ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

21.07.10 р. Справа № 12/148пн

Господарський суд Донець кої області у складі судді Ск лярук О.І. при секретарі судовог о засіданні Здоренко В.В. за участю представникі в сторін: від позивача - Го нчарова Д.О., Курова А.В. за довір. від першого відп овідача - Яїцьков А.В. ві д другого відповідача - Ці хоцько О.М. від треть ої особи- Жмайло О.І. р озглянув у відкритому судово му засіданні справу за позов ом Товариства з обмеженою ві дповідальністю “Ювенал Плюс ”, м,Донецьк до ві дповідачів: - То вариства з обмеженою відпові дальністю “Артонікс”, м. Доне цьк, - Товарн ої біржі “Універсал Плюс”, м. Донецьк, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору Дочірнє підприємств о “Будівельно-монтажне управ ління “Кураховеенергобуд” Товариства з обмеженою відпо відальністю “Донбасенергоб уд” про визнання недійсн им результатів біржового ау кціону.

та зустрічного позову Това риства з обмеженою відповіда льністю “Артонікс” м,Донецьк до Товарис тва з обмеженою відповідальн істю “Ювенал Плюс”, м.Донецьк про визнання пр ава власності

В судовому засіданні оголошувалася пер ерва з 16.07.2010 р. по 21.07.2010 р.

СУТЬ СПОРУ

Товариство з обмеженою від повідальністю “Ювенал Плюс” , м.Донецьк звернулося до гос подарського суду з позовною заявою до відповідачів Тов ариства з обмеженою відповід альністю “Артонікс”, м.Донец ьк, Товарної біржі “Універса л Плюс” м. Донецьк, за участю т ретьої особи, яка не заявляє с амостійних вимог на предмет спору Дочірнє підприємство “Будівельно-монтажне управл іння “Кураховеенергобуд” Т овариства з обмеженою відпов ідальністю “Донбасенергобу д” про визнання недійсним ре зультатів біржового аукціо ну з продажу Дитячого оздоро вчого табору “Чайка” ( група б удівель та споруд) загальною площею 2 286, 1 кв.м., розташованого за адресою: Донецька область , Першотравневий район, с. Юр”ї вка вул. Набережная, 4-е, оформл ені протоколом № 8 від 05.05.2010 р. та відновити первісний стан, що існував до проведення біржо вого аукціону 05.05.2010 р. шляхом по вернення у власність Дочірнь ого підприємства “Будівельн о-монтажне управління “Курах овеенергобуд” Товариства з обмеженою відповідальністю “Донбасенергобуд” Дитячого оздоровчого табору “Чайка” ( група будівель та споруд) за гальною площею 2 286, 1 кв.м., розташ ованого за адресою: Донецька область Першотравневий райо н, с. Юр”ївка, вул. Набережна,4-е

В обгрунтування своїх позо вних вимог позивач посилаєть ся на порушення під час прове дення біржового аукціону вим ог законодавства.

Перший відповідач проти за доволення позовних вимог зап еречував , посилаючись, що бі ржовий аукціон відбувся з до триманням вимог законодавст ва, та, в свою чергу, звернувся до суду з зустрічною позовно ю заявою та просив суд визнат и за ним право власності на ди тячій оздоровчий табір “Чайк а” ( група будівель та споруд) загальною площею 2 286, 1 кв.м., розт ашований за адресою Донецька область, Першотравневий рай он, с.Юр”ївка, вул. Набережна, 4-е

В обгрунтування своїх позо вних вимог за зустрічним поз овом перши відповідач посила ється на договір купівлі-про дажу, посвідчений нотаріальн о, виконання цього договору, ц ивільне законодавство, тощо.

Другий відповідач проти за доволення позову заперечува в з підстав.

Третя особа проти задоволе ння позову заперечувала.

Дослідивши обставини спра ви, вислухав пояснення предс тавників сторін господарськ ий суд встановив.

02.08.2006 року за заявою ТОВ “Пром енергобуд” м. Курахово госпо дарським судом Донецької обл асті порушена справа про бан крутство ДП “Будівельно-монт ажне управління “Кураховене ргобуд” ТОВ “Донбасенергобу д” внаслідок його фінансової неспроможності.

Постановою господарського суду від 05.12.206 р. боржник визнан ий банкрутом, відкрита лікві даційна процедура.

Ухвалою господарського су ду від 07.10.2009 р. ліквідатора було зобов”язано здійснювати ре алізацію майна боржника на в ідкритих торгах у порядку пе редбаченому ст. 30 Закону Украї ни “Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом”.

30.03.2010 р. листом за № 30/03/10 - 1 лікві датор звернувся до Товарної біржі “Універсал Плюс” та пр осив організувати біржовий а укціон з реалізації майна До чірнього підприємства “Буді вельно-монтажне управління “ Кураховеенергобуд” Товарис тва з обмеженою відповідальн істю “Донбасенергобуд”, зокр ема, дитячого оздоровчого та бору “Чайка” ( група будівель та споруд), загальною площею 2 286,1 кв.м., розташований за адрес ою Донецька область, Першотр авневий район. с.Юр”ївка, вул. Набережна, 4-е.

30.03.2010 р. ліквідатором оформле на заявка на організацію аук ціону з продажу майна підпри ємств-банкрута.

30.03.2010 р. між ліквідатором та То варною біржою “Універсал Плю с” підписано договір про орг анізацію та проведення аукці ону з продажу майна підприєм ств-банкрута.

05.05.2010 р. Товарною біржою “Унів ерсал Плюс” було проведено б іржовий аукціон з продажу ма йна Дочірнього підприємства “Будівельно-монтажне управл іння “Кураховеенергобуд” То вариства з обмеженою відпові дальністю “Донбасенергобуд ” , яке визнано банкрутом, а са ме дитячій оздоровчий табір “Чайка” ( група будівель та с поруд) загальною площею 2 286,1 кв .м., розташованого за адресою: Донецька область Першотрав невий район, с.Юр”ївка, вул. На бережна, 4-е.

За результатами аукціону й ого переможцем визнано Товар иство з обмеженою відповідал ьністю “Артонікс”.

Як зазначалося вище, позива ч просить суд про визнати нед ійсними результати біржово го аукціону з продажу Дитячо го оздоровчого табору “Чайка ” ( група будівель та споруд) з агальною площею 2 286, 1 кв.м., розта шованого за адресою: Донецьк а область, Першотравневий ра йон, с. Юр”ївка вул. Набережная , 4-е, оформлені протоколом № 8 ві д 05.05.2010 р. та відновити первісни й стан, що існував до проведен ня біржового аукціону 05.05.2010 р. ш ляхом повернення у власність Дочірнього підприємства “Бу дівельно-монтажне управлінн я “Кураховеенергобуд” Това риства з обмеженою відповіда льністю “Донбасенергобуд” Д итячого оздоровчого табору “ Чайка” ( група будівель та спо руд) загальною площею 2 286, 1 кв.м ., розташованого за адресою: До нецька область Першотравнев ий район, с. Юр”ївка, вул. Набер ежна,4-е

В обгрунтування своїх позо вних вимог позивач посилаєть ся, що під час проведення аук ціону основною було порушен о порядок проведення біржови х торгів , встановленого ст. 17 З акону України «Про приватиза цію невеликих державних підп риємств», а саме - не надання л іцитатором, до початку торгі в інформації щодо об'єкту аук ціону, а також не надання ліц итатором Відповідачу 1 за цим позовом можливості для повт орного пропонування пропози ції стосовно ціни об'єкту аук ціону після спливу трьоххвил инного терміну, передбаченог о для такої пропозиції.

При цьому, позивачем не н адано жодних, належних у розу мінні ст. 34 Господарського про цесуального кодексу України доказів в підтвердження ціє ї обставини.

Відповідно до приписів ст. 33 Господарського процесу ального кодексу України кожн а сторона повинна довести ті обставини, на які вона посила ється як на підставу своїх ви мог і заперечень.

Положення ч. 2 ст. 34 Господарс ького процесуального кодекс у України передбачають необх ідність доведення обставин с прави певними засобам доказу вання.

З огляду на наведене та врах овуючи, що позивач належним ч ином не довів наявність тих о бставини, на які він посилаєт ься, як на підставу своїх вимо г у господарського суду відс утні будь-які законні підста ви для задоволення первісног о позову.

Посилання ТОВ «Ювенал Плюс » на ненадання ліцитатором м ожливості останньому для пов торного пропонування пропоз иції стосовно ціні-об'єкту ау кціону після спливу трьоххви линного терміну, передбачено го для такої пропозиції судо м до уваги не приймається, оск ільки п. 4 ст. 17 Закону Україна « Про приватизацію невеликих д ержавних підприємств» встан овлено чіткий, безальтернати вний порядок проведення аукц іону з оголошенням переможця , а даний Закон не передбачає н адання повторної можливості для запропонування будь-яко му з учасників аукціону своє ї пропозиції.

Що стосується зустрічного позову, то він підлягає задов оленню з наступних підстав

Як зазначалося вище, 05.05.2010 р. на Товарній біржі «Універсал П люс» відбувся біржовий аукці он з продажу майна - Дитячого о здоровчого табору «Чайка» (г рупа будівель та споруд) зага льною площею 2 286,1 кв. м. , розташо ваного за адресою: Донецька о бласть, Першотравневий район , с. Юр'ївка, вул. Набережна, 4-е., я ке належало Дочірньому підпр иємству «Будівельно-монтажн е управління «Кураховеенерг обуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбасен ергобуд», яке, в свою чергу Гос подарським судом Донецької о бласті визнане банкрутом.

Продаж майна відбувався в ліквідаційній процедурі ост аннього, згідно з приписами З акону України «Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом».

За результатами вказаного аукціону його переможцем ви значено Товариство з обмежен ою відповідальністю «Артоні кс» - Позивача за цим позовом, що підтверджується Протокол ом № 8 біржового аукціону, відп овідно до якого, після оголош ення переможця аукціону, ліц итатором була надана можливі сть учасникам аукціону для з аяв і пропозицій, що мають від ношення до змісту аукціону а бо його процедури.

Таких заяв і пропозицій уча сниками аукціону надано не б уло, як і не надходило зауваже нь щодо порушення процедури продажу, а відтак біржовий ау кціон відбувся у цілком зако нний спосіб з дотриманням ви мог закону до аналогічних то ргів.

На підставі результатів бі ржового аукціону від 05.05.2010 р. мі ж Дочірнім підприємством «Бу дівельно-монтажне управлінн я «Кураховеенергобуд» ТОВ «Д онбасенергобуд» та переможц ем аукціону - ТОВ «Артонікс» 15 .06.2010 р., в порядку ст. 657 Цивільног о кодексу України, укладено Д оговір купівлі-продажу Дитя чого оздоровчого табору «Чай ка» (група будівель та споруд ) загальною площею 2 286,1 кв. м. , роз ташованого за адресою: Донец ька область, Першотравневий район, с. Юр'ївка, вул. Набережн а, 4-е., посвідчений приватним н отаріусом Донецького місько го нотаріального округу та, з ареєстрований останнім в Дер жавному реєстрі правочинів, про що свідчить витяг з цього реєстру.

При цьому, відповідачем ( по зивачем за зустрічним позово м) вказане майно оплачене в по вному обсязі, що підтверджує ться Платіжними дорученнями № № 3, 6 від 27.04.2010 р. та 15.Об.2010 р. та вип исками банку від 27.04.2010 р. та від 16 .06.2010 р.

За таких умов, Товарист вом з обмеженою відповідальн істю «Артонікс», виконано ви моги, передбачені ст. 655 Цивіль ного кодексу України в части ні сплати грошової суми за пр идбаний товар, що, в свою черг у, є належним виконанням зобо в'язання у розумінні ст. 526 Циві льного кодексу України.

Відповідно до положень час тини 2 статті 41 Конституції Ук раїни право приватної власно сті набувається в порядку, ви значеному законом.

Згідно статті 328 Цивільного кодексу України право власн ості набувається на підстава х, не заборонених законом, зок рема з правочинів, яким, у розу мінні п. 1 статті 11 Цивільного к одексу України є вищезазначе ний Договір купівлі-продажу від 15.06.2010 р.

Частинами 3, 4 статті 334 Цивіль ного кодексу України встанов лено, що право власності на ма йно, яке підлягає нотаріальн ому посвідченню та державній реєстрації, виникає у набува ча відповідно з моменту нота ріального посвідчення та про ведення державної реєстраці ї.

Отже, враховуючи приписи ст атей 334, 657 Цивільного кодексу У країни та, приймаючи до уваги факт оплати вартості майна. П озивач правомірно придбав у власність вищезазначений Ди тячий оздоровчий табір «Чайк а».

Крім того, відповідно до вим ог та, в порядку Закону Україн и «Про державну реєстрацію р ечових прав на нерухоме майн о та їх обтяжень» Позивачем в Державному комунальному під приємстві «Першотравневе бю ро технічної інвентаризації » зареєстровано право власно сті на придбаний Дитячий озд оровчий табір «Чайка» в підт вердження чого свідчить витя г про реєстрацію права власн ості на нерухоме майно № 26483501 ві д 22.06.2010 р,

Звернення ТОВ «Ювенал Плюс » до Господарського суду Дон ецької області з щодо оскарж ення законності придбання ТО В «Артонікс» вказаного оздор овчого табору, свідчить про н евизнання позивачем права вл асності ТОВ “Артонікс” на це й табір.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Цивіль ного кодексу України кожна о соба має право на захист свог о цивільного права у разі йог о порушення, невизнання або о спорювання.

Частиною 2 ст. 16 Цивільного ко дексу України встановлено сп особи захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, визнан ня права, а в даному випадку пр ава власності на нерухоме ма йно у вигляді Дитячого оздор овчого табору «Чайка».

Згідно ст. 392 ЦК України власн ик майна може пред”явити поз ов про визнання його права вл асності, якщо це право не визн ається або оспорюється іншою особою.

За таких обставин суд позов ні вимоги за зустрічним позо вом задовольняє у повному об сязі.

Судові витрати покласти на позивача

На підставі вищевикладено го та керуючись ст.ст. 33, 43, 49, ст.ст . 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ

В задоволені позовних вимо г Товариства з обмеженою від повідальністю “Ювенал Плюс” , м,Донецьк до Товариства з о бмеженою відповідальністю “ Артонікс”, м.Донецьк, Товарн ої біржі “Універсал Плюс” м,Д онецьк, за участю третьої осо би, яка не заявляє самостійни х вимог на предмет спору Дочі рнє підприємство “Будівельн о-монтажне управління “Курах овеенергобуд” Товариства з обмеженою відповідальністю “Донбасенергобуд” відмови ти.

Зустрічний позов задоволь нити

Визнати за Товариство м з обмеженою відповідальніс тю «Артонікс» ( м.Донецьк пр. Л енінський, б.4-А, офіс 304, ЄДРПОУ 36 616587) право власності на Дитячий оздоровчий табір «Чайка» (гр упа будівель та споруд) загал ьною площею 2 286,1 кв. м. , розташов аний за адресою: Донецька обл асть, Першотравневий район, с . Юр'ївка, вул. Набережна, 4-е.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ювенал Плюс» ( м.Донецьк вул. Челюскінців, 117а ЄДРПОУ 36512343) на к ористь Товариства з обмежен ою відповідальністю «Артоні кс» ( м.Донецьк пр. Ленінський , б.4-А, офіс 304, ЄДРПОУ 36616587) витрати по сплаті державного мита та витрати по сплаті за інформа ційне- технічне забезпечення судового процесу

Повний текст рішення пі дписано 22.07.2010 р.

Суддя

Дата ухвалення рішення 21.07.2010
Зареєстровано 02.10.2010
Оприлюднено 05.10.2010

Судовий реєстр по справі 12/148пн

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.07.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 18.09.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 08.09.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.09.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 28.08.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 08.08.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.08.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 11.05.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 10.05.2007 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 30.01.2007 Вищий господарський суд України Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону