ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АД МІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2010 року 14:12 Справа № 2а-3167/10/08 70

Запорізький окружний адміністративний суд у скла ді:

головуючого судді - Садовог о І.В.,

при секретарі судового зас ідання - Марченко І.В.

за участю:

представника позивача: У рсуленко О.В.

відповідач: не з' явився

розглянувши у відкритому с удовому засіданні адміністр ативну справу

за позовною заявою: Державн ої податкової інспекції у За порізькому районі Запорізьк ої області

до: Обслуговуючого коопера тиву «Сосновий бір»

про: стягнення 3 570 грн.

07.06.2010 Державна податкова інс пекція у Запорізькому районі Запорізької області звернул ася до Запорізького окружног о адміністративного суду із позовною заявою до Обслугову ючого кооперативу «Сосновий бір» про стягнення заборгов аності з комунального податк у у розмірі 3 570 грн.

Ухвалою суду від 08.06.2010 відкри то провадження в адміністрат ивній справі №2а-3167/10/0870, закінчен о підготовче провадження та призначений судовий розгляд на 21.06.2010.

Ухвалою суду від 21.06.2010 провад ження у справі зупинено за кл опотанням позивача до 25.08.2010 дл я надання додаткових доказів .

25.08.2010 провадження у справі по новлено зі стадії судового р озгляду.

Розгляд справи здійснював ся за допомогою технічних за собів, а саме: програмно-апара тного комплексу «Камертон».

У судовому засіданні 25.08.2010 на підставі ст.160 КАС України суд ом проголошено вступну та ре золютивну частину постанови .

Позивач підтримав вимоги п озовної заяви. Просить стягн ути з відповідача 3 570 грн. подат кової заборгованості з комун ального податку. Позовні вим оги обґрунтовує п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3 За кону України «Про порядок по гашення зобов'язань платникі в податків перед бюджетами т а державними цільовими фонда ми» від 21.12.2000 №2181-ІІІ, Законом Укр аїни «Про державну податкову службу в Україні» №509-ХІІ від 04 .12.1990 (із змінами та доповненням и). Просить позов задовольнит и.

Відповідач у судове засіда ння не з' явився, письмові за перечення на позов не направ ив, про причини неявки суду не повідомив. На адресу суду пов ернулись матеріали позовної заяви, ухвала про відкриття провадження у справі та пові стки про виклик, які були напр авлені на його юридичну адре су: 70411, с.Володимирівське, Запо різький район, Запорізька об ласть, вул.Княгині Ольги, буд.1 0 з відміткою поштового відді лення зв' язку: «за зазначен ою адресою не проживає».

Суд, розглянувши матеріали і з' ясувавши обставини адм іністративної справи, заслух авши пояснення позивача, дос лідивши інші наявні у справі докази у їх сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

Обслуговуючий кооператив «Сосновий бір» (код ЄДРПОУ 3431771 4), зареєстровано як юридична о соба за адресою: с.Володимирі вське, вул.Княгині Ольги, буд.1 0, Запорізький район, Запорізь ка область, про що свідчить св ідоцтво про державну реєстра цію серії А01 №026523 від 11.04.2006.

Відповідно до Статуту ОК «С основий бір» від 2007 року підпр иємство було зареєстроване з а адресою: м.Запоріжжя вул. З венигородська, буд.2, кв.63. 05.08.2009 до Статуту відповідача було внесено зміни, а саме: змінено юридичну адресу підприємств а - с.Володамирівське, вул.Княг ині Ольги, буд.10, Запорізький р айон, Запорізька область, у зв 'язку із чим, з 01.01.2010 перейшло на о блік як платник податків з ДП І у Ленінському районі м.Запо ріжжя до ДПІ у Запорізькому р айоні Запорізької області.

Відповідно до довідки про в зяття на облік платника пода тків виданої ДПІ у Запорізьк ому районі Запорізької облас ті від 28.04.2010 №50 відповідача взят о на облік в органах державно ї податкової служби 12.11.2007 за №189 2.

Отже, відповідач є платнико м податків і зборів передбач ених Законом України «Про си стему оподаткування» від 25.06.199 1 №1251-ХІІ.

ДПІ у Запорізькому районі З апорізької області 03.12.2009 прове дено перевірку відповідача з питання своєчасності поданн я податкової звітності по ко мунальному податку, за резул ьтатами якої складено акт пе ревірки №3415 від 03.12.2009.

Перевіркою встановлені по рушення вимог ст.15 Декрету Каб інету Міністрів «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 №56-93 (із змінами та доповненнями), п.2.6, п.3.1 рішення Запорізької місь кої ради від 30.11.2005 №6 «Про затвер дження Положення про комунал ьний податок», п/п «а» п.п.4.1.4 ст.4 Закону України «Про порядок погашення зобов' язань плат ників податку перед бюджетам и та державними цільовими фо ндами» від 21.12.2000 №2181-ІІІ.

На підставі матеріалів пер евірки ДПІ у Запорізькому ра йоні Запорізької області вин есено податкове повідомленн я - рішення №0043781501/0 від 11.12.2009 на су му 3 570 грн., яке отримане відпов ідачем 21.12.2009, про що свідчить йо го підпис на корінці податко вого повідомлення - рішення .

Доказів оскарження рішенн я в судовому або апеляційном у порядку відповідачем не на дано.

Згідно особової картки пла тника податку, яка ведеться Д ПІ у Запорізькому районі Зап орізької області у відповіда ча існує податкова заборгова ність по комунальному податк у у розмірі 3 570 грн.

Матеріалами справи також в становлено, що позивачем вжи валися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавств ом порядку, а саме згідно ст.6 З акону України №2181-ІІІ від 21.12.2000 « Про порядок погашення зобов' язань платників податків пер ед бюджетами та державними ц ільовими фондами», відповіда чу була направлена перша под аткова вимога №1/12 від 18.01.2010, яка б ула отримана відповідачем 10.02 .2010, про що свідчить підпис на к орінці податкової вимоги.

Також 19.05.2010 було сформовано т а направлена відповідачу дру га податкова вимога №2/51. яка бу ла повернута з відміткою пош тового відділення зв' язку: «за вказаною адресою не знах одиться», про що податковою с кладено акт №13 від 26.03.2010. У день с кладання акту податкова вимо га розміщена на дошці податк ових оголошень.

Доказів оскарження першої та другої податкових вимог в судовому або апеляційному п орядку відповідачем не надан о.

Крім того, начальником ДПІ у Запорізькому районі Запоріз ької області на підставі п.п.10 .1.1 п.10.1 ст.10 №2181-ІІІ від 21.12.2000 «Про пор ядок погашення зобов' язань платників податків перед бю джетами та державними цільов ими фондами» прийнято рішенн я №16/4156/10/24 від 26.04.2010 про стягнення к оштів та продаж інших активі в платника податків в рахуно к погашення його податкового боргу.

Оцінивши представлені док ази, вважаю що позовні вимоги підлягають задоволенню, вих одячи з наступного:

Відповідно до Закону Украї ни «Про державну податкову с лужбу в Україні» від 04.12.1990 №509-ХІІ податкові органи здійснюють контроль за своєчасністю, до стовірністю, повнотою нараху вання та сплати податків та з борів (обов'язкових платежів ), контролю за валютними опера ціями, контролю за додержанн ям порядку проведення готівк ових розрахунків за товари (послуги) у встановленому зак оном порядку, а також контрол ю за наявністю свідоцтв про д ержавну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльно сті, що підлягають ліцензува нню відповідно до закону, то ргових патентів.

Податкове зобов' язання т а податковий борг згідно п.п.1. 2, 1.3 ст.1 Закону України «Про пор ядок погашення зобов' язань платників податків перед бю джетами та державними цільов ими фондами» від 21.12.2000 №2181-ІІІ є з обов' язання платника подат ків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів в ідповідну суму коштів самост ійно узгоджене платником под атків або узгоджене в адміні стративному чи судовому поря дку, але не сплачене у встанов лений строк, або у порядку та у строки, визначені цим Законо м або іншими законами Україн и.

Згідно п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону Ук раїни «Про порядок погашення зобов' язань платників пода тків перед бюджетами та держ авними цільовими фондами» ві д 21.12.2000 №2181-ІІІ податкове зобов' язання платника податків, на раховане контролюючим орган ом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважає ться узгодженим у день отрим ання платником податків пода ткового повідомлення, за вин ятком випадків, визначених п ідпунктом 5.2.2 цього пункту.

У разі коли платник податкі в вважає, що контролюючий орг ан невірно визначив суму под аткового зобов' язання або п рийняв інше рішення, що супер ечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, вст ановленої законом, такий пла тник податків має право звер нутися до контролюючого орга ну із скаргою про перегляд ць ого рішення, яка подається у п исьмовій формі та може супро воджуватися документами, роз рахунками та доказами, які пл атник податків вважає за пот рібне надати. Скарга повинна бути подана контролюючому о ргану протягом десяти календ арних днів, наступних за днем отримання платником податкі в податкового повідомлення а бо іншого рішення контролююч ого органу, що оскаржується.

Згідно п.5.4 Закону України «П ро порядок погашення зобов' язань платників податків пер ед бюджетами та державними ц ільовими фондами» узгоджена сума податкового зобов'язан ня, не сплачена платником под атків у строки, визначені ціє ю статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Відповідно до п.п.6.2.4 п.6.2 ст.6 За кону України «Про порядок по гашення зобов' язань платни ків податків перед бюджетами та державними цільовими фон дами» від 21.12.2000 №2181-ІІІ у разі кол и податковий орган або пошта не може вручити платнику под атків податкове повідомленн я або податкові вимоги у зв'яз ку з незнаходженням посадов их осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення або податкову вимогу, незнаходже нням фактичного місця розташ ування (місцезнаходження) пл атника податків, податковий орган розміщує податкове пов ідомлення або податкові вимо ги на дошці податкових оголо шень, встановленій на вільно му для огляду місці біля вход у до приміщення податкового органу. При цьому день розміщ ення такої податкової вимог и вважається днем її врученн я.

Стаття 41 Конституції Україн и встановлює застереження, щ о ніхто не може бути протипра вно позбавлений права власно сті. Право приватної власнос ті є непорушним. Примусове ві дчуження об' єктів права при ватної власності може бути з астосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідн ості, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за у мови попереднього і повного відшкодування їх вартості. К онфіскація майна може бути з астосована виключно за рішен ням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених закон ом.

Згідно п.п.3.1.1 п.3.1.ст.3 Закону Ук раїни «Про порядок погашення зобов' язань платників пода тків перед бюджетами та держ авними цільовими фондами» ак тиви платника податків можут ь бути примусово стягнені в р ахунок погашення його податк ового боргу виключно за ріше нням суду. В інших випадках пл атники податків самостійно в изначають черговість та форм и задоволення претензій кред иторів за рахунок активів, ві льних від заставних зобов' я зань забезпечення боргу. У ра зі, якщо такого платника пода тків визнано банкрутом, черг овість задоволення претензі й кредиторів визначається за конодавством про банкрутств о.

Отже, суд приходить до висно вку, що позовні вимоги підляг ають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 94, 158, 160, 161, 162, 163, 167 К одексу адміністративного су дочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Де ржавної податкової інспекці ї у Запорізькому районі Запо різької області до Обслугову ючого кооперативу «Сосновий бір» про стягнення 3 570 грн. под аткової заборгованості задо вольнити.

Стягнути з Обслуговуючого кооперативу «Сосновий бір» (70411, с.Володимирівське, Запоріз ький район, Запорізька облас ть, вул.Княгині Ольги, буд.10, код ЄДРПОУ 35552947) на користь Місцево го бюджету Володимирівської сільської ради Запорізького району Запорізької області (р/р 33217828700129, код платежу 16010200, отрим увач: Місцевий бюджет Володи мирівської сільської ради За порізького району Запорізьк ої області, код ЄДРПОУ 34677014, МФО 813015, банк отримувача: ГУДКУ у За порізькій області) податкову заборгованість з комунально го податку у розмірі 3 570 (три ти сячі п' ятсот сімдесят) грн.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и, якщо вона не була подана у в становлені строки. У разі под ання апеляційної скарги судо ве рішення, якщо його не скас овано, набирає законної сили після повернення апеляційн ої скарги, відмови у відкритт і апеляційного провадження а бо набрання законної сили рі шенням за наслідками апеляці йного провадження.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Дніпропетровського апеляц ійного адміністративного су ду через Запорізький окружни й адміністративний суд шляхо м подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі скла дення постанови у повному об сязі відповідно до статті 160 К АС України, або прийняття пос танови у письмовому провадже нні - з дня отримання копії пос танови, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повно важень у випадках та порядку , передбачених частиною четв ертою статті 167 КАС України, бу ло повідомлено про можливіс ть отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, т о десятиденний строк на апел яційне оскарження постанов и суду обчислюється з наступ ного дня після закінчення п'я тиденного строку з моменту о тримання суб'єктом владних п овноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної ск арги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду а пеляційної інстанції.

Суддя І.В.Садовий

Постанова складена у повн ому обсязі 30.08.2010

Дата ухвалення рішення 25.08.2010
Оприлюднено 08.09.2010

Судовий реєстр по справі 2а-3167/10/0870

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 25.08.2010 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.08.2010 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 25.08.2010 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.06.2010 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2010 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-3167/10/0870

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону