СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІ СТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2011 р. справа № 2a-1870/2578/11

Сумський окружний адмін істративний суд у складі:

головуючого судді - Кравчен ка Є.Д.

за участю секретаря с удового засідання - Єреп Ю.В.

представника позивача - К іріченко М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміще нні суду в м. Суми адміністрат ивну справу за позовом проку рора міста Суми, який діє в інт ересах держави в особі управ ління Пенсійного фонду Украї ни в Зарічному районі м. Суми до Сумської обласної організ ації Єдиного центру про стяг нення заборгованості ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор м. Суми, який діє в інтересах держави в особі у правління Пенсійного фонду У країни в Зарічному районі м. С уми (далі - позивач), звернувс я до суду з позовом, в якому пр осить стягнути з Сумської об ласної організації Єдиного ц ентру (далі - відповідач) заб оргованість зі сплати єдиног о внеску на загальнообов'язк ове державне соціальне страх ування за березень 2011 року у ро змірі 1044,78грн.

Позивач позовні вимоги мот ивує тим, що відповідач, який п еребуває на обліку у позивач а як платник єдиного внеску н а загальнообов'язкове держав не соціальне страхування, вс упереч вимог Закону України "Про збір та облік єдиного вне ску на загальнообов'язкове д ержавне соціальне страхуван ня" від 08 липня 2010 року № 2464 (далі - Закон № 2464) не сплатив у встанов лений законом строк єдиний в несок на загальнообов'язкове державне соціальне страхува ння за березень 2011 року у розмі рі 1044,78грн.

Педставник позивача Кірі ченко М.М. в судовому засіда нні підтримала позовні вимог и в повному обсязі з наведени х у позовній заяві підстав.

Відповідач в судове засіда ння не з' явився, про час і міс це розгляду справи повідомля вся належним чином за останн ім місцем реєстрації (а.с.8, 9, 13). П ро причину неявки, всупереч ч .2 ст. 40 КАС України, суд не повід омив, заперечень стосовно по зовних вимог не надсилав.

Розглянувши подані докуме нти і матеріали справи, заслу хавши пояснення представник а позивача, суд дійшов виснов ку, що позовні вимоги підляга ють задоволенню, виходячи з н аступного.

Судом встановлено, що Сумсь ка обласна організація Єдино го центру є юридичною особою та перебуває на обліку у пози вача як платник єдиного внес ку на загальнообов'язкове де ржавне соціальне страхуванн я, що підтверджується копією Свідоцтва про державну реєс трацію юридичної особи та ко пією заяви відповідача про р еєстрацію його платником стр ахових внесків (а.с.9, 10).

Згідно поданого до позивач а звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, гро шового забезпечення, допомог и, компенсації) застраховани х осіб та суми нарахованого є диного внеску на загальнообо в'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсі йного фонду України за берез ень 2011 року, відповідачем було самостійно нараховано суму єдиного внеску за березень 2011 року у розмірі 1044,78грн. (а.с. 5-6).

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем відповідн о до вимог ч. 4 ст. 25 Закону Украї ни № 2464 відповідачу надсилала ся вимога від 05 травня 2011 року № Ю-1074/10. Але конверт з вимогою пов ернувся у зв"язку з відсутніс тю відповідача за місцем зна ходження (а.с.24).

Сума заборгованості відпо відачем не сплачена, що підтв ерджується розрахунком забо ргованості по єдиному внеску відповідача та карткою особ ового рахунку платника єдино го внеску (а.с. 4, 20-23).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 6 Зако ну України "Про збір та облік є диного внеску на загальнообо в'язкове державне соціальне страхування", платник єдиног о внеску зобов'язаний своєча сно та в повному обсязі нарах овувати, обчислювати і сплач увати єдиний внесок.

Базою нарахування єдиного внеску є суми нарахованої за робітної плати за видами вип лат, які включають основу та д одаткову заробітну плату, ін ші заохочувальні та компенса ційні витрати, у тому числі в н атуральній формі, що визнача ються відповідно до Закону У країни "Про оплату праці", та с уми винагороди фізичним особ ам за виконання робіт (наданн я послуг) за цивільно-правови ми договорами (ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Згідно з ч. 5 ст. 8 Закону Украї ни "Про збір та облік єдиного в неску на загальнообов'язкове державне соціальне страхува ння", єдиний внесок для платни ків, до яких відноситься відп овідач, встановлюється у від сотках до визначеної абзацом першим пункту 1 частини першо ї статті 7 цього Закону бази на рахування єдиного внеску (за винятком винагороди за циві льно-правовими договорами) в ідповідно до класів професій ного ризику виробництва, до я ких віднесено платників єдин ого внеску, з урахуванням вид ів їх економічної діяльності .

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України "Про збір та облік єди ного внеску на загальнообов' язкове державне соціальне ст рахування", п. 3.1 Порядку формув ання та подання страхувальни ками звіту щодо сум нарахова ного єдиного внеску на загал ьнообов'язкове державне соці альне страхування, затвердже ного постановою правління Пе нсійного фонду України 08 жовт ня 2010 року № 22-2, платники єдиного внеску зобов'язані сплачува ти єдиний внесок, нараховани й за відповідний базовий зві тний період, не пізніше 20 числ а місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим зв ітним періодом в даному випа дку для відповідача є календ арний місяць.

Згідно ч. 4 ст. 25 Закону № 2464 тери торіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійн им фондом за погодженням з це нтральним органом виконавчо ї влади у сфері праці та соціа льної політики, надсилає пла тникам єдиного внеску, які ма ють недоїмку, вимогу про її сп лату. Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десят и робочих днів з дня надходже ння вимоги про сплату недоїм ки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

Враховуючи, що сума єдиного внеску на загальнообов'язко ве державне соціальне страху вання за березень 2011 року відп овідачем у строки, визначені ст. 9 Закону України "Про збір т а облік єдиного внеску на заг альнообов'язкове державне со ціальне страхування", сплаче на не була, у зв'язку з чим за Су мською обласною організаціє ю Єдиного центру утворилася заборгованість у розмірі 1044,78г рн., що підтверджується поясн еннями представника позива ча, матеріалами справи, суд пр иходить до висновку, що вимог и позивача про стягнення з ві дповідача зазначеної суми за боргованості є обґрунтовани ми та такими, що підлягають за доволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 К одексу адміністративного су дочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний по зов прокурора міста Суми, яки й діє в інтересах держави в ос обі управління Пенсійного ф онду України в Зарічному рай оні м. Суми до Сумської обласн ої організації Єдиного центр у про стягнення заборгованос ті - задовольнити.

Стягнути з Сумської обласн ої організації Єдиного центр у (40000, м. Суми, пл. Незалежності , буд. 3, кв. 412, код ЄДРПОУ 26440245, р/р 2 60070001399 в АТ "Укрексімбанк" м. Суми, МФО 397003) на користь управління Пенсійного фонду України в З арічному районі м. Суми (40024, м. Су ми, вул. Харківська, 35, код 22977095, МФ О 337568, р/р 25605311185 в СОУ ВАТ "Державний ощадний банк України") заборг ованість в розмірі 1044 грн. 78 ко п. (одна тисяча сорок чотири гр н. 78 коп.).

Постанова може бути оскар жена до Харківського апеляці йного адміністративного суд у через Сумський окружний ад міністративний суд шляхом по дачі апеляційної скарги на п останову суду протягом десят и днів з дня отримання копії повного тексту поста нови.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не с касовано, набирає законної с или після закінчення апеляці йного розгляду справи.

Суддя (підпис) Є.Д. Кравченко

З оригіналом згід но

Суддя Є.Д. Кравченко

Повний текст постанов и виготовлений 9 червня 2011року .

Дата ухвалення рішення 07.06.2011
Зареєстровано 16.06.2011
Оприлюднено 17.06.2011

Судовий реєстр по справі 2а-1870/2578/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.06.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.06.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.06.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.05.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.05.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-1870/2578/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону