ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2010 року < ЧАС > м. Полтава Справа № 2а-3026/10/1670

Полтавський окружний ад міністративний суд у складі:

головуючого судді - Супр уна Є.Б.,

при секретарі - Дубовик О .І.,

за участю:

представника позивача - Р инденко Т.Г.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні справу за адміністративним позовом Кр еменчуцької об'єднаної держа вної податкової інспекції в Полтавській області до Това риства з обмеженою відповіда льністю «Інженерно-будівель ний центр «Альфа», третя особ а - Виконавчий комітет Крем енчуцької міської ради про п рипинення юридичної особи, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2010 року Кремен чуцька об'єднана державна по даткова інспекція в Полтавсь кій області звернулася до По лтавського окружного адміні стративного суду з адміністр ативним позовом до Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Інженерно-будівельний це нтр «Альфа» про припинення ю ридичної особи, посилаючись на те, що відповідач не звітує про отримані дходи з жовтня 2008 року, тобто більше року, що в ідповідно до пункту 4 частини 2 статті 38 Закону України від 15 .05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстр ацію юридичних осіб та фізич них осіб - підприємців»є підс тавою для звернення податков ого органу до суду з приводу п рипинення юридичної особи.

Представник позивача в с удовому засіданні підтримав позовні вимоги, просив такі з адовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з' явив ся, засновник підприємства ОСОБА_2 надала заяву, у якій позов визнає, просить справу розглядати без її участі.

Представник третьої особи в судове засідання не з' яви вся, надав клопотання про роз гляд справи за його відсутно сті.

З огляду на викладене, суд в важає за можливе провести ро згляд справи за даною явкою с торін.

Дослідивши наявні матеріа ли справи та надані сторонам и докази в їх сукупності, суд в становив такі обставини.

Товариство з обмеженою від повідальністю «Інженерно-бу дівельний центр «Альфа»заре єстроване як юридична особа Виконавчим комітетом Кремен чуцької міської ради Полтавс ької області 10.07.2006 р. (ідентифік аційний код 34451081) та перебуває н а обліку як платник податків у Кременчуцькій ОДПІ з 11.07.2006 р. (а .с. 16).

Відповідно до пункту 2 части ни 1 статті 9 Закону України 25.06.19 91 р. №1251-XII «Про систему оподатку вання»платники податків і зб орів (обов' язкових платежів ) зобов' язані подавати до де ржавних податкових органів т а інших державних органів ві дповідно до законів декларац ії, бухгалтерську звітність та інші документи і відомост і, пов' язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (об ов'язкових платежів).

Проте, як встановлено судом , відповідач не звітує до Крем енчуцької ОДПІ з листопада 2008 року, що підтверджується дов ідкою позивача про стан звіт ності до Кременчуцької ОДПІ Полтавської області (а.с. 8), а та кож копією останньої деклара ції з податку на прибуток під приємств (а.с. 11).

Таким чином, доведеним є той факт, що відповідач не звітув ався до податкового органу б ільше року.

З матеріалів справи вбачає ться, що Товариство з обмежен ою відповідальністю «Інжене рно-будівельний центр «Альфа »заборгованості перед бюдже том не має (а.с. 12 ).

Відповідно до пункту 17 стат ті 11 Закону України від 04.12.1990 р. № 509-XII «Про державну податкову с лужбу»органи державної пода ткової служби у випадках, в ме жах компетенції та у порядку , встановлених законами Укра їни, мають право звертатися у передбачених законом випадк ах до судових органів із заяв ою (позовною заявою) про скасу вання державної реєстрації с уб'єкта підприємницької діял ьності.

Згідно з пунктом 4 частини 2 с татті 38 Закону України від 15.05.200 3 р. №755-IV «Про державну реєстрац ію юридичних осіб та фізични х осіб - підприємців»підстав ами для постановлення судово го рішення щодо припинення ю ридичної особи, що не пов'язан о з банкрутством юридичної о соби, зокрема є неподання про тягом року органам державної податкової служби податкови х декларацій, документів фін ансової звітності відповідн о до закону.

З огляду на викладене, суд п риходить до висновку про обґ рунтованість вимог позивача щодо припинення юридичної о соби Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерн о-будівельний центр «Альфа».

З урахуванням наведеног о та керуючись статтею 9 Закон у України «Про систему опода ткування», статтею 38 Закону Ук раїни «Про державну реєстрац ію юридичних осіб та фізични х осіб - підприємців», статтею 11 Закону України «Про державн у податкову службу в Україні », статтями 9, 71, 160-163 Кодексу адмі ністративного судочинства У країни, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний поз ов Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспек ції в Полтавській області до Товариства з обмеженою відп овідальністю «Інженерно-буд івельний центр «Альфа», трет я особа - Виконавчий коміте т Кременчуцької міської ради , про припинення юридичної ос оби - задовольнити.

Припинити юридичну особу Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Інженерно-будів ельний центр «Альфа» (вул. Ярм аркова, 5, м. Кременчук, Полтавс ька область, ідентифікаційни й номер 34451081).

Після набрання постановою законної сили, її копію напра вити Державному реєстратору Виконавчого комітету Креме нчуцької міської ради для вн есення до Єдиного державного реєстру запису юридичних ос іб та фізичних осіб-підприєм ців про судове рішення щодо п рипинення юридичної особи То вариства з обмеженою відпові дальністю «Інженерно - буді вельний центр «Альфа».

Постанова відповідн о до статті 254 Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни набирає законної сили пі сля закінчення строку поданн я заяви про апеляційне оскар ження, встановленого цим Код ексом, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяв у про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не бул а подана у строк, встановлени й Кодексом адміністративног о судочинства України, поста нова набирає законної сили п ісля закінчення цього строку . У разі подання апеляційної с карги судове рішення, якщо йо го не скасовано, набирає зако нної сили після закінчення а пеляційного розгляду справи .

Постанова може бути оскар жена до Харківського апеляці йного адміністративного суд у через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повно му обсязі відповідно до стат ті 160 цього Кодексу - з дня ск ладення в повному обсязі. Як що постанову було проголоше но у відсутності особи, яка бе ре участь у справі, то строк подання заяви про апеляці йне оскарження обчислюєтьс я з дня отримання нею копії постанови. Апеляційна скарг а може бути подана у 20-денний с трок після подачі заяви про а пеляційне оскарження в поряд ку, визначеному статтею 186 Код ексу адміністративного суд очинства України.

Повний текст постанови виг отовлено 29 липня 2010 року.

Суддя Є.Б. Супрун

Дата ухвалення рішення 28.07.2010
Зареєстровано 31.07.2010
Оприлюднено 01.02.2011

Судовий реєстр по справі 2а-3026/10/1670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.07.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.06.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.06.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону