ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2021 року м. Херсон Справа № 923/1099/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. , розглянув за правилами спрощеного позовного провадження, без виклику (повідомлення) сторін, справу за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ДОЛФІ-УКРАЇНА" м.Дніпро ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 37068787

до Відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" м. Херсон ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 36838122

про стягнення 41 330,40 грн. боргу по договору поставки

учасники справи не викликались (не повідомлялись).

До Господарського суду Херсонської області 16.08.2021 надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "ДОЛФІ-УКРАЇНА" про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" заборгованості за договором поставки № 15/ХН від 28.01.2021 в сумі 41 330,40 грн.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.08.2021р. даний позов передано на розгляд судді Пінтеліній Т.Г.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 17.08.2021 постановлено: відкрити провадження у справі; визначити розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) учасників справи; встановлено відповідачу строк для подачі до суду відзиву на позов не пізніше 15 днів з дня отримання даної ухвали.

Відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи, про що свідчить поштове повідомлення про вручення йому 27.08.2021 ухвали суду про відкриття провадження у справі № 923/1099/21.

Крім того, представник ТОВ "ІНФІНІТІ ЕЛІТ" адвокат Сікоза В.О. 14.09.2021 ознайомився з матеріалами справи.

Відповідач не скористався наданим йому правом, відзив на позовну заяву не надав.

Вивчивши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :

28.01.2021 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю ДОЛФІ-КРАЇНА (надалі - Позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФІНІТІ ЕЛІТ (надалі - Відповідач) було укладено договір поставки № 15/ХН (надалі - Договір).

Відповідно до п.1.1. даного Договору, Постачальник зобов`язується поставляти Покупцю непродовольчі товари відповідно до поданого Покупцем замовлення, а Покупець зобов`язується приймати товари та своєчасно оплачувати їх вартість.

Отже, між сторонами виникли правовідносини що регулюються положеннями ч. 1 ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 1 ст. 265 ГК України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

На виконання умов Договору та відповідно до видаткових накладних, Позивач здійснив: поставку Товару Відповідачу на загальну суму 308 171,11 грн. (триста вісім тисяч сто сімдесят одна гривня 11 коп.).

Частина 1 ст. 692 ЦК України передбачає, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно із ч.2 ст. 692 ЦК України, покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

У відповідності до проведених оплат, Відповідач частково розрахувався за поставлений Товар у розмірі 271 972,05 грн.

Таким чином, станом на 02 серпня 2021 року сума заборгованості Відповідача перед Позивачем за Договором складає 36 199,06 грн.

Цей факт не оспорено відповідачем, а тому судом вважається встановленим.

Відповідно до п. 4.3. Договору, Покупець сплачує 100 (сто) % вартості кожної партії товару на протязі 70 (сімдесяти) календарних днів з моменту отримання товару.

Положення ч. 1 ст. 530 ЦК України передбачають: Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У відповідності до п.5.5. Договору, за порушення строку оплати товарів Покупець сплачує Постачальнику проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 30% річних від суми заборгованості відповідно до ст. 625 ЦК України.

Розрахунок основної заборгованості з урахуванням 30% річних.

Відповідно до умов договору, Відповідачу надавалася відстрочка платежу на 70 (сімдесяти) календарних днів за Договором. Після прострочення даного періоду почалося прострочення платежу.

№Реквізити накладної на товар, по якій прострочена оплатаСума не оплаченого товару, грн.Період простроченняКількість днів простро-ченняФормула розрахунку: (Сума боргу х 30% х кіль-ть днів): 365Сума нарах. 30% річних, грн. 1ДУЦ № 63272 від 29.01.2021 177 054.74 (зарахов. частково у розмірі 36 199,06 грн. т.я . 140 855.68 грн. було сплачено) 10.04.2021- 02.08.2021 115з 10/04/2021 до 02/08/2021 36 199,06 х 30 %х 115 : 365 : 100 3 421,55 Відповідно до умов Договору, за несвоєчасну оплату поставленого Товару Покупець на вимогу Постачальника сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Згідно із ч. 3 ст. 549 ЦК України, Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Розрахунок основної заборгованості з урахуванням пені за договором поставки № 15/ХН:

№Реквізити накладної на товар, по якій прострочена оплатаСума не оплаченого товару, грн.Період простроченняКількість днів простро-ченняФормула розрахунку: (подвійна ставка НБУ:365:100*суму боргу) * кільк-ть днівСума нарах. пені, грн. 1ДУЦ № 63272 від 29.01.2021 36 199,06 10.04.2021- 02.08.2021 115 10.04.2021 -15.04.2021: 6.50 (облікова ставка НБУ) 36 199,06 (Сума боргу) х (2 х 6,50 : 365) х 6 днів (прострочення): 100 16.04.2021 - 22.07.2021: 7.50 (облікова ставка НБУ) 36 199,06 (Сума боргу) х (2 х 7,50 : 365) х 98 днів (прострочення): 100 23.07.2021 - 02.08.2021: 8,00 (облікова ставка НБУ) 36 199,06 (Сума боргу) х (2 х 8,00 : 365) х 11 днів (прострочення): 100 1 709,79

Враховуючи ту обставину, що Відповідач не належно виконав умови Договору, то на думку суду позивачем правомірно нараховано йому штрафні санкції.

Отже, у відповідача виникло зобов`язання сплатити суму заборгованості у розмірі 41 330.40 (сорок одна тисяча триста тридцять гривень) 40 коп., з них: 36 199,06 грн.- сума основного боргу, 3 421.55 грн. - 30% річних та 1 709,79 грн. - пеня.

Суд погоджується з твердженнями позивача, що його права порушено, і він має право на захист свого особистого немайнового або майнового права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, яке реалізується шляхом звернення до суду.

Відповідно до приписів ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожний день прострочення виконання.

Згідно частини 1 статті 230 ГК України пеня й штраф є господарськими штрафними санкціями, які учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно зі статтею 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором, або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки (в тому числі штрафу, пені); відшкодування збитків.

При цьому, відповідно до статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється в письмовій формі. Частиною 2 статті 551 ЦК України також визначено, що предметом неустойки є грошова сума, розмір якої встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Тобто, при укладенні договору сторонами в письмовій формі узгоджується розмір та порядок сплати неустойки (штрафу, пені).

Відповідач також не оспорив підстави та суми нарахованих санкцій.

Згідно із ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч.1 ст.74 ГПК України).

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.3 ст.74 ГПК України).

За приписами ст.76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із положеннями ст.ст.78, 79 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

З огляду на викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст.129 ГПК України, у разі задоволенням позовних вимог, суд покладає судові витрати на відповідача.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

Частиною 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Позивачем заявлено в рахунок відшкодування йому судових витрат 2 270,00 грн удового збору, 3 283,50 грн витрат на правничу допомогу та 4000,00 грн в якості відшкодування гонорару успіху.

Як встановлено судом 29.07.2021 між ТОВ "ДОЛФІ-УКРАЇНА" та адвокатом Горець О.А. укладено договір про надання правової допомоги.

Відповідно до Договору про надання правової допомоги оплата послуг здійснюється шляхом сплати 100% вартості послуг протягом 10 календарних днів з моменту набрання судовим рішенням законної сили. (п. 4.1 Договору).

Додатковою угодою № 1 до договору про надання правової допомоги № б/н від 29.07.2021 визначена вартість послуг, так витрати на професійну правничу допомогу складають 1094,50 грн за 1 годину роботи.

Адвокатом Горець О.А. та ТОВ "ДОЛФІ-УКРАЇНА" 02.08.2021 підписано акт прийому-передачі послуг за зазначеним вище договором, відповідно до якого адвокатом витрачено 3 години: 1 година на аналіз матеріалів справи та 2 години на підготовку та подачу позовної заяви до Господарського суду Херсонської області. Загальна вартість послуг склала 3 283,50 грн.

Крім того, п. 4.4. Договору про надання правової допомоги та п.4.2. Додаткової угоди до Договору від 29.07.2021 р. сторонами погоджено, що у разі, якщо буде досягнуто мету представництва (прийнято судове рішення про стягнення заборгованості у повній сумі), Клієнт додатково сплачує Адвокату гонорар у розмірі 4 000 (чотири тисячі) грн.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 12.05.2020 у справі № 904/4507/18 зазначила, що при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (пункт 21 додаткової постанови Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року у справі N 755/9215/15-ц).

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, застосовує аналогічний підхід та вказує, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, якщо вони були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі "East/West Alliance Limited" проти України" від 23 січня 2014 року (East/West Alliance Limited v. Ukraine, заява N 19336/04, § 268)).

У рішенні (щодо справедливої сатисфакції) від 19 жовтня 2000 року у справі "Іатрідіс проти Греції" (Iatridis v. Greece, заява N 31107/96) ЄСПЛ вирішував питання обов`язковості для цього суду угоди, укладеної заявником зі своїм адвокатом стосовно плати за надані послуги, що співставна з "гонораром успіху". ЄСПЛ указав, що йдеться про договір, відповідно до якого клієнт погоджується сплатити адвокату як гонорар відповідний відсоток суми, якщо така буде присуджена клієнту судом. Такі угоди, якщо вони є юридично дійсними, можуть підтверджувати, що у заявника дійсно виник обов`язок заплатити відповідну суму гонорару своєму адвокатові. Однак, угоди такого роду, зважаючи на зобов`язання, що виникли лише між адвокатом і клієнтом, не можуть зобов`язувати суд, який має оцінювати судові та інші витрати не лише через те, що вони дійсно понесені, але й ураховуючи також те, чи були вони розумними (§ 55).

Велика Палата Верховного Суду зауважує, що за наявності угод, які передбачають "гонорар успіху", ЄСПЛ керується саме наведеними вище критеріями при присудженні судових та інших витрат, зокрема, у рішенні від 22 лютого 2005 року у справі "Пакдемірлі проти Туреччини" (Pakdemirli v. Turkey, заява N 35839/97) суд також, незважаючи на укладену між сторонами угоду, яка передбачала "гонорар успіху" у сумі 6 672,9 євро, однак, на думку суду, визначала зобов`язання лише між заявником та його адвокатом, присудив 3 000 євро як компенсацію не лише судових, але й інших витрат (§ 70-72).

З урахуванням наведеного вище не є обов`язковими для суду зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом, зокрема у випадку укладення ними договору, що передбачає сплату адвокату "гонорару успіху", у контексті вирішення питання про розподіл судових витрат. Вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і оцінювати їх необхідність.

В даному випадку справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін, судові дебати не проводяться.

Надані позивачем докази суд вважає достатніми для підтвердження факту понесення позивачем судових витрат на професійну правничу допомогу у справі.

Відповідно до ст.129 ГПК України, суд покладає судові витрати на відповідача.

Керуючись статтями 123, 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю ІНФІНІТІ ЕЛІТ (Код ЄДРПОУ 36838122, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, 5) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ДОЛФІ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ: 37068787, індекс 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, 24-А) суму заборгованості у розмірі 41 330,40 грн (Сорок одна тисяча триста тридцяту гривень 40 копійок), з них: 36 199,06 грн. - сума основного боргу; 3 421.55 гри. - 30% річних, 1 709,79 грн. - пеня; витрати по оплаті судового збору у розмірі 2270,00 (Дві тисячі двісті сімдесят гривень 00 копійок), витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 3 283,50 (Три тисячі двісті вісімдесят три гривень 50 копійок) та 4 000,00 грн (Чотири тисячі гривень 00 копійок) в якості відшкодування гонорару успіху.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, з урахуванням приписів ч.4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст рішення складено та підписано 09.11.2021р.

Суддя Т.Г. Пінтеліна

Дата ухвалення рішення 09.11.2021
Зареєстровано 10.11.2021
Оприлюднено 11.11.2021

Судовий реєстр по справі 923/1099/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.11.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 17.08.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону