ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТА ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2010 р. Справа №19/178

за позовом Підприєм ства споживчої кооперації "Х арківський завод металевих к онструкцій Гефест", 61157, м.Харкі в, вул.Селянська, 124

до Споживчого товарист ва "Центр -2008", 37400, Полтавська обла сть, м.Гребінка, вул.Свободи, 79

про стягнення 107 814 грн. 02 ко п.

С уддя Безрук Т.М.

Представники:

від позивача: Костиря Г.А., дов. № б/н від 25.10.2010р.

від відповідача: не з' явився

Розглядається позовна за ява про стягнення 107814,02 грн., у то му числі 75178,75 грн. заборгованос ті за товар та виконані монта жні роботи згідно договору № 21.П.09 від 05.09.2008р., 21436,45 грн. пені, 7926,39 грн . інфляційних, 3272,43 грн. - 3% річни х.

Відповідач правом на пода ння відзиву згідно ст. 59 ГПК Ук раїни не скористався, запере чень по суті спору суду не над ав; свого повноважного предс тавника в судове засідання н е направив.

Про час та місце розгляду сп рави відповідач повідомлени й за своєчасно та належним чи ном, що підтверджується пошт овим повідомленням про вруче ння ухвали суду від 29.10.2010р. (а.с.30).

Відповідно до витягу з Єдин ого державного реєстру юриди чних осіб та фізичних осіб-пі дприємців станом на 12.11.2010р. Спож ивче товариство "Центр -2008", зар еєстроване як юридична особа за юридичною адресою: 37400, Полт авська область, м.Гребінка, ву л.Свободи, 79.

В судовому засіданні на під ставі ст. 85 ГПК України прогол ошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали спр ави, суд встановив:

Між Підприємств ом споживчої кооперації "Хар ківський завод металевих кон струкцій Гефест" (позивачем) та Споживчим товариством "Це нтр-2008" (відповідачем) був уклад ений договір постачання про дукції №21.П.09 від 05.09.2008 року (надал і - Договір).

За умовами даного Догов ору позивач (постачальник) зо бов' язався передати у власн ість відповідача (замовника) , а відповідач прийняти та опл атити на умовах договору мод уль 15x5 м. у кількості 2 (двох) штук та тентовий навіс 18 x4 м. з маркі зами у кількості 1 (однієї) шту ки (далі - Продукція). Найменув ання, кількість та вартість п родукції сторони обумовили у Додатку №1, який є невід'ємною частиною договору.

Згідно умов п. 2.1 Договору, ст орони визначили, що вартість одного модулю 15x5 м з монтаж ем складає 136 103 грн. 26 коп. (з ПД В); вартість тентового навісу 18x4 м. з маркізами з монтажем складає 25 056 грн. 00 коп. (з ПДВ). Загальна вартість Договору с кладає 279262,52 грн.

Додатковою угодою №1 до Дог овору, сторони узгодили, найм енування, кількість та варті сть продукції, вартість посл уг з монтажу, та визначили заг альна вартість договору в су мі - 297 262 грн. 52 коп.

На виконання умов Договор у позивач передав відповідач у модуль загальною вартістю 190544,58 грн., тентовий навіс вартіс тю 17539,20 грн., та виконав роботи з монтажу даного товару на сум у 89178,74 грн. Зазначене підтвердж ується двостороннє підписан ими видатковими накладними № РН-0000053 від 28.11.2008 року, № РН-0000111 від 29.12 .2008 року, актом виконаних робіт з монтажу продукції від 29.12.2008р. (а.с.16-18).

Загальна вартість поставл еного товару та виконаних ві дповідачем робіт становить 297262,52 грн.

Згідно п. 2.3 Договору оплат а здійснюється поетапно: на п ершому етапі відповідач пере раховує позивачу аванс у сум і 208 083 грн. 76 коп. з ПДВ, на другом у етапі залишок суми у розмір і 89 178 грн. 76 коп. з ПДВ.

Строк оплати першого етапу - протягом 3-х банків ських днів з моменту підпи сання договору, а саме до 09.09.2008р оку. Строк оплати другого ета пу - протягом 3-х банківських д нів з моменту підписання акт ів виконаних робіт, а саме до 0 2.01.2009 року включно.

Відповідач свої зобов'яза ння з оплати продукції та її м онтажу виконав частково на суму 222083,77грн., що підтв ерджується виписками банку п о особовому рахунку позивача від 05.09.2008 р. на суму 150 000 грн. 00 коп.; в ід 20.10.2008 р. на суму 19 000 грн. 00 коп.; від 07.11.2008 р. на суму 9 000 грн. 00 коп.; від 10.11 .2008 р. на суму 22 083 грн. 77 коп.; в ід 25.02.2008 р. на суму 12 000 грн. 00 коп.; від 30.04.2009 р. на суму 10 000 грн. 00 коп. з уточ неними листами відповідача по призначенню платежу (а.с.19-28 ).

Заборгованість в сумі 75 178,75 грн. (297 262 грн. 52 коп. - 222 083 грн . 77 коп. = 75 178,75 грн.) відповіда чем не сплачена.

В письмових пояснен нях позивач зазначив, що стан ом на 02.12.2010р. заборгованість від повідачем у сумі 75 178,75 грн. не по гашена.

За умовами ч.2 ст. 628 ЦК Україн и сторони мають право укласт и договір, в якому містяться е лементи різних договорів (зм ішаний договір). До відносин с торін у змішаному договорі з астосовуються у відповідних частинах положення актів ци вільного законодавства про д оговори, елементи яких містя ться у змішаному договорі, як що інше не встановлено догов ором або не випливає із суті з мішаного договору.

В даному випадку Договір №21 .П.09 від 05.09.2008 р. містить елементи договору купівлі-продажу та договору підряду.

Згідно ст.265 Господарськог о кодексу України за догово ром поставки одна сторона - постачальник зобов'язуєть ся передати (поставити) у зум овлені строки (строк) другій стороні - покупцеві това р (товари), а покупець зобов 'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити з а нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.6 ст. 265 ГК Ук раїни до відносин поставки, н е врегульованих цим кодексом , застосовуються відповідні положення Цивільного коде ксу України про договори к упівлі-продажу.

Згідно ст. 692 ЦК України по купець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття а бо прийняття товаророзпоряд чих документів на нього, якщо договором не встановлено ін ший строк оплати товару. Поку пець зобов' язаний сплати ти продавцеві повну ціну пер еданого товару.

Статтею 837 ЦК України пере дбачено, що за договором підр яду одна сторона (підрядник) з обов'язується на свій ризик в иконати певну роботу за завд анням другої сторони (замовн ика), а замовник зобов'язуєтьс я прийняти та оплатити викон ану роботу.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК Ук раїни, якщо у зобов' язанні в становлений строк (термін) йо го виконання, то воно підляга є виконанню у цей строк (термі н).

За ст.526 ЦК України зобов' я зання повинні виконуватися належним чином і в установле ний строк, одностороння відм ова від виконання зобов' яза нь не допускається. Зазначен і положення викладені і в ст.19 3 ГК України.

Відповідно до ст.4-3, ст.33 ГПК України судочинство у господ арських судах здійснюється н а засадах змагальності; кожн а сторона повинна довести ті обставини, на які вона посила ється як на підставу своїх ви мог і заперечень.

Доказів в спростування в ищевикладеного чи інших запе речень по суті спору відпові дач суду не надав.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення з відповідача 75178,75 грн. боргу є обґрунто ваними.

За ст. 610 Цивільного кодек су України порушенням зобов' язання є його невиконання аб о виконання з порушенням умо в, визначених змістом зобов' язання (неналежне виконання) .

Стаття 611 Цивільного кодекс у України передбачає, що у раз і порушення зобов' язань нас тають правові наслідки, вста новлені договором або законо м.

Пунктом 6.2 Договору встан овлено, що за несвоєчасні роз рахунки за виготовлену проду кцію замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент такого прострочення, за коже н день прострочення, від варт ості неоплаченої продукції.

На підставі вказаних полож ень позивачем заявлено до ст ягнення 21436,45 грн. пені, нарахова ної за період 01.05.2009р. - 22.10.2010р.

При цьому позивачем не вр аховано наступні положення д іючого законодавства.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Гос подарського кодексу України нарахування штрафних санкці й за прострочення виконання зобов' язання, якщо інше не в становлено законом або догов ором, припиняється через шіс ть місяців від дня, коли зобов ' язання мало бути виконано.

З огляду на дану норму та по ложення договору кінцевим те рміном нарахування пені є 03.07.20 09р., отже нарахування пені є пр авомірним з 01.05.2009р. по 03.07.2009р., сума пені за цей період становить 3035,99 грн. (розрахунок суду - залучено до справи).

В цій частині вимоги про стя гнення пені є правомірним т а підлягають задоволенню.

Вимоги в частині стягнення пені 18400,46 грн. слід відхилити, я к заявлені з порушенням ст. ч.6 ст. 232 ГК України.

Відповідно до ст. 625 ЦК Укр аїни, боржник, який прострочи в виконання грошового зобов' язання, на вимогу кредитора з обов' язаний сплатити суму б оргу з урахуванням встановле ного індексу інфляції за вес ь час прострочення, а також тр и проценти річних з простроч еної суми, якщо інший розмір п роцентів не встановлений дог овором або законом.

За період 01.05.2009р. по 31.09.2010р. (помі сячно) позивачем нараховано 83105,14 грн. інфляційних (а.с.11), а так ож за період 01.05.2009р. по 22.10.2010р. нара ховано 3272,43 грн. 3% річних (а.с.13).

За результатом перевірки правильності нарахувань сум а інфляційних та річних не пе ревищує розрахункову суму. О тже, вимоги в частині стягнен ня інфляційних та річних під лягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК Укра їни судові витрати покладают ься на відповідача пропорцій но розміру задоволених вимог .

Керуючись ст.ст. 49, 82, 84, 85 Господ арського процесуального код ексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовол ьнити частково.

2. Стягнути зі Споживчого товариства "Центр -2008" (37400, Полтав ська область, м. Гребінка, вул. Свободи, 79, ідентифікаційний код 35717157) на користь Підприємст ва споживчої кооперації "Хар ківський завод металевих кон струкцій Гефест" (61157, м. Харків, в ул. Селянська, 124, ідентифікаці йний код 33291973) 75178грн. 75 коп. ос новного боргу, 3035грн. 99 коп . пені, 7926грн. 39 коп. інфляці йних, 3272грн. 43 коп. - 3% річних , 894грн. 15 коп. витрат з опла ти державного мита, 195грн. 72 к оп. витрат на інформаційно -технічне забезпечення судов ого процесу.

Видати наказ після набран ня цим рішенням законної сил и.

3. В частині стягнення 18400,46 грн. пені - у позові відмов ити.

Суддя Безрук Т.М.

Повне рішення складено та підписано:

Дата ухвалення рішення01.12.2010
Оприлюднено22.12.2010

Судовий реєстр по справі —19/178

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кричмаржевський В.А.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кричмаржевський В.А.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кричмаржевський В.А.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кричмаржевський В.А.

Ухвала від 02.05.2018

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кричмаржевський В.А.

Ухвала від 12.04.2017

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ніколаєнко Р.А.

Ухвала від 22.12.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Даценко Л.І.

Ухвала від 22.12.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Даценко Л.І.

Ухвала від 11.11.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 19.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шаптала Є.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні