ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

27.09.2021м. ДніпроСправа № 904/8030/21

Суддя Загинайко Т.В., розглянувши матеріали

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ"(61037, м. Харків, проспект Московський, б. 199-Б; ідентифікаційний код 37366256)

до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (52210, Дніпропетровська область, м. Жовті води, вул. Горького, б.2; ідентифікаційний код14309787)

про стягнення 997 842 грн. 29 коп.

ВСТАНОВИВ :

Позивач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№7572/21 від 21.09.2021) до відповідача - Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення 997 842 грн. 29 коп., що складає 896 070 грн. 00 коп. - заборгованості за продукцію, поставлену відповідно до умов Договорів від 19.08.2020 №639/13/350В, від 07.09.2020 №676/13/374В та від 22.03.2021 №161/13/25СП про закупівлю товару, 39 231 грн. 75 коп. - пені, 15 268 грн. 42 коп. - 3% річних та 47 272 грн. 12 коп. -інфляційного збільшення (втрат).

Також просить стягнути з відповідача 14 967 грн. 63 коп. - судового збору та 900 грн. 00 коп. - витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).

За своїм процесуальним призначенням інститут об`єднання позовних вимог забезпечує правильність і одностайність розгляду та вирішення окремих позовних вимог, які можуть бути розглянуті як самостійні справи, але об`єднуються однорідністю вимог, тобто вимог, які випливають з одних і тих же правовідносин.

Крім того, об`єднання позовних вимог дає можливість досягти процесуальної економії, ефективніше використати процесуальні засоби для відновлення порушеного права, а також унеможливити винесення різних рішень за однакових обставин.

Положеннями частини 1 статті 173 Господарського процесуального кодексу України визначено, що в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. При цьому зміст наведеної норми свідчить про можливість, а не про обов`язковість об`єднання декількох вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Навіть у випадку, коли позивач правомірно об`єднав вимоги, пов`язані між собою, суд вправі повернути позовну заяву, якщо вважатиме, що сумісний розгляд об`єднаних вимог перешкоджатиме з`ясуванню прав і взаємовідносин сторін та суттєво утруднить вирішення спору.

Під вимогою слід розуміти матеріально - правову вимогу позову, яка складає його предмет позову.

Підставою позову є фактичні обставини, на яких ґрунтується вимога позивача.

Предмет і підстава позову сприяють з`ясуванню наявності і характеру спірних правовідносин між сторонами, застосуванню необхідного способу захисту права, визначенню кола доказів, необхідних для підтвердження наявності конкретного цивільного права і обов`язку.

Отже, об`єднані вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких ґрунтується позов в цілому.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь - які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відтак, допускається можливість об`єднати в одній позовній заяві кілька вимог, якщо обставини, на яких вони ґрунтуються, підтверджуються тими самими доказами.

До того ж, позивач має право об`єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами (зокрема, про стягнення неповернутого кредиту, відсотків за користування кредитом і неустойки; про визнання недійсним акта і про відшкодування заподіяної у зв`язку з його виданням шкоди; про стягнення вартості недостачі товару, одержаного за кількома транспортними документами і оформленої одним актом приймання або коли такий товар сплачено за одним розрахунковим документом; про спонукання до виконання зобов`язань за господарським договором і про застосування заходів майнової відповідальності за його невиконання тощо). Право об`єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, надане також судді. При цьому останній вправі вирішувати питання про об`єднання лише тих заяв (справ), які перебувають в його провадженні. Однорідними можуть вважатися позовні заяви, які, пов`язані з однорідними позовними вимогами і водночас подані одним і тим же позивачем до одного й того самого відповідача (чи відповідачів) або хоча й різними позивачами, але до одного й того ж відповідача. Однорідними ж позовними вимогами є такі, що виникають з одних і тих самих або з аналогічних підстав і водночас пов`язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів.

З поданої позовної заяви вбачається, що в межах даного позову об`єднано позовні вимоги, які ґрунтуються на трьох договорах, а саме:

- Договорі від 19.08.2020 №639/13/350В про закупівлю товару;

- Договорі від 07.09.2020 №676/13/374В про закупівлю товару;

- Договорі від 22.03.2021 №161/13/25СП про закупівлю товару.

Однак, заявлені позовні вимоги не пов`язані між собою ні підставою виникнення, ні поданими доказами, а саме:

- підстави виникнення вимог позивача різні - Договір від 19.08.2020 №639/13/350В про закупівлю товару, Договір від 07.09.2020 №676/13/374В про закупівлю товару та Договір від 22.03.2021 №161/13/25СП про закупівлю товару, тобто в даному випадку існують три самостійні правочини; хоча у позові позивачем і зазначено, щодо об`єднання ідентичних вимог, проте, зазначене не може вплинути на можливість об`єднання вимог;

- обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача на підставі Договору від 19.08.2020 №639/13/350В про закупівлю товару, Договору від 07.09.2020 №676/13/374В про закупівлю товару та Договору від 22.03.2021 №161/13/25СП про закупівлю товару не підтверджуються тими ж самими доказами, що й обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача на підставі кожного з трьох правочинів;

- вимоги за вказаними договорами не є основними або похідними позовними вимогами.

При вирішенні спору підлягають встановленню обставини щодо виконання кожного договору у відповідності до умов, визначених у договорі.

За поданою позивачем позовною заявою фактично підлягають вирішенню три окремих спори між тими ж сторонами. Під час розгляду справи підлягають встановленню обставини щодо виконання відповідачем кожного договору окремо, необхідним є з`ясування чи відповідають дійсності та підтверджуються відповідними доказами вимоги, що виникли по кожному договору, з`ясування обставин щодо належного/неналежного виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за договорами, наявності підстав для стягнення заборгованості за кожним з договорів окремо; судом має бути надана правова оцінка договорам з точки зору правової природи укладених договорів, настання строку виконання зобов`язання, і в свою чергу при вирішенні вимог, що виникли з договорів, суд має надати оцінку договірним відносинам сторін по трьом договорам, визначити строк їх дії, встановити чи є обставини, на які зроблені посилання про наявність порушення відповідачем своїх зобов`язань підставою вважати їх такими, що виникли з договорів тощо.

Оскільки підставами виникнення спірних правовідносин сторін є господарські договори, кожен із яких, незважаючи на однаковий суб`єктний склад та правову природу, породжує різні взаємні права та обов`язки, які хоч і є подібними, але стосуються окремих предметів, врегульованих сторонами окремими договорами, суд вважає, що сумісний розгляд об`єднаних позивачем вимог не лише суперечить приписам статті 173 Господарського процесуального кодексу України, але й значно утруднить та сприятиме затягуванню учасниками судового процесу вирішення спору по суті.

Окрім того, позивач жодним чином не позбавлений права звернутись до суду з вимогами про стягнення заборгованості з окремими позовами, які у встановленому порядку мають бути розглянуті компетентним судом.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку, що позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення 896 070 грн. 00 коп. - заборгованості за продукцію, поставлену відповідно до умов Договорів від 19.08.2020 №639/13/350В, від 07.09.2020 №676/13/374В та від 22.03.2021 №161/13/25СП про закупівлю товару, 39 231 грн. 75 коп. - пені, 15 268 грн. 42 коп. - 3% річних та 47 272 грн. 12 коп. -інфляційного збільшення (втрат) підлягає поверненню заявнику.

При цьому, суд звертає увагу заявника на те, що повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 173, 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд , -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ"(61037, м. Харків, проспект Московський, б.199-Б; ідентифікаційний код 373966256) до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (52210, м. Жовті Води Дніпропетровської області, вул. Горького, б. 2; ідентифікаційний код 14309787) про стягнення 997 842 грн. 29 коп. та додані до неї документи вважати неподаною та повернути товариству з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ".

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 27.09.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені статтями 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата ухвалення рішення 27.09.2021
Зареєстровано 27.09.2021
Оприлюднено 28.09.2021

Судовий реєстр по справі 904/8030/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону