Ук раїни «Про порядок погашення податкових зобов'язань плат ників податків перед бюджета ми та державними цільовими ф ондами»органами, уповноваже ними здійснювати заходи з по гашення податкового боргу є виключно податкові органи.

Відповідно до пп.3.1.1. ст.3 Зак ону України «Про податок на д одану вартість»об' єктом оп одаткування є операції платн иків податку з поставки това рів та послуг, місце надання я ких знаходиться на митній те риторії України, в тому числі операції з передачі права вл асності на об'єкти застави по зичальнику (кредитору) для по гашення заборгованості заст аводавця, а також з передачі о б'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотриму вачу (орендарю);

Статтею 7 Закону України «Про податок на додану варті сть»встановлено, що датою ви никнення податкових зобов'яз ань з поставки товарів (робіт , послуг) вважається дата, яка припадає на податковий періо д, протягом якого відбуваєть ся будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовник а) на банківський рахунок пла тника податку як оплата това рів (робіт, послуг), що підляга ють поставці, а у разі поставк и товарів (робіт, послуг) за го тівкові грошові кошти - дата ї х оприбуткування в касі плат ника податку, а при відсутнос ті такої - дата інкасації готі вкових коштів у банківській установі, що обслуговує плат ника податку; або дата відван таження товарів, а для робіт (п ослуг) - дата оформлення докум ента, що засвідчує факт викон ання робіт (послуг) платником податку (пп.7.3.1).

Підпунктом 7.2.3 п.7.2 ст.7 З аконом України «Про податок на додану вартість»визначен о, що податкова накладна скла дається у момент виникнення податкових зобов'язань прода вця у двох примірниках. Оригі нал податкової накладної над аються покупцю, копія залиша ється у продавця товарів (роб іт, послуг).

Для операцій, що оподатк овуються і звільнені від опо даткування, складаються окре мі податкові накладні. Подат кова накладна є звітним пода тковим документом і одночасн о розрахунковим документом.

Податкова накладна випису ється на кожну повну або част кову поставку товарів (робіт , послуг). У разі коли частка то вару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, пер елік (номенклатура) частково поставлених товарів зазнача ється в додатку до податково ї накладної у порядку, встано вленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у ви значенні загальних податков их зобов'язань.

Платники податку повинні з берігати податкові накладні протягом строку, передбачен ого законодавством для зобов 'язань із сплати податків

Якщо платник податку при дбаває (виготовляє) матеріал ьні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаютьс я для їх використання в госпо дарській діяльності такого п латника, то сума податку, спла ченого у зв'язку з таким придб анням (виготовленням), не вклю чається до складу податковог о кредиту (пп.7.4.4 п.7.4 ст.7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість»).

Згідно з п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»податковий кре дит звітного періоду визнача ється виходячи із договірної (контрактної) вартості товар ів (послуг), але не вище рівня з вичайних цін, у разі якщо дого вірна ціна на такі товари (пос луги) відрізняється більше н іж на 20 відсотків від звичайно ї ціни на такі товари (послуги ), та складається із сум податк ів, нарахованих (сплачених) пл атником податку за ставкою, в становленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону, про тягом такого звітного період у у зв'язку з:

придбанням або виготовлен ням товарів (у тому числі при ї х імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в о податковуваних операціях у м ежах господарської діяльнос ті платника податку;

придбанням (будівництвом, с порудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числ і інших необоротних матеріал ьних активів та незавершених капітальних інвестицій в не оборотні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використан ня у виробництві та/або поста вці товарів (послуг) для опода тковуваних операцій у межах господарської діяльності пл атника податку.

Право на нарахування подат кового кредиту виникає незал ежно від того, чи такі товари(п ослуги) та основні фонди поча ли використовуватися в опода тковуваних операціях у межах господарської діяльності пл атника податку протягом звіт ного податкового періоду, а т акож від того, чи здійснював п латник податку оподатковува ні операції протягом такого звітного податкового період у. Якщо у подальшому такі това ри (послуги) починають викори стовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування з гідно зі статтею 3 цього Закон у або звільняються від опода ткування згідно зі статтею 5 ц ього Закону, чи основні фонди переводяться до складу неви робничих фондів, то з метою оп одаткування такі товари (пос луги), основні фонди вважають ся проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді , на який припадає початок так ого використання або перевед ення, але не нижче ціни їх прид бання, виготовлення, будівни цтва, спорудження

Відповідно до п.п.7.4.5. п.7.4 ст.7 За коном України «Про податок н а додану вартість»не підляга ють включенню до складу пода ткового кредиту суми сплачен ого (нарахованого) податку у з в'язку з придбанням товарів (п ослуг), не підтверджені подат ковими накладними чи митними деклараціями, іншими подібн ими документами згідно з під пунктом 7.2.6 ст. 7 цього Закону. У р азі коли на момент перевірки платника податку органом де ржавної податкової служби су ми податку, попередньо включ ені до складу податкового кр едиту, залишаються не підтве рдженими зазначеними цим під пунктом документами, платник податку несе відповідальніс ть у вигляді фінансових санк цій, нарахованих на суму пода ткового кредиту, не підтверд жену зазначеними цим підпунк том пунктом документами.

При розгляді справи встано влено, що позивач перебуває н а податковому обліку в ДПІ у Ц ентральному районі м. Микола єва.

В період з 25.03.2009 по 08.05.2009 ДПІ у Цен тральному районі м. Миколаєв а було проведено планову док ументальну виїзну перевірку дотримання вимог податковог о, валютного та іншого законо давства за період з 01.01.2007 по 31.12.2008.

Вказану перевірку було про ведено на підставі направлен ня про проведення планової п еревірки. Перевірку проведен о з відома та в присутності по садових осіб суб' єкта госпо дарювання.

За наслідками перевірки ві дповідачем 18.05.2009 складено акт п ро результати планової виїз ної планової перевірки з пит ань дотримання вимог податко вого, валютного та іншого зак онодавства суб' єкта господ арювання - ТОВ «Артіль ЛТД»за №5555/23-600/13857386 за період з 01.01.2007 по 31.12.2008 (надалі по тексту Акт пере вірки).

Відповідно до Акта пер евірки контролюючим органом встановлені порушення подат кового законодавства, зокрем а:

п.3.1, п.5.1, пп. 5.2.1, пп.5.2.10 п 5.2, п.п.5.3.9 п.5.3, ст .5, пп.8.1.2 п.8.1, пп.8.3.1, пп.8.3.5 пп.8.3.9 п. 8.3, пп.8.7.1 . п. 8.7 ст.8 Закону України «Про оп одаткування прибутку підпри ємств», в результаті чого вст ановлено заниження податку н а прибуток в сумі 280150грн., у тому числі: 1 квартал 2008 року - 232295грн.; 1 півріччя 2008 року - 253015грн. (в т.ч. ро зрахунково за 2 квартал 2008року - 20720грн.); 3 квартали 2008 року - 277160грн . (в т.ч. розрахунково за 3 кварта л 2008 року - 24145грн.); 2008 рік - 280150грн. (в т .ч. розрахунково 4 квартал 2008 р. - 2990грн.);

п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п. 7.7.1 п.7.7 с т. 7 Закону України «Про подато к на додану вартість», в резул ьтаті чого завищено від'ємне значення різниці між сумою п одаткових зобов'язань та под аткового кредиту в періоді, п о перевірявся, на загальну су му 18423 грн., у тому числі по періо дах: серпень 2008 року - у розмірі 8307 грн.; вересень 2008 року - у розмі рі 10116 грн.;

пп. 7.4.1, пп. 7.4.4, пп. 7.4.5 п.7.4, п.п. 7.7.1 п.7.7 с т. 7 Закону «Про податок на дод ану вартість», в результаті ч ого занижено позитивне значе ння різниці між сумою податк ових зобов'язань та податков ого кредиту за грудень 2007 року на загальну суму 125000,00 грн.;

п.п.7.4.1, п.п.7.4.4, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п. 7.7.1, п.п. 7.7.2 п.7.7 ст. 7 Закону України «Про по даток на додану вартість», в р езультаті чого завищено пода ток на додану вартість, що під лягає бюджетному відшкодува нню в періоді, що перевірявся , на загальну суму 143423 грн., у том у числі по періодах: грудень 20 07 року - у розмірі 125000 грн.; вересе нь 2008 року - у розмірі 8307 грн.; жовт ень 2008 року - у розмірі 10116 грн.;

п.13.2 ст.13 Закону України «Про о податкування прибутку

пі дприємств»у частині утриман ня податку з доходів, зазначе них у п.13.1 ст.13 вказаного Закону , за ставкою у розмірі 10 відсот ків від їх суми та за їх рахуно к, який сплачується до

бюд жету під час такої виплати, а с аме: у ІІІ кварталі 2007 встановл ено заниження податок з дохо ду нерезидента у сумі 2 817,90грн.;

ст.1 Закону України «Про пор ядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»в частин і законодавчо встановленого терміну розрахунків за експ ортним контрактом №94 від 12.01.2007 з фірмою-нерезидентом "ARTVINYL-POL SP.Z О.О " (Польща);

п.6.3.2 п.6.3 ст.6 , пп.8.1.1 п.8.1 ст.8 Закону України «Про податок з доход ів фізичних осіб»та п.4 Постан ови Кабінету Міністрів Украї ни від 26.12.2003 року №2035 «Про затвер дження Порядку надання докум ентів та їх складу при застос уванні податкової соціально ї пільги».

На підставі акта про резу льтати планової перевірки з питань дотримання вимог пода ткового законодавства, валют ного та іншого законодавства відповідачем 29.05.2009 прийняті по даткові повідомлення-рішенн я: №0016682360/0 про донарахування под атку на прибуток у сумі 280150,00грн . та застосування штрафної (фі нансової) санкції у розмірі 132 277,00грн.; №0016732370/0 про зменшення роз міру бюджетного відшкодуван ня з ПДВ на суму 143423,00 грн. та заст осування штрафної (фінансово ї) санкції в розмірі 50170,00 грн..

Із Акта перевірки слід ує, що за перевірений контрол юючим органом період встанов лено порушення позивачем вим ог податкового законодавств а.

Так, перевіркою встановле но, що на порушення пп. 8.1.2 п.8.1 пп. 8.3.1, 8.3.9 п.8.3 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підп риємств»ТОВ «Артіль»ЛТД зав ищено амортизаційні відраху вання за І півріччя 2008 року на 1 56250,00грн. за рахунок нарахуванн я амортизаційних відрахуван ь на нематеріальні активи (пр аво користування земельною д ілянкою), які такими не є.

При проведенні перевірк и контролюючим органом дослі джені: договір купівлі-прода жу №02/07 від 19.12.2007 року, укладений м іж ТОВ «Туристична база «Пів денний Буг»в особі директора ОСОБА_2 («Продавець») та ТО В «Артіль»ЛТД в особі ОСОБА _3 (код 13857386) («Покупець»); подат кову накладну №1 від 28.12.2007 року, в иписану ТОВ «Туристична база «Південний Буг»(код 32655899) на пра во користування нематеріаль ним активом на загальну суму 750000, у т.ч. ПДВ 125000,00 грн.; платіжне д оручення №3483 від 28.12.2007р. на оплат у ТОВ «Туристична база «Півд енний Буг»(код 32655899) за право кор истування нематеріальним ак тивом на загальну суму 750000, у т. ч. ПДВ 125000,00 грн.. Акт прийому-пере дачі на право користування н ематеріальним активом до пер евірки не надано.

Операція з придбання права користування нематеріальни м активом на суму ПДВ у розмір і 125000,00 грн. включена до реєстру отриманих податкових наклад них за грудень 2007 року та відоб ражена у розділу ІІ р.10.1 «Придб ання (виготовлення, будівниц тво, спорудження) з податком н а додану вартість на митній т ериторії України товарів (по слуг) та основних фондів з мет ою їх використання у межах го сподарської діяльності плат ника податку для здійснення операцій, які підлягають опо даткуванню за ставкою 20% та ну льовою ставкою»податкової д екларації з ПДВ за грудень 2007 р оку.

При дослідженні відомост ей розрахунку податкової амо ртизації за 2007-2008 роки встановл ено, що підприємством з 01.01.2008 на раховувало амортизаційні ві драхування на нематеріальні активи, в тому числі право кор истування земельною ділянко ю, що придбано на підставі дог овору купівлі-продажу №02/07 від 19.12.2007 року. Вартість придбаних нематеріальних активів скла ла 750000грн., в т.ч. ПДВ 125000,00грн.. Протя гом І півріччя 2008 року ТОВ «Арт іль»ЛТД віднесено до амортиз аційних відрахувань по немат еріальним активах 156250,00грн., що з найшло своє відображення в Д екларації про прибуток підпр иємства за період І кварталу 2008 року та І півріччі 2008 року.

Відповідно до пп. 8.1.2 п.8.1 ст.8 З акону України «Про оподаткув ання прибутку підприємств»а мортизації підлягають витра ти на придбання основних фон дів та нематеріальних активі в для власного виробничого в икористання.

Підпунктом 8.3.1 п.8.3 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»визна чено, що сума амортизаційних відрахувань звітного період у визначається як сума аморт изаційних відрахувань, нарах ованих для кожного із календ арних кварталів, що входять д о такого звітного періоду.

Приписами пп.8.3.9 п.8.3 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»визна чено, що для амортизації нема теріальних активів застосов ується лінійний метод, за яки м кожний окремий вид нематер іального активу амортизуєть ся рівними частками виходячи з його первісної вартості.

Згідно договору купівлі-пр одажу №02/07 від 19.12.2007 року право ко ристування земельною ділянк ою (НМА) надано підприємству т ерміном на 2 роки. Таким чином, ТОВ «Артіль» ЛТД віднесено д о амортизаційних відрахуван ь І кварталу 2008 року суму 78125,00грн . та 2 квартал 2008 року сума 78125,00грн .. Протягом І півріччя 2008 року Т ОВ «Артіль»ЛТД віднесено до амортизаційних відрахувань по нематеріальним активах 15 6250,00грн.

При цьому, право користув ання земельною ділянкою відп овідно до Закону України «Пр о оподаткування прибутку під приємств»не вважається нема теріальним активом, оскільки право користування земельно ю ділянкою не відповідає виз наченню «нематеріального ак тиву», що наведене в п.1.2 ст.1 заз наченого Закону, відповідно до якого нематеріальний акти в - це об'єкти інтелектуальної , зокрема промислової власно сті, а також інші аналогічні п рава, визнані у порядку, встан овленому відповідним законо давством, об'єктом права влас ності платника податку. Прав о користування земельною діл янкою є складовою права влас ності майна, яке виражається в матеріальній формі. Об'єкто м інтелектуальної власності є результати інтелектуально ї і творчої діяльності, тобто нематеріальний, об'єкт.

Згідно із ст. 418 Цивільного Кодексу України право інтеле ктуальної власності - це пра во особи на результат інтеле ктуальної, творчої діяльност і або на інший об' єкт права і нтелектуальної власності, ви значений цим Кодексом та інш им законом. Тобто, об' єктом і нтелектуальної власності є н ематеріальний об' єкт (резу льтати інтелектуальної і тво рчої діяльності). Відповідно до ст. 420 Цивільного Кодексу пр аво інтелектуальної власнос ті залежно від об'єкта поділя ється на право інтелектуальн ої власності на літературний , художній та інший твір (автор ське право), право інтелектуа льної власності на виконання , фонограму, відеограму та про граму (передачу) організації мовлення (суміжні права), прав о інтелектуальної власності на наукове відкриття, право і нтелектуальної власності на винахід, корисну модель, пром исловий зразок, право інтеле ктуальної власності на компо нування інтегральної мікрос хеми, право інтелектуальної власності на раціоналізатор ську пропозицію, право інтел ектуальної власності на сорт и рослин, породу тварин, право інтелектуальної власності н а комерційне найменування, п раво інтелектуальної власно сті на торговельну марку, пра во інтелектуальної власност і на географічне зазначення, право інтелектуальної власн ості на комерційну таємницю. Право інтелектуальної власн ості за своїм змістом поділя ється на немайнові (право авт орства, право на ім'я, право на обнародування твору, право н а захист своєї репутації тощ о) та майнові права (право на в икористання об'єкта інтелект уальної власності, право доз воляти або забороняти викори стання об'єкта інтелектуальн ої власності тощо). В той же ча с, платіж за право користуван ня земельною ділянкою не вва жатиметься роялті, оскільки він також не відповідає визн аченню «роялті», встановлено му п. 1.30 ст.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підп риємств».

Отже, за своєю сутністю прав о інтелектуальної власності та право користування земел ьною ділянкою не є аналогічн им, тому право користування з емельною ділянкою не може бу ти визнано нематеріальним а ктивом для цілей оподаткуван ня податком на прибуток підп риємств.

Передача прав користуванн я земельною ділянкою за плат у або безкоштовно відповідно до п. 1.31 ст.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підп риємств»розглядається як пр одаж результатів робіт (посл уг). Отже, оподаткування опера цій з передачі прав користув ання земельною ділянкою необ хідно розглядати як оподатку вання операцій з продажу пос луг.

Із Акта перевірки слідує , що підприємство ТОВ «Турист ична база «Південний Буг»обл іковується в ДПІ у Центральн ому районі м. Миколаєва. До обл ікової справи підприємства н адано договір оренди землі № 4721 від 26.12.2006 року, відповідно до я кого Миколаївська міська рад а та ТОВ «Туристична база «Пі вденний Буг»продовжує ТОВ «Т уристична база «Південний Бу г»оренду земельної ділянки, раніше надану рішенням міськ ої ради від 12.12.03 №17/8 для будівниц тва туристичної бази в район і житлових будинків №13-15 по Буз ькому бульвару /Заводський р айон м.Миколаєва/. Земельна ді лянка надана в оренду без пра ва її передачі в суборенду, то бто ТОВ «Туристична база «Пі вденний Буг», як орендар земл і, не має право розпоряджатис я земельною ділянкою, яка зна ходиться у них в оренді. Контр олюючим органом в ході прове дення перевірки встановлено , що операція із придбання пра ва користування нематеріаль ним активом мала не реальний характер, право користуванн я нематеріальним активом пер едавалось всупереч вимогам п . 2.1, абзацу 3 п.12.3 договору оренди землі від 26.12.2006 року №4721. В судово му засіданні позивачем не сп ростовані доводи відповідач а в цій частині.

Через порушення підприєм ством ТОВ «Туристична база « Південний Буг»умов договору оренди землі від 26.12.2006 року №4721, д оговір купівлі-продажу №02/07 ві д 19.12.2007 року, укладений ТОВ «Тур истична база «Південний Буг» з ТОВ «Артіль»ЛТД відносно ц ієї ж земельної ділянки на пр аво користування нематеріал ьним активом, суперечить при писам чинного законодавства і умовам договору оренди зем лі №4721 від 26.12.2006 року, що був уклад ений між ТОВ «Туристична баз а «Південний Буг»(орендар) та Миколаївською міською радо ю (орендодавець). Зазначений п равочин не спрямований на ре альне настання правових насл ідків, що обумовлені ним.

Позивачем не надано доста тніх та допустимих доказів н а спростування доводів відпо відача про відсутність розум них економічних або інших пр ичин (ділової мети) придбання права користування нематері альним активом. Такі причини можуть бути наявними лише за умови, що платник податку має намір одержати економічний ефект у результаті підприємн ицької або іншої економічної діяльності, а не виключно чи п ереважно за рахунок формуван ня амортизаційних відрахува нь або витрат підприємства.

Таким чином, договір к упівлі-продажу №02/07 від 19.12.2007 рок у на право користування нема теріальним активом, укладени й між ТОВ «Артіль»ЛТД та ТОВ « Туристична база «Південний Б уг», є угодою без мети настанн я реальних наслідків. Отже, за значений договір відповідно до частин 1 та 2 ст. 215, частин 1 та 5 ст. 203 Цивільного кодексу Укра їни є нікчемними, і в силу ст.216 Цивільного кодексу України н е створюють юридичних наслі дків, крім тих, що пов'язані з ї х недійсністю.

Оскільки право користува ння земельною ділянкою не мо же бути визнано нематеріальн им активом для цілей оподатк ування податком на прибуток підприємств, а саме враховув атись при обчисленні амортиз ації, витрати понесені в зв' язку з укладенням (виконання м) договору купівлі-продажу № 02/07 від 19.12.2007 року на право корист ування нематеріальним актив ом, не можуть бути враховані у складі валових витрат підпр иємства.

Аналізуючи досліджені в с удовому засіданні фактичні д ані, суд приходить до висновк у про те, що позивачем в поруше ння пп. 8.1.2 п.8.1 пп.8.3.1, 8.3.9 п.8.3 ст.8 Закон у України «Про оподаткування прибутку підприємств»завищ ено амортизаційні відрахува ння за І півріччя 2008 року 156250,00грн ., в тому числі: перший квартал 2008 року - на суму 78125,00грн.; та дру гий квартал 2008 року - на суму 78125,00грн.

Крім того, ТОВ «Артіль»ЛТД на порушення пп. 7.4.1, пп.7.4.4, пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про под аток на додану вартість»відн есено до складу податкового кредиту з ПДВ за грудень 2007 рок у суму ПДВ у розмірі 125000,00 грн. з в артості права користування н ематеріальним активом згідн о купівлі продажу №02/07 від 19.12.2007 р оку.

Перевіркою також встановл ено, що на порушення пп.5.2.1 п.5.2, п .п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підп риємств»підприємством зави щено валові витрати на суму у розмірі 846000,00 грн. за рахунок вк лючення до складу валових ви трат вартість робіт по розро бці практичного методичного посібника з питань відшкоду вання ПДВ з бюджету, адаптова ному до реальних господарськ их умов ТОВ «Артіль»ЛТД. Нада ні підприємством документи н е підтверджують факту отрима ння робіт (послуг), крім того н е підтверджено факту викорис тання цих робіт (послуг) у госп одарській діяльності та пере віркою не встановлено наявні сть на підприємстві практичн ого методичного посібника з питань відшкодування ПДВ з б юджету, адаптованого до реал ьних господарських умов ТОВ «Артіль»ЛТД.

Підставою для включення до валових витрат будь-яких в итрат є пов' язаність таких витрат із господарською діял ьністю. Згідно з п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»валов і витрати виробництва та обі гу (далі - валові витрати) - с ума будь-яких витрат платник а податку у грошовій, матеріа льній або нематеріальній фор мах, здійснюваних як компенс ація вартості товарів (робіт , послуг), які придбаваються (в иготовляються) таким платник ом податку для їх подальшого використання у власній госп одарській діяльності.

Із пп. 5.2.1, п. 5.2 ст. 5 Закону Укр аїни «Про оподаткування приб утку підприємств»слідує, що до складу валових витрат вкл ючаються суми будь-яких витр ат, сплачених (нарахованих) пр отягом звітного періоду у зв ' язку з підготовкою, органі зацією, веденням виробництва , продажем продукції (робіт, по слуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання ел ектричної енергії (включаючи реактивну)”.

Відповідно до п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств»не належать до складу валових в итрат будь-які витрати, не під тверджені відповідними розр ахунковими, платіжними та ін шими документами, обов' язко вість ведення і зберігання я ких передбачена правилами ве дення податкового обліку.

Таким чином, в порушення п.п 5.2.1 п. 5.2, п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств»позивчем зав ищено валові витрати на суму 846000,00грн..

На порушення пп.5.2.10. п 5.2. ст .5, пп.8.7.1. п. 8.7 ст.8 Закону України « Про оподаткування прибутку п ідприємств»ТОВ «Артіль»ЛТД до розділу 04.10 Декларації «вит рати на поліпшення основних фондів та нафтогазових сверд ловин» за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 ві днесено 302405грн.. При цьому, витр ати на поліпшення основних ф ондів (ліміт), які мають право включатись до складу валових витрат відповідно пп.7.1. п.8.7 ст. 8 Закону України «Про оподатк ування прибутку підприємств »за даними перевірки складаю ть 294645грн.. Таким чином, за рахун ок завищення балансової варт ості основних фондів ТОВ «Ар тіль»ЛТД завищено валові вит рати віднесені до розділу 04.10 Д екларації «витрати на поліпш ення основних фондів та нафт огазових свердловин» за пері од з 01.01.2008 по 31.12.2008 на суму 7759грн..

Відповідно до Акта п еревірки контролюючи органо м всатновлено порушення пози вачем п.5.1 ст.5 Закону України «П ро оподаткування прибутку пі дприємств», зокрема підприєм ством завищені валові витра ти за третій квартал 2008 року в с умі 92112,09грн., оскіьки договори з ПП «Аргоник»(код ЄДРПОУ 35473085) та ПП «Дельта - Строй»(код Є ДРПОУ 35889789) підписані директор ами підприємств (ОСОБА_4 т а ОСОБА_5) є нікчемним, а том у витрати понесені підприємс твом не можуть бути ідентифі кована як валові витрати від повідно до п.5.1 ст.5 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств», та не можуть бути включені до складу вало вих витрат. До перевірки ТОВ « Артіль»ЛТД було надано дого вір купівлі-продажу товарів без номеру від 08.08.2008 року, уклад ений з ПП «Аргоник», та догові р купівлі продажу товарів бе з номеру від 21.07.2008 року, укладен ий з ПП «Дельта - Строй». При цьому, в наданому пояснен ні директора (засновника) ПП « Аргоник»(код 35473085) ОСОБА_4 вк азано, що у грудні 2007 року за гр ошову нагороду у розмірі 500грн . останнім у нотаріуса були пі дписані «якісь»документи. До діяльності підприємства ПП «Аргоник»ОСОБА_4 не має ві дношення, фінансово-господар ську діяльність підприємств а не здійснював, декларації п о податку на додану вартість не заповнював та не підписув ав, бухгалтерських документі в та печатки ПП «Аргоник»у нь ого ніколи не було, податкови х, бухгалтерських документів та договорів підприємства н е підписував, документів на в ідкриття розрахункових раху нків ОСОБА_4 не підписував , організаційно - розпорядчи х функцій не виконував. В нада ному поясненні ОСОБА_5 вка зано, що до діяльності підпри ємства ПП «Дельта-Строй»ОС ОБА_5 не має ніякого відноше ння, фінансово - господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітні сть не заповнював та не підпи сував, бухгалтерських докуме нтів та печатки ПП «Дельта-Ст рой»у нього ніколи не було, ні яких податкових, бухгалтерсь ких документів та договорів підприємства не підписував, документів на відкриття розр ахункових рахунків ОСОБА_5 не підписував, організацій но - розпорядчих функцій ПП «Дельта-Строй»не виконував. У ПП “Аргоник” та ПП “Дельта- Строй” відсутні основні фонд и та трудові ресурси (стор. 19 ак та перевірки).

Відповідно до статті 3 Гос подарського Кодексу України , під господарською діяльніс тю розуміється діяльність су б'єктів господарювання у сфе рі суспільного виробництва, спрямована на виготовлення т а реалізацію продукції, вико нання робіт чи надання послу г вартісного характеру, що ма ють цінову визначеність.

Господарська діяльність, щ о здійснюється для досягненн я економічних і соціальних р езультатів та з метою одержа ння прибутку, є підприємницт вом, а суб'єкти підприємництв а - підприємцями.

Згідно Національного Клас ифікатора України, прийнятог о наказом Держспоживстандар ту України від 26 грудня 2005 року N375 із змінами та доповненнями , економічна діяльність - проц ес виробництва продукції (то варів та послуг), який здійсню ється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріал ів, устаткування, робочої сил и, технологічних процесів то що. Економічна діяльність ха рактеризується витратами на виробництво, процесом вироб ництва та випуском продукції .

Основний вид економічної д іяльності - вид діяльності ст атистичної одиниці, на який п рипадає найбільший внесок у валову додану вартість (або в изначений інший критерій). Пр и цьому, вибір показника для в изначення основного виду дія льності, як правило, не вплива є на результат.

Фактично згідно по даткової звітності у ПП «Арг оник»та ПП «Дельта-Строй»від сутні трудові ресурси, вироб ниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, с ировина, матеріали для здійс нення основного виду діяльно сті, визначеного згідно дові дки з ЄДРПОУ.

За даними перевірки конт ролюючим органо встановлено безтоварність господарськи х операцій між позивачем з од ного боку та ПП «Аргоник»і ПП «Дельта-Строй» з другого бок у, оскільки договори поставк и, укладені між ТОВ «Артіль»Л ТД та ПП «Аргоник», ПП «Дель та - Строй»не спричиняють реального настання правових наслідків.

У разі коли сторони не виз начають у договорі поставки порядок приймання-передачі п родукції, застосовуються пол оження Інструкцій про порядо к приймання продукції виробн ичо-технічного призначення і товарів народного споживан ня за кількістю і якістю (далі по тексту - Інструкція), затв ерджені постановами Держав ного арбітражного Союзу РСР від 15.06.65р. № П-6 і від 25.04.66р. № П-7 (такі постанови чинні та використ овуються по теперішній час н а підставі Постанови Верховн ої Ради України від 12 вересня 1991 року) .

Відповідно ст.2 Інструкці ї при поставці товарів і ство рення умов для своєчасного і правильного приймання отрим увачем відправник (постачаль ник) зобов' язаний:

а) дотримуватись встановле них правил пакування і затар ювання продукції, маркування і опломбування окремих міс ць;

в) чітке і правильне оформле ння документів, що засвідчую ть якість і комплектність пр одукції, що поставляється (те хнічний паспорт, сертифікати , посвідчення якості та ін.), ві двантажувальних та розрахун кових документів, відповідні сть вказаних в них даних про я кість та комплектність проду кції фактичній якості та ком плектності.

Пунктом 5 Інструкції встан овлено, що при прийманні това рів як передбачено правилам и, що діють на транспорт (перев езення), одержувач зобов' яз аний витребувати від органу транспорту складання комерц ійного акту (відмітки на това рно-транспортній накладній а бо складання акта - при достав ці вантажу автомобільним тра нспортом).

Відповідно до п.12. Інструкці ї приймання продукції по кіл ькості проводиться відповід но транспортним і супровідни м документам (рахунки-фактур и, специфікації, описи, пакува льні ярлики і ін.) відправник а (виробника).

Приписами о п.26. Інструкції визначено, що акт приймання п родукції затверджується кер івником або заступником кер івника підприємства-одержув ача не пізніше чим на наступн ий день після складання акту .

Відповідно п.28 Інструкції а кти приймання продукції по к ількості реєструються і збе рігаються у порядку, встанов леному на підприємстві-одер жувачі.

В ході проведення пе ревірки з'ясовано, що операці ї із придбання мали безтовар ний (не реальний) характер, тов ар фактично не перевозився - в ідповідно наданих документі в немає можливості встановит и вид транспорту, розмір витр ат, особу, яка понесла дані ви трати, можливість здійснення таких операцій.

Протягом перевіряємого п еріоду ТОВ «Артіль» ЛТД обмі нювалось документами на тов ари з ПП «Аргоник»та ПП «Дель та-Строй», діяльність яких ма є ознаки фіктивного підприє мництва.

Статтею 2 Закону України «Пр о бухгалтерський облік та фі нансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV зазначено, що сфе ра дії Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створен их відповідно до законодавст ва України, незалежно від їх о рганізаційно-правових форм і форм власності, які зобов' я зані вести бухгалтерський об лік та подавати фінансову зв ітність згідно з законодавст вом.

Виходячи з вимог п. 2 ст.3 цьог о ж Закону України бухгалтер ський облік є обов' язковим видом обліку, який ведеться п ідприємством. Фінансова, под аткова, статистична та інші в иди звітності, що використов ують грошовий вимірник, ґрун туються на даних бухгалтерсь кого обліку.

Правила податкового облік у визначаються відповідними нормативними документами, щ о регламентують порядок опод аткування в Україні.

Необхідність підтвердженн я господарських операцій пер винними документами визначе на п.п.1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському о бліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів Украї ни від 24.05.95р. №88 та зареєстрован ого в Міністерстві юстиції У країни від 05.06.95р. за № 168/704 (далі по тексту - Положення), первинн і документи - це письмові св ідоцтва, що фіксують та підтв ерджують господарські опера ції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Статтею 9 Закону України «Пр о бухгалтерський облік та фі нансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХІV (із змінами та до повненнями) встановлено вимо ги до первинних документів, я кі є підставою для бухгалтер ського та податкового обліку . Згідно з даною нормою, підста вою для бухгалтерського облі ку господарських операцій є первинні документи, які фікс ують факти здійснення господ арських операцій. Первинні д окументи повинні бути складе ні під час здійснення господ арської операції, а якщо це не можливо - безпосередньо післ я її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатис я зведені облікові документи . Такі первинні документи пов инні мати обов'язкові реквіз ити: назву документа (форми); д ату і місце складання; назву п ідприємства, від імені якого складено документ; зміст та о бсяг господарської операції , одиницю виміру господарськ ої операції; посади осіб, відп овідальних за здійснення гос подарської операції і правил ьність її оформлення; особис тий підпис або інші дані, що да ють змогу ідентифікувати осо бу, яка брала участь у здійсне нні господарської операції.

Згідно з п.2.4 Положення про до кументальне забезпечення за писів у бухгалтерському облі ку, затвердженого наказом Мі ністерства фінансів України від 24.05.95р. № 88 та зареєстрованог о в Міністерстві юстиції Укр аїни 05.06.95р. за № 168/704, первинні доку менти (на паперових і машиноз читуваних носіях інформації ) для надання їм юридичної сил и і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: н азва підприємства, установи, від імені яких складений док умент, назва документа (форми ), код форми, дата і місце склад ання, зміст господарської оп ерації та її вимірники (у нату ральному і вартісному виразі ), посади, прізвища і підписи о сіб, відповідальних за дозві л та здійснення господарсько ї операції і складання перви нного документа.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 вище вказаного Положення заборон яється приймати до виконання первинні документи на опера ції, що суперечать законодав чим та нормативним актам. Пер винні документи повинні бути складені відповідно до вимо г чинного законодавства.

За результатами перев ірки ТОВ «Артіль»ЛТД здійсню вало операції з фінансово- г рошовими потоками відповідн о до договорів, укладених з ПП «Аргоник»та ПП «Дельта-Стро й»: від 08.08.2008 року № б/н (номер не з азначено) та від 21.07.2008 року № б/н (номер не зазначено), які не ма ли реального (товарного) хара ктеру.

В ході перевірки контрлю юдчим органом дослідженні:

а) Стосовно договору купівл і-продажу товарів без номеру від 08.08.2008 року, що був укладений між ТОВ «Артіль»ЛТД («Покупе ць») та ПП «Аргоник»(«Продаве ць»), на придбання побутової т ехніки та інших матеріалів: п одаткова накладна № 448 від 25.09.2008р оку (зварочна панель, духовка , витяжка) на загальну суму 13707,01г рн., в т.ч. ПДВ -2284,50грн.; видаткова накладна №РН-0000448 від 25.09.2008року (з варочна панель, духовка, витя жка) на загальну суму 13707,01грн., в т.ч. ПДВ -2284,50грн.. Оплата за отрим аний товар перерахована на а дресу ПП «Аргоник»з розрахун кового рахунку ТОВ «Артіль»Л ТД на загальну суму 13707,01грн., в т .ч. ПДВ 2284,50грн згідно платіжног о доручення від 09.10.2008 року № 2129;

б) Стосовно договору купівл і-продажу товарів без номеру від 21.07.2008 року, що був укладений між ПП «Дельта - Строй»т а ТОВ «Артіль»ЛТД, згідно яко го ТОВ «Артіль»ЛТД зобов' яз ується прийняти і оплатити т овар - комплектуючи до дерев ообробних станків, техніка т а інші матеріали: податкова н акладна №67 від 06.08.2008року (систем а ЧПУ-1шт., машина холодильна - 1шт.) на загальну суму 29223,72грн., в т .ч. ПДВ - 4870,62грн.; видаткова нак ладна №РН-0000067 від 06.08.2008року (систе ма ЧПУ -1шт., машина холодильна - 1шт.) на загальну суму 29223,72грн ., в т.ч. ПДВ - 4870,62грн.; податкова накладна №73 від 08.08.2008року (датчи к інфрачервоний - 20шт.) на загал ьну суму 20615,40грн., в т.ч. ПДВ - 3435,90г рн.; видаткова накладна №РН-0000 073 від 08.08.2008року (датчик інфрочер воний- 20шт.) на загальну суму 20615, 40грн., в т.ч. ПДВ - 3435,90грн.; податк ова накладна №79 від 19.09.2008року на загальну суму 20060,28грн., в т.ч. ПДВ -3343,38грн.; видаткова накладна №Р Н-0000079 від 19.09.2008року на загальну су му 20060,28грн., в т.ч. ПДВ -3343,38грн.; пода ткова накладна №РН-0000092 від 24.09.2008р оку (фільтри, плата) на загальн у суму 26928,10грн., в т.ч. ПДВ - 4488,02грн.; в идаткова накладна №РН-0000092 від 24.09.2008року (фільтри, плата) на заг альну суму 26928,10грн., в т.ч. ПДВ -4488,02г рн.. Оплата за отриманий товар в серпні 2008 року перерахована на адресу ПП «Дельта - Стр ой» з розрахункового рахунку ТОВ «Артіль»ЛТД на загальну суму 49839,12грн., в т.ч. ПДВ 8306,52грн зг ідно платіжного доручення в ід 22.09.2008 року №1989. Оплата за отрим аний товар в вересні 2008 року пе рерахована на адресу ПП «Де льта - Строй» з розрахунков ого рахунку ТОВ «Артіль»ЛТД на загальну суму 46988,38грн., в т.ч. П ДВ 7831,40грн згідно платіжного д оручення від 28.11.2008 року № 2470.

В судовому засіданні поз ивач не надав достатніх допу стимих доказів на підтверддж ення товарності оспорюваних господарьских операцій.

Відповідно до п.5.1 ст.5 Зако ну України «Про оподаткуванн я прибутку підприємств»вало ві витрати виробництва та об ігу (далі - валові витрати) - сум а будь-яких витрат платника п одатку у грошовій, матеріаль ній або нематеріальній форма х, здійснюваних як компенсац ія вартості товарів (робіт, по слуг), які придбаваються (виго товляються) таким платником податку для їх подальшого ви користання у власній господа рській діяльності.

Оскільки господарські оп ерації не носять реального (т оварного) характеру, витрати зазначені позивачем по вказ аним господарським операція м не можуть бути ідентифіков ана як валові витрати відпов ідно до п.5.1 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», та, відповідно , не можуть бути включені до ск ладу валових витрат.

Аналізуючи досліджені в с удовому засіданні докази та доводи сторі, суд приходить д о висновку, що в порушення п.5.1 с т.5 Закону України «Про оподат кування прибутку підприємст в»позивачем завищені валов і витрати за три квартали 2008 ро ку в сумі 92112,09грн..

Відповідно вимогам п.п.7.4.5 п .7.4 ст.7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» не пі длягають включенню до складу податкового кредиту суми сп лаченого (нарахованого) пода тку у зв'язку з придбанням тов арів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи м итними деклараціями (іншими подібними документами згідн о з підпунктом 7.2.6 цього пункту ). У разі коли на момент переві рки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо вкл ючені до складу податкового кредиту, залишаються не підт вердженими зазначеними цим п ідпунктом документами, платн ик податку несе відповідальн ість у вигляді фінансових са нкцій, установлених законода вством, нарахованих на суму п одаткового кредиту, не підтв ерджену зазначеними цим підп унктом документами.

ТОВ «Артіль»ЛТД в порушенн я пп.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону Украї ни «Про податок на додану вар тість»віднесено до складу по даткового кредиту з ПДВ всьо го на суму 18423 грн., в тому числі п о періодам: за серпень 2008 року суму ПДВ у розмірі 8306,52 грн. з ва ртості придбаних ТМЦ у підпр иємства ПП «Дельта-Строй»; за вересень 2008р. суму ПДВ у розмір і 10115,90 грн. з придбаних ТМЦ, в том у числі у підприємства ПП «Де льта-Строй»- 7831,40 грн., у підпри ємства ПП «Аргоник»- 2284,50 грн..

Відповідно до вимог пп.7.7.1 п . 7.7 ст.7 Закону України «Про под аток на додану вартість»сума податку, що підлягає сплаті (п ерерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, в изначається як різниця між с умою податкового зобов'язанн я звітного податкового періо ду та сумою податкового кред иту такого звітного податков ого періоду. При від'ємному зн аченні суми, розрахованої зг ідно з підпунктом 7.7.1 цього пун кту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що вини к за попередні податкові пер іоди (у тому числі розстрочен ого або відстроченого відпов ідно до закону), а при його від сутності - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового пері оду.

ТОВ «Артіль»ЛТД завищено п одаток на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкод уванню в періоді, що перевіря вся, на загальну суму 143423 грн., у тому числі по періодах:

- грудень 2007 року у розмірі 125000 грн.

- вересень 2008 року у розмірі 8307 грн.

- жовтень 2008 року у розмірі 10116 грн.

До того ж, контролюючим органом при проведенні пере вірки суб' єкта господарюва ння встановлено, що на поруше ння пп.8.3.1 пп.8.3.5 п. 8.3 ст.8 Закону Укр аїни від 28.12.1994 «Про оподаткуван ня прибутку підприємств»ТОВ «Артіль» ЛТД здійснювало ам ортизаційні нарахування на о б' єкти, які не введені в експ луатацію та в перевіряємому періоді не використовувалос ь в господарській діяльності підприємства, що призвело до завищення задекларованих су б' єктом господарювання пок азників у рядку 07 Декларацій « Сума амортизаційних відраху вань» всього у сумі 18477грн. в то му числі за: перший квартал 2008 р оку - 5056грн.; перше півріччя 2008 р оку - 9809грн. (в т.ч. розрахунков о за 2 квартал 2008року - 4753грн.); тр и квартали 2008 року - 14277грн. (в т.ч . розрахунково за 3 квартал 2008 р оку - 4468грн.); 2008 рік - 18477грн. (в т.ч . розрахунково за 4 квартал 2008 р оку - 4200грн.).

Відповідно до пп.8.1.1 п.8.1. ст.8 З акону України «Про оподаткув ання прибутку підприємств»п ід терміном амортизація осно вних фондів і нематеріальних активів розуміється поступо ве віднесення витрат на їх пр идбання, виготовлення або по ліпшення, на зменшення скори гованого прибутку платника п одатку у межах норм амортиза ційних відрахувань, установл ених цією статтею.

Приписами пп.8.2.1. п.8.2. ст.8 Зако ну України «Про оподаткуванн я прибутку підприємств»визн ачено, що основні фонди - це м атеріальні цінності, що приз начаються платником податку для використання у господар ській діяльності платника по датку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатац ію таких матеріальних ціннос тей, та вартість яких перевищ ує 1000 гривень і поступово змен шується у зв'язку з фізичним а бо моральним зносом. При цьом у, відповідно до пп. 8.3.5. п. 8.3. ст. 8 З акону України «Про оподаткув ання прибутку підприємств»о блік балансової вартості осн овних фондів, які підпадають під визначення груп 2, 3 і 4, веде ться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи о сновних фондів незалежно від часу введення в експлуатаці ю таких основних фондів.

Статтею ст.8 (пп.8.3.1. п.8.3.) Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»встан овлено, що сума амортизаційн их відрахувань кварталу, щод о якого проводяться розрахун ки (розрахунковий квартал), ви значаються шляхом застосува ння норм амортизації, визнач ених пунктом 8.6 цієї статті, до балансової вартості груп ос новних фондів на початок так ого розрахункового кварталу .

Відповідно до наданої інфо рмації позивачем представни кам контролюючого органу, пі дтвердженою представником п озивача в судвому засіданні, ТОВ «Артіль»ЛТД не складали ся відповідні акти вводу в ек сплуатацію основних засобів , а датою введення в експлуата цію позивач вважає оприбутку вання об' єктів на бухгалтер ських рахунках.

Твердження позивача про незаконність оспорювани х повідомлень-рішень спросто вуються вищенаведеними досл ідженими в судовому засіданн і доказами в їх сукупності.

Доводи позивача щодо пор ушення відповідачем порядку оформлення результатів пере вірки були предметом судовог о дослідження та визнанні су дом безпідставними, оскільки не ґрунтуються на правових а ргументах, які б мали значенн я для вирішення спору по суті .

Аналізуючи дослідженні в судовому засіданні докази , суд приходить до висновку пр о правомірність дій контролю ючого органу щодо проведення перевірки та визначення сум податкових зобов' язань з п одатку на додану вартість та податку на прибуток та засто сування штрафних санкцій за наслідками встановлених пор ушень податкового законодав ства, що є підставою для відмо ви в задоволені позову.

Керуючись. ст.ст. 70-71, 86, 122,138, 158 - 163 КАС України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні позову ві дмовити.

Апеляційна скарг а на постанову суду першої ін станції подається протягом д вадцяти днів після подання з аяви про апеляційне оскаржен ня. Заява про апеляційне оска рження постанови суду може б ути подана протягом десяти д нів в порядку ст. 186 КАС Україн и.

Суддя І. В. Желєзний

Дата ухвалення рішення 02.06.2010
Зареєстровано 11.06.2010
Оприлюднено 09.09.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а - 7289/09/1470

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону