ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Cправа № 2а-3808/09/0770

Ряд статзвітності 6.19

Код - 04

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АД МІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2010 р. м. Уж город

Закарпатський окружний адміністративний суд у скла ді:

головуючого - судді Рейті С.І.

при секретарі судового зас ідання - Рибак Т.В.

за участю представників

позивача: Кевер Г.Б. (дові реність від 03.06.2010 року № 04)

прокурор та представник ві дповідача в судове засідання не з' явилися

розглянувши у відкритому судовому засіданні адмініст ративну справу за позовом виконуючого обов'язки про курора м. Ужгорода в інтереса х держави в особі Закарпатс ького територіального управ ління Державної комісії з ці нних паперів та фондового ри нку до закритого акціонерног о товариства "Мукачівське мі стобудівельне управління № 6 " про стягнення штрафу за пра вопорушення на ринку цінних паперів у сумі 510,00 грн., -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до ч. 3 с т. 160 Кодексу адміністративног о судочинства України в суд овому засіданні 26 листопада 20 10 року проголошено вступну та резолютивну частини Постано ви. Постанова в повному обся зі складена 29 листопада 2010 рок у.

Виконуючий обов'язки пр окурора м. Ужгорода звернувс я до Закарпатського окружног о адміністративного суду з п озовом в інтересах держави в особі Закарпатського терито ріального управління Держа вної комісії з цінних папері в та фондового ринку (далі - п озивач, ТУ ДКЦПФР) до закритог о акціонерного товариства "М укачівське містобудівельне управління № 6" (далі - відпов ідач, ЗАТ "Мукачівське МБУ № 6") п ро стягнення штрафу за право порушення на ринку цінних па перів у сумі 510,00 грн.

В судовому засіданні предс тавник позивача позовні вим оги підтримала з підстав, нав едених у позовній заяві, прос ить позов задовольнити в пов ному обсязі.

Відповідач надав суду запе речення на позовну заяву (лис т ЗАТ "Мукачівське МБУ № 6" від 06 .07.2010 року за № 110/10), згідно якого п озов не визнав та просить суд відмовити в його задоволенн і, посилаючись на порушення с троків застосування адмініс тративно - господарських са нкцій, встановлених ст. 250 Госп одарського кодексу України, крім того, зазначає про невір но зазначений статус юридичн ої особи, оскільки Мукачівсь ке МБУ № 6 є закритим акціонер ним товариством, а не відкрит им (як зазначено в постанові п ро накладення штрафу) та поси лається на ту обставину, що зг ідно рішення ДКЦПФР від 14.08.2009 ро ку за № 948 на емітентів облігац ій місцевих позик не поширюю ться вимоги Положення про ро зкриття інформації емітента ми цінних паперів.

В судовому засіданні 12.07.2010 ро ку представник відповідача п озов не визнав та просить суд відмовити в його задоволенн і, в судовому засіданні оголо шено перерву в розгляді спра ви. В судове засідання, призн ачено на 26.11.2010 року, представник відповідача не з'явився та по дальший розгляд справи прове дено за відсутності представ ника відповідача, на підстав і наявних в матеріалах справ и доказів.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактич ні обставини, на яких ґрунтую ться позовні вимоги, об'єктив но оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгл яду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висн овку про задоволення адмініс тративного позову в повному обсязі, виходячи з наступног о:

Закарпатське територіальн е управління державної коміс ії з цінних паперів та фондов ого ринку (далі - ТУ ДКЦПФР) в межах повноважень, визначени х Законом України "Про держав не регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР (з наступними змінами та доповненнями, далі - Закон 448 ) здійснює державну політику у сфері діяльності на ринку ц інних паперів в області та ко нтролює дотримання законода вства, що регулює відносини н а ринку цінних паперів.

Порядок накладення ш трафів за правопорушення на ринку цінних паперів встанов лено ст. 12 Закону 448, та згідно ч. 2 цієї статті - про вчинення пр авопорушення, зазначеного у ст. 11, уповноваженою особою ДК ЦПФР складається акт, який ра зом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадо вої особи та документами, що с тосуються справи, направляєт ься посадовій особі, яка має п раво накладати штраф. Посадо ва особа ДКЦПФР приймає ріше ння про накладення штрафу пр отягом 10 робочих днів після от римання документів, зазначен их у частині другій цієї стат ті, рішення про накладення шт рафу оформляється постаново ю, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф , та банківській установі, в як ій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи (ч. 5 ст. 12 З акону 448).

29 квітня 2009 року уповнов аженою особою ТУ ДКЦПФР, на пі дставі ст. 12 Закону 448, винесено постанову про порушення спр ави про правопорушення на ри нку цінних паперів, підставо ю для винесення постанови сл угувало не розкриття особлив ої інформації емітента (змін а складу посадових осіб), тобт о, порушення відповідачем ви мог пункту 1 глави 3 розділу II По ложення про розкриття інформ ації емітентами цінних папер ів (затверджене рішенням ДКЦ ПФР від9 грудня 2006 року № 1591, заре єстровано в Міністерстві юст иції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364).

12 травня 2009 року уповнов аженою особою ТУ ДКЦПФР вине сено постанову про розгляд с прави про правопорушення на ринку цінних паперів (згідно п. 1 постанови - розгляд призн ачено на 21.05.2009 року) та складено Акт про правопорушення на ри нку цінних паперів за № 38/09-ЗК.

21 травня 2009 року уповноваже ною особою ТУ ДКЦПФР винесен о постанову про накладення с анкції за правопорушення на ринку цінних паперів за № 45/09-ЗК , якою на ВАТ "Мукачівське міст обудівельне управління № 6" на кладено штраф за правопоруше ння на ринку цінних паперів (н е інформації до ДКЦПФР) у сум і 510,00 грн.

25 травня 2009 року уповноважен ою особою ТУ ДКЦПФР винесено постанову про виправлення о писок, якою виправлено описк и в постанові про накладення санкції за правопорушення н а ринку цінних паперів № 45/09-ЗК, винесеній за результатами р озгляду справи у відношенні ЗАТ "Мукачівське містобудів ельне управління № 6", а саме: зм інено вираз "ВАТ" на вираз "ЗАТ ", змінено вираз "відкрите акці онерне товариство" на вираз "з акрите акціонерне товариств о" та виключено вираз "надісла ти емітенту обов'язкове для в иконання розпорядження про у сунення порушень на ринку ці нних паперів".

Ст. 11 Закону 448 передбаче на відповідальність юридичн их осіб за правопорушення на ринку цінних паперів, в тому ч ислі - неподання, подання не в повному обсязі інформації та /або подання недостовірної і нформації до Державної коміс ії з цінних паперів та фондов ого ринку - накладаються штр афи у розмірі до 1000 неоподатко вуваних мінімумів доходів гр омадян (абзац 7 ч. 1 ст. 11 Закону 448 , в редакції чинній на час вине сення постанови).

Право звернення до суду з зазначеним позовом передбач ено ч. 3 ст. 11 Закону 448, згідно яко ї штрафи, накладені Державно ю комісією з цінних паперів т а фондового ринку, стягуютьс я у судовому порядку. Відпові дачем рішення про накладення штрафу не оскаржене та штраф не сплачено у добровільному порядку, в зв' язку з чим в. о. п рокурора м. Ужгорода звернув ся до суду з позовом в інтерес ах держави в особі ТУ ДКЦПФР про стягнення з відповідача штрафу у сумі 510,00 грн.

Судом відхиляються доводи відповідача щодо неправомір ності застосування санкцій з а правопорушення на ринку ці нних паперів в зв'язку зі спли вом термінів застосування ад міністративно - господарсь ких санкцій, встановлених ст . 250 Господарського кодексу Ук раїни, виходячи з наступного : згідно ст. 1 ГК України - цей К одекс визначає основні засад и господарювання в Україні і регулює господарські віднос ини, що виникають у процесі ор ганізації та здійснення госп одарської діяльності між суб 'єктами господарювання, а так ож між цими суб'єктами та інши ми учасниками відносин у сфе рі господарювання. Частиною 1 ст. 4 ГК України встановлено, щ о не є предметом регулювання цього Кодексу адміністратив ні та інші відносини управлі ння за участі суб'єктів госпо дарювання, в яких орган держа вної влади або місцевого сам оврядування не є суб'єктом, на діленим господарською компе тенцією, і безпосередньо не з дійснює організаційно - госп одарських повноважень щодо с уб'єкта господарювання.

Згідно преамбули Зак ону 448, цей Закон визначає прав ові засади здійснення держав ного регулювання ринку цінни х паперів та державного конт ролю за випуском і обігом цін них паперів та їх похідних в У країні. Відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 1 Закону 448 - держ авне регулювання ринку цінни х паперів - здійснення держав ою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, наг ляду за ринком цінних папері в та їх похідних та запобіган ня зловживанням і порушенням у цій сфері.

За наведених обставин , фінансові санкції за правоп орушення на ринку цінних пап ерів не є адміністративно - господарськими санкціями т а на застосування фінансови х санкції не застосовуються строки застосування адміні стративно - господарських с анкцій, що встановлені ст. 250 Г К України.

Судом відхиляються до води відповідача щодо неправ омірності постанови про накл адення санкції за правопору шення на ринку цінних папері в за № 45/09-ЗК у сумі 510,00 грн. (за несп лату по якій проводиться стя гнення в судовому порядку) в з в'язку з невірністю зазначен ого статуту відповідача як "в ідкритого акціонерного това риства", виходячи з наступног о: рішенням ДКЦПФР від 11 груд ня 2007 року за № 272 затверджено Пр авил розгляду справ про пору шення вимог законодавства на ринку цінних паперів та заст осування санкцій, та згідно п . 9 розділу III вказаних Правил - у випадку виявлення описок (я кі не впливають на суть право порушення) в постанові про по рушення справи про правопору шення на ринку цінних папері в, в акті про правопорушення н а ринку цінних паперів, поста нові, винесеній за результат ами розгляду справи, уповнов ажена особа, яка склала акт аб о винесла постанову з власно ї ініціативи або за клопотан ням особи, щодо якої складено цей акт (винесено цю постанов у), може прийняти рішення про ї х виправлення.

Як встановлено в судовому засіданні та підтверджено м атеріалами справи, 25 травня 2009 року уповноваженою особою ТУ ДКЦПФР винесено постанову п ро виправлення описок, якою в иправлено описки в постанові про накладення санкції за пр авопорушення на ринку цінних паперів № 45/09-ЗК, винесеній за р езультатами розгляду справи у відношенні ЗАТ "Мукачівськ е містобудівельне управлінн я № 6", а саме: змінено вираз "ВАТ " на вираз "ЗАТ", змінено вираз "в ідкрите акціонерне товарист во" на вираз "закрите акціонер не товариство" та виключено в ираз "надіслати емітенту обо в'язкове для виконання розпо рядження про усунення поруше нь на ринку цінних паперів", то бто, недоліки постанови усун уто ТУ ДКЦПФР в строки, в пор ядку та в спосіб, встановлени й законодавством.

Судом відхиляються доводи відповідача щодо неправомір ності застосування санкцій як на емітента облігацій міс цевих позик, оскільки, згідно ч. 1 ст. 72 КАС України, кожна сто рона повинна довести ті обст авини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Відпо відно до ч. 1 ст. 69 КАС України, до казами в адміністративній сп раві є дані, на підставі яких с уд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґ рунтовують вимоги і заперече ння осіб, які беруть участь у с праві, та інші обставини, що ма ють значення для правильного вирішення справи. При цьому, в матеріалах справи відсутн і та відповідачем суду не над ано доказів того, що ВАТ "Мукач івське МБУ № 6" є емітентом обл ігацій місцевих позик (на яко го не поширюються вимоги Пол оження про розкриття інформа ції емітентами цінних папері в).

За наведених обстави н, позовні вимоги про стягнен ня з відповідача штрафу за пр авопорушення на ринку цінних паперів підтверджені в повн ому обсязі долученими до спр ави доказами, відповідачем н е спростовані та позовні вим оги підлягають до задоволен ня повністю.

Згідно ч. 4 ст. 94 КАС Украї ни судові витрати по справі з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 17, 71, 86, 94, 160,1 63 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов виконуючого обов'я зки прокурора м. Ужгорода в і нтересах держави в особі За карпатського територіально го управління Державної ком ісії з цінних паперів та фонд ового ринку до закритого акц іонерного товариства "Мукачі вське містобудівельне управ ління № 6" про стягнення штраф у за правопорушення на ринку цінних паперів у сумі 510,00 грн. - задовольнити повністю.

2. Стягнути з закритого акці онерного товариства "Мукачів ське містобудівельне управл іння № 6" (Закарпатська област ь, Мукачівський район, с. Кольч ино, вул. Локоти, 12 код 03450117) до д ержавного (місцевого) бюджет у за відповідним кодом бюдже тної класифікації штраф за п равопорушення на ринку цінни х паперів у сумі 510,00 грн. (п' я тсот десять гривен).

3. Постанова набирає з аконної сили в порядку, встан овленому ст. 254 КАС України, та м оже бути оскаржена до Львівс ького апеляційного адмініст ративного суду через Закарпа тський окружний адміністрат ивний суд в порядку та строки , встановлені ст. 186 КАС України . Апеляційна скарга на постан ову суду першої інстанції по дається протягом десят и днів з дня проголошення, а в разі складення постанови у п овному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України - протягом десяти днів з дня отриман ня копії постанови (копія апе ляційної скарги одночасно на дсилається особою, яка її под ає, до суду апеляційної інста нції).

Суддя С. І. Рейті

Дата ухвалення рішення 26.11.2010
Зареєстровано 01.12.2010
Оприлюднено 01.12.2010

Судовий реєстр по справі 2а-3808/09/0770

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.11.2012 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.11.2010 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-3808/09/0770

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону