ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

справа № 2а-3522/09/0770

рядок статзвіту - 6.6.4

код - 01

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2010 року 09 год. 55 хв. м. Ужгород

Закарпатський окружний а дміністративний суд в скл аді:

головуючого - судді Андрі йцьо В.Д.

при секретарі судового зас ідання - Повханич Г. П.

за участі:

представника прокуратури - Костак В.В. (посвідчення № 135)

представника позивача - К абацій Н.В. (довіреність № 10-0 в ід 25 січня 2001 року.)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Ужгороді адміністрати вну справу за позовною заяво ю Прокурора Мукачівського району в інтересах держави в особі Мукачівської об'єднан ої державної податкової інсп екції Закарпатської області до Закритого акціонерн ого товариства "Мукачівське мостобудівельне управління № 6" про стягнення податк ового боргу у сумі 24 693, 54 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Позивач - суб'єкт в ладних повноважень Прокурат ура Мукачівського району в і нтересах держави в особі Мук ачівської об'єднаної державн ої податкової інспекції Зака рпатської області звернулас я до Закарпатського окружног о адміністративного суду з п озовною заявою до Закритого акціонерного товариства "Мук ачівське мостобудівельне уп равління № 6" про стягнення под аткового боргу у сумі 110 017, 82 грн ., мотивуючи тим, що останній б удучи зареєстрованим платн иком податків та зборів, не ви конує взяті на себе обов' яз ки щодо сплати таких, внаслід ок чого в нього і виникла вище зазначена заборгованість.

В ході розгляду справ и представник позивача зменш ила позовні вимоги щодо стяг нення податкового боргу у ча стині 85 324, 28 грн., в зв'язку із пога шенням відповідачем заборго ваності по податку на прибу ток в сумі 371,69 грн., податку на д одану вартість - 81 952, 59 грн., по по датку з доходів найманих пра цівників - 3 000, 00 грн. та просила с тягнути податковий бог у сум і 24 693, 54 грн.

В судовому засіданні представник прокуратури та представник позивача позовн і вимоги з обставин викладен их у позовній заяві підтрима ли та просили суд задовольни ти позов, стягнувши з відпові дача вищевказану заборгова ність.

Представник відповід ача заперечень на адміністра тивний позов не подав, у судов е засідання не з'явився повто рно, про причини неприбуття с уд не повідомив, хоча належни м чином повідомлявся про дат у, час і місце судового розгля ду за адресою, вказаною у Свід оцтві про державну реєстраці ю суб'єкта підприємницької д іяльності (а. с. 8).

За таких обставин суд вважає за можливе розглянут и справу без участі відповід ача на підставі наявних в ній доказів.

Заслухавши у відкрит ому судовому засіданні поясн ення представника прокурату ри та представника позивача, дослідивши подані суду пись мові докази, оцінивши їх за св оїм внутрішнім переконанням , що ґрунтується на всебічном у, повному і об'єктивному розг ляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупно сті, суд приходить до наступн ого висновку.

Закрите акціонерне т овариство "Мукачівське мосто будівельне управління № 6" за реєстроване Мукачівською ра йонною державною адміністра цією 03 серпня 1994 року.

Так, відповідач є плат ником податків та зборів від повідно до чинного законодав ства України, зареєстроване та знаходиться на обліку в Му качівській об'єднаній держав ній податковій інспекції Зак арпатської області.

Матеріалами справи в становлено, що 10 лютого 2009 року працівниками Мукачівської об'єднаної державної податк ової інспекції Закарпатсько ї області проведено планову виїзну перевірку закритого акціонерного товариства "Му качівське мостобудівельне у правління № 6" з питань дотрим ання вимог податкового закон одавства за період з 01 липня 2006 року по 30 вересня 2008 року, валю тного та іншого законодавст ва за період з 01 липня 2006 року по 30 вересня 2008 року.

Даною перевіркою вст ановлено порушення вимог под аткового законодавства, про що складено акт перевірки № 230/23-01/03450117 від 10 лютого 2009 року. На пі дставі даного акту прийнято податкові повідомлення - ріш ення № 000302340/0 від 24 лютого 2009 року п ро сплату податку на додану в артість в розмірі 49 965, 50 грн., № 473/ 2341/3450117/4269 від 24 лютого 2010 року про по даток на прибуток в сумі 34 931 гр н., № 474/2341/345017 від 24 лютого 2009 року про збір на забруднення навколи шнього природного середовищ а в сумі 992, 57 грн., які отримані в ідповідачем особисто, про що свідчить підпис посадової о соби (а.с. 12).

Податкові зобов'язан ня платника податків, нарахо вані контролюючим органом в ідповідно до пунктів 4.2 ст. 4 Зак ону України "Про порядок пога шення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондам и" вважаються узгодженими у д ень отримання платником под атків податкового повідомле ння, за винятком випадків п.п . 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 цього Закону.

У відповідності до пп . 5.4.1 п. 5.4. ст. 5 Закону України "Про п орядок погашення зобов'язань платників податків перед бю джетами та державними цільов ими фондами" узгоджена сума п одаткового зобов'язання, не с плачена платником податків у строки визначені Законом, ви знається сумою податкового б оргу платника податків.

Згідно з вимогами пп. 16.1.1 п. 16.1 ст. 16 Закону України "Про п орядок погашення зобов'язань платників податків перед бю джетами та державними цільов ими фондами" після закінченн я встановлених строків пога шення узгодженого податково го зобов'язання на суму подат кового боргу нараховується п еня. Нарахування пені розпоч инається: при самостійному н арахуванні податкового зобо в'язання платником податків - від першого робочого дня, нас тупного за останнім днем гр аничного строку сплати под аткового зобов'язання, визна ченого цим Законом; при нарах уванні суми податкового зобо в'язання контролюючими орган ами - від першого робочого дня , наступного за звітнім днем г раничного строку сплати пода ткового зобов'язання, визнач еного у податковому повідомл енні згідно з нормами цього З акону.

Пеня нараховується н а суму податкового боргу (вкл ючаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунк у 120 відсотків річних обліков ої ставки Національного бан ку України, діючого на день ви никнення такого податковог о боргу або на день його (його частини) погашення, залежно в ід того, яка з велечин таких ст авок є більшою, за кожний кал ендарний день прострочення у його сплаті.

Так, Мукачівською об'є днаною державною податковою інспекцією Закарпатської об ласті відповідачу нарахован а пеня у розмірі 455, 07 грн.

Окрім того, Мукачівсь кою об'єднаною державною под атковою інспекцією Закарпат ської області, у відповіднос ті до пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 закону Украї ни "Про порядок погашення зоб ов'язань платників податків перед бюджетами та державним и цільовими фондами" відпові дачу направлено податкові ви моги, а саме - № 1/277 від 12 березня 20 09 року на суму 97 730, 76 грн. та № 2/313 від 24 квітня 2009 року на суму 121 636, 36 грн . Однак, такі відповідачем вик онані не були.

Таким чином, за відпов ідачем, у відповідності до об ліково-статистичних карток р ахується заборгованість у за гальній сумі 110 017, 82 грн.

Відповідно до п. 11 ст. 10 Закону України “Про державн у податкову службу в Україні ”, державні податкові інспек ції в районах, містах без рай онного поділу, районах у міст ах, міжрайонні та об'єднані де ржавні податкові інспекції подають до судів позови до п ідприємств, установ, організ ацій та громадян про визнанн я угод недійсними і стягненн я в доход держави і коштів, оде ржаних ними за такими угодам и, а в інших випадках - коштів , одержаних без установлени х законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Пунктом 3 ч.1 ст. 9 цього ж Закону України встановлено, що платники податків і збо рів (обов'язкових платежів) з обов'язані сплачувати належн і суми податків і зборів (об ов'язкових платежів) у встано влені законами терміни.

Відповідно до вимог с т.21 Конституції України та п.2 с т.5, ст.36-1 Закону України “Про пр окуратуру”, на органи прокур атури покладено представниц тво інтересів держави при на явності порушень або загрози порушень економічних та інш их державних інтересів внасл ідок протиправних дій (безді яльності) фізичних або юриди чних осіб, що вчиняються у від носинах між ними або з держав ою.

Однією із форм предст авництва є звернення до суду з позовами або заявами про за хист прав і свобод іншої особ и, невизначеного кола осіб, пр ав юридичних осіб, коли поруш уються інтереси держави, або про визнання незаконними пр авових актів, дій чи рішень ор ганів і посадових осіб.

За наведених обстави н, позовні вимоги підтвердже ні належними та допустимими доказами і підлягають до зад оволення повністю.

Судові витрати по спр аві згідно ч.4 ст.94 Кодексу адмі ністративного судочинства України з відповідача не стя гуються.

Керуючись статтями 160 -163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позовні вимоги Прокурора Мукачівського рай ону в інтересах держави в осо бі Мукачівської об'єднаної д ержавної податкової інспекц ії Закарпатської області - задоволити повністю.

2. Присудити до стяг нення з відповідача - Зак ритого акціонерного товарис тва "Мукачівське мостобудіве льне управління № 6" (89600, вул. П ряшівська, буд. 8, м. Мукачево, За карпатська область, ідентифі каційний код - 03450117, Закарпатсь ка філія КБ "Промінвестбанк" м . Мукачево МФо 312174, р/р 26049309235104, 26040308235104 Л ьвівська обласна філія АКБ "У СБ" м. Львів МФО 325019 р/р 26000305385821 Ужгор одська філія ВАТ "ВТБ Банк" м. У жгород МФО 312787 р/р 26004710100082) на корис ть державного бюджету з аборгованість в сумі 24 693 (дв адцять чотири тисячі шістсот дев'яносто три) грн. 54 (п'ятдеся т чотири) коп.

Виконавчий лист вида ти після набрання, відповідн о до статті 254 Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни, постановою законної сил и в порядку, визначеному част иною 1 статті 258 Кодексу адміні стративного судочинства Укр аїни.

Постанова набирає закон ної сили після закінчення ст року подання заяви про апеля ційне оскарження, якщо таку з аяву не було подано. Якщо заяв у про апеляційне оскарження було подано, але апеляційна с карга не була подана у встано влений строк, постанова наби рає законної сили після закі нчення цього строку. У разі по дання апеляційної скарги пос танова, якщо її не скасовано, н абирає законної сили після з акінчення апеляційного розг ляду справи.

Постанова може бути оскарж ена до Львівського апеляційн ого адміністративного суду ч ерез суд першої інстанції, як ий ухвалив постанову. Заява п ро апеляційне оскарження под ається протягом 10 днів з дня с кладення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інста нції подається протягом 20-ти д нів після подання заяви про а пеляційне оскарження. Апеляц ійна скарга може бути подана без попереднього подання за яви про апеляційне оскарженн я, якщо скарга подається у стр ок, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарж ення.

Суддя Андрійцьо В.Д.

Повний текст поста нови виготовлено та підписан о 01 червня 2010 року

Суддя Андрійцьо В.Д.

Дата ухвалення рішення 26.05.2010
Зареєстровано 19.06.2010
Оприлюднено 20.07.2010

Судовий реєстр по справі 2а-3522/09/0770

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.05.2010 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.09.2009 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-3522/09/0770

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону