СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

справа №2-595-1/010

№2-3425-1/09

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2010 року Святошинсь кий районний суд міста Києва в складі

головуючого-судді Мазур І .В.

при секретарі Пархоме нко Я.О.

з участю представника пози вачки ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м.Києві с праву за позовом ОСОБА_3 д о Товариства з обмеженою від повідальністю "ІНТЕР ХАКО", ОСОБА_4 про порушення прав с поживача, відшкодування мате ріального збитку, пені та мор альної шкоди , -

В С Т А Н О В И В:

Позивачка звернулася до су ду з позовом до Товариства з о бмеженою відповідальністю "І НТЕР ХАКО", ОСОБА_4 про пору шення прав споживача, відшко дування матеріального збитк у, пені та моральної шкоди. В о бгрунтування позовних вимог посилалася на те, що 29.08.2008р. між н ею та ТОВ "Інтер Хако" в особі г енерального директора ОСО БА_5 був укладений договір № 29082008/01. Згідно цього договору ві дповідача повинен був вигото вити та передати у її власніс ть дерев"яні двері в кількост і 8 блоківВідповідно до п.3.1 дог овору відповідач зобов"язани й був приступити до виконанн я умов договору після сплати нею авансового платежу у роз мірі 50% від загальної суми дог овору-52000грн., а саме 26000 грн. В ден ь підписання договору вона п ередала відповідачу гроші го тівкою в розмірі 26000грн.(двадця ть шість тисяч гривень) в якос ті авансового платежу, про що ОСОБА_5 надав їй розписку . Термін виконання договору с тановить 75днів, але і досі від повідач свої зобов"язання не виконав. Відповідач ОСОБА_ 4 порекомендував їй відпові дача ТОВ "Інтер Хако" в особі ОСОБА_5 і саме на вимогу ОС ОБА_4 вона передала йому 24 ли стопада 2008р. грошові кошти в ро змірі 3875грн.(три тисячі вісімс от сімдесят п"ять гривень) для купівлі фурнітури на двері, а ле і досі ніяких документів ї й не передано, двері не вигото влені. У зв"язку з чим просить суд стягнути з ТОВ "Інтер Хако " завдані матеріальні збитки в розмірі 26000грн., а з ОСОБА_4 3875грн. Також просила суд відпо відно стягнути з відповідача ТОВ "Інтер Хако" пеню в розмір і 3% від фактично сплаченої нею суми, а саме 244140грн. (двісті соро к чотири тисячі сорок гривен ь). Також просила відшкодуват и їй завдану моральну шкоду в розмірі 50000грн. з ТОВ "Інтер Хак о" та 10000грн. з ОСОБА_4

Відповідач ТОВ "Інтер Хако " неодноразово належним чино м повідомлявся про день слух ання справи. Суд, керуючись ви могами ст.76-77, 169 ЦПК України вваж ає можливим заслухати справу у відсутність відповідача.

Відповідач ОСОБА_4 про ти позову заперечував, в пода льшому направив до суду пред ставника , який суду пояснив, щ о ОСОБА_4 не заперечує тог о факту, що він брав під розпис ку гроші у позивачки в розмір і 3875грн.(три тисячі вісімсот сі мдесят п"ять гривень) для купі влі фурнітури на двері, яку ві н відповідно придбав, про що є товарний чек від 24.11.2008р. Фурніт уру він передав ТОВ "Інтер Хак о" директору ОСОБА_5

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази по справі, встановив н аступне.

29.08.2008р. між відповідачем ТОВ "Інтер Хако" в особі генеральн ого директора ОСОБА_5 та п озивачкою ОСОБА_3 було укл адено договір №29082008/01 купівлі-пр одажу./а.с.8-10/

Згідно п.1 Договору постич альник зобов"язався виготови ти і передати у власність (пов не господарське володіння) п окупцю двері дерев"яні в кіль кості 8 блоків (восьми блоків).

Згідно п.3 п.п.3.1 постачальни к приступає до виготовлення товару при умові сплати поку пцем авансового платежу у ро змірі 50% (26000грн.) та при наявност і всіх комплектуючих.

Згідно п.3.2 термін виготовл ення товару 75(сімдесят п"ять д нів) з моменту виконання Поку пцем п.3.1 даного Договору.

Згідно розписки від 29.08.2009р. г р.ОСОБА_5 взяв у позивачки ОСОБА_7 у якості завдатку 26000грн.(двадцять шість тисяч гр ивень).

В судовому засіданні вста новлено, що відповідач ТОВ "Ін тер Хако" і досі не виконав умо ви договору.

Даний факт підтвердив в су довому засіданні свідок ОС ОБА_8, який підтвердив той фа кт, що позивачка в його присут ності передала відповідачам 26000грн. для виконання заказу по виготовленню дверей. Двері і на даний час не встановлені.

Допитаний в судовому засі данні свідок ОСОБА_9 суду показав, що він батько позива чки. Заказ по виготовленню дв ерей і досі не виконаний.

Відповідно до ст.655 ЦК Украї ни за договором купівлі-прод ажу одна сторона (продавець) п ередавє або зобов"язується п ередати майно (товар) у власні сть другій стороні (покупцев і), а покупець приймає або зобо в"язується прийняти майно (то вар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.1 ст.656 ЦК Укр аїни предметом договору купі влі-продажу може бути товар, я кий є у продавця на момент укл адення договору або буде ств орений (придбаний, набутий) пр одавцем у майбутньому.

Умови договору відповіда чем були порушені.

У зв"язку з чим вимоги пози вачки до відповідача про стя гнення внесеної неї суми в ро змірі 26000грн. підлягає задовол енню.

Позовні вимоги позивачки щодо виплати їй 3% пені за прос трочення виконання зобов"яза ння підлягають частковому за доволенню за наступних підст ав.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК Укр аїни боржник вважається таки м, що прострочив, якщо він не п риступив до виконання зобов" язання або не виконав його у с трок, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст.624 ЦК Укр аїни якщо за порушення зобов "язання встановлено неустойк у, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Суд не приймає до уваги по силання позивчаки на те, що ТО В "ІІнтер Хако" зобов"язано їй відшкодувати 3% неустойки за к ожень день прострочення зобо в"язання, оскільки відповідн о до п5.2 Договору укладеному м іж сторонами по справі 29.09.2008р. п ередбачено виплату пені з ро зрахунку 0,1% пені за кожен кале ндарний день прострочення.

Тобто сума пені становить 8138грн. ( з розрахунку 26000грн.х0,1:100%х 313дні=8138грн.), яку суд стягує з ві дповідача на користь позивач ки.

Судом також встановлено, щ о 24.11.2008р. відповідач ОСОБА_4 н адав розписку позивачці про отримання ним грошей в розмі рі 3875грн. для придбання фурніт ури. /а.с.13/

Суд не приймає до уваги по силання представника відпов ідача ОСОБА_4 на товарний чек як на підтвердження вико нання своїх зобов"язань відп овідача перед позивачкою, ос кільки будь-яких доказів на п ідтвердження того, що дана фу рнітура була ним придбана са ме для виготовлення дверей п озивачки і що він передав фур нітуру генеральному директо ру ТОВ "Інтер Хако" ОСОБА_5 с уду не надано.

Враховуючи вищевикладен е суд вважає за необхідне стя гнути з відповідача ОСОБА_4 на користь позивачки 3875грн. (три тисячі вісімсот сімдеся т п"ять грн.)

В частині задоволенні поз овних вимог позивачки щодо в ідшкодування їй завданої мор альної шкоди суд вважає за не обхідне відмовити. Саме по со бі невиконання умов договору не може бути підставою для ві дшкодування моральної шкоди , якщо тільки дане невиконанн я потягло за собою загрозу жи ттю або здоров"ю позивачки. По зивачка не надала суду відпо відних доказів.

Керуючись вимогами ст.88 ЦП К України, суд також з урахува нням частково задоволених по зовних вимог позивачки вважа є за необхідне стягнути з ТОВ "Інтер Хако" на користь позива чки судові витрати по справі за оплату інформаційно-техн ічного забезпечення) в розмі рі 15 грн.(п"ятнадцять гривень), т а на користь держави судовий збір в розмірі 341грн.38коп. Стяг нути з ОСОБА_4 на користь п озивачки за оплату інформаці йно-технічного забезпечення ) в розмірі 15 грн.(п"ятнадцять гр ивень) та на користь держави с удовий збівр в розмірі 51грн.

Керуючись вимогами ч.1 ст.612 , ст.ст.624,655, ч.1 ст.656 ЦК України, с т.ст.3, 86-88, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 224-227, 292, 294 ЦПК Укра їни, суд-

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частк ово.

Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю "ІН ТЕР ХАКО" (ід.код 34113187) на користь ОСОБА_3 матеріальний збит ок в розмірі 26000грн. (двадцять ш ість тисяч гривень), пеню в роз мірі 8138грн. (вісім тисяч сто три дцять вісім гривень), а також с удові витрати по справі за оп лату інформаційно-технічног о забезпечення) в розмірі 15 гр н.(п"ятнадцять гривень), а всьо го 34153грн. (тридцять чотири тися чі сто п"ятдесят три гривні).

Стягнути з ОСОБА_4 на ко ристь ОСОБА_3 3875грн.(три тис ячі вісімсот сімдесят п"ять г ривень), а також судові витрат и по справі за оплату інформа ційно-технічного забезпечен ня) в розмірі 15 грн.(п"ятнадцять гривень), а всього 3890грн. (три ти сячі вісімсот дев"яносто гри вень).

Стягнути з Товариства з о бмеженою відповідальністю "І НТЕР ХАКО" (ід.код 34113187) на корист ь держави судовий збір в розм ірі 341грн.38коп. (триста сорок од на гривня тридцять вісім коп ійок) та з ОСОБА_4 на корист ь держави судовий збір в розм ірі 51грн.(п"ятдесят одна гривн я).

В частині позовних вимог щ одо стягнення моральної шкод и відмовити.

Рішення може бути оскарже не до Апеляційного суду м. Киє ва шляхом подачі до районног о суду заяви про його оскарже ння протягом 10 днів з дня прог олошення рішення суду та апе ляційної скарги протягом 20 дн ів після подання заяви про ап еляційне оскарження.

Суддя

Дата ухвалення рішення 22.06.2010
Зареєстровано 16.07.2010
Оприлюднено 03.09.2010

Судовий реєстр по справі 2-595-1/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.06.2010 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 07.06.2010 Печерський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-595-1/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону