Рішення
від 22.02.2023 по справі 920/1069/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.02.2023м. СумиСправа № 920/1069/22

Господарський суд Сумської області у складі судді Вдовенко Д.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників за наявними матеріалами справу № 920/1069/22

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Нова Формула (вул. Садова, буд. 70-а-110, м. Київ, 03169)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Новодмитрівське (вул. Перемоги, буд. 49, смт. Краснопілля, Краснопільський район, Сумська область, 42400)

про стягнення 52184 грн 49 коп.

УСТАНОВИВ:

Позивач подав позовну заяву, в якій просить суд стягнути з відповідача 52184 грн 49 коп., в тому числі 33956 грн 00 коп. заборгованості за поставлений товар, 1378 грн 49 коп. пені, 16850 грн 00 коп. штрафу відповідно до договору поставки товару від 30.09.2021 № 1595а-09/21, укладеного між сторонами.

Ухвалою від 23.12.2022 Господарський суд Сумської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 920/1069/22; визначив, що справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву; надав позивачу семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив; надав відповідачу семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення.

Згідно зі ст. 252 ГПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

За приписами ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Ухвала суду про відкриття провадження у справі від 23.12.2022 була надіслана відповідачу за адресою місцезнаходження та отримана останнім 30.12.2022, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

Станом на 23.02.2023 відповідач відзиву на позовну заяву, будь-яких клопотань чи заяв не подав.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до наступних висновків.

30.09.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю Нова Формула та Товариством з обмеженою відповідальністю Новодмитрівське укладений договір № 1595а-09/21 відповідно до умов якого позивач зобов`язується поставити і передати у власність відповідача товар, а відповідач зобов`язується прийняти товар та своєчасно здійснити оплату його вартості на умовах договору (п. 1.1. договору).

Згідно з п. 1.2. договору предметом постачання є автомобільні запасні частини, мастила, інші комплектуючі для транспортних засобів, що надалі іменується - товар, найменування, асортимент та кількість якого зазначаються в заявці покупця, яка узгоджується між сторонами за допомогою факсимільного зв`язку або електронної пошти.

Підтвердженням факту узгодження сторонами асортименту, кількості і ціни товару є прийняття покупцем товару по видатковій накладній постачальника, яка після підписання її обома сторонами має юридичну силу Специфікації і є невід`ємною частиною договору (п. 1.3. договору).

Згідно з п. 2.1. договору найменування, асортимент, марка товару, одиниця виміру, кількість та ціна за одиницю товару, вказуються у видаткових накладних, які с невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 3.1., 3.2. договору ціни на товар у постачальника встановлюються у гривні і фіксуються в рахунку-фактурі на дату виставлення рахунку-фактури на кожну окрему партію товару. Ціна тари (упаковки) включена в ціну товару. Загальна сума договору визначається загальною вартістю товару, що постачається на умовах договору згідно всіх видаткових накладних, підписаних з обох сторін.

Оплата товару покупцем проводиться в національній валюті України, на умовах відстрочки платежу 21 (двадцять один) календарний день з моменту поставки товару на підставі видаткових накладних шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок (п. 3.3. договору).

Відповідно до п. 4.3. договору моментом поставки товару вважається момент підписання уповноваженим представником покупця видаткової накладної на товар.

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін. Договір є безстроковим і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (п. 9.1. договору).

Відповідно до видаткових накладних № 11180174 від 18.11.2021, № 11260041 від 26.11.2021, № 12090029 від 09.12.2021 № 9210049 від 21.09.2022, № 10030161 від 03.10.2022 позивач поставив відповідачу товар за договором на загальну суму 43366 грн 00 коп.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач порушив взяті на себе зобов`язання та всупереч умовам укладеного між сторонами договору не оплатив поставлений товар у повному обсязі, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість перед позивачем в сумі 33956 грн 00 коп.

Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від зобов`язання не допускається; договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Суд встановив, що факт поставки позивачем відповідачу товару за договором на загальну суму 43366 грн 00 коп. підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема видатковими накладними № 11180174 від 18.11.2021, № 11260041 від 26.11.2021, № 12090029 від 09.12.2021 № 9210049 від 21.09.2022, № 10030161 від 03.10.2022, що підписані сторонами, підписи скріплені печатками.

Відповідно до акту звірки станом на 11.11.2022, що підписаний сторонами, заборгованість відповідача перед позивачем, з урахуванням часткових оплат, складає 33956 грн 00 коп.

Відповідач не розрахувався в повному обсязі за отриманий товар, чим порушив права та охоронювані законом інтереси позивача; заборгованість становить 33956 грн 00 коп. (за товар, поставлений згідно з видатковими накладними № 12090029 від 09.12.2021, № 9210049 від 21.09.2022, № 10030161 від 03.10.2022). Доказів сплати боргу чи обґрунтованих заперечень проти позову відповідач не подав.

Враховуючи встановлений судом факт неналежного виконання відповідачем зобов`язань щодо повної оплати отриманого товару, суд вважає правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 33956 грн 00 коп. заборгованості за поставлений товар.

Відповідно до ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов`язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.

За змістом статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Відповідно до 7.2. договору за прострочення оплати товару, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику суму боргу з урахуванням пені, нарахованої на суму заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення платежу, за кожен день прострочення від суми заборгованості, без обмеження строків її нарахування, а також штраф: у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми поставленого, але неоплаченого товару, у випадку прострочення оплати коштів за поставлений товар більше ніж на 10 днів; у розмірі 40 (сорока) відсотків від суми поставленого, але неоплаченого товару, у випадку прострочення оплати коштів за поставлений товар більше ніж на 20 днів; у розмірі 50 (п`ятдесят) від суми поставленого, але неоплаченого товару, у випадку прострочення оплати коштів за поставлений товар більше ніж на 30 днів. В такому випадку покупець також зобов`язаний відшкодувати всі збитки постачальника, понесені останнім внаслідок невиконання або несвоєчасного виконання покупцем своїх грошових зобов`язань перед постачальником.

За несвоєчасну оплату поставленого товару позивач нарахував відповідачу пеню в сумі 1378 грн 49 коп., в тому числі: в сумі 631 грн 86 коп. за період з 11.10.2022 до 12.12.2022, виходячи з суми заборгованості за товар за видатковою накладною № 9210049 від 21.09.2022, з урахуванням часткової оплати в сумі 5000 грн. станом на 25.10.2022; в сумі 746 грн 63 коп. за період з 24.10.2022 до 12.12.2022, виходячи з суми заборгованості за товар за видатковою накладною № 10030161 від 03.10.2022. Також позивач нарахував відповідачу штраф в сумі 16850 грн 00 коп. в розмірі 50% від суми поставленого, але неоплаченого товару за видатковими накладними № 9210049 від 21.09.2022, № 10030161 від 03.10.2022.

Перевіривши обставини, пов`язані з правильністю здійснення розрахунку пені, суд встановив, що позивач невірно у розрахунку визначив дату початку періоду прострочення виконання грошового зобов`язання. З урахуванням умов договору щодо строків оплати, товар поставлений за видатковою накладною № 9210049 від 21.09.2022 мав бути оплачений відповідачем у строк до 12.10.2022 включно, відповідно прострочення оплати почалось з 13.10.2022; товар поставлений за видатковою накладною № 10030161 від 03.10.2022 мав бути оплачений відповідачем у строк до 24.10.2022 включно, відповідно прострочення оплати почалось з 25.10.2022. Водночас вказані обставини не призвели до нарахування та заявлення позивачем до стягнення пені в більшому розмірі.

Враховуючи встановлений судом факт неналежного виконання відповідачем зобов`язань щодо своєчасної оплати товару, суд вважає правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 1378 грн 49 коп. пені, 16850 грн 00 коп. штрафу.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Новодмитрівське (вул. Перемоги, буд. 49, смт. Краснопілля, Краснопільський район, Сумська область, 42400, код ЄДРПОУ 23631803) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Нова Формула (вул. Садова, буд. 70-а-110, м. Київ, 03169, код ЄДРПОУ 37582601) 33956 грн 00 коп. заборгованості за поставлений товар, 1378 грн 49 коп. пені, 16850 грн 00 коп. штрафу, 2481 грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Відповідно до ст. ст. 241, 256, 257 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складене та підписане суддею 28.02.2023.

СуддяД. В. Вдовенко

Дата ухвалення рішення22.02.2023
Оприлюднено01.03.2023

Судовий реєстр по справі —920/1069/22

Ухвала від 03.05.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Шапран В.В.

Ухвала від 04.04.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Шапран В.В.

Рішення від 28.02.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Вдовенко Дар'я Володимирівна

Ухвала від 23.12.2022

Господарське

Господарський суд Сумської області

Вдовенко Дар'я Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні