ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

< для копії >

Справа № 2-а-1736/10/2270

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2010 року м. Хмельницький

Хмельницький окружний ад міністративний суд

в складі: головуючого-судді Михайлова О.О.

при секретарі Мельничук В.В.

за участі: представника поз ивача Вітюк С.В.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду м. Хмельницького адмініс тративну справу за позовом < в особі > < в чиїх інтересах > Х мельницької міжрайонної дер жавної податкової інспекції < 3-тя особа > до Садівничого т овариства "Бодрість" < 3-тя осо ба > про припинення юридично ї особи, -

В С Т А Н О В И В:

Хмельницька міжрайон на державна податкова інспек ція звернулася з позовом до с адівничого товариства «Бодр ість» про припинення юридичн ої особи. Підставою подання п озову позивач називає поруше ння вимог п.2 статті 9 Закону Ук раїни «Про систему оподаткув ання», а саме неподання протя гом року органам державної п одаткової служби податкових декларацій, документів фіна нсової звітності відповідно до закону.

Представник позивача позо вні вимоги підтримав, підтве рдив зазначені у позовній за яві обставини.

Відповідач в судове засіда ння втретє не з' явився, хоча був повідомлений про дату, ча с і місце судового розгляду с прави, причини неприбуття до суду не повідомив, заяв про ро згляд справи за його відсутн ості чи клопотань про відкла дення розгляду справи до суд у не подав.

Дослідивши матеріали спра ви, суд вважає, що позов підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

Садівниче товариство «Бод рість» (ідентифікаційний код 35304837) зареєстровано Хмельниць кою районною державною адмін істрацією Хмельницької обла сті. Більше одного року до под аткового органу документи фі нансової звітності не подає.

Пунктом 17 статті 11 Закону Укр аїни «Про державну податкову службу в Україні» встановле не право органів державної п одаткової служби звертатися у передбачених законом випа дках до суду з заявою (позовно ю заявою) про скасування держ авної реєстрації суб'єкта пі дприємницької діяльності.

Відповідно до частини перш ої статті 238 Господарського ко дексу України за порушення в становлених законодавчими а ктами правил здійснення госп одарської діяльності до суб' єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваже ними органами державної влад и або органами місцевого сам оврядування адміністративн о-господарські санкції, тобт о заходи організаційно-право вого або майнового характеру , спрямовані на припинення пр авопорушення суб'єкта господ арювання та ліквідацію його наслідків.

У відповідності до частини другої статті 38 Закону Україн и «Про державну реєстрацію ю ридичних та фізичних осіб-пі дприємців» підставами для по становлення судового рішенн я щодо припинення юридичної особи, що не пов' язано з банк рутством юридичної особи, зо крема, є неподання протягом р оку органам державної податк ової служби податкових декла рацій, документів фінансової звітності відповідно до зак ону.

Відповідно до частин 1 та 6 ст атті 59 Господарського кодекс у України припинення діяльно сті суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його лік відації за рішенням суду з пі дстав скасування державної р еєстрації такого суб'єкта го сподарювання.

Враховуючи, що відповідаче м більше року не подаються ор ганам державної податкової с лужби документи фінансової з вітності, а також право орган ів державної податкової служ би звертатися до суду з заяво ю (позовною заявою) про скасув ання державної реєстрації су б' єкта підприємницької дія льності, суд вважає позовні в имоги обґрунтованими та таки ми, що підлягають задоволенн ю.

Керуючись статтями 69, 70, 71, 158-163 К одексу адміністративного су дочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов Хмельницької мі жрайонної державної податко вої інспекції до садівничого товариства «Ветеран-2» про пр ипинення юридичної особи зад овольнити.

Припинити юридичну особу с адівниче товариство «Бодріс ть» (код 35304837).

Після набрання законної си ли постанову надіслати держа вному реєстратору Хмельниць кої районної державної адмін істрації Хмельницької облас ті для здійснення заходів з п рипинення юридичної особи у встановленому законом поряд ку.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає за конної сили після закінчення строку подання заяви про апе ляційне оскарження, встановл еного цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова суду може бути ос каржена до Львівського апеля ційного адміністративного с уду шляхом подання заяви про апеляційне оскарження поста нови суду та апеляційної ска рги. Заява про апеляційне оск арження постанови суду першо ї інстанції подається протяг ом десяти днів з дня складенн я постанови в повному обсязі . Апеляційна скарга на постан ову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарже ння.

Повний текст постанови виготовлено 06 травня 2010 року

< чи набрала законної сили > < Дата набрання законної сил и >

Суддя < для копії > О.О. Михайлов

< для копії > < для копії >

Дата ухвалення рішення 06.05.2010
Зареєстровано 11.06.2010
Оприлюднено 09.09.2010

Судовий реєстр по справі 2-а-1736/10/2270

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.05.2010 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.03.2010 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-а-1736/10/2270

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону