ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09.06.11 Справа № 5021/890/2011.

За позовом: 1. Фізичної особ и ОСОБА_1, м. Суми

2. Фізичної особ и ОСОБА_2, м. Суми

до відповідача Товариств а з обмеженою відповідальн істю «Будівельно-монтажного управління № 3», м. Суми

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимо г на предмет спору: Фізичної о соби ОСОБА_4, м. Суми

про визнання права власнос ті та стягнення 89188 грн. 92 коп.

СУДДЯ КІЯШКО В.І.

За участю представників ст орін:

від позивачів - 1. ОСОБА_5

2. ОСОБА_6

від відповідача - Ватул а В.І.

від третьої особи - ОСОБ А_4

при секретарі судового зас ідання - Мелащенко І.М.

Розгляд справи розпочато 18 .04.2011р., у зв' язку з неявкою пред ставників відповідача та тре тьої особи в судове засіданн я та необхідністю вивчення м атеріалів справи, розгляд да ної справи відкладався до 30.05.20 11р. та до 09.06.2011р.

Суть спору: позивачі просил и суд зобов' язати відповіда ча передати у власність ОСО БА_1 частину першого поверх у нежитлового приміщення, за гальною площею 84,2 м. кв., а саме: с ходову клітину (№ 1), загальною площею 14,1 м. кв., коридор (№ 2) зага льною площею 14,8 м. кв., кабінет (№ 3) загальною площею 19,9 м. кв., каб інет (№ 4) загальною площею 12,9 м. к в., кабінет (№ 5) загальною площе ю 12,1 м. кв., коридор (№ 6) загальною площею 7,3 м. кв., умивальник (№ 7) з агальною площею 1,6 м. кв., туалет (№ 8) загальною площею 1,5 м. кв., що розташоване за адресою: м. А ДРЕСА_2, літ. А-ІІ згідно техн ічного плану БТІ; стягнути з в ідповідача на користь ОСОБ А_1 грошову суму у розмірі 27162 грн. 04 коп.; зобов' язати відпо відача передати у власність ОСОБА_2 другий поверх нежи тлового приміщення, загально ю площею 164,9 м. кв., а саме: сходов у клітину (№ 19) загальною площе ю 10,6 м. кв., коридор (№ 20) загальною площею 3,5 м. кв., кабінет (№ 21) зага льною площею 16,2 м. кв., приймаль ню (№ 22) загальною площею 14,3 м. кв ., кабінет (№ 23) загальною площею 38,1 м. кв., санвузол (№ 24) загальною площею 5,3 м. кв., кабінет (№ 25) зага льною площею 10,4 м. кв., кабінет (№ 26) загальною площею 21,2 м. кв., кор идор (№ 27) загальною площею 8,7 м. к в., кабінет (№ 28) загальною площ ею 8,1 м. кв., кабінет (№ 29) загально ю площею 9,2 м. кв., коридор (№ 30) заг альною площею 4,8 м. кв., санвузол (№ 31) загальною площею 7,3 м. кв., сх одову клітину (№ 32) загальною п лощею 7,2 м. кв.,, що розташоване з а адресою: м. АДРЕСА_2; стягн ути з відповідача на користь ОСОБА_2 грошову суму у роз мірі 62026 грн. 88 коп.

Відповідач подав відзив на позовну заяву № 9/1-в від 25.05.2011р., в якому проти позову не запере чує та просить позовні вимог и задовольнити в повному обс язі.

Фізична особа ОСОБА_4 на дав відзив на позовну заяву б /н від 25.05.2011р., в якому позовні вим оги визнає, та просить суд поз ов задовольнити в повному об сязі.

Від позивачів до суду надій шла заява № 9/1-4 від 19.05.2011р. про змін у позовних вимог, в якій остан ні просять суд: визнати право приватної власності ОСОБА _1 (зареєстрованої в АДРЕС А_1 ідентифікаційний код Н ОМЕР_1) на 238/1000 часток нежитлов ого приміщення, загальною пл ощею 84,2 м. кв., від загальної пло щі 354,0 м. кв., розташованого за ад ресою: м. АДРЕСА_2 (частина д ругого поверху) адмінбудівлі літера А-ІІ, якій відповідают ь наступні приміщення: сходо ва клітина (№ 1) загальною площ ею 14,1 м. кв., коридор (№ 2) загально ю площею 14,8 м. кв., кабінет (№ 3) заг альною площею 19,9 м. кв., кабінет (№ 4) загальною площею 12,9 м. кв., ка бінет (№ 5) загальною площею 12,1 м . кв., коридор (№ 6) загальною пло щею 7,3 м. кв., умивальник (№ 7) зага льною площею 1,6 м. кв., туалет (№ 8) загальною площею 1,5 м. кв.; стяг нути з відповідача на корист ь ОСОБА_1 грошову суму у ро змірі 27162 грн. 04 коп.; визнати пра во приватної власності ОСО БА_2 (зареєстрованого в АД РЕСА_3, ідентифікаційний ко д НОМЕР_2) на 466/1000 часток нежи тлового приміщення, загально ю площею 164,9 м. кв. від загальної площі 354,0 м. кв., розташованого з а адресою: м. АДРЕСА_2 (части на першого поверху) адмінбуд івлі літера А-ІІ, якій відпові дають наступні приміщення: с ходова клітина (№ 19) загальною площею 10,6 м. кв., коридор (№ 20) зага льною площею 3,5 м. кв., кабінет (№ 21) загальною площею 16,2 м. кв., при ймальню (№ 22) загальною площею 14,3 м. кв., кабінет (№ 23) загальною п лощею 38,1 м. кв., санвузол (№ 24) зага льною площею 5,3 м. кв., кабінет (№ 25) загальною площею 10,4 м. кв., каб інет (№ 26) загальною площею 21,2 м. кв., коридор (№ 27) загальною площ ею 8,7 м. кв., кабінет (№ 28) загально ю площею 8,1 м. кв., кабінет (№ 29) заг альною площею 9,2 м. кв., коридор (№ 30) загальною площею 4,8 м. кв., са нвузол (№ 31) загальною площею 7,3 м. кв., сходова клітина (№ 32) зага льною площею 7,2 м. кв., що розташ оване за адресою: м. АДРЕСА_2 ; стягнути з відповідача на користь ОСОБА_2 грошову су му у розмірі 62026 грн. 88 коп.

Відповідно до положень ст. 2 2 Господарського процесуальн ого кодексу України, суд прий няв дану заяву до розгляду.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши пояснення пр едставників сторін та оцінив ши надані докази по справі, су д

ВСТАНОВИВ:

Виконавчим комітетом Сумс ької міської ради 16.07.2001р. зареєс тровано Товариство з обм еженою відповідальністю «Бу дівельно-монтажне управлінн я № 3».

Згідно з протоколом загаль них зборів учасників Товар иства з обмеженою відповід альністю «Будівельно-монтаж не управління № 3» від 10.12.2009р. зді йснено перерозподіл часток у статутному капіталі товарис тва в зв' язку зі зміною у с кладі його учасників, наступ ним чином: ОСОБА_2 - варті сть вкладу 6018 грн., що складає 51 % у статутному капіталі Това риства з обмеженою відпові дальністю «Будівельно-монта жне управління № 3», ОСОБА_4 - вартість вкладу 2891 грн., що с кладає 24,50 % у статутному капіта лі товариства, ОСОБА_1 вар тість вкладу 2891 грн., що склада є 24,50 % у статутному капіталі то вариства.

22.12.2009 року приватним нотаріус ом Сумського міського нотарі ального округу ОСОБА_8, ре єстрові №№ 3491, 3492 були засвідчен і заяви позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про вихід зі скл аду учасників Товариства з обмеженою відповідальніс тю «Будівельно-монтажне упра вління № 3», відповідача у дані й справі, в яких вони просили н алежну компенсацію вартості частини майна товариства, пр опорційної частці у статутно му капіталі товариства випла тити протягом строку, встано вленого діючим законодавств ом, що підтверджується копія ми відповідних заяв.

Протоколом загальних збор ів учасників відповідача від 22.12.2009р., погоджено вихід учасни ків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з і складу Товариства з обм еженою відповідальністю «Бу дівельно-монтажне управлінн я № 3» та вирішено на підставі ст. 54 Закону України «Про госп одарські товариства» виплат ити (компенсувати) позивачам вартість частини майна відп овідача, пропорційну їх част ці у статутному капіталі тов ариства, шляхом виділення ма йна в натурі та сплати грошов ими коштами.

Відповідно до п. 3.7 рекоменда цій Президії Вищого господар ського суду України «Про пра ктику застосування законода вства у розгляді справ, що вин икають з корпоративних відно син» № 04-5/14 від 28.12.2007р. вартість ма йна товариства, яка враховує ться у визначенні частки, вар тість якої належить до сплат и учаснику, що вибув, визначає ться як сумарна вартість акт ивів товариства за вирахуван ням його зобов' язань.

Згідно із п. 4 Положення (стан дарту) бухгалтерського облік у № 2 «Баланс», затвердженого н аказом Міністерства фінансі в України № 87 від 31.03.1999р. та зареє строваного в Міністерстві юс тиції України 21.06.1999 р. за № 396/3689, вла сний капітал - це частина в акт ивах підприємства, що залиша ється після вирахування його зобов' язань.

На підставі договору купів лі-продажу нежитлового примі щення шляхом викупу б/н від 03.12. 2004р., який посвідчений приватн им нотаріусом ОСОБА_9, реє стровий № 6814, відповідачеві на лежить нежитлове приміщення адмінбудівлі, загальною пло щею 354,0 м. кв., що розташована за а дресою: АДРЕСА_2

Право власності за вказану будівлю за відповідачем зар еєстроване Комунальним підп риємством «Сумське міське БТ І», що підтверджується реєст раційним написом на вказаном у договорі купівлі-продажу т а Витягом про реєстрацію пра в власності на нерухоме майн о № 5686759 від 16.12.2004р., оригінали яких досліджено судом у судовому засіданні, а копії приєднано до матеріалів справи.

Позивачі в обґрунтування с воїх позовних вимог зазначаю ть, що вартість активів відпо відача в 2009 році становила 292600 г рн., а прибуток, одержаний в 2009р . становив 260700 грн. і відповідно до розрахунків, поданих дире ктором та головним бухгалтер ом Товариства з обмежено ю відповідальністю «Будівел ьно-монтажне управління № 3», в артість активів відповідача , в т.ч. частини прибутку, одерж аного товариством в 2009 році, пр опорційна частці позивачів у статутному капіталі товарис тва станом на 31.12.2009 р. становить :

- ОСОБА_1 - (24,5 % у статутному капіталі) - 71687 грн.;

- ОСОБА_2 - (51% у статутному к апіталі) -149226 грн.

Проте, як зазначають позива чі, у встановлений законодав ством термін передачі майна в натурі та виплати частки ма йна, пропорційної вартості ч асток позивачів в грошовому виразі не відбулося, позивач і 24.12.2010р. з метою врегулювання с пору звернулися листом до ві дповідача з проханням здійсн ити передачу майна та сплату вартості грошових коштів в с трок до 31.12.2010р., але Товариство з обмеженою відповідальні стю «Будівельно-монтажне упр авління № 3», листами від 25.03.2011р. ( вих. № 12 та № 13), повідомило позив ачів, що воно не має змоги здій снити сплату частки позивачі в у статутному капіталі това риства.

Представник відповідача у даному судовому засіданні п роти позовних вимог позивачі в не заперечує та просить суд задовольнити позов в повном у обсязі.

В судовому засіданні встан овлено, що у відповідності до протоколу загальних зборів учасників відповідача від 22.12 .2009р., загальні збори учасників вирішили компенсувати варті сть частини майна товариства , пропорційну частці у статут ному капіталі у наступному п орядку:

- ОСОБА_1, частка якої у ст атутному капіталі товариств а відповідача складає 24,5 %, нале жить 238/1000 часток зазначеного п риміщення, виділити майно то вариства в натурі, а саме: пере дати у власність частину пер шого поверху нежитлового при міщення, що розташоване за ад ресою: м. АДРЕСА_2, літ. А-ІІ, з гідно технічного плану БТІ, з агальною площею 84,2 м. кв., якій в ідповідають наступні приміщ ення: сходова клітина загаль ною площею 14,1 м. кв., коридор заг альною площею 14,8 м. кв., кабінет загальною площею 19,9 м. кв., кабі нет загальною площею 12,9 м. кв., к абінет загальною площею 12,1 м. к в., коридор загальною площею 7, 3 м. кв., умивальник загальною п лощею 1,6 м. кв., туалет загальною площею 1,5 м. кв., загальною варт істю 44524 грн. 96 коп., а решту варто сті частини майна товариства сплатити грошовими коштами в сумі 27162 грн. 04 коп.

- ОСОБА_2, частка якого у с татутному капіталі товарист ва відповідача складає 51 %, нал ежить 466/1000 часток зазначеного приміщення, виділити майно т овариства в натурі, а саме: пер едати у власність другий пов ерх нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: м. АДРЕСА_2, загальною площею 164,9 м. кв., якій відповідають нас тупні приміщення: сходова кл ітина загальною площею 10,6 м. кв ., коридор загальною площею 3,5 м . кв., кабінет загальною площею 16,2 м. кв., приймальню загальною площею 14,3 м. кв., кабінет загаль ною площею 38,1 м. кв., санвузол за гальною площею 5,3 м. кв., кабінет загальною площею 10,4 м. кв., кабі нет загальною площею 21,2 м. кв., к оридор загальною площею 8,7 м. к в., кабінет загальною площею 8, 1 м. кв., кабінет загальною площ ею 9,2 м. кв., коридор загальною п лощею 4,8 м. кв., санвузол загальн ою площею 7,3 м. кв., сходова кліт ина загальною площею 7,2 м. кв., з агальною вартістю 87199 грн. 12 коп ., а решту вартості частини май на відповідача сплатити грош овими коштами в сумі 62026 грн. 88 ко п.

У відповідності до ст. 54 Зако ну України «Про господарські товариства», при виході учас ника з товариства з обмежено ю відповідальністю йому випл ачується вартість частини ма йна товариства, пропорційна його частці у статутному (скл аденому) капіталі. Виплата пр овадиться після затвердженн я звіту за рік, в якому він вий шов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

Враховуючи, що датою виходу позивачів із складу учасник ів товариства є 22.12. 2009 року, випл ата вартості частини майна п овинна була бути проведена д о 22.12.2010 року, але як вбачається з матеріалів справи у встанов лений законодавством термін передачі майна в натурі та ви плати частки майна, пропорці йної вартості часток позивач ів в грошовому виразі відпов ідачем здійснено не було.

Статтями 100, 116, 148 Цивільного ко дексу України встановлено, щ о учасники господарського то вариства мають право вийти з товариства. Відповідна норм а також міститься в статті 10 З акону України «Про господарс ькі товариства».

У відповідності до п. 5.12. та п. 5.13 Статуту Товариства з об меженою відповідальністю «Б удівельно-монтажне управлін ня № 3», учасник, який виходить із товариства, має право одер жати вартість частини майна, пропорційну його частці у ст атутному капіталі товариств а. Виплата може проводитись у грошовій (в тому числі цінним и паперами) чи матеріальній ф ормі після затвердження звіт у за рік і в строк до 12 місяців з дня виходу. Учаснику, який вих одить з товариства, виплачує ться належна йому частина пр ибутку, що одержаний товарис твом в даному році до моменту його виходу. За домовленістю між учасником та товариство м виплата вартості частини й ого майна може бути змінена п ереданням майна в натурі.

Відповідно до п. 1.5 Тимчасово го положення про порядок дер жавної реєстрації прав власн ості на нерухоме майно, затве рдженого наказом Міністерст ва юстиції України «Про затв ердження Тимчасового положе ння про порядок державної ре єстрації прав власності на н ерухоме майно» № 7/5 від 07.02.2002р., об ов'язковій реєстрації прав п ідлягає право власності на н ерухоме майно фізичних та юр идичних осіб.

Згідно ст. 15 Цивільного коде ксу України, кожна особа має п раво на захист свого цивільн ого права у разі його порушен ня, невизнання або оспорюван ня. Кожна особа має право на за хист свого інтересу, який не с уперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Статтею 16 зазначеного Кодек су встановлено, що кожна особ а має право на звернення до су ду за захистом свого особист ого немайнового або майновог о права та інтересу. Способам и захисту цивільних прав та і нтересів можуть бути, зокрем а, визнання права, припинення дії, яка порушує право, примус ове виконання обов'язку в нат урі.

Відповідно до ст. 316 Цивільно го Кодексу України, правом вл асності є право особи на майн о, яке вона здійснює відповід но до закону за своєю волею, не залежно від волі інших осіб.

Згідно із ст. 319 даного Кодекс у, власник володіє, користуєт ься, розпоряджається своїм м айном на власний розсуд та ма є право вчиняти щодо свого ма йна будь-які дії, що не супереч ать закону, а відповідно до ст . 320 цього ж Кодексу, власник має право використовувати своє майно для здійснення підприє мницької діяльності, крім ви падків, встановлених законом .

Стаття 328 Цивільного Кодекс у України визначає, що право в ласності набувається на підс тавах, що не заборонені закон ом, зокрема із правочинів. Пра во власності вважається набу тим правомірно, якщо інше пря мо не випливає із закону або н езаконність набуття права вл асності не встановлена судом .

Рішення загальних зборів у часників Товариства з об меженою відповідальністю «Б удівельно-монтажне управлін ня № 3» про передачу позивачам у власність частини нежитло вої будівлі, закріплене у про токолі загальних зборів учас ників товариства від 22.12.2009 року , є правочином в розумінні ст. 202 ЦК України, оскільки спрямо ване на набуття, зміну або при пинення цивільних прав та об ов' язків - набуття позивача ми права власності на частин у нежитлових приміщень адмін будівлі та припинення права власності відповідача на час тину спірних приміщень.

Крім того, суб' єктами прав очину додержано загальні вим оги, які є необхідними для чин ності правочину та встановле ні ст. 203 Цивільного Кодексу Ук раїни, а саме: зміст правочину не суперечить актам цивільн ого законодавства та моральн им засадам суспільства; суб' єкти правочину мали необхідн ий обсяг цивільної дієздатно сті; волевиявлення учасників правочину було вільним і від повідало їх внутрішній волі; правочин спрямований на реа льне настання правових наслі дків, що обумовлені ним.

Зміст корпоративних прав т а корпоративних відносин виз начено ст. 167 Господарського к одексу України, згідно якої к орпоративні права - це права о соби, частка якої визначаєть ся у статутному фонді (майні) г осподарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлін ні господарською організаці єю, отримання певної частини прибутку (дивідендів) даної о рганізації та активів у разі ліквідації останньої відпов ідно до закону, а також інші пр авомочності, передбачені зак оном та статутними документа ми.

Відповідно до вимог п. 10 дода тку 1 до п. 2.1 Тимчасового положе ння про порядок державної ре єстрації прав власності на н ерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиці ї України «Про затвердження Тимчасового положення про по рядок державної реєстрації п рав власності на нерухоме ма йно» № 7/5 від 07.02.2002р., рішення суду про визнання права власност і на об' єкти нерухомого май на є правовстановлювальним д окументом, на підставі якого проводиться реєстрація прав власності на об' єкти нерух омого майна.

У відповідності до положен ь ст. 33 Господарського процесу ального кодексу України, кож на сторона повинна довести с уду ті обставини, на які вона п осилається, як на підставу св оїх вимог і заперечень.

Приймаючи до уваги вищевик ладені фактичні обставини, т а виходячи з норм цивільного законодавства, що регламент ують здійснення права власно сті та його захисту, а також но рм господарського законодав ства щодо захисту прав і зако нних інтересів суб' єктів го сподарювання, суд вважає, що п озовні вимоги є правомірними , обґрунтованими і підлягают ь задоволенню в повному обся зі, оскільки позивачами прав омірно було набуто право вла сності на спірне нерухоме ма йно, а відповідачем у встанов лений законодавством термін не було здійснено передачу м айна в натурі та виплати част ки майна, пропорційної варто сті часток позивачів в грошо вому виразі, що є порушенням в имог діючого законодавства т а прав і охоронюваних законо м інтересів позивачів у дані й справі.

Згідно із ст. ст. 44, 49 Господарс ького процесуального кодекс у України, державне мито та ви трати на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу, понесені позивачами по кладаються на відповідача.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 44, 46, 82-85 Господарсь кого процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повні стю.

2. Визнати право приватної в ласності ОСОБА_1 (зареєстр ованої в АДРЕСА_1 ідентифі каційний код НОМЕР_1) на 238/100 0 часток нежитлового приміще ння, загальною площею 84,2 м. кв., в ід загальної площі 354,0 м. кв., роз ташованого за адресою: м. АД РЕСА_2 (частина другого пове рху) адмінбудівлі літера А-ІІ , якій відповідають наступні приміщення: сходова клітина (№ 1) загальною площею 14,1 м. кв., ко ридор (№ 2) загальною площею 14,8 м . кв., кабінет (№ 3) загальною пло щею 19,9 м. кв., кабінет (№ 4) загальн ою площею 12,9 м. кв., кабінет (№ 5) за гальною площею 12,1 м. кв., коридо р (№ 6) загальною площею 7,3 м. кв., у мивальник (№ 7) загальною площе ю 1,6 м. кв., туалет (№ 8) загальною п лощею 1,5 м. кв.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальніс тю «Будівельно-монтажного уп равління № 3» (40000, м. АДРЕСА_2; р/р 26008301703624 в філії ПАТ «Промінве стбанку», МФО 337278, код 31547912) на кори сть ОСОБА_1 (зареєстровано ї в АДРЕСА_1, ідентифікаці йний код НОМЕР_1) грошову с уму у розмірі 27162 грн. 04 коп., 716 грн . 87 коп. державного мита та 118 грн . витрат на інформаційно-техн ічне забезпечення судового п роцесу.

4. Визнати право приватної в ласності ОСОБА_2 (зареєстр ованого в АДРЕСА_3 ідентиф ікаційний код НОМЕР_2) на 466 /1000 часток нежитлового приміщ ення, загальною площею 164,9 м. кв . від загальної площі 354,0 м. кв., р озташованого за адресою: м. АДРЕСА_2 (частина першого по верху) адмінбудівлі літера А -ІІ, якій відповідають наступ ні приміщення: сходова кліти на (№ 19) загальною площею 10,6 м. кв ., коридор (№ 20) загальною площею 3,5 м. кв., кабінет (№ 21) загальною п лощею 16,2 м. кв., приймальню (№ 22) за гальною площею 14,3 м. кв., кабіне т (№ 23) загальною площею 38,1 м. кв., с анвузол (№ 24) загальною площею 5,3 м. кв., кабінет (№ 25) загальною п лощею 10,4 м. кв., кабінет (№ 26) загал ьною площею 21,2 м. кв., коридор (№ 2 7) загальною площею 8,7 м. кв., кабі нет (№ 28) загальною площею 8,1 м. кв ., кабінет (№ 29) загальною площею 9,2 м. кв., коридор (№ 30) загальною п лощею 4,8 м. кв., санвузол (№ 31) зага льною площею 7,3 м. кв., сходова к літина (№ 32) загальною площею 7,2 м. кв., що розташоване за адрес ою: м. АДРЕСА_2.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальніс тю «Будівельно-монтажного уп равління № 3» (40000, м. АДРЕСА_2; р/р 26008301703624 в філії ПАТ «Промінве стбанку», МФО 337278, код 31547912) на кори сть ОСОБА_2 (зареєстровано го в АДРЕСА_3, ідентифікац ійний код НОМЕР_2) грошову суму у розмірі 62026 грн. 88 коп. 1492 гр н. 26 коп. державного мита та 118 гр н. витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу.

6. Накази видати після набра ння рішенням законної сили.

СУДДЯ КІЯШКО В.І.

Повний текст рішення склад ено 10.06.2011 року.

Дата ухвалення рішення 09.06.2011
Оприлюднено 22.06.2011

Судовий реєстр по справі 5021/890/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.04.2012 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.03.2012 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 22.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 21.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 21.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 09.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.05.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 05.05.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.04.2011 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5021/890/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону