ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

про визнання боржника банк рутом

10.02.11 Справа № 29/5009/388/11

суддя

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальніст ю «СЄОН» (69032 м.Запоріжжя, вул. Ме дведєва, 6, оф. 26, код з ЄДР - 33272510)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю “Стронг 77” (69032 м. Запоріжжя, вул . Медведєва, 6, код з ЄДР - 34441780)

Банківська установа, що здійснює розрахунково-ка сове обслуговування боржник а - ПАТ “Метабанк”, м. Запоріжж я

про банкрутство

Суддя Кричм аржевський В.А.

Присутні представники :

- кредитора - Мартине нко Н.М. (за довіреністю)

- Ленінського ВДВС Запорі зького міського управління ю стиції - Хорошун Г.В. (за до віреністю)

- боржника - не з' яви вся

Розглядається заява Тов ариства з обмеженою відповід альністю «СЄОН»про визнання банкрутом Товариства з обме женою відповідальністю “Стр онг 77”, м. Запоріжжя, відповідн о до статті 52 Закону України “ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом”, у зв' язку з неспроможністю останнього в иконати свої грошові зобов' язання перед кредитором та в ідсутністю боржника за місце знаходженням.

Заслухавши пояснення пр едставників кредитора та дер жавної виконавчої служби, вивчивши надані документ и, суд -

Установив:

Товариство з обмежен ою відповідальністю «Стронг 77»зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міськ ої ради в Єдиному державному реєстрі за ідентифікаційним кодом - 34441780, за адресою: вул. Ме дведєва, 6, м. Запоріжжя.

Ухвалою господарського су ду Запорізької області від 28.0 1.2011р. заяву ТОВ «СЄОН»про поруш ення справи про банкрутство ТОВ «Стронг 77»прийнято до роз гляду та порушено провадженн я у справі №29/5009/388/11, введено мора торій на задоволення вимог к редиторів, засідання суду пр изначено на 08.02.2011р.

У судовому засіданні, що в ідбулось 08.02.2011р., представником ДПІ у Ленінському районі м. За поріжжя зазначено, що у боржн ика відсутня податкова забор гованість, що підтверджуєтьс я довідкою від 08.02.2011р. Ухвалою г осподарського суду від 08.02.2011 ро ку судове засідання відкладе но до 10.02.2011р. у зв' язку із непод анням ініціюючим кредитором витребуваних документів і н еобхідністю витребування ма теріалів виконавчого провад ження у Ленінського ВДВС Зап орізького МУЮ.

Державним виконавц ем Ленінського ВДВС Запорізь кого МУЮ у судовому засіданн і, що відбулося 10.02.2011р., надані ви требувані оригінали матеріа лів виконавчого провадження .

Судом у судовому засі данні дослідженні вказані ма теріали, зокрема, оригінали: в екселя серії АА № 2030448 від 16.12.2010р., постанови про відкриття вико навчого провадження та поста нови про зупинення виконавчо го провадження.

Представник боржника у суд ове засідання, що відбулося 08. 02.2011р., не з' явився, про час та м ісце його проведення повідом лений належним чином в устан овленому законом порядку, ві дзиву на заяву не надав.

З матеріалів справи та поя снень представника кредитор а вбачається, що 04.01.2010 року між к редитором та боржником уклад ений договір купівлі-продажу , відповідно до умов якого кре дитором поставлена боржнику продукція на суму 12.916,27грн., що п ідтверджується рахунком-фак турою №1006-10 від 10.06.2010р., видатковою накладною №1006-10 від 10.06.2010р., подат ковою накладною №482 від 10.06.2010р.

Відповідно до п. 2.3 договору о плата за отриманий товар зді йснюється протягом двадцяти банківських днів з моменту п оставки товару.

Станом на 15.12.2010р. боржник зоб ов'язання за договором не вик онав та на вказану дату за ост аннім обліковується заборго ваність у розмірі - 12.916,27грн., пр о що свідчить акт звірки розр ахунків від 15.12.2010р., підписаний керівниками боржника та кред итора. На підставі вказаного акту з метою додаткового заб езпечення виконання зобов' язання боржником був складен ий та переданий кредитору пр остий вексель серії АА № 2030448 ві д 16.12.2010р.

З оригіналу векселя вбачає ться, що оплата за векселем зд ійснюється з моменту його пр ед' явлення. Проте своє зобо в' язання щодо оплати заборг ованості боржник не виконав, крім того, як пояснив предста вник кредитора, керівництво боржника уникало від подальш их переговорів стосовно пога шення боргу.

У зв' язку з несплатою зобо в' язань за векселем 28.12.2010р. при ватним нотаріусом Запорізьк ого міського нотаріального о кругу винесений протест про неоплату векселя та в подаль шому вчинено виконавчий напи с.

Виконавчий напис нотаріус а від 28.12.2010р. кредитором пред' я влений до виконання до держа вної виконавчої служби Ленін ського району м. Запоріжжя.

Ленінським ВДВС Запорізьк ого МУЮ відкрито виконавче п ровадження, в межах якого скл адено акт державного виконав ця про відсутність органів к ерівництва та майна за адрес ою реєстрації. Крім того вияв лено той факт, що підприємств о боржник знаходиться у стан і припинення підприємницько ї діяльності.

Відповідно до статті 52 Зако ну України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »у разі, якщо керівні органи б оржника - юридичної особи ві дсутні за її місцезнаходженн ям, або у разі ненадання боржн иком протягом року до органі в податкової служби згідно і з законодавством податкових декларацій, документів бухг алтерської звітності, а тако ж за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність пі дприємницької діяльності бо ржника, заява про порушення с прави про банкрутство відсут нього боржника може бути под ана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржни ка та строку виконання зобов ' язань.

Вищевказані факти свідчат ь про те, що боржник - Товарист во з обмеженою відповідальні стю “Стронг 77” підприємницьк у чи іншу діяльність не здійс нює, за місцезнаходженням ке рівні органи підприємства та будь-яке майно не знаходитьс я, а тому за таких обставин слі д визнати його банкрутом та в ідкрити ліквідаційну процед уру.

Статтею 52 Закону України «П ро відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом»передбачено , що господарський суд у двоти жневий строк з дня винесення ухвали про порушення провад ження у справі про банкрутст во відсутнього боржника вино сить постанову про визнання відсутнього боржника банкру том, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквід атором ініціюючого кредитор а за згодою останнього.

У заяві про порушення прова дження у справі про банкрутс тво ТОВ.«СЄОН»запропоновано призначити ліквідатором бор жника арбітражного керуючог о Мартиненко Наталію Михайлі вну (ліцензія Державного деп артаменту з питань банкрутст ва серія НОМЕР_1 від 14.05.2007р., і дентифікаційний номер НОМ ЕР_2 адреса місцезнаходженн я: АДРЕСА_1), про що від неї о тримана відповідна згода.

Крім того до господарськог о суду Запорізької області н адійшла пропозиція від Філії Державної госпрозрахунково ї установи «Агентство з пита нь банкрутства»в Запорізькі й області за № 30 від 03.02.2011 року, в я кій останній пропонує призна чити арбітражного керуючого Цибулевського Андрія Володи мировича (ліцензія Державног о департаменту з питань банк рутства серія НОМЕР_3 від 23.08.2007р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4, адреса місцезнах одження: АДРЕСА_2) ліквіда тором боржника у даній справ і.

Розглянувши запропоновані кандидатури, суд вирішив при значити ліквідатором ТОВ. «С тронг 77»арбітражного керуюч ого - Мартиненко Наталію Миха йлівну, кандидатура якої від повідає вимогам Закону Украї ни “Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом“ та яка на дала відповідну згоду, виход ячи з наступного:

За наявності конкуренції к андидатур на призначення арб ітражного керуючого остаточ не рішення щодо призначення тієї чи іншої кандидатури за лишається за господарським с удом, який при вирішенні дано го питання має керуватись оц інкою професійних якостей за пропонованих кандидатів, дос віду їхньої діяльності, зава нтаженістю та інше, та виходи ти з того, яка з запропоновани х кандидатур буде більш ефек тивною.

При цьому жодна з наданих кандидатур арбітражних керу ючих не є для суду пріоритетн ою.

З огляду на те, що кандидату ра Мартиненко Н.М. запропонов ана ініціюючим кредитором, ч иє право, насамперед, порушен о, та має бути захищено у проце дурі банкрутства, суд відхил яє кандидатуру арбітражного керуючого - Цибулевського А.В ., який подав заяву про признач ення його ліквідатором у дан ій справі, та призначає лікві датором арбітражного керуюч ого - Мартиненко Н.М.

Керуючись статтями 22, 52 Закону України «Про відно влення платоспроможності бо ржника або визнання його бан крутом», суд -

Постановив:

Визнати Товариство з обме женою відповідальністю “Стр онг 77” (69032 м. Запоріжжя, вул. Медв едєва, 6, код з ЄДР - 34441780) - банкру том.

Відкрити ліквідаційну про цедуру.

Ліквідатором призначити а рбітражного керуючого Марти ненко Наталію Михайлівну (А ДРЕСА_1).

Зобов' язати ліквідатора згідно зі статтею 23 Закону Укр аїни «Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом»здійсн ити у п' ятиденний строк опу блікування в офіційних друко ваних органах відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної п роцедури. Примірник оголошен ня надати суду у строк до 01 .03.2011 р.

Зобов' язати ліквідатор а здійснити ліквідаційну про цедуру згідно з Законом Укра їни «Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом»та у виз начений законом строк.

Копію постанови надісл ати: кредитору, ліквіда тору, банкруту, державному ор гану з питань банкрутства, де ржавному реєстратору викона вчого комітету Запорізької м іської ради, Державній викон авчій службі Головного управ ління юстиції у Запорізькій області, ВДВС Ленінського ра йонного управління юстиції м . Запоріжжя.

Суддя В .А. Кричмаржевськи й

Дата ухвалення рішення 10.02.2011
Оприлюднено 25.03.2011

Судовий реєстр по справі 29/5009/388/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.07.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.06.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.05.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 10.02.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 29/5009/388/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону