ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2012 р. Справа № 64268/11/9104

Львівський апеляцій ний адміністративний суд в с кладі:

головуючого судді Глушка І.В.,

суддів Гуляка В.В., Свят ецького В.В.,

за участю секретаря судово го засідання: Шаблій Х.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Гали цькому районі м. Львова на пос танову Львівського окружног о адміністративного суду від 04.07.2011 року по справі за позовом Товариства з обмеженою відп овідальністю "Рес Леополі" до Державної податкової інспе кції у Галицькому районі м. Ль вова про скасування податков ого повідомлення-рішення,-

встановив:

Товариство з обмеженою від повідальністю «Рес Леополі» звернулося до суду з позовом до державної податкової інс пекції у Галицькому районі м . Львова та просило суд визнат и протиправним та скасувати податкове повідомлення-ріше ння № 0000212341/0 від 19.04.2010 року.

Позивач свої вимоги мотиву вав тим, що основним видом дія льності товариства є оптова торгівля шкірою. Впродовж 2008-200 9 років підприємство закупов увало в ВАТ «Шкіряник» товар (шкіряний напівфабрикат), яки й в подальшому реалізовувавс я нерезидентам та вивозився за межі митної території Укр аїни. Підприємство сплатило контрагенту в ціні товару по даток на додану вартість та н а підставі отриманих податко вих накладних сформувало под атковий кредит. У зв'язку із ви везенням продукції за межі м итної території України в пі дприємства виникло право на відшкодування сплачених сум ПДВ. Вважає висновки органу Д ПС надуманими та незаконними , оскільки рішення про зменше ння суми бюджетного відшкоду вання ПДВ ґрунтується на тве рдженні про неможливість пер евірки контрагентів (постача льників сировини) ВАТ «Шкіря ник», до яких позивач не має ні якого стосунку.

Постановою Львівського ок ружного адміністративного с уду від 04.07.2011 року позов задово лено повністю. Ухвалено визн ати протиправним та скасуват и податкове повідомлення - рі шення державної податкової і нспекції у Галицькому районі м. Львова № 0000212341/0 від 19.04.2010 року.

Задовольняючи позов, суд пр ийшов до висновку, що податко ве повідомлення-рішення № 00002123 41/0 від 19.04.2010 року не відповідає к ритеріям, визначеним ч. 3 ст. 2 КА С України, оскільки прийняте всупереч Закону, необґрунто вано, без урахуванням усіх об ставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), упереджено, нерозсудлив о та непропорційно. В той же ча с позивач довів обґрунтовані сть позовних вимог та товарн ість господарських операцій з купівлі-продажу товару.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду відповідач ос каржив його в апеляційному п орядку. Вважає, що оскаржуван а постанова прийнята з непов ним з' ясуванням обставин, щ о мають значення для справи, з помилковим застосуванням но рм матеріального права, пору шенням норм процесуального п рава та підлягає скасуванню з підстав викладених у апеля ційній скарзі. Просить скасу вати оскаржувану постанову т а прийняти нову, якою у задово ленні позовних вимог відмови ти в повному обсязі.

Заслухавши суддю-доповіда ча, перевіривши матеріали сп рави, колегія суддів приходи ть до висновку, що апеляційну скаргу апелянта слід залиши ти без задоволення з наступн их підстав.

Надаючи правову оцінку спі рним правовідносинам колегі я суддів виходить з наступно го.

ТОВ «Рес Леополі» зареєстр оване як юридична особа 05.06.2007 р. Підприємство з 11.06.2007 перебуває на обліку в ДПІ у Галицькому р айоні м. Львова як платник под атків, а з 03.07.2007 року зареєстров ане як платник податку на дод ану вартість.

Державна податкова інспек ція в Галицькому районі м. Льв ова в період з 15.04.2010 р. по 19.04.2010 р. про вела позапланову виїзну пере вірку ТОВ «Рес Леополі» з пит ань достовірності нарахуван ня суми бюджетного відшкодув ання податку на додану варті сть на рахунок платника у бан ку, що декларувалось за серпе нь, вересень, жовтень, листопа д, грудень 2008 року та січень, лю тий, серпень, жовтень 2009 року, з а результатами якої складено акт № 1657/23-409/35 186502 від 19.04.2010 року (далі - Акт від 19.04.2010 р.).

За результатами перевірки орган ДПС дійшов висновку, що ТОВ «Рес Леополі» в порушенн я п. 1.8 ст. І, пп. 7.7.1. пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Зако ну України «Про податок на до дану вартість» завищено заяв лену суму бюджетного відшкод ування на загальну суму 2553914 гр н. (в т.ч. за періоди: серпень 2008 р оку в сумі 230843 грн., вересень 2008 ро ку в сумі 232915 грн.. жовтень 2008 року в сумі 238303 три., листопад 2008 року в сумі 478775 грн., грудень 2008 року в сумі 291652 грн., січень 2009 року в сум і 260716 грн., лютий 2009 року в сумі 664630 г рн., серпень 2009 року 78413 грн., жовте нь 2009 року в сумі 77667 грн.) та прийн яв податкове повідомлення - р ішення від 19.04.2010 року № 0000212341/0 про з меншення суми бюджетного від шкодування з податку на дода ну вартість на 2553914 грн.

За наслідками вжитих платн иком податків заходів досудо вого врегулювання спору (оск арження рішення в адміністра тивному порядку) податкове п овідомлення - рішення № 0000212341/0 ві д 19.04.2010 р. залишено без змін, що і зумовило звернення до суду з позовом.

Відповідно до статті 19 Конс титуції України органи держа вної влади та органи місцево го самоврядування, їх посадо ві особи зобов'язані діяти ли ше на підставі, в межах повнов ажень та у спосіб, що передбач ені Конституцією та законами України. Одночасно Конститу цією встановлено, що правови й порядок в Україні ґрунтуєт ься на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути приму шений робити те, що не передба чено законодавством.

Стаття 67 Конституції Украї ни передбачає, що кожен зобов 'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, вс тановлених законом.

Згідно зі статтею 92 Констит уції України виключно закона ми України встановлюються си стема оподаткування, податки і збори.

Визначення платників пода тку на додану вартість, об'єкт а, бази та ставки оподаткуван ня, переліку неоподатковуван их та звільнених від оподатк ування операцій, а також особ ливостей оподаткування експ ортних та імпортних операцій , поняття податкової накладн ої, порядку обліку, звітуванн я та внесення податку до бюдж ету закріплено Законом Украї ни «Про податок на додану вар тість» № 168/97-ВР (далі Закон № 168/97-В Р).

Пп. 3.1.1 ст. З Закону № 168/97-ВР визн ачає, що об'єктом оподаткуван ня з прибутку на додану варті сть, зокрема є: операції платн иків податку з поставки това рів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній т ериторії України. Поставка т оварів - будь-які операції, що здійснюються згідно з догово рами купівлі-продажу, міни, по ставки та іншими цивільно-пр авовими договорами, які пере дбачають передачу прав власн ості на такі товари за компен сацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарі в (результатів робіт) та опера ції з передачі майна орендод авцем (лізингодавцем) на бала нс орендаря (лізингоотримува ча) згідно з договорами фінан сової оренди (лізинг) або пост авки майна згідно з будь-яким и іншими договорами, умови як их передбачають відстроченн я оплати та передачу права вл асності на таке майно не пізн іше дати останнього платежу (п. 1.4 Закону № 168/97-ВР).

Відповідно до пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 вк азаного Закону датою виникне ння права платника податку н а податковий кредит вважаєть ся дата здійснення першої з п одій:

-або дата списання коштів з банківського рахунку платни ка податку в оплату товарів (р обіт, послуг), дата виписки від повідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з ви користанням кредитних дебет ових карток або комерційних чеків;

-або дата отримання податко вої накладної, що засвідчує ф акт придбання платником

п одатку товарів (робіт, послуг ).

Згідно п.п. 7.2.3. п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР податкова накладна скла дається у момент виникнення податкових зобов'язань прода вця у двох примірниках. Подат кова накладна є звітним пода тковим документом і одночасн о розрахунковим документом. У відповідності до п.п. 7.2.6. п. 7.2 ст . 7 Закону № 168/97-ВР податкова накл адна видається платником под атку, який поставляє товари (п ослуги), на вимогу їх отримува ча, та є підставою для нарахув ання податкового кредиту.

Визначення розміру належн их платнику податку сум бюдж етного відшкодування з подат ку на додану вартість здійсн юється на підставі норм п. 7.7 ст . 7 Закону № 168/97-ВР.

Відповідно до пп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 ць ого Закону сума податку, що пі длягає сплаті (перерахуванню ) до бюджету або бюджетному ві дшкодуванню, визначається як різниця між сумою податково го зобов'язання звітного под аткового періоду та сумою по даткового кредиту такого зві тного податкового періоду. П ри позитивному значенні суми , розрахованої згідно з пп. 7.7.1 ц ього пункту, така сума підляг ає сплаті (перерахуванню) до б юджету у строки, встановлені законом для відповідного по даткового періоду. При від'єм ному значенні суми, розрахов аної згідно з пп. 7.7.1 цього пунк ту, така сума враховується у з меншення суми податкового бо ргу з цього податку, що виник з а попередні податкові період и (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідн о до закону, а при його відсутн ості зараховується до складу податкового кредиту наступн ого податкового періоду.

Відповідно до пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 За кону № 168/97-ВР, якщо у наступному податковому періоді сума, ро зрахована згідно з пп. 7.7.1 цього пункту, має від'ємне значення , бюджетному відшкодуванню п ідлягає частина такого від'є много значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплач еній отримувачем товарів (по слуг) у попередніх податкови х періодах постачальникам та ких товарів (послуг).

Протягом 30 днів, наступних з а днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить документальну нев иїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наяв ності достатніх підстав вваж ати, що розрахунок суми бюдже тного відшкодування було зро блено з порушенням норм пода ткового законодавства, подат ковий орган має право протяг ом такого ж строку провести п озапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності на рахування такого бюджетного відшкодування (абз. 1 пп. 7.7.5). Якщ о за наслідками документальн ої невиїзної (камеральної) аб о позапланової виїзної перев ірки (документальної) податк овий орган виявляє невідпові дність суми бюджетного відшк одування сумі, заявленій у по датковій декларації, то таки й податковий орган:

а) у разі заниження заявлено ї платником податку суми бюд жетного відшкодування щодо с уми, визначеної податковим о рганом унаслідок таких перев ірок, надсилає платнику пода тку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума та кого заниження та підстави д ля її вирахування;

б) у разі перевищення за явленої платником податк у суми бюджетного

відш кодування над сумою, визначе ною податковим органом внас лідок проведення таких

пе ревірок, податковий орган на дсилає платнику податку пода ткове повідомлення, в якому

зазначаються сума такого п еревищення та підстави для ї ї вирахування;

в) у разі з'ясування внаслід ок проведення таких перевіро к факту, за яким платник

по датку не має право на отриман ня бюджетного відшкодуванн я, надсилає платнику

подат ку податкове повідомлення, в якому зазначаються підс тави відмови у наданні бюд жетного відшкодування (пп. 7.7. 7) .

В судовому засіданні встан овлено, що ТОВ "Рес Леополі" за ймалося експортом в Італію ш кіряних напівфабрикатів, які закуповувало в єдиного пост ачальника - ВАТ «Шкіряник».

Так, основними видами госпо дарської діяльності ТОВ «Рес Леополі» за КВНД є: 19.10.0 - виробн ицтво шкіри; 51.24.0 - оптова торгів ля шкурами та шкірою; 52.43.2 - роздр ібна торгівля взуттям та шкі ряними виробами (том І. а.с. 186). Фо рмування податкового кредит у ТОВ «Рес Леополі» зумовлен о господарськими операціями по придбанню в ВАТ «Шкіряник » товару (продуктів переробк и шкіри ВРХ) на підставі догов орів купівлі-продажу №№ 2, 6, 7 ві д 21.07.08 р., № 1 від 03.01.09р. (том І. а.с. 36-39).

Постачальник позивача - ВАТ «Шкіряник» (ідентифікаційни й код 22173327) -зареєстрований як юр идична особа 08.09.1994 р.; підприємс тво зареєстровано в Долинськ ій ОДПІ: як платник податків - 15.12.1996р.; як платник податку на до дану вартість - 18.09.1997 року. Основ ними видами діяльності підпр иємства згідно з установчими документами та даними ЄДРПО У згідно КВЕД є: 19.10.0 - ґрунтуванн я та дублення шкіри; 51.24.0-оптова торгівля шкурами і шкірою: 52.43. 1 - роздрібна торгівля взуттям : 45.21.1 - загальне будівництво буд івель: 19.30.1 - виробництво взуття ; 01.11.0 - вирощування зернових, тех нічних та решти культур. Місц езнаходження підприємства (ф актичне та зареєстроване): Ів ано-Франківська обл., м. Болехі в, вул. Петрушевича, 29. Основні з асоби товариства поділені по виробничих підрозділах: зол ьно-дубильний цех (дільниця з ольних і дубильних операцій) : викінчувальний та відмочно -зольний цехи (виробляється ш кіра хромова готова в асорти менті та спілок); лабораторія (аналітичний контроль вироб ничих процесів підприємства ): допоміжні цехи (шкірсировин ний цех, паросилове господар ство, механічний цех, столярн ий цех, бензосклад, очисні спо руди). До основних засобів тов ариства входять: -майновий ко мплекс (адмінбудинок, зольно -дубильний цех, викінчувальн ий цех, відмочно-зольний цех с ировинний склад, склад хімік атів, склад Вет-Блу, склад гото вої продукції, очисні споруд и з перед очисткою, їдальня, пр охідна, полігон для захороне ння відходів, секція модульн ого будинку контрольно-пропу скний пункт полігону, бойлер на для зберігання і подачі во ди для виробництва) загально ю площею 32252,46 м.кв.; власні транс портні засоби (вантажний авт омобіль - 4 шт.: легковий авто мобіль - 3 шт.. автонавантажува ч - 4 шт., трактор -3 шт.); - власні офі сні та виробничі приміщення. Станом па 01.01.09р, загальна чисел ьність працюючих на ВАТ «Шкі ряник» склала 167 осіб (том III. а.с. 32-34).

З наведеного вбачається, що ВАТ «Шкіряник» має необхідн і основні засоби, трудові та м атеріальні ресурси для перер обки шкіри ВРХ, а також постав ки продукції власного виробн ицтва контрагентам-покупцям .

Податковий кредит ТОВ «Рес Леополі» за період, охоплени й Актом від 19.04.2010 року, сформова но на підставі належним чино м оформлених податкових накл адних (том II,а.с. 169-296). ТОВ «Рес Лео полі» розрахувалося з постач альником ВАТ «Шкіряник» за п ридбаний товар та сплатило п одаток на додану вартість в ц іні товару, що підтверджуєть ся долученими до матеріалів справи копіями платіжних дор учень (том І. а.с. 95-175. том III. а.с. 90-92).

Придбаний у ВАТ «Шкіряник» товар був реалізований фірм і «Сопсегіа РЕGАSО S.р.А.», що є юр идичною особою за законодавс твом Італії, на підставі зовн ішньоекономічних контракті в № 18/12 від 18.12.08р.. № 23/02 від 23.02.09р., № 01/07 ві д 01.07.09р., № 2/07 від 21.07.08р. (том ІІ, а.с. 36-55). Оскільки виробник продукції (ВАТ «Шкіряник») знаходиться в м. Болехові Івано-Франківсь кої області, сторони з мотиві в економічної недоцільності транспортування продукції д о м. Львова для митного оформл ення погодились проводити ми тне оформлення на митниці в м . Долина Івано-Франківської о бласті. З цією метою ТОВ «Рес Л еополі» було укладено догово ри оренди приміщення з ВАТ «Ш кіряник». Складські площі бу ло передано згідно актів при ймання передачі, а саме: догов ір оренди 1/07 від 01.07.08 р., акт прийо му-передачі від 01.07.08 р.. договір оренди 2/07 від 02.07.09 р., акт прийому -передачі від 02.07.09р. (том II. а.с. 56-59).

Отже, факт придбання ТОВ «Р ес Леополі» товару в ВАТ «Шкі ряник» та його подальше виве зення за межі митної територ ії України сторонами визнаєт ься, та підтверджується долу ченими до матеріалів справи письмовими доказами.

Оскаржуване податкове пов ідомлення рішення ґрунтуєть ся на твердженнях органу ДПС про неможливість перевірки семи контрагентів постачаль ника позивача (ВАТ «Шкіряник ») та відсутності результаті в перевірок ще сімнадцяти ко нтрагентів цього ж постачаль ника.

Отже, орган ДПС не встанови в фактів порушення податково го законодавства позивачем, його постачальником чи контр агентами постачальника, а ли ше констатував неможливість перевірки кількох з них (конт рагентів постачальника) та н е проведення зустрічної пер евірки інших. З Акта від 19.04.2010 р. не зрозуміло, скіл ьки всього постачальників п оставляло сировину ВАТ «Шкір яник» для переробки. Більше т ого, оскільки запити щодо про ведення зустрічних перевіро к робилися на підставі даних про контрагентів ВАТ «Шкіря ник» з довідки Долинської ОД ПІ №92/23-020/22173327 від 21.05.2009 року «Про рез ультати позапланової переві рки ВАТ «Шкіряник» з питань в заємовідносин з ТОВ «РЕС ЛЕО ПОЛІ» за липень - грудень 200Н ро ку», то такі могли охопити лиш е період липня-грудня 2008 року. В той же час оскаржуваним ріше нням зменшено суму бюджетног о відшкодування в т.ч. за січен ь, лютий, серпень, жовтень 2009 ро ку, що свідчить про очевидну п ротиправність рішення в цій частині.

При цьому, висновки органу ДПС прямо суперечать не лише Закону № 168/97-ВР, а й практиці Євр опейського Суду з прав людин и, яка відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконан ня рішень та застосування пр актики Європейського суду з прав людини» застосовується судами як джерело права. Так, Європейський Суд у рішенні в ід 22 січня 2009 року у справі «БУЛ ВЕС АД проти Болгарії» (заява № 3991/03) зазначив, то платник пода тку не повинен нести наслідк ів невиконання постачальник ом його зобов'язань зі сплати податку і в результаті сплач увати податок на додану варт ість другий раз, а також сплач увати пеню. Такі вимоги стали надмірним тягарем для платн ика податку, що порушило спра ведливий баланс, який повине н підтримуватися між вимогам и суспільного інтересу та ви могами захисту права власнос ті.

З огляду на викладене, суд п ершої інстанції правильно і повно встановив обставини сп рави та ухвалив судове рішен ня з додержанням норм матері ального і процесуального пра ва, доводи апеляційної скарг и не спростовують висновків рішення суду, а тому підстав д ля скасування постанови коле гія суддів не вбачає.

Керуючись ч. 3.ст. 160, ст.ст. 195, 196, 198, 200, 205, 206, 254 КАС України, суд ,-

ухвалив:

Апеляційну скаргу Державн ої податкової інспекції у Га лицькому районі м. Львова зал ишити без задоволення, а пост анову Львівського окружного адміністративного суду від 04.07.2011 року по справі № 2а-2138/11/1370 - б ез змін.

Ухвала апеляційного суду н абирає законної сили з момен ту її проголошення, але може б ути оскаржена у касаційному порядку шляхом подачі касаці йної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції п ротягом двадцяти днів з дня н абрання ухвалою законної сил и, а у разі складення ухвали в повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України - з дня скла дення ухвали в повному обсяз і.

Ухвала складена в повному о бсязі 13.02.2012 року.

Головуючий суддя І.В. Г лушко

Судді В.В. Гуляк

В.В. Святецький

Дата ухвалення рішення 08.02.2012
Оприлюднено 14.03.2012

Судовий реєстр по справі 2а-2138/11/1370

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.02.2012 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.04.2011 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-2138/11/1370

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону