ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Україна

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМ ІНІСТРАТИВНИЙ СУД

-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

У Х В А Л А

про закінчення підготовч ого провадження

та призначення справи до с удового розгляду

11 квітня 2011 року м. Львів № 2а-2138/11/1370

Львівський окруж ний адміністративний суд в с кладі головуючого судді Моск аля Р.М., за участі секретаря с удового засідання Шийки Н.П., п редставника позивача Чехи М.В., розглянув у попередньо му судовому засіданні адміні стративну справу за позовом ТОВ «Рес Леополі»до ДПІ у Гал ицькому районі м. Львова про в изнання протиправним та скас ування податкового повідомл ення-рішення,

В С Т А Н О В И В:

На розгляд року на розгля д Львівського окружного адмі ністративного суду надійшла позовна заява товариства з о бмеженою відповідальністю « Рес Леополі»до державної под аткової інспекції у Галицько му районі м. Львова. Позивач пр осить суд визнати протиправн им та скасувати податкове по відомлення-рішення № 0000212341/0 від 19.04.2010 року, згідно якого йому зм еншено суму бюджетного відшк одування з податку на додану вартість на 25553914 грн., в т.ч. за се рпень 2008 року на 230843 грн., за верес ень 2008 року на 232915 грн., за жовтень 2008 року на 238303 грн., за листопад 2008 року на 478775 грн., за грудень 2008 ро ку на 291652 грн., за січень 2009 року н а 260716 грн., за лютий 2009 року на 664630 гр н., за серпень 2009 року 78413 грн., за ж овтень 2009 року на 77667 грн.

Представник позивача поз овні вимоги підтримав повніс тю з підстав, викладених у поз овній заяві, просив позов зад овольнити. Пояснив, що одним з основних видів діяльності т овариства є оптова торгівля шкурами та шкірою. Впродовж 200 8-2009 років підприємство закупо вувало в контрагента ВАТ «Шк іряник»шкіряний напівфабри кат «вет-блу», який в подальшо му реалізовувався нерезиден там та вивозився за межі митн ої території України. Підпри ємство сплатило контрагенту в ціні товару податок на дода ну вартість та на підставі от риманих податкових накладни х сформувало податковий кред ит. У зв' язку із вивезенням продукції за межі митної тер иторії України в підприємств а виникло право на відшкодув ання сплачених сум ПДВ. Вважа є висновки органу ДПС надума ними та незаконними, оскільк и рішення про зменшення суми бюджетного відшкодування ПД В ґрунтується на твердженні про неможливість перевірки к онтрагентів ВАТ «Шкіряник», до яких позивач не має ніяког о стосунку.

Відповідач просить суд від мовити у задоволенні позову з підстав, викладених у надан их суду письмових запереченн ях на позовну заяву. Зокрема, п овідомив, що згідно довідки Д олинської ОДПІ з питань прав ових відносин №9902/7/23-04/11 від 01.10.2009 ро ку ВАТ «Шкіряник»є посередни ком. З метою встановлення вир обника сировини та вирішення питання щодо обґрунтованост і відшкодування ПДВ з бюджет у орган ДПС звернувся з запит ами про проведення зустрічни х перевірок постачальників п осередника. По частині запит ів отримано відповіді про не можливість проведення перев ірок (ліквідація, незнаходже ння контрагента). Оскільки не можливо провести зустрічні п еревірки, встановити повну с хему фінансово-господарськи х взаємовідносин, дослідити походження товару та підтвер дити джерело відшкодування з бюджету України, орган ДПС ді йшов висновку про непідтверд женість сум ПДВ, включених ТО В «Рес Леополі»до розрахунку бюджетного відшкодування за відповідні звітні податкові періоди.

В попередньому засіданні с уд оголошував перерву в т.ч. дл я виконання відповідачем вим ог ухвали суду в частині нада ння доказів. Представник від повідача у продовжене 11 квітн я 2011 року засідання не з' явив ся, про причини неявки суд не п овідомив, вимог суду в повном у обсязі не виконав.

Сторони примирення не дося гли.

Згідно ст. 7 КАС України, офіц ійне з'ясування всіх обстави н у справі закріплено як прин цип здійснення правосуддя в адміністративних судах. Відп овідно до вимог ст. 11 КАС Украї ни, суд вживає передбачені за коном заходи, необхідні для з 'ясування всіх обставин у спр аві, у тому числі щодо виявлен ня та витребування доказів з власної ініціативи. Суд пови нен запропонувати особам, як і беруть участь у справі, пода ти докази або з власної ініці ативи витребувати докази, як их, на думку суду, не вистачає.

Для повного та всебічного з ' ясування всіх обставин спр ави суду необхідні належні д окази, що б підтвердили товар ність господарських операці й ТОВ «Рес Леополі»та ВАТ «Шк іряник», а також сплату позив ачем ПДВ в ціні придбаного то вару.

Суд також вважає за необхід не повторно зобов' язати від повідача надати всі документ и, на підставі яких приймалос я оскаржуване податкове пові домлення - рішення. При цьом у суд констатує, що відповіда ч з невідомих причин не викон ує передбаченого п. 2, 4 ст. 71 КАС У країни процесуального обов' язку та не надає суду всіх док ументів, на підставі яких бул о прийнято рішення.

Керуючись ст.ст. 11, 71, 111, 121 КАС У країни, суд -

У Х В А Л И В:

1. Підготовче пров адження в адміністративній с праві закінчити. Призначити справу до судового розгляду. Судовий розгляд справи пров одитиме суддя Москаль Р.М. одн оособово.

2. Судовий розгляд відб удеться 28.04.11 о 12:30 год. в при міщенні Львівського окружно го адміністративного суду (м . Львів, вул. Чоловського, 2, зал засідань № 9).

3. Зобов' язати позива ча надати суду для долучення до матеріалів справи належн і копії первинних документів , що підтверджують реальніст ь його господарських операці й з ВАТ «Шкіряник», а також фак тичну сплату ПДВ (в подальшом у заявленого до відшкодуванн я) контрагенту в ціні товару.

4. Повторно зобов' яза ти ДПІ у Галицькому районі м. Л ьвова надати суду до дат и судового засідання всі м атеріали, які були або мали бу ти взяті ним до уваги при прий нятті оскаржуваного податко вого повідомлення - рішення , в т.ч. (але не виключно):

- належну копію ак ту перевірки № 1657/23-409/35186502 від 19.04.2010 р . з усіма додатками;

- належну копію дов ідки Долинської ОДПІ з питан ь правових відносин з ВАТ «Шк іряник»№9902/7/23-04/11 від 01.10.2009 року;

- належні копії пер елічених в акті перевірки ві дповідей інших ДПІ та поясне ння щодо їх взаємозв' язку з предметом перевірки;

- належні копії док ументів, на підставі яких бул о призначено позапланову пер евірку, за наслідками якої ск ладено акт № 1657/23-409/35186502 від 19.04.2010 р.

Зобов' язати відповіда ча повідомити суд про наяв ність/відсутність в провадже нні податкової міліції кримі нальних справ (щодо ухилення від сплати податків, фіктивн ого підприємництва тощо), пор ушених щодо посадових осіб ч и по факту діяльності позива ча чи його контрагента.

5. Ухвала набирає зако нної сили негайно після пост ановлення та оскарженню не п ідлягає.

Суддя Москаль Р.М.

Дата ухвалення рішення 11.04.2011
Оприлюднено 01.06.2011

Судовий реєстр по справі 2а-2138/11/1370

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.02.2012 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.04.2011 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-2138/11/1370

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону