ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний адм іністративний суд

61004 м. Харків вул. Мар'їнськ а, 18-Б-3

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

10.03.2011 р. справа № 2а- 1463/11/2070 Харківський окружний адміністративний суд у скл аді:

головуючого судді - Сліденк о А.В.,

за участі :

секретаря судового засіда ння - Алексєєнко О.В.,

представників :

позивача - Довжич К.В.,

відповідача - Загребельн ий Г.С.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні Харківського окружного ад міністративного суду адміні стративну справу за позовом

Державної податкової інсп екції у Дзержинському районі міста Харкова

до Приватного підприємства " Інтерновація", Департаменту державної реєстрації юридич них осіб - підприємців Харків ської міської ради, державно го реєстратора виконавчого к омітету Херсонської міської ради, третя особа - Департамен т державної реєстрації юриди чних осіб та фізичних осіб - пі дприємців Харківської міськ ої ради

про скасування державної реєс трації змін до установчих до кументів юридичної особи, -

В С Т А Н О В И В :

Суб' єкт владн их повноважень, Державна под аткова інспекція у Дзержинсь кому районі міста Харкова зв ернувся до Харківського окру жного адміністративного суд у з позовом, в якому просив ска сувати державну реєстрацію з мін до установчих документів відповідача, Приватного під приємства «Інтерновація»(ід ентифікаційний код - 36505243) від 15.11.2010р. номер запису №14991070013010971 щодо внесення даних про зміну юри дичної адреси Приватного під приємства «Інтерновація»на «м. Харків, пр-т. Леніна, буд.40, кі мн. 433».

В обґрунтування заявлени х вимог позивач зазначив нас тупне. В результаті здійснен ня контролю за діяльністю ПП податковим органом було вст ановлено, що даний платник ві дсутній за адресою, яка значи ться в Єдиному державному ре єстрі юридичних осіб та фізи чних осіб - підприємців, а са ме: м.Харків, пр-т. Леніна, буд.40, к імн. 433. Наведене означає, що на момент звернення до Департам енту державної реєстрації юр идичних осіб та фізичних осі б - підприємців з питання зм іни місцезнаходження ПП були подані недостовірні відомос ті, внаслідок чого державна р еєстрація змін підлягає скас уванню. В судовому засіданні представник позивача підтри мав вимоги і доводи заявлено го позову, просив суд прийнят и рішення про задоволення по зову.

Відповідач, Приватне підпр иємство «Інтерновація»з под аним позовом не погодився.

В обґрунтування заперечен ь проти позову відповідач за значив наступне. Заявлені по датковим органом вимоги є бе зпідставними, так як ПП «Інте рновація» на обліку в ДПІ у Дз ержинському районі міста Хар кова не знаходиться, зміна ві домостей стосовно місцезнах одження не пов' язана з внес енням змін до установчих док ументів ПП «Інтерновація», д оговір оренди приміщення, за яким зареєстровано місцезна ходження ПП, є діючим, в судово му порядку ніким не оскаржув ався. В судовому засіданні пр едставник відповідача підтр имав доводи і вимоги запереч ень проти позову, просив суд у хвалити рішення про відмову в задоволенні позову.

Відповідач, Департамент де ржавної реєстрації юридични х осіб та фізичних осіб - під приємців Харківської місько ї ради письмових заперечень проти позову не подав, уповно важеного представника для уч асті в судовому засіданні не направив, про дату, час і місц е судового розгляду справи б ув повідомлений в порядку ч.3 с т.33 КАС України, є суб' єктом в ладних повноважень, а тому не явка даної особи до суду з огл яду на приписи ст.128 КАС Україн и не перешкоджає розгляду сп рави на підставі наявних у ні й документів.

Третя особа, Департамент де ржавної реєстрації юридични х осіб та фізичних осіб - під приємців Харківської місько ї ради письмових заперечень проти позову не подав, уповно важеного представника для уч асті в судовому засіданні не направив.

Відповідач, державний реєс тратор виконавчого комітету Херсонської міської ради пи сьмових заперечень проти поз ову не подав, уповноваженого представника для участі в су довому засіданні не направив , про дату, час і місце судовог о розгляду справи був повідо млений в порядку ч.3 ст.33 КАС Укр аїни, є суб' єктом владних по вноважень, а тому неявка дано ї особи до суду з огляду на при писи ст.128 КАС України не переш коджає розгляду справи на пі дставі наявних у ній докумен тів.

Суд, вивчивши доводи позову та заперечень проти нього, за слухавши пояснення представ ників сторін, дослідивши зіб рані по справі докази в їх сук упності, проаналізувавши змі ст норм матеріального і проц есуального права, які врегул ьовують спірні правовідноси ни, виходить з таких підстав т а мотивів.

Частиною ч.4 ст.50 КАС України передбачено, що громадяни Ук раїни, іноземці чи особи без г ромадянства, їх об'єднання, юр идичні особи, які не є суб'єкта ми владних повноважень, можу ть бути відповідачами лише з а адміністративним позовом с уб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених зак оном.

Відповідно до абз.2 п.11 ч.1 ст.10 З акону України «Про державну податкову службу в Україні»д ержавні податкові інспекції в районах, містах без районно го поділу, районах у містах, мі жрайонні та об'єднані спеціа лізовані державні податкові інспекції виконують таку фу нкцію як звернення до суду у в ипадках, передбачених законо м.

Проаналізувавши норми чин ного законодавства, суд відз начає, що такий випадок визна чений, зокрема, п.67.2 ст.67 Податко вого кодексу України, де пере дбачено, що органи державної податкової служби в установ леному законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо скасування державної ре єстрації змін до установчих документів.

З огляду на викладене, суд з азначає, що позивач, ДПІ у Дзер жинському районі міста Харко ва в силу норм Закону України “Про державну податкову слу жбу в Україні” та за наведени ми у ст..3 КАС України ознаками є суб' єктом владних повнов ажень, звернувся до суду з поз овом на виконання владних по вноважень контролю, а тому сп ір по даній справі підлягає в ирішенню в порядку КАС Украї ни.

При вирішенні даного спору суд бере до уваги припи си ч.1 ст.2 КАС України, відповід но до якої завданням адмініс тративного судочинства є зах ист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтере сів юридичних осіб у сфері пу блічно-правових відносин від порушень з боку органів держ авної влади, органів місцево го самоврядування, їхніх пос адових і службових осіб, інши х суб'єктів при здійсненні ни ми владних управлінських фун кцій на основі законодавства , в тому числі на виконання дел егованих повноважень.

Оскільки норми КАС України не встановлюють виключення з наведеного правила, то суд в важає, що воно підлягає засто суванню в тому числі і при роз в' язанні спорів за зверненн ями суб' єкта владних повнов ажень.

За матеріалами спра ви судом встановлено, що відп овідач, Приватне підприємств о «Інтерновація»був зареєст рований як суб' єкт господар ювання - юридична особа держ авним реєстратором виконавч ого комітету Херсонської міс ької ради 10.06.2009р. за місцезнаход женням - 73000, Херсонська облас ть, місто Херсон, вул. Червоноп рапорна, буд.30.

Згідно з записом про р еєстраційну дію, який був вчи нений державним реєстраторо м виконавчого комітету Херсо нської міської ради 15.11.2010р., від булась зміна місцезнаходжен ня відповідача на адресу - 6116 6, Харківська область, місто Ха рків, пр-т. Леніна, буд.40, кім.433.

Вирішуючи спір, суд відзна чає, що правовідносини, які ви никають у сфері державної ре єстрації юридичних осіб, а та кож фізичних осіб - підприєм ців, унормовані Законом Укра їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних о сіб - підприємців», відповід но до ст.1 якого місцезнаходже ння юридичної особи - адреса о ргану або особи, які відповід но до установчих документів юридичної особи чи закону ви ступають від її імені.

Частиною 1 ст.31 Закону Україн и «Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб - підприємців»визначено , що у разі постановлення судо вого рішення щодо скасування рішення засновників (учасни ків) юридичної особи або упов новаженого ними органу про в несення змін до установчих д окументів юридичної особи, а бо про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юриди чної особи суд у день набранн я законної сили судовим ріше нням надсилає його державном у реєстратору для внесення з апису про судове рішення щод о скасування державної реєст рації змін до установчих док ументів юридичної особи.

З положень процитов аних норм права чітко і безум овно слідує, що орган державн ої податкової служби України наділений законодавцем повн оваженням на звернення до су ду з позовом саме стосовно ск асування державної реєстрац ії змін до установчих докуме нтів.

Відповідно до ч.2 ст.81 Цивіл ьного кодексу України юридич на особа приватного права ст ворюється на підставі устано вчих документів відповідно д о статті 87 цього Кодексу.

Втім, аналізуючи норми Циві льного кодексу України, суд д оходить висновку про відсутн ість в приписах загаданого з аконодавчого акту такої орга нізаційно-правової форми суб 'єкта господарювання як прив атне підприємство. Водночас з цим, суд бере до уваги, що при писи Цивільного кодексу Укра їни не містять жодних застер ежень стосовно неможливості існування названої організа ційно-правової форми суб' єк та господарювання. За таких о бставин, в силу приписів ч.7 ст .9 КАС України суд при розгляді справи зважає на положення с т.87 ЦК України, які визначають порядок складання і затверд ження установчих документів та положення ст.88 ЦК України, я кі встановлюють вимоги до зм істу установчих документів, не передбачають внесення до статуту суб' єкта господарю вання відомостей про місцезн аходження цього суб' єкта.

Приписи ст.57 Господар ського кодексу України також не містять вимог про включен ня до змісту установчих доку ментів, якими в розумінні нав еденої норми права є рішення про утворення або засновниц ький договір, а у випадках, пер едбачених законом, статут (по ложення) суб'єкта господарюв ання, відомостей про місцезн аходження суб' єкта господа рювання.

Згідно з ч.3 ст.62 Господа рського кодексу України підп риємство, якщо законом не вст ановлено інше, діє на основі с татуту.

Оглянувши витребуван ий у відповідача і долучений ло матеріалів справи статут ПП «Інтерновація», суд відмі чає, що означений документ не містить відомостей про місц езнаходження суб' єкта госп одарювання, що цілком узгодж ується з вимогами закону.

Таким чином, зміна міс цезнаходження відповідача н е пов' язана із внесенням зм ін до установчих документів даної особи, що підтверджуєт ься також найменуванням спір ного реєстраційного запису - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов' язані із змінами в установчи х документах», який був вчине ний державним реєстратором в иконавчого комітету Херсонс ької міської ради 15.11.2010р. у зв' язку зі зміною адреси місцез находження ПП «Інтерновація »з «73000, Херсонська область, міс то Херсон, вул.Червонопрапор на, буд.30»на «61166, Харківська обл асть, місто Харків, пр-т. Ленін а, буд.40, кім.433».

Окрім того, проаналіз увавши положення ст.10 Закону У країни «Про державну податко ву службу в Україні»в коресп онденції з приписами ст.ст.63 і 64 Податкового кодексу Україн и та Порядку обліку платникі в податків і зборів (затвердж ено наказом ДПА України від 22. 12.2010р. №979, зареєстровано в Мініс терстві юстиції України 30.12.2010р . за №1439/18734; далі за текстом - Пор ядок №979), суд зауважує, що повно важення контролю можуть бути реалізовані конкретним орга ном державної податкової слу жби України з урахуванням те риторіальної юрисдикції, тоб то лише відносно того платни ка податків, який знаходитьс я на обліку в цьому податково му органі.

Як встановлено, судом відповідач знаходиться на о бліку як платник податків, зб орів (обов' язкових платежів ) в ДПІ у місті Херсоні, докуме нти обов' язкової податково ї звітності подає саме до вка заного органу державної пода ткової служби України, що виз нано представником позивача в судовому засіданні.

Отже, позивач, ДПІ у Дзержи нському районі міста Харкова не має повноважень на здійсн ення контролю за діяльністю ПП «Інтерновація», а тому всі долучені до справи документ и, складені податковим орган ом з приводу перевірки місце знаходження відповідача, за правилами ст.70 КАС України не можуть бути взяті судом до ув аги, позаяк добуті ДПІ з поруш енням закону.

В ході розгляду справи судо м були витребувані від ПП «Ін терновація»документи про пр авові підстави знаходження н азваного суб' єкта господар ювання за місцезнаходженням - «61166, Харківська область, міст о Харків, пр-т. Леніна, буд.40, кім .433».

На виконання вимог суду від повідачем подано до матеріал ів справи договір суборенди від 01.11.2010р. №32 АрБ, укладений між ФОП ОСОБА_3 (в якості оренд одавця) та ПП «Інтерновація» (в якості суборендаря).

Доказів визнання даного до говору недійсним з урахуванн ям положень ст.ст.202, 203, 215, 216, 228 Циві льного кодексу України, як-то : судових рішень, що набули зак онної сили, позивачем до суду не подано.

Згідно з ч.1 ст.2 КАС України з авданням адміністративного судочинства є захист прав, св обод та інтересів фізичних о сіб, прав та інтересів юридич них осіб у сфері публічно-пра вових відносин від порушень з боку органів державної вла ди, органів місцевого самовр ядування, їхніх посадових і с лужбових осіб, інших суб'єкті в при здійсненні ними владни х управлінських функцій на о снові законодавства, в тому ч ислі на виконання делеговани х повноважень.

Оскільки судовим розгляд ом встановлено, що заявлена с уб' єктом владних повноваже нь вимога порушує права та ох оронювані законом інтереси в ідповідача у сфері публічно- правових відносин, то в задов оленні позову належить відмо вити.

Керуючись ст.ст. 8 і 19 Консти туції України, ст.ст.7-11, ч. 1 ст. 158, ст. 159, ч.ч. 1, 2 ст. 160, ст. 161, ч. 1 ст. 162, ст. 163 Кодексу адміністративного с удочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративн ий позов Державної податково ї інспекції у Дзержинському районі міста Харкова до При ватного підприємства "Інтерн овація", Департаменту держав ної реєстрації юридичних осі б - підприємців Харківської м іської ради, державного реєс тратора виконавчого комітет у Херсонської міської ради, т ретя особа - Департамент держ авної реєстрації юридичних о сіб та фізичних осіб - підприє мців Харківської міської рад и про скасування державної реєстрації змін до установчи х документів юридичної особи - залишити без задоволення .

Постанова набирає за конної сили згідно з ст..254 Коде ксу адміністративного судоч инства України, а саме: після з акінчення строку подання зая ви про апеляційне оскарження , встановленого цим Кодексом , якщо таку заяву не було подан о. Якщо було подано заяву про а пеляційне оскарження, але ап еляційна скарга не була пода на у строк, встановлений цим К одексом, постанова або ухвал а суду першої інстанції наби рає законної сили після закі нчення цього строку. У разі по дання апеляційної скарги суд ове рішення, якщо його не скас овано, набирає законної сили після повернення апеляційно ї скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження аб о набрання законної сили ріш енням за наслідками апеляцій ного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буд е поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не н абрала законної сили.

Постанова може бути о скаржена в апеляційному поря дку до Харківського апеляцій ного адміністративного суду згідно з ст..186 Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни, а саме: шляхом подачі чере з Харківський окружний адмін істративний суд протягом дес яти днів з дня її проголошенн я (у разі застосування судом ч .3 ст.160 цього Кодексу, а також пр ийняття постанови у письмово му провадженні - з дня отриман ня копії постанови, у разі пов ідомлення суб'єкта владних п овноважень у випадках та пор ядку, передбачених ч.4 ст.167 цьог о Кодексу, про можливість отр имання копії постанови суду безпосередньо в суді, то деся тиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду о бчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденно го строку з моменту отриманн я суб'єктом владних повноваж ень повідомлення про можливі сть отримання копії постанов и суду) апеляційної скарги з о дночасним надсиланням копії апеляційної скарги до суду а пеляційної інстанції.

Постанова у повному о бсязі виготовлена 15.03.2011р.

Суддя Сліденко А.В.

Зареєстровано 18.03.2011
Оприлюднено 18.03.2011
Дата набрання законної сили 10.03.2011

Судовий реєстр по справі 1463/11/2070

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.03.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.02.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону