ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.04.12 Справа №5021/890/2011.

Господарський суд Сумськ ої області у складі

Судді: Лущик М.С.,

при секретарі судового зас ідання Душиній М.М.

розглянувши справу

за позовом: 1. Фізичної осо би ОСОБА_1, м. Суми

2. Фізичної особ и ОСОБА_2, м. Суми

до відповідача Товариств а з обмеженою відповідальн істю “Будівельно-монтажне

управління № 3”, м. Суми

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимо г на предмет спору: Фізичної о соби ОСОБА_4, м. Суми,

про визнання права власнос ті та стягнення 89188 грн. 92 коп.

За участю представників ст орін:

від позивачів: 1. ОСОБА_1 ,

2. не з' яви вся,

від відповідача: ОСОБА_5 , ОСОБА_4,

третя особа: ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ

Рішенням господарс ького суду Сумської області від 09.06.2011 року у справі № 5021/890/2011, з у рахуванням ухвали від 29.06.2011 рок у про виправлення описки у рі шенні, було, зокрема, визнано п раво приватної власності О СОБА_1 (зареєстрованої в А ДРЕСА_1, ідентифікаційний к од НОМЕР_1) на 238/1000 часток неж итлового приміщення, загальн ою площею 84,2 м. кв., від загально ї площі 354,0 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (части на першого поверху) адмінбуд івлі літера А-ІІ, якій відпові дають наступні приміщення: с ходова клітина (№ 1) загальною площею 14,1 м. кв., коридор (№ 2) зага льною площею 14,8 м. кв., кабінет (№ 3) загальною площею 19,9 м. кв., каб інет (№ 4) загальною площею 12,9 м. к в., кабінет (№ 5) загальною площе ю 12,1 м. кв., коридор (№ 6) загальною площею 7,3 м. кв., умивальник (№ 7) з агальною площею 1,6 м. кв., туалет (№ 8) загальною площею 1,5 м. кв.

29.03.2012 року сторони по спр аві: позивач - Фізична особа ОСОБА_1 та відповідач - Тов ариство з обмеженою відпов ідальністю “Будівельно-монт ажне управління № 3” звернули ся до суду з заявою про затвер дження мирової угоди від 29.03.2012 р оку, укладеної в процесі вико нання рішення по справі № 5021/890/20 11.

Відповідно до ч. 4 ст. 121 Господ арського процесуального код ексу України, мирова угода, ук ладена сторонами у процесі в иконання судового рішення, п одається на затвердження гос подарського суду, який прийн яв відповідне рішення.

Судом встановлено, що миров а угода від 29 березня 2012 року пі дписана позивачем та повнова жним директором ТОВ «БМУ № 3» і скріплена печаткою товарист ва, не суперечить матеріалам справи і чинному законодавс тву, тому визнається судом та підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 86, 121 Господарськ ого процесуального. кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову у году, укладену між ОСОБА_1 (ід. номер НОМЕР_1, зареєстр ована за адресою: АДРЕСА_1 ) та Товариством з обмежен ою відповідальністю «Будіве льно-монтажне управління № 3» (ід. код 31547912, АДРЕСА_2), у проц есі виконання рішення господ арського суду Сумської облас ті від 09.06.2011 року у справі № 5021/890/2011 у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

Україна, місто Суми, двадцят ь дев' яте березня дві тисяч і дванадцятого року.

Стягувач (позивач): Фізична особа ОСОБА_1 (ід. номер Н ОМЕР_1, зареєстрована за адр есою: АДРЕСА_1) та

Боржник (відповідач): Това риство з обмеженою відпові дальністю „Будівельно-монта жне управління № 3” (ід. код 31547912, м ісцезнаходження АДРЕСА_2 ),

уклали дану Мирову угод у відповідно до статті 121 Госп одарського процесуального к одексу України, в процесі вик онання рішення господарсько го суду Сумської області від 09.06.2011р. у справі № 5021/890/2011, про насту пне:

1. Рішенням господарського с уду Сумської області від 09.06.2011р . у справі № 5021/890/2011 (з урахуванням ухвали від 29.06.2011р. про виправле ння описки в цьому рішенні) бу ло, зокрема, визнано право при ватної власності ОСОБА_1 н а 238/1000 часток нежитлового прим іщення, загальною площею 84,2 кв . м від загальної площі 354,0 кв. м, розташованого за адресою: А ДРЕСА_2 (частина першого пов ерху) адмінбудівлі літера А-І І, якій відповідають наступн і приміщення: сходова клітин а (№ 1) загальною площею 14,1 кв. м, к оридор (№ 2) загальною площею 14,8 кв. м, кабінет (№ 3) загальною пл ощею 19,9 кв. м, кабінет (№ 4) загаль ною площею 12,9 кв. м, кабінет (№ 5) з агальною площею 12,1 кв. м, коридо р (№ 6) загальною площею 7,3 кв. м, у мивальник (№ 7) загальною площе ю 1,6 кв. м, туалет (№ 8) загальною п лощею 1,5 кв. м. Право власності н а вказане нерухоме майно не з ареєстроване за ОСОБА_1.

2. Згідно розрахунку визначе ння відчужуваної частки від 28.04.2011р., проведеного спеціаліст ами Комунального підприємст ва „Сумське міське бюро техн ічної інвентаризації”, який є невід' ємною частиною Ми рової угоди, вартість зазна ченої у пункті 1 цієї Мирово ї угоди частки ОСОБА_1 ск ладає 75 521 грн.

3. ОСОБА_1 відмовляється в ід права приватної власності на 238/1000 часток нежитлового при міщення, загальною площею 84,2 к в. м від загальної площі 354,0 кв. м , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (частина першого по верху) адмінбудівлі літера А -ІІ, якій відповідають наступ ні приміщення: сходова кліти на (№ 1) загальною площею 14,1 кв. м, коридор (№ 2) загальною площею 14,8 кв. м, кабінет (№ 3) загальною п лощею 19,9 кв. м, кабінет (№ 4) загал ьною площею 12,9 кв. м, кабінет (№ 5) загальною площею 12,1 кв. м, кори дор (№ 6) загальною площею 7,3 кв. м , умивальник (№ 7) загальною пло щею 1,6 кв. м, туалет (№ 8) загальною площею 1,5 кв. м.

4. В рахунок відмови ОСОБА_ 1 від права приватної власн ості на 238/1000 часток нежитловог о приміщення, загальною площ ею 84,2 кв. м від загальної площі 354,0 кв. м, розташованого за адре сою: АДРЕСА_2, Товариство з обмеженою відповідальні стю „Будівельно-монтажне упр авління № 3” на протязі десяти днів з дня затвердження госп одарським судом Сумської обл асті даної Мирової угоди сплачує ОСОБА_1 кошти у ро змірі 75 521 (сімдесят п' ять тис яч п' ятсот двадцять одну) гр н., що становить вартість зазн аченої частки нежитлового пр иміщення, згідно розрахунку визначення відчужуваної час тки від 28.04.2011р., проведеного Ком унальним підприємством „Сум ське міське бюро технічної і нвентаризації”.

5. Стягувач та боржник гаран тують, що після підписання ці єї Мирової угоди та у випа дку її належного виконання н е матимуть жодних майнових п ретензій одна до одної з пита нь виконання рішення господа рського суду Сумської област і від 09.06.2011р. у справі № 5021/890/2011 (з ура хуванням ухвали від 29.06.2011р. про виправлення описки в цьому р ішенні), а також у межах надани х їм прав та обов' язків Госп одарським процесуальним код ексом України, будуть вчинят и всіх можливих заходів, спря мованих на затвердження судо м цієї Мирової угоди.

6. Після затвердження господ арським судом Сумської облас ті даної Мирової угоди та отримання коштів, вказаних у пунктах 2 і 4 цієї Мирової у годи, ОСОБА_1 втрачає прав о приватної власності на 238/1000 ч асток нежитлового приміщенн я, загальною площею 84,2 кв. м від загальної площі 354,0 кв. м, розта шованого за адресою: АДРЕСА _2 (частина першого поверху) а дмінбудівлі літера А-ІІ, якій відповідають наступні примі щення: сходова клітина (№ 1) заг альною площею 14,1 кв. м, коридор (№ 2) загальною площею 14,8 кв. м, ка бінет (№ 3) загальною площею 19,9 к в. м, кабінет (№ 4) загальною площ ею 12,9 кв. м, кабінет (№ 5) загально ю площею 12,1 кв. м, коридор (№ 6) заг альною площею 7,3 кв. м, умивальн ик (№ 7) загальною площею 1,6 кв. м, туалет (№ 8) загальною площею 1,5 кв. м, та, відповідно, втрачає п раво на звернення із заявою п ро реєстрацію прав власності на вказане нерухоме майно.

7. Дана Мирова угода наби рає чинності з моменту її зат вердження господарським суд ом Сумської області.

8. Стягувач та боржник підтв ерджують, що укладаючи дану Мирову угоду, вони діяли в м ежах здійснення цивільних пр ав, визначних ст. 13 Цивільного кодексу України та вони озна йомлені з наслідками укладен ня Мирової угоди, які вста новлені вимогами Господарсь кого процесуального кодексу України та іншими нормативн о-правовими актами, у тому чис лі щодо відмови від права вла сності.

9. Дана Мирова угода скла дена в трьох примірниках, по о дному примірнику для кожної із сторін, один примірник для приєднання до заяви, яка пода ється до господарського суду Сумської області для затвер дження цієї Мирової угод и.

Фізична особа (підпис) Н. О. Торяник

Директор ТОВ „БМУ № 3” (підпис) (печатка) М. І. Сердюк

СУДДЯ М.С.ЛУЩИК

Дата ухвалення рішення 12.04.2012
Оприлюднено 17.04.2012

Судовий реєстр по справі 5021/890/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.04.2012 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.03.2012 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 22.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 21.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 21.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 09.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.05.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 05.05.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.04.2011 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5021/890/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону