ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

09.06.11 р. Сп рава № 28/98пн

Господарський суд Донець кої області у складі судді: Ку рило Г.Є.

при секретарі судового зас ідання Дороховій Т.Ю.

розглянув у відкритому суд овому засіданні господарськ ого суду матеріали справи

за позовом Товариства з обм еженою відповідальністю Гру па Компаній „ОРТ”, м. Ясинуват а

до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Слов' янський курорт 2010”, м .Донецьк

до відповідача 2 Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Євробуд Інвестмент”, м.Дон ецьк

про зобов' язання вчинити певні дії

та

за зустрічним позовом Това риства з обмеженою відповіда льністю „Слов' янський куро рт 2010”, м. Донецьк

Товариства з обмеженою від повідальністю „Євробуд Інве стмент”, м. Донецьк

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальніст ю Група Компаній „ОРТ”, м.Ясну вата

про визнання права власнос ті

Представники сторін:

Від ТОВ Група Компаній „ОРТ ”: Лєснов С.О.

Від ТОВ „Слов' янський кур орт 2010”: Бабаєвський Д.О.

Від ТОВ „Євробуд Інвестмен т”: Балицький О.П.

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмежено ю відповідальністю Група Ком паній „ОРТ”, м. Ясинувата, пози вач, звернувся до господарсь кого суду Донецької області з позовом до відповідача 1 Тов ариства з обмеженою відповід альністю „Слов' янський кур орт 2010”, м. Донецьк, до відповід ача 2 Товариства з обмеженою в ідповідальністю „Євробуд Ін вестмент”, м. Донецьк, про зобо в' язання ТОВ «Слов'янський курорт 2010» та ТОВ «Євробуд Інв естмент» здійснити дії, необ хідні для зняття будь-яких об тяжень та обмежень з майна ТО В Група Компаній „ОРТ”, які ви никли на підставі договору і потеки від 17.11.2010 року, та догово ру безпроцентної позики №б/н від 09.11.2010 року, шляхом направле ння приватному нотаріусу Дон ецького міського нотаріальн ого округу ОСОБА_1 заяви п ро погашення суми боргу відп овідно до Договору безпроцен тної позики №б/н від 09.11.2010 року т а договору іпотеки від 17.11.2010 рок у.

В обґрунтування позовн их вимог позивач посилається на те, що ТОВ Група Компаній „ ОРТ” виконало всі зобов' яза ння за договором безпроцентн ої позики №б/н від 09.11.2010 року та п овернуло суму позики яка ста новить 200 000 грн. 00 коп. у встановл ений в договорі строк (30 днів). О днак 30 березня 2011 року ТОВ Груп а Компаній „ОРТ” отримало Ви тяг з Державного реєстру іпо тек та Витяг з Єдиного реєстр у заборон відчуження об'єкті в нерухомого майна, які свідч ать про наявність обтяження належного ТОВ Група Компані й „ОРТ” на праві власності не рухомого майна, яке знаходит ься за адресою: Донецька обла сть ,м. Слов'янськ, м. Святогірс ьк, вул. Островського, буд. 74, то бто заборони на відчуження, щ о свідчить про відсутність у ТОВ Група Компаній „ОРТ” мож ливості вільно на власний ро зсуд розпоряджатися своїм не рухомим майном.

Господарський суд Дон ецької області ухвалою від 24.05.2011р. порушив провадження у с праві №28/98пн та призначив розг ляд справи на 06.06.2011р.

До початку розгляду сп рави по суті, 06.06.2011р. Товариство з обмеженою відповідальніст ю „Слов' янський курорт 2010”, м . Донецьк та Товариство з обме женою відповідальністю „Євр обуд Інвестмент”, м. Донецьк з вернулось до господарського суду Донецької області з зус трічною позовною заявою до Т овариства з обмеженою відпов ідальністю Група Компаній „О РТ”, м. Ясинувата, про визнання право власності за ТОВ «Слов 'янський курорт 2010» та ТОВ «Євр обуд Інвестмент» в рівних ча стках на об'єкт нерухомого ма йна - нежитлові будівлі, зокре ма: літ. А-2, спальний корпус №1, з аг. площа 1976,8 кв.м.; літ. Б-2, спальн ий корпус №2, заг. площа 1970,4 кв.м.; л іт.В-1, клуб-їдальня, заг. площа 1 936,6 кв.м.; літ. Г-7, спальний корпус №3, заг. площа 7219,7 кв.м.; літ. Д-3, кот ельня, заг. площа 562,4 кв.м.; літ. Є, г араж-котельня, заг. площа 570,8 кв .м.; літ. Ж, кіномайданчик літні й, заг. площа 154,4 кв.м.; літ. З, матер іальний склад, заг. площа 232,3 кв .м.; літ. И, вбиральня; літ. К, насо сна, заг. площа 16,2кв.м.; літ. Л, арт езіанська свердловина; літ. О , продсклад з холодильною уст ановкою, заг. площа 117,1 кв.м.; літ. П, авто зупинка; літ. Р, насосна №1, заг. площа 34,4 кв.м.; літ. С, насо сна №2, заг. площа 11,4 кв.м.; літ. Ф, о ранжерея, заг. площа 366,9 кв.м.; літ . Ш, танцмайданчик; літ. Я, скуль птура «Шахтар»; 1 огорожа; 2 зам ощення; 3 резервуар на 100 м3, що зн аходиться за адресою: Донець ка область, м. Слов'янськ, м. Свя тогірськ, вул. Островського. б уд. 74.

Суд ухвалою від 06.06.2011р. п рийняв зустрічний позов до п ровадження для спільного роз гляду з первісним позовом.

В обґрунтування зустр ічних позовних вимог позивач і посилаються на договір без процентної позики б/н від 09.11.2010р ., іпотечний договір б/н від 17.11.20 10р., платіжні доручення №1 від 12 .11.2010р., №1 від 09.11.2010р.

Розгляд справи відклад ався на підставі ст. 77 Господа рського процесуального коде ксу України.

Перед початком розгляду сп рави по суті представникам с торін роз' яснено права та о бов'язки учасників судового засідання відповідно до ст.с т. 20, 22 Господарського процесуа льного кодексу України.

Розглянувши матеріал и справи, заслухавши пояснен ня представникам сторін, гос подарський суд встановив, що 09.11.2010року між Товариством з обм еженою відповідальністю „Сл ов' янський курорт 2010”, м. Доне цьк (позикодавець 1), Товариств ом з обмеженою відповідальні стю „Євробуд Інвестмент”, м. Д онецьк (позикодавець 2) та Това риством з обмеженою відповід альністю Група Компаній „ОРТ ”, м. Ясинувата (позичальник) у кладений договір безпроцент ної позики №б/н (договір), відп овідно до умов якого Позикод авець 1 і Позикодавець 2 (далі п о тексту Позикодавці) переда ють у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, вста новленому Договором, а Позич альник зобов' язується пове рнути їх Позикодавцям (п.1.1. дог овору).

Сума позики за договор ом становить 200000,00грн. (п. 2.1. догов ору).

За цим Договором проце нти за надання позики не нара ховуються та не сплачуються (п.2.2. договору).

Позикодавці перерахов ують суму позики в безготівк овому порядку на поточний ра хунок Позичальника по 100 000,00 гри вень кожний (п.3.1. договору).

Строк повернення пози ки становить 30 (тридцять) кале ндарних днів з моменту надан ня суми позики (п.4.1. договору).

Позичальник зобов' яз аний повернути суму позики (а бо неповернену її частину в р азі дострокового погашення ч астини позики) в останній ден ь строку, встановленого в п. 4.1. цього Договору (п.5.1. договору).

Цей Договір набуває чи нності з моменту надання Поз икодавцями суми позики Позич альнику та діє до повного вик онання Позичальником зобов' язань за договором (п.7.1. догово ру).

Як вбачається з матер іалів справи позичальник отр имав кредитні кошти в розмір і 200 000,00грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1 ві д 12.11.2010р., №1 від 09.11.2010р.

За своєю правовою природою договір №б/н від 09.11.2010р. є догово ром позики, згідно якого одна сторона (позикодавець) перед ає у власність другій сторон і (позичальникові) грошові ко шти або інші речі, визначені р одовими ознаками, а позичаль ник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму гр ошових коштів (суму позики) аб о таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Дого вір позики є укладеним з моме нту передання грошей або інш их речей, визначених родовим и ознаками. До відносин за дог овором позики застосовуютьс я положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України .

В якості забезпечення виконання боржником своїх з обов' язань за договором поз ики, між Товариством з обмеже ною відповідальністю „Слов' янський курорт 2010”, м. Донецьк ( іпотекодержатель), Товариств ом з обмеженою відповідальні стю „Євробуд Інвестмент”, м.Д онецьк (іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою від повідальністю Група Компані й „ОРТ”, м. Ясинувата (іпотекод авець) був укладений іпотечн ий договір б/н від 17.11.2010р. (іпотеч ний договір).

У забезпечення викона ння Іпотекодавцем зобов' яз ань, що випливають з Договору позики та цього договору, Іпо текодавець передає Іпотекод ержателю належне йому нерухо ме майно, нежитлові будівлі, з окрема: спальний корпус №1 літ ера А-2, матеріали стін цегла, п лоща 1976,8 кв. м; спальний корпус № 2 літера Б-2, матеріали стін цег ла, площа 1970,4 кв. м; клуб-їдальня літера В-1, матеріали цегла, пл оща 1936,6 кв. м; спальний корпус №3 літера Г-7, матеріали цегла, пл оща 7219,7 кв. м; котельня, літера Д- 3, матеріали цегла, площа 562,4 кв. м ; гараж-котельня, літера Є, мат еріали цегла, площа 570,8 кв. м.; кін омайданчик літній, літера Ж, м атеріали цегла, площа 154,4 кв. м.; м атеріальний склад, літера З, м атеріали цегла, площа 232,3 кв. м.; в биральня, літера И, матеріали цегла; насосна, літера К, мате ріали цегла, площа 16,2 кв. м.; арте зіанська свердловина, літера Л, матеріали цегла; продсклад з холодильною установкою, лі тера О, матеріали цегла, площа 117,1 кв. м.; автозупинка, літера П, матеріали метал; насосна №1, л ітера Р, матеріал цегла, площа 34,4 кв. м.; насосна №2, літера С, мат еріали цегла, площа 11,4 кв. м.; ора нжерея, літера Ф, матеріали це гла та скло, площа 366,9 кв. м.; танц майданчик, літера Ш, матеріал и цегла; скульптура „Шахтар” , літера Я, матеріали цегла; ог орожа №1; замощення №2; резерву ар на 100 м3 №3 (п.1.5. іпотечного дого вору).

Предмет іпотеки знах одиться у Донецькій області, м. Слов' янськ, м. Святогірськ , вул. Островського, буд. 74, на зе мельній ділянці Святогірськ ої міської ради. Іпотекодаве ць має право користування зе мельною ділянкою на підставі рішення господарського суду Донецької області від 11.03.2010 по справі № 39/48пд. Кадастровий ном ер земельної ділянки 1414170500:01:000:0070. з агальна площа земельної діля нки 27,74 га (двадцять сім цілих с імдесят чотири сотих гектара ) кв. м. (п.1.6. іпотечного договору ).

Право власності на Пр едмет іпотеки підтверджуєть ся мировою угодою від 17.12.2009р., ух валою господарського суду До нецької області від 22.12.2009 по спр аві № 30/170 про затвердження миро вої угоди, акту прийому - пер едачі майна від 23.12.2009р. Право вл асності зареєстровано згідн о з витягом про реєстрацію пр ав власності на нерухоме май но № 25133889 від 26.01.2010 року, РПВН 25558373 (п.1.7 . іпотечного договору).

Заставна вартість Пр едмету Іпотеки складає 200000,00 гр н. (п.1.8. іпотечного договору).

На строк дії цього Дог овору Предмет іпотеки залиша ється у володінні (користува нні) Іпотекодавця, за адресою , вказаною в п. 1.6 цього договору (п.1.9. іпотечного договору).

Обтяження нерухомого майна Іпотекою підлягає державній реєстрації Іпо текодержателем в порядку, встановленому законом, за ра хунок Іпотекодавця (п.1.10. іпоте чного договору).

Відповідно до п. 5.1. іпот ечного договору, Іпотекодер жатель набуває право звернен ня стягненим на Предмет іпот еки та його реалізацію у випа дку, якщо у момент настання ст року виконання будь-яких зоб ов'язань за Договором позики вони не будуть виконані повн істю, у тому числі: при повному або частковому неповерненні у встановлені відповідно до Договору позики строки суми позики; та/або при несплаті аб о частковій несплаті в строк сум неустойки (пені штрафу), щ о передбачені Договором пози ки.

Даний іпотечний догов ір посвідчений приватним нот аріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБ А_1 17.11.2010р.

Копії правоустановчи х документів на предмет іпот еки наявні в матеріалах спра ви.

Відповідно до статті 1049 Цив ільного кодексу України, поз ичальник зобов'язаний поверн ути позикодавцеві позику (гр ошові кошти у такій самій сум і або речі, визначені родовим и ознаками, у такій самій кіль кості, такого самого роду та т акої самої якості, що були пер едані йому позикодавцем) у ст рок та в порядку, що встановле ні договором.

За умовами ст. 599 Цивільн ого кодексу України, зобов' язання припиняється виконан ням, проведеним належним чин ом.

Статтею 629 Цивільного кодек су України встановлено, що до говір є обов' язковим для ви конання сторонами.

Однак, на час розгляду с прави кошти не повернені, док азів зворотного суду не нада но.

Оцінюючи наявні в матер іалах справи документи та до сліджуючи в судовому засідан ні докази, Господарський суд вважає первісні позовні вим оги не обґрунтованими та так ими, що не підлягають задовол енню з наступних підстав:

Іпотекою є застава нер ухомого майна (ст. 575 Цивільног о кодексу України).

За загальним правилом , що передбачене ст. 593 Цивільно го кодексу України, право зас тави припиняється у разі при пинення зобов'язання, забезп еченого заставою. Це ж передб ачено і частиною 1 ст. 17 Закону У країни «Про іпотеку».

Таким чином, Іпотечний договір від 17.11.2010р., посвідчени й приватним нотаріусом Донец ького міського нотаріальног о округу ОСОБА_1 17.11.2010р., є так им, що не припинив свою дію.

Відповідно до ст. 33 ГПК У країни, кожна сторона повинн а довести ті обставини, на які вона посилається як на підст аву своїх вимог чи заперечен ь.

Відповідно до ст. 34 Госп одарського процесуального к одексу України, Господарськи й суд приймає тільки ті доказ и, які мають значення для спра ви. Обставини справи, які відп овідно до законодавства пови нні бути підтверджені певним и засобами доказування, не мо жуть підтверджуватись іншим и засобами доказування.

Позивач за первісним позовом не довів свої позовн і вимоги.

На підставі зазначен ого, суд відмовляє позивачу з а первісним позовом в задово ленні позовних вимог про зоб ов' язання ТОВ «Слов'янський курорт 2010» та ТОВ «Євробуд Інв естмент» здійснити дії, необ хідні для зняття будь-яких об тяжень та обмежень з майна ТО В Група Компаній „ОРТ”, які ви никли на підставі договору і потеки від 17.11.2010 року, та догово ру безпроцентної позики №б/н від 09.11.2010 року, шляхом направле ння приватному нотаріусу Дон ецького міського нотаріальн ого округу ОСОБА_1 заяви п ро погашення суми боргу відп овідно до Договору безпроцен тної позики №б/н від 09.11.2010 року , т а договору іпотеки від 17.11.2010 рок у.

Що стосується зустрі чних позовних вимог суд зазн ачає наступне.

Згідно ст. 526 Цивільного Код ексу України, зобов'язання ма є виконуватися належним чино м відповідно до умов договор у та вимог цього Кодексу, інши х актів цивільного законодав ства, а за відсутності таких у мов та вимог - відповідно до зв ичаїв ділового обороту або і нших вимог, що звичайно ставл яться.

Одностороння відмова від з обов' язання або односторон ня зміна його умов не допуска ється, якщо інше не встановле но договором або законом (ст. 5 25 Цивільного кодексу України ).

Статтею 629 Цивільного кодек су України встановлено, що до говір є обов' язковим для ви конання сторонами.

Договір від 17.11.2010р. є догов ором іпотеки, правовідносини за яким регулюються парагра фом 6 глави 49 Цивільного кодек су України, Законом України “ Про заставу”, Законом Україн и “Про іпотеку”.

Згідно ст. 575 Цивільного к одексу України, іпотека є окр емим видом застав. Так, згідно частини першої зазначеної с татті іпотекою є застава нер ухомого майна, що залишаєтьс я у володінні заставодавця а бо третьої особи.

Відповідно до ст. 1 Закон у України “Про іпотеку” та ст . 572 Цивільного кодексу Україн и, іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання неру хомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржнико м забезпеченого іпотекою зоб ов'язання одержати задоволен ня своїх вимог за рахунок п редмета іпотеки переважно пе ред іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановл еному цим Законом.

Відповідно до ст. 3 Закон у України „Про іпотеку”, у раз і порушення боржником основн ого зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забе зпечені нею вимоги за рахуно к предмета іпотеки переважно перед іншими особами, права чи вимоги яких на передане в іпотеку нерухоме майно не зареєстровані у встановлено му законом порядку або заре єстровані після державної ре єстрації іпотеки.

Відповідно до п. 5.2. іпоте чного договору звернення ст ягнення на Предмет іпотеки з дійснюється за вибором Іпоте кодержателя на підставі ріше ння суду, виконавчого напису нотаріуса, або шляхом позасу дового врегулювання згідно з застереженням про задоволен ня вимог Іпотекодержателя, щ о міститься в п.5.2.1. цього Догов ору.

Застереження про зад оволення вимог Іпотекодержа теля згідно ст. 36 Закону Украї ни «Про іпотеку» за своїми пр авовими наслідками для Сторі н є договором про задоволенн я вимог Іпотекодержателя, і в изначає один із можливих дос удових способів звернення ст ягнення на Предмет Іпотеки з а вибором Іпотекодержателя б ез будь-якого додаткового по годження (окремого уповноваж ення) з боку Іпотекодавця, в то му числі, шляхом: передачі Іп отекодавцем Іпотекодержате лю права власності на Предме т іпотеки в рахунок виконанн я Іпотекодавцем зобов'язання по Договору позики. Підписан ням цього Договору Іпотекода вець та Іпотекодержатель дій шли згоди про перехід права в ласності па Предмет Іпотеки до Іпотекодержателя після сп ливу 30-денного строку з момент у надсилання письмові вимоги на адресу Іпотекодавця - попе редження про звернення стягн ення па Предмет іпотеки у раз і невиконання вимоги і викон ання зобов'язання. В даному ви падку цей Договір буде висту пати правовстановлюючим док ументом та правовою підставо ю для реєстрації права власн ості Іпотекодержателя на Пре дмет іпотеки. У випадку визна чення такого способу звернен ня стягнення, частки товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Слов'янський курорт 2010" та товариства з обмеженою відп овідальністю "Євробуд Інвест мент" у праві власності на нер ухоме майно, що становить пре дмет іпотека визначаються як рівні (п. 5.2.1 іпотечного догово ру).

В матеріалах справи на явні іпотечні вимоги іпотеко держателів від 23.12.2010р., 04.01.2011р., що б ули отримані ТОВ Група компа ній „ОРТ” 28.12.2010р. та 06.01.2011р. відпові дно, про повернення суми пози ки протягом тридцяти днів, та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимо ги шляхом прийняття його у вл асність.

Відповідно до ст.328 Циві льного кодексу України, прав о власності набувається на п ідставах, що не заборонені за коном, зокрема із правочинів .

За приписом п.1 додатку №1 до п.2.1 Тимчасового положенн я про порядок державної реєс трації прав власності на нер ухоме майно, затвердженого н аказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002р. №7/5, договори про задоволення вимог іпоте кодержателя є правовстановл ювальними документами, на пі дставі яких проводиться реєс трація прав власності на об'є кти нерухомого майна.

Статтею 37 Закону Україн и "Про іпотеку" передбачено, іп отекодержатель може задовол ьнити забезпечену іпотекою в имогу шляхом набуття права в ласності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєс трації права власності іпоте кодержателя на нерухоме майн о, яке є предметом іпотеки, є д оговір про задоволення вимог іпотекодержателя або відпов ідне застереження в іпотечно му договорі, яке прирівнюєть ся до такого договору за свої ми правовими наслідками та п ередбачає передачу іпотекод ержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок ви конання основного зобов'язан ня. Іпотекодержатель набува є предмет іпотеки у власніст ь за вартістю, визначеною на м омент такого набуття на підс таві оцінки предмета іпотеки суб'єктом оціночної діяльно сті. У разі набуття права влас ності на предмет іпотеки іпо текодержатель зобов'язаний в ідшкодувати іпотекодавцю пе ревищення 90 відсотків вартос ті предмета іпотеки над розм іром забезпечених іпотекою в имог іпотекодержателя.

Відповідно до звіту №8 39/11 про незалежну оцінку майна нежитлових будівель і спору д санаторію „Шахтар”, розташ ованого за адресою: Донецька область, м. Слов' янськ, м. Свя тогірськ, вул. Островського, б уд. 74, станом на 23.03.2011р., ринкова ва ртість іпотечного майна скла дає 342 991,17 грн., в т.ч. ПДВ.

Приймаючи до уваги, що в артість майна, отриманого по зивачами у власність, станов ить менше 90% забезпечених іпот екою вимог іпотекодержателя , судом встановлено, що фактич но з урахуванням волевиявлен ня позивачів, зобов' язання відповідача за договором поз ики вважаються сплаченими з моменту отримання позивачем у власність майна.

Відповідно до ст.392 Цивільно го кодексу України, власник м айна може пред'явити позов пр о визнання його права власно сті, якщо це право оспорюєтьс я або не визнається іншою осо бою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує йо го право власності.

Відповідно до ст.16 Цивільно го кодексу України, кожна осо ба має право звернутися до су ду за захистом свого особист ого немайнового або майновог о права та інтересу.

З наведених вище норм Цивіл ьного кодексу України виплив ає, що позов про визнання прав а власності подається у випа дках, коли належне певній осо бі право або набуття цією осо бою права не визнається, оспо рюються іншою особою або у ра зі відсутності в неї докумен тів, що засвідчують приналеж ність їй такого права.

Як встановлено судом, відпо відач наявність у позивача п рава власності на спірне май но не визнає, оспорює.

Зокрема, позивачами в листа х від 27.01.2011р. та від 08.02.2011р. запропо новано відповідачу передати всі правовстановлюючі докум енти на об' єкти нерухомості .

Одночасно, відповідни х дій з передачі позивачам за зустрічним позовом правоус тановчих документів на спірн е майно відповідачем за зуст річним позовом вчинено не бу ло.

З урахуванням вищевик ладеного, вимоги позивачів з а зустрічним позовом про виз нання права власності за ТОВ «Слов'янський курорт 2010» та ТО В «Євробуд Інвестмент» в рів них частках на об'єкт нерухом ого майна - нежитлові будівлі , що знаходиться за адресою: До нецька область, м. Слов'янськ, м. Святогірськ, вул. Островськ ого. буд. 74, підлягають задовол енню в повному обсязі.

За первісним позовом судові витрати по сплаті дер жавного мита та витрати на и і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу підл ягають віднесенню на позивач а за первісною позовною заяв ою, пропорційно задоволеним вимогам, відповідно до ст.49 Го сподарського процесуальног о кодексу України.

За зустрічним позовом судо ві витрати по сплаті державн ого мита та витрати на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу підлягают ь віднесенню на відповідача за зустрічною позовною заяво ю, відповідно до ст.49 Господар ського процесуального кодек су України.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 43, 49, 60, 77, 82-85 Го сподарського процесуальног о кодексу України, господарс ький суд -

В И Р І Ш И В:

Відмовити в позовних вимогах Товариства з обмеже ною відповідальністю Група К омпаній „ОРТ”, м. Ясинувата, до відповідача 1 Товариства з об меженою відповідальністю „С лов' янський курорт 2010”, м. Дон ецьк, до відповідача 2 Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Євробуд Інвестмент”, м . Донецьк, про зобов' язання в чинити певні дії.

Зустрічну позовну з аяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Слов' ян ський курорт 2010”, м. Донецьк, То вариства з обмеженою відпові дальністю „Євробуд Інвестме нт”, м. Донецьк, до відповідача Товариства з обмеженою відп овідальністю Група Компаній „ОРТ”, м. Яснувата, про визнан ня права власності, задоволь нити.

Визнати право власнос ті в рівних частках за Товари ством з обмеженою відповідал ьністю „Слов' янський курор т 2010” (83017, м.Донецьк, вул. Марії Ул ьянової, 63а, ЄДРПОУ 37216879) та Товар иством з обмеженою відповіда льністю „Євробуд Інвестмент ” (83048, м.Донецьк, вул. Левицького , 6, ЄДРПОУ 36694052) на нерухоме майно - нежитлові будівлі, зокрема: літ. А-2, спальний корпус №1, заг. площа 1976,8 кв.м.; літ. Б-2, спальний корпус №2, заг. площа 1970,4 кв.м.; літ .В-1, клуб-їдальня, заг. площа 1936,6 к в.м.; літ. Г-7, спальний корпус №3, з аг. площа 7219,7 кв.м.; літ. Д-3, котель ня, заг. площа 562,4 кв.м.; літ. Є, гара ж-котельня, заг. площа 570,8 кв.м.; л іт. Ж, кіномайданчик літній, за г. площа 154,4 кв.м.; літ. З, матеріал ьний склад, заг. площа 232,3 кв.м.; л іт. И, вбиральня; літ. К, насосна , заг. площа 16,2кв.м.; літ. Л, артезі анська свердловина; літ. О, про дсклад з холодильною установ кою, заг. площа 117,1 кв.м.; літ. П, авт о зупинка; літ. Р, насосна №1, заг . площа 34,4 кв.м.; літ. С, насосна №2, заг. площа 11,4 кв.м.; літ. Ф, оранже рея, заг. площа 366,9 кв.м.; літ. Ш, тан цмайданчик; літ. Я, скульптура «Шахтар»; 1 огорожа; 2 замощенн я; 3 резервуар на 100 м3, що знаходи ться за адресою: Донецька обл асть, м. Слов'янськ, м. Святогір ськ, вул. Островського буд. 74.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальніст ю Група Компаній „ОРТ” (86000, Дон ецька область, м. Ясинувата, ву л. Орджонікідзе, 149а, ЄДРПОУ 35865270) на користь Товариства з обме женою відповідальністю „Євр обуд Інвестмент” (83048, м.Донецьк , вул. Левицького, 6, ЄДРПОУ 36694052) в итрати по сплаті державного мита в сумі 3429,91грн. та витрати н а інформаційно-технічне забе зпечення судового процесу в сумі 236,00грн.

Видати наказ після наб рання рішенням законної сили .

Повернути Товариству з обм еженою відповідальністю „Єв робуд Інвестмент” (83048, м.Донець к, вул. Левицького, 6, ЄДРПОУ 36694052) з державного бюджету України надлишково сплачене державн е мито в сумі 22070,09 грн.

Видати довідку.

У судовому засіданні 09. 06.2011р. оголошено вступну та рез олютивну частину рішення. По вний текст рішення буде скла дено та підписано 14.06.2011р.

Суддя Курило Г.Є.

Повний текст рішення скла дено та підписано 14.06.2011р.

Дата ухвалення рішення 09.06.2011
Оприлюднено 17.06.2011

Судовий реєстр по справі 28/98пн

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.05.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.12.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.12.2008 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 28/98пн

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону