ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АД МІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року 15:50 Справа № 2а-0870/2854/ 11

Запорізький окружний ад міністративний суд у складі головуючого судді Недашківс ької К.М., при секретарі судово го засідання Луговському І.О ., за участю представника пози вача - ОСОБА_1 (довіреніс ть від 16 травня 2011 року №83); предс тавників відповідача - ОС ОБА_2 (довіреність від 21 люто го 2011 року), ОСОБА_3 (довірені сть від 26 липня 2010 року) та проку рора Красних О.О. (посвідчення №85 від 13 січня 2011 року), розгляну в у відкритому судовому засі данні адміністративну справ у за позовом Публічного акці онерного товариства «Електр ометалургійний завод «Дніпр оспецсталь» ім. А.М.Кузьміна д о Спеціалізованої Державної податкової інспекції по роб оті з великими платниками по датків у м. Запоріжжі про визн ання протиправними та скасув ання податкових повідомлень -рішень

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

27 квітня 2011 року до Запорізьк ого окружного адміністратив ного суду надійшов адміністр ативний позов Відкритого акц іонерного товариства «Елект рометалургійний завод «Дніп роспецсталь» ім. А.М.Кузьміна до Спеціалізованої Державно ї податкової інспекції по ро боті з великими платниками п одатків у м. Запоріжжі (далі ім енується - відповідач; СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі ), в якому позивач просить визн ати протиправними та скасува ти податкові повідомлення-рі шення №0000080801 від 18.04.2011 та №0000090801 від 18. 04.2011. В процесі розгляду справи позивач подав до суду докуме нти, що свідчать про зміну най менування юридичної особи, а саме: згідно свідоцтва про де ржавну реєстрацію юридичної особи серії А01 №029409, виданого ви конавчим комітетом Запорізь кої міської ради 26.04.2011, Відкрите акціонерне товариство «Елек трометалургійний завод «Дні проспецсталь» ім. А.М.Кузьмін а перейменовано в Публічне а кціонерне товариство «Елект рометалургійний завод «Дніп роспецсталь» ім. А.М.Кузьміна (далі іменується - позивач). Позивачем надано довідку з Є диного державного реєстру пі дприємств та організацій Укр аїни (ЄДРПОУ) серії АА №479493 від 28 .04.2011 та нову (п' яту) редакцію ст атуту, в статті 1 якого встанов лено, що Публічне акціонерне товариство «Електрометалур гійний завод «Дніпроспецста ль» ім. А.М.Кузьміна є правонас тупником Відкритого акціоне рного товариства «Електроме талургійний завод «Дніпросп ецсталь» ім. А.М.Кузьміна (номе р запису 11031050028007366 від 26.04.2011).

Заявлені позовні вимоги по зивач обґрунтовує тим, що в пе ріод з 24.03.2011 по 29.03.2011 відповідачем проведено позапланову невиї зну перевірку Публічного ак ціонерного товариства «Елек трометалургійний завод «Дні проспецсталь» ім. А.М.Кузьмін а з питань правових відносин з постачальниками брухту чо рних металів, природного газ у та фероматеріалів за періо д з 01.04.2010 по 01.02.2011, за результатами якої складено акт перевірки №194/08-01/00186536 від 30.03.2011. В ході проведен ня перевірки відповідачем вс тановлено порушення п. 1.3, п. 1.8 ст . 1, пп. 7.4.1. п. 7.4., пп. 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на дода ну вартість» від 03.04.1997 №168/97-ВР, пп. 14.1.18, пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, аб з. а) п. 200.4 ст. 200 Податкового Кодек су України від 02.12.2010 №2755-VI, п. 8 «Поря дку ведення реєстру отримани х та виданих поактових накла дних», затвердженого наказом ДПА України від 30.06.2005 №244, п. 5.7 «Пор ядку заповнення та подання п одаткової декларації з подат ку на додану вартість», затве рдженого наказом ДПА України від 30.05.1997 у редакції наказу від 15.06.2005 №213.

На підставі даного акту при йняті податкові повідомленн я-рішення №0000080801 від 18.04.2011, яким зме ншено бюджетне відшкодуванн я з ПДВ на 104085487 грн. 00 коп., визначе но податкове зобов' язання в розмірі 187622 грн. 00 коп., застосов ано штрафні санкції в розмір і 46906 грн. 50 коп., та №0000090801 від 18.04.2011, як им зменшено розмір від' ємно го значення ПДВ у розмірі 104085487 г рн. 00 коп.

Із вказаними порушеннями п одаткового законодавства по зивач не погоджується з підс тав, викладених в адміністра тивному позові.

Нормативне обґрунтування заявлених позовних вимог: п.п . 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Наказу ДПА «Про затвер дження Порядку оформлення ре зультатів документальних пе ревірок з питань дотримання податкового, валютного та ін шого законодавства» від 22.12.2010 № 984; п.п. 1.3, 1.8, 1.15 ст. 1, п. 6.1 ст. 6, п. 7.1, пп. 7.2.1 п . 7.2, пп. 7.2.3 п. 7.2, пп. 7.2.4 п. 7.2, пп. 7.4.1 п. 7.4, пп. 7.4.5. п. 7.4, пп. 7.4.4 п. 7.4, пп. 7.5.1 п. 7.5, п. 7.7 ст. 7, ст . 8-1, п. 9.8 ст. 9, п.п. 10.1, 10.2 ст. 10 Закону Укр аїни «Про податок на додану в артість» від 03.04.1997 №168/97-ВР; ст. 18 Зак ону України «Про державну ре єстрацію юридичних осіб та ф ізичних осіб - підприємців» ; п. 1.32 Закону України «Про опод аткування прибутку підприєм ств» від 28.12.1994 №334/94-ВР; Господарсь кий кодекс України; ст. 1, п. 2 ст. 3 , ст. 9 Закону України «Про бухг алтерський облік та фінансов у звітність в Україні» від 16.07.1 999 №996-XIV; ч. 1 ст. 67 Конституції Украї ни.

Ухвалою Запорізького окру жного адміністративного суд у від 28.04.2011 відкрито провадженн я в адміністративній справі №2а-0870/2854/11, закінчено підготовче провадження та призначено с праву до судового розгляду н а 11.05.2011.

В судове засідання прибув п редставник позивача, який пі дтримав заявлені позовні вим оги та просить заволинити їх в повному обсязі.

Представники відповідача, які прибули в судове засідан ня, подали заперечення проти адміністративного позову та просять відмовити в задовол енні позовних вимог.

Такі заперечення відповід ач обґрунтовує тим, що виходя чи з системного аналізу норм Податкового кодексу України , відшкодуванню підлягають л ише ті суми податків, які нара ховані (сплачені) платником п одатку до бюджету. За своєю пр авовою природою податок на д одану вартість - це непрями й податок, який нараховуєтьс я та сплачується платником п одатків відповідно до механі зму його справляння. При цьом у, відповідач зазначає, що від повідно до правила першої по дії, при здійсненні оподатко вуваних податком на додану в артість господарський опера цій, у одного платника податк ів виникають податкові зобов ' язання, а у іншого - право н а віднесення відповідних сум до складу податкового креди ту. За таких обставин, передум овою бюджетному відшкодуван ню є зобов' язання декларува ння контрагентом своїх подат кових зобов' язань за правил ом першої події. Відповідач т акож зазначає, що спочатку йд е нарахування податкового зо бов' язання, його сплата до б юджету і при настанні відпов ідних обставин його відшкоду вання з бюджету. При цьому всі ці правові умови є послідовн ими та нерозривними між собо ю, і відсутність будь-якої з ци х умов унеможливлює виникнен ня права на бюджетне відшкод ування.

Крім того, свою правову пози цію відповідач обґрунтовує т им, що між позивачем та його ко нтрагентами здійснювались о перації, які не мали економіч ної ділової мети, а відтак явл яються нікчемними. В підтвер дження даного висновку відпо відач посилається на докумен ти, які було отримано в ході пр оведення перевірки, а саме: ак ти зустрічних перевірок, яки ми встановлено здійснення ко нтрагентами позивача операц ій за нікчемними угодами без настання реальних наслідків ; довідками про неможливість проведення перевірок контра гентів в зв' язку з їх відсут ністю за місцем реєстрації т а протоколом допиту свідка - засновника ТОВ «Оптдевайс» ОСОБА_4 на пояснення водія ОСОБА_5, які свідчать про п ротиправну діяльність контр агентів позивача.

Доводи відповідача, виклад ені в письмовому запереченні проти позову, повністю співп адають з висновками Акта перевірки.

У зв' язку з необхідн істю дослідження доказів по справі - первинних документ ів, наданих позивачем в підтв ердження заявлених вимог, в с удовому засіданні оголошено перерву до 18.05.2011.

18.05.2011 представником поз ивача подано клопотання про зупинення провадження у спра ві з метою подання до суду дод аткових доказів по справі на встановлений судом строк. Пр оти заявленого клопотання пр едставник відповідача не зап еречив.

Ухвалою Запорізького окружного адміністративног о суду від 18.05.2011 провадження у с праві №2а-0870/2854/11 зупинено до 08.06.2011.

Ухвалою суду від 08.06.2011 п ровадження у справі поновлен о.

08.06.2011 в судове засідання прибув представник позивача та просить задовольнити зая влені позовні вимоги. Предст авник відповідача, заперечую чи проти адміністративного п озову, просить суд відмовити в його задоволенні.

Згідно ст. 69 КАС України дока зами в адміністративному суд очинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд вст ановлює наявність або відсут ність обставин, що обґрунтов ують вимоги і заперечення ос іб, які беруть участь у справі , та інші обставини, що мають з начення для правильного вирі шення справи. Ці дані встанов люються судом на підставі по яснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показа нь свідків, письмових та речо вих доказів, висновків експе ртів.

Відповідно до ст. 71 КАС Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на яких ґру нтуються її вимоги та запере чення, крім випадків, встанов лених статтею 72 цього Кодексу .

Розглянувши матеріали та з ' ясувавши всі обставини адм іністративної справи, які ма ють юридичне значення для ро згляду та вирішення спору по суті, дослідивши наявні у спр аві докази у їх сукупності, за слухавши пояснення представ ників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Електрометалур гійний завод «Дніпроспецста ль» ім. А.М.Кузьміна» зареєстр оване як суб' єкт підприємни цької діяльності виконавчим комітетом Запорізької міськ ої ради за юридичною адресою : 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе , 81; ідентифікаційний код 00186536.

На підставі наказу СД ПІ по роботі з ВПП у м. Запоріж жі від 23.03.2011 №289 проведено докуме нтальну позапланову невиїзн у перевірку ПАТ «Електромета лургійний завод «Дніпроспец сталь» ім. А.М.Кузьміна» з пита нь правових відносин з поста чальниками товарів за період з 01.04.2010 по 01.02.2011, за результатами я кої складено акт перевірки № 194/08-01/00186536 від 30.03.2011 (далі іменується - Акт перевірки).

Перевіркою встановлено, що в порушення п. 1.3, п. 1.8 ст. 1, пп. 7.4.1 п. 7 .4, пп. 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7. ст. 7 Закону України «Про податок на додану варті сть» №168/97-ВР від 03.04.97р., із змінами та доповненнями, п. 8 «Порядку ведення реєстру отриманих т а виданих податкових накладн их», затвердженого наказом Д ПА України від 30.06.05р. №244 із зміна ми та доповненнями, зареєстр ованого в Мін' юсті України 18.07.05р. №770/11050, п.5.7 «Порядку заповнен ня та подання податкової дек ларації з податку на додану в артість», затвердженого нака зом ДПА України від 30.05.97р. у реда кції наказу від 15.06.05р. №213, зареєс трованого в Мін' юсті Україн и 30.06.05р. №702/10982 ПАТ «Електрометалу ргійний завод «Дніпроспецст аль» ім. А.М. Кузьміна» до скла ду податкового кредиту, від' ємного значення квітня, черв ня - грудня 2010 року та бюджет ного відшкодування травня, л ипня 2010 року - січня 2011 року вкл ючено суму ПДВ з придбання пр иродного газу, брухту чорних металів та інших фероматері алів на загальну суму ПДВ - 10 4 085 489,00 грн. від постачальників, я кі виступають вигодотранспо ртуючими суб' єктами з залуч енням вигодоформуючих підпр иємств, якими не задекларова но податкові зобов' язання, встановлені розбіжності, а с аме: завищено суму податково го кредиту, від' ємного знач ення різниці між сумою подат кових зобов' язань та податк ового кредиту за період квіт ень, червень - грудень 2010 року в сумі 104085487,00 грн.; завищено суму бюджетного відшкодування з а період травень, липень 2010 ро ку - січень 2011 року на загальн у суму 104085487,00 грн., в тому числі: т равень 2010 року - 1901005,00 грн., липен ь 2010 року - 161929,00 грн., серпень 2010 р оку - 8557420,00 грн., вересень 2010 року - 12481873,00 грн., жовтень 2010 року - 1 6734457,00 грн., листопад 2010 року - 22521077,0 0 грн., грудень 2010 року - 19785786,00 грн ., січень 2011 року - 21941940,00 грн.

На підставі складено го Акту перевірки відпов ідачем винесено податкове по відомлення-рішення від 18.04.2011 №00 00080801, яким зменшено бюджетне ві дшкодування з ПДВ на 104085487,00 грн., визначено податкове зобов' язання в розмірі 187622,00 грн., заст осовано штрафні санкції в ро змірі 46906,50 грн., та податкове пов ідомлення-рішення від 18.04.2011 №000000 90801, яким зменшено розмір від' ємного значення ПДВ у розмір і 104085487,00 грн. Зазначені податков і повідомлення-рішення отрим ані позивачем 18.04.2011.

Керуючись приписами Наказу Державної податкової адміністрації України від 18.0 8.2005 №350 «Про затвердження Метод ичних рекомендацій щодо взає модії між підрозділами орган ів державної податкової служ би України при організації т а проведенні перевірок досто вірності нарахування бюджет ного відшкодування податку н а додану вартість» та Наказу Державної податкової адміні страції України від 18.04.2008 №266 «Пр о організацію взаємодії орга нів державної податкової слу жби при проведенні перевірок податкових декларацій з под атку на додану вартість з ура хуванням інформації розшифр овок податкових зобов' язан ь та податкового кредиту з по датку на додану вартість у ро зрізі контрагентів», відпові дачем направлено запити до п одаткових органів за місцем реєстрації та проведено спів ставлення задекларованих по даткових зобов' язань та под аткового кредиту по ланцюгу постачання по наступним підп риємствам:

1) ТОВ «ЕКОВТОРРЕСУРС» (343736308289) н а суму ПДВ - 651058,85 грн., згідно з в ідповіддю №4520/7/23-08 від 27.08.2010 по ланц югу постачання встановлено н аступних постачальників, а с аме: ТОВ «ВП ВТОРЗАГОТМЕТАЛ» (350431004638) на суму ПДВ - 49443,56 грн, роз біжність складає - 54868,62 грн., по даткові зобов' язання відсу тні, податкова звітність при йнята «до відома». Згідно з ві дповіддю ДПІ у Жовтеневому р айоні м. Дніпропетровськ №53919/7/ 23-610 від 24.09.2010, фахівцями ВПМ ДПІ у Жовтеневому районі м. Дніпро петровськ складено довідку п ро встановлення фактичного м ісцезнаходження від 19.08.2010 №260, зг ідно якої підприємство за юр идичною адресою не встановле но. Станом на дату складання а кту підприємство обліковуєт ься зі станом 23 «Місцезнаходж ення не встановлено». Чисель ність працюючих - 1 чоловік; Т ОВ «Гронікс» (350365908293) на суму ПДВ - 18220,30 грн., розбіжність склада є - 18220,30 грн., податкові зобов' язання відсутні. Податкова з вітність недійсна. Згідно з в ідповіддю №16760/7/23-211/987 від 16.09.2010 акт № 1068/23-2/35036596 від 09.09.2010 р. підприємство має 9 стан - до ЄДР внесено за пис направлено повiдомлення про вiдсутнiсть за мiсцезнаход женням. Дата анулювання свід оцтва 22.03.2011. Головний бухгалтер та директор - одна особа, кіл ькісний склад працюючих 1 чол овік, основні фонди відсутні , у податковій делкрації по по датку на прибуток за 2010 рік від сутні показники валових дох одів та витрат. ТОВ «ЩіТ» (327416523013) на суму ПДВ - 26777,28 грн., згідно з відповіддю №937/23-418 від 31.01.2011 року п о ланцюгу постачання встанов лено наступних постачальник ів, а саме:

3.1 ТОВ «Метал - стандарт» (351116704643 ) на суму ПДВ - 82480,00 грн., розбіжн ість складає - 206 365,80 грн., подат кові зобов' язання відсутні . Податкова звітність прийня та «до відома». Згідно з відпо віддю №5543/7/23-309-499 від 24.02.2011 складено акт №573/23-3/35111678 Працівниками Ліво бережної МДПІ м. Дніпропетро вська було здійснено вихід з а місцезнаходженням підприє мства ТОВ «Метал - стандарт», в результаті чого встановлено відсутність вищезазначеног о підприємства за місцезнахо дженням (М. Дніпропетровськ, п р-т Миру, буд. 2/А, КВ. 103) і складено акт щодо не встановлення міс цезнаходження ТОВ «Метал-ста ндарт» за №8380/23-3/35111678 від 04.10.2010. До ВПМ Лівобережної МДПІ м. Дніпроп етровська було направлено за пит на встановлення місцезна ходження суб' єктів підприє мницької діяльності №319 від 04.10 .2010. Директор та головний бухга лтер - одна особа, відсутні п одаткові декларації по подат ку на прибуток, відсутні осно новні фонди. Згідно з довідко ю ВПМ Лівобережної МДПІ м. Дні пропетровська №1628/7/26012 від 18.10.2010 вс тановлено, що суб' єкт госпо дарювання ТОВ «Метал - станда рт» зареєстрований на осіб, я кі до діяльності юридичної о соби ніякого відношення не м ають. Лівобережною МДПІ м. Дні пропетровська направлено ли ст від 22.12.2010 за №41776/10/23-308 Дніпропетр овській регіональній філії Д П «Центрального державного з емельного кадастру при Держк омземі України», щодо наданн я інформації про наявність з емельних ділянок по підприєм ству ТОВ «Метал-стандарт». Ві дповідь не надходила. Станом на момент складання акта, згі дно даних АІС «РПП» підприєм ство ТОВ «Метал-стандарт» ма є стан 23 «місцезнаходження н е встановлено». ТОВ «Вторчер мет» (337542408318) на суму ПДВ - 114287,28грн ., згідно з даними «Системи авт оматизованого співставленн я податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрі зі контрагентів з' ясовуєть ся відповідність задекларов аного податкового кредиту та податкових зобов' язань пос тачальників» має 14 стан (визна но банкрутом). Згідно з відпов іддю №7022/7/23-011 від 24.09.2010 по ланцюгу п остачання встановлено насту пних постачальників, а саме:

4.1 ТОВ «Карат» (307129604651) ДПI В м.Суми на суму ПДВ - 114582,59 грн. згідно з відповіддю №29591/7/23-518 від 27.12.2010 напр авлено лист виклик щодо нада ння податкових та бухгалтерс ьких документів на нову адре су платника: м. Суми, пр. Шевчен ка, 15. Зазначений лист не був вр учений адресату (відповідно до отриманого ДПІ 20.12.2010 поверну того без вручення поштового повідомлення), у зв' язку з ти м, що підприємство за зазначе ною адресою не розшукано. Дат а анулювання свідоцтва 15.02.2011. Ві дповідно до акту від 18.02.2011р. № 45/23 12/30712966/20 Про результати документ альної невиїзної перевірки ТОВ «Карат» (код за ЄДРПОУ 30712966) з питань правомірності нара хування податкових зобов' язань та податкового кредиту з податку на додану вартість за період січень 2010 року - гру день 2010 року, складеного ДПІ у м .Суми, встановлено відсутніс ть поставок товарів та уклад ення угод з метою настання ре альних наслідків в зв' язку з тим, що угоди поставки є нікч емними. В ході перевірки вста новлено відсутність реально ї можливості поставок товарі в (робіт, послуг), що свідчить п ро укладення угод без мети на стання реальних наслідків. О тже, договори з підприємства ми - покупцями відповідно д о п.п. 1, 2 ст. 215, п.п. 1, 5 ст. 203 Цивільног о кодексу України є нікчемни ми, і в силу ст. 216 Цивільного ко дексу України не створюють ю ридичних наслідків, крім тих , що пов'язані з їх недійсністю . ТОВ «Террамет» (343294920313) на суму П ДВ - 27152,98 грн., згідно з відпові ддю №7132/7/07-009 від 15.11.2010 по ланцюгу по стачання встановлено наступ них постачальників, а саме:

5.1 ТОВ «ПКФ «Мет Втор Груп » (353752205668) на суму ПДВ - 25168,77 грн., зг ідно з відповіддю №8528/7/23-313 від 14.12. 2010 по ланцюгу постачання вста новлено наступних постачаль ників, а саме:

5.1.1 ТОВ «Родон-Голд» (365126505623) ДПI у Ворошиловському р-ні м.Донец ьк на суму ПДВ - 2761659,05 грн., згідн о з відповіддю №1726/7/23-3 від 14.01.2011, ТО В «Родон-Голд» за юридичною а дресою не знаходиться. Стано м на 12.01.2010 стан 8 (до ЄДР внесено з апис про відсутність за місц езнаходженням). Директор вик онує обов' язки бухгалтера. Податкова звітність відсутн я. Кількісний склад працівни ків за базовий податковий (зв ітний) період - 1 особа. Дата а нулювання свідоцтва 26.04.2010. ТОВ « Союзенерго-Плюс» (314735408293) на суму ПДВ - 123466,75 грн., згідно з відпов іддю №18425/23-211/1024 від 26.10.2010 по ланцюгу постачання встановлено наст упних постачальників, а саме :

6.1 ТОВ «СЄОН» (332725108288) на суму ПДВ - 108027,41 грн. згідно з відповідд ю №1108/7/23-08 від 25.02.2011, 15.12.2010 року ТОВ «СЕ ОН» ( код ЄДРПОУ 32121683) повідомило , що управління боротьби з від миванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Запор ізькій області були вилучені первині документи та податк ова звітність за період з 2007 ро ку по 2010 рік та печатку підприє мства. ДПІ у Ленінському райо ні м. Запоріжжя було направле но лист №508/8/23-08 від 25.01.2011 до управлі ння боротьби з відмиванням д оходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Запорізькій обл асті про надання інформації про порушення кримінальної справи по ТОВ «СЕОН» та надан ня інформації про вилучення первинних документів за пері од з 2007 року по 2010 рік. Листом 1437/7/23-3 7 від 08.02.2011 управління боротьби з відмиванням доходів, одерж аних злочинним шляхом ДПА у З апорізькій області було пові домлено, що первині документ и ТОВ «СЕОН» ( код ЄДРПОУ 33272510) ви лучені в результаті обшуку т а передачі в СВ ПМ ДПА у Запорі зькій області для доручення до матеріалів кримінальної с прави №861001.

7. ТОВ «Металінвестгруп» (33545582 6554) на суму ПДВ - 119362,50 грн., згідно з даними Системи автоматизо ваного співставлення податк ових зобов' язань та податко вого кредиту у розрізі контр агентів з' ясовується відпо відність задекларованого по даткового кредиту та податко вих зобов' язань постачальн иків» по ланцюгу постачання встановлено наступних поста чальників, а саме:

7.1 ТОВ «ЛУГМЕТСЕРВІС ЛТД» (350794 512367) Ленiнська Мiжрайонна ДПI у м. Луганську на суму ПДВ - 1647954,96 г рн., розбіжність складає - 1647954 ,96 грн., податкова звітність пр ийнята як «недійсна».

8. ПП «Вікторія Центр» (204221706034) на суму ПДВ - 75029,04 грн., згідно з ві дповіддю №14425/10/23-01 від 15.09.2010 по ланц югу постачання встановлено н аступних постачальників, а с аме:

8.1 ПП «Авант» (321897115248) Роздiльнян ська Мiжрайонна ДПI на суму ПДВ - 49144,35 грн., згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з' я совується відповідність зад екларованого податкового кр едиту та податкових зобов' я зань постачальників» розбіж ність складає - 55 921,68 грн., стан 14 (визнано банкрутом). Директо р виконує обов' язки бухгалт ера. Відомості про зняття з об ліку: №7/579-10-5468 від 25.01.2011.

9. ТОВ «УКРТОРГ-МЕТАЛ» (333837104666) на суму ПДВ - 12573,50 грн., згідно з да ними Системи автоматизовано го співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контраген тів з' ясовується відповідн ість задекларованого податк ового кредиту та податкових зобов' язань постачальникі в» стан 36 (основний платник до кiнця року) по ланцюгу постача ння встановлено наступних по стачальників, а саме:

9.1 ТОВ «АРТВІЖН» (366438326508) ДПI у Гол осіївському р-ні м.Києва на су му ПДВ - 4154509,60 грн., згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів з' ясовується відповідніст ь задекларованого податково го кредиту та податкових зоб ов' язань постачальників» с тан 7 (до ЄДР внесенозапис про вiдсутнiсть пiдтвердження вiдо мостей). Директор виконує обо в' язки бухгалтера. Податков а звітність визнана як «неді йсна». Свідоцтво анульовано 30.12.2010 (ненадання декларацій про тягом року).

10. ТОВ «НПФ Українські Техно логічні Системи» (345351508287) на суму ПДВ - 43618,43грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів з ' ясовується відповідність задекларованого податковог о кредиту та податкових зобо в' язань постачальників» по ланцюгу постачання встановл ено наступних постачальникі в, а саме:

10.1 ТОВ «ФІАЛ ЦЕНТР» (3526816046 39) ДПI у Шевченкiвському районi м .Запорiжжя на суму ПДВ - 47500,00 гр н., розбіжність складає - 47 500,00 грн., податкова звітність при йнята «до відома». Згідно з по даним податковим розрахунко м комунального податку кільк існий склад працівників за б азовий податковий (звітний) п еріод - 0 осіб. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

2) ТОВ «Індустрія-Б» (326076408295) на с уму ПДВ - 336559,31 грн., згідно з від повіддю №15397/7/23-211/987 від 17.08.2010 по ланц югу постачання встановлено н аступних постачальників, а с аме:

1. ПП «Сервет» (331661527021) на суму ПД В - 138239,36 грн., згідно з відповід дю №3005/7/23-1 від 29.11.2010 по ланцюгу пост ачання встановлено наступни х постачальників, а саме:

1.1 ТОВ «ЕНЕРГОВОСТОК» (366485908297) на суму ПДВ - 128284,57 грн., згідно з ві дповіддю постачальниками є:

1.1.1 ТОВ «ТСЦ-Юг» (358029508266) на с уму ПДВ - 127506,71 грн., згідно з від повіддю №3470/7/23-1 від 15.06.2010 складено акт №94/23-02/35802954 від 11.06.2010. Перевіркою встановлено відсутність об' єктів оподаткування по опера ціях з придбання товарів (пос луг) у підприємств-постачаль ників та по операціях з прода жу цих товарів (послуг) підпри ємствам - покупцям за періо д з 01.04.2008 по 31.05.2010 в розумінні ст. 3 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств» ві д 28.12.1994 року за № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями) та ст. 3 Закон у України «Про податок на дод ану вартість» № 168/97- ВР від 03.04.1997ро ку (із змінами та доповненням и). Юридичним відділом 24.02.2010 бул о надіслано заяву за №1899/10/10-010 до Жовтневого районного суду пр о розкриття банківської таєм ниці.

1.1.2 ТОВ «ЗНТРК» (358029208261) на с уму - 80236,62 грн. згідно з відпові ддю №5119/7/23-2 від 07.09.2010 року складено акт №93/23-2/35802928 від 11.06.2010 ТОВ «ЗНТК» з дійснював діяльність спрямо вану на здійснення операцій пов' язаних з наданням подат кової вигоди третіх осіб. Так им чином, у зв' язку не підтв ердженням податкового креди ту з ПДВ та валових витрат, у Т ОВ «ЗНТК» відсутні об' єкти оподаткування податком на д одану вартість та податком н а прибуток по операціях з про дажу товарів (послуг) підприє мствам-покупцям. Перевіркою встановлено відсутність об' єктів оподаткування по опера ціях з придбання товарів (пос луг) у підприємств-постачаль ників та по операціях з прода жу цих товарів (послуг) підпри ємствам - покупцям у період з 01.04.2008 по 15.04.2010 в розумінні ст. 3 Зак ону України «Про оподаткуван ня прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР (зі змінами та допов неннями) та ст. 3 Закону Україн и «Про податок на додану варт ість» № 168/97- ВР від 03.04.1997року (із зм інами та доповненнями).

2. ПП «САН-Метал» (365759508293) на суму ПДВ - 132862,71 грн. згідно з відпов іддю № 17470/7/23-211/1024 від 30.09.2010 складено а кт №1167/23-2/36575952 від 28.09.10 за юридичною адресою не знаходиться інфор мація і документи на запити Д ПІ не надаються. Проведено пе ревірку наявності знаходжен ня ПП «САН-Метал» (ЄДРПОУ 36575952), з а юридичною адресою. За резул ьтатами перевірки було склад ено акт №592 від 25.06.10 перевірки на явності підприємства за юрид ичною адресою. В ході перевір ки встановлено: ПП «САН-Метал » (ЄДРПОУ 36575952), за юридичною адр есою: 69001 Запорiзька обл., АДРЕ СА_1 не знаходиться. Надано з апит до ВПМ ДПІ у Орджонікідз евському районі м. Запоріжжя №490 від 25.06.10 на встановлення міс ця знаходження суб'єкта підп риємницької діяльності, що у хиляється від сплати податкі в у зв' язку із порушенням п. 4 .1.4. п. 4.1. ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов' яз ань платника податків перед бюджетами та державними ціль овими фондами», зі змінами та доповненнями, від 21.12.2000 №2181-111.

3. ТОВ «СЄОН» (332725108288) на суму ПДВ - 84435,85 грн. згідно з відповіддю №5589/7/23-08 від 18.10.2010 по ланцюгу поста чання встановлено наступних постачальників, а саме:

3.1 ТОВ «Стронг 77» (344417808288) ДПI у Лен iнському районi м.Запорiжжя на суму ПДВ - 257785,43 грн. згідно з да ними «Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів з' ясовується відповід ність задекларованого подат кового кредиту та податкових зобов' язань постачальникі в» розбіжність складає - 77057,00 грн. стан 3 (прийнято рiшення пр о припиння (розпочато лiквіда ційну процедуру). Кількісний склад працівників за базови й податковий (звітний) період - 1 особа. Директор виконує о бов' язки бухгалтера.

3) ТОВ «ТПК Укрсплав» (333937505648) на суму ПДВ - 234174,41 грн., згідно з ві дповіддю №7466/7/23-213 від 20.07.2010 по ланц югу постачання встановлено н аступних постачальників, а с аме:

1. ТОВ «Донбас Інвест Гаран т» (356108305662) ДПI у Куйбишевському р-нi м.Донецьк на суму ПДВ - 121183 ,70 грн., згідно з відповіддю №5009/7 /23-213 від 17.08.2010 складено акт №487/23-3/35610830 від 17.08.2010. Підприємство має стан платника (23) - місцезнаходже ння не встановлено. По підпри ємству проведено наступні за ходи: акт виходу за юридичною адресою від 02.06.2010 № 83/23-2, запит до ВПМ від 03.06.2010 №65 про необхідніст ь встановлення місцезнаходж ення посадових осіб. На даний час іншої інформації не отри мано. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

2. ТОВ «Індустріальні сплави » (334173305662) ДПI у Куйбишевському р-н i м.Донецьк на суму ПДВ - 112770,00 гр н., згідно з відповіддю №5021/7/23-313 від 17.08.2010 складено акт №474/23-313/33417338 ві д 17.08.2010 ДПІ у Куйбишевському рай оні м. Донецька, підприємство має стан платника (23) - місцез находження не встановлено. П осадовими особами здійснено вихід на юридичну адресу пла тника (акт від 25.05.2009 №72), до відділ у податкової міліції направ лено запит про встановлення місцезнаходження ТОВ «Індус тріальні сплави» (ЄДРПОУ 33417338) №65 від 03.06.2010, після чого отримана довідка відділу податкової міліції про не встановлення фактичного місцезнаходженн я платника податків. На даний час іншої інформації не отри мано. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа. Відомості про зняття з обліку: №42/151 Б від 19.01.2011.

4) ТОВ «ЕНЕРГОВОСТОК» (366485908297) на суму ПДВ - 226475,19 грн., директор т а головний бухгалтер - одна особа, кількісний склад прац юючих - 3 особи, відсутні осно вні фонди, згідно з відповідд ю №15154/7/23-211/920 від 13.08.2010 по ланцюгу пос тачання встановлено наступн их постачальників, а саме:

1. ТОВ «ТСЦ-Юг» (358029508266) ДПI у Жовтн евому районi м.Запорiжжя на сум у ПДВ - 127506,71 грн., згідно з відпо віддю №3470/7/23-1 від 15.06.2010 складено ак т №94/23-02/35802954 від 11.06.2010. Перевіркою вс тановлено відсутність об' є ктів оподаткування по операц іях з придбання товарів (посл уг) у підприємств-постачальн иків та по операціях з продаж у цих товарів (послуг) підприє мствам - покупцям за період з 01.04.2008 по 31.05.2010 в розумінні ст. 3 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств» ві д 28.12.1994 року за № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями) та ст. 3 Закон у України «Про податок на дод ану вартість» №168/97- ВР від 03.04.1997 (і з змінами та доповненнями). Юр идичним відділом 24.02.2010 було над іслано заяву за №1899/10/10-010 до Жовтн евого районного суду про роз криття банківської таємниці . Кількісний склад працівник ів за базовий податковий (зві тний) період - 1 особа. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера. Дата анулювання свідоц тва 04.01.2011 (до ЄДР внесено запис п ро вiдсутнiсть пiдтвердження).

2. ТОВ «ЗНТРК» (358029208261) на суму - 80236,62 грн. згідно з відповіддю №5 119/7/23-2 від 07.09.2010 складено акт №93/23-2/3580292 8 від 11.06.2010 ТОВ «ЗНТК» здійснюва в діяльність спрямовану на з дійснення операцій пов' яза них з наданням податкової ви годи третіх осіб. Таким чином , у зв' язку з не підтверджен ням податкового кредиту з ПД В та валових витрат, у ТОВ «ЗНТ К» відсутні об' єкти оподат кування податком на додану в артість та податком на прибу ток по операціях з продажу то варів (послуг) підприємствам -покупцям. Перевіркою встано влено відсутність об' єктів оподаткування по операціях з придбання товарів (послуг) у підприємств-постачальників та по операціях з продажу цих товарів (послуг) підприємств ам - покупцям у період з 01.04.2008 п о 15.04.2010 в розумінні ст. 3 Закону Ук раїни «Про оподаткування при бутку підприємств» від 28.12.1994 ро ку за № 334/94-ВР (зі змінами та допо вненнями) та ст. 3 Закону Украї ни «Про податок на додану вар тість» №168/97- ВР від 03.04.1997 (із зміна ми та доповненнями). Кількісн ий склад працівників за базо вий податковий (звітний) пері од - 1 особа. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Дата анулювання свідоцтва 04.01.2011 рок у (до ЄДР внесено запис про вiд сутнiсть пiдтвердження).

5) ТОВ «ЮГ-СТІЛІМПЕКС» (328116308259) на суму ПДВ - 193612,80 грн., директор т а бухгалтер - одна особа, кіл ькісний склад працюючих - 3 ч оловіки, відсутні основні фо нди, згідно з даними Системи а втоматизованого співставле ння податкових зобов' язань та податкового кредиту у роз різі контрагентів з' ясовує ться відповідність задеклар ованого податкового кредиту та податкових зобов' язань постачальників» по ланцюгу п остачання встановлено насту пних постачальників, а саме:

1. ПП «ВКФ «НВК ЛТД» (366384412348) на су му ПДВ - 84685,18 грн., згідно з дани ми «Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в з' ясовується відповідніс ть задекларованого податков ого кредиту та податкових зо бов' язань постачальників» має 14 стан (визнано банкрутом ) податкова звітність відсут ня, постачальники відсутні. К ількісний склад працівників за базовий податковий (звітн ий) період - 1 особа ( середній розмір заробітної плати за 1 кв. 2010 року -1000 грн.). Директор вик онує обов' язки бухгалтера. Основні фонди відсутні, відс утня податкова звітність по податку на прибуток за піврі ччя, 9 міс. та 2010 рік взагалі. Дата анулювання свідоцтва 15.09.2010 рок у (лiквiдацiя за власним бажанн ям). Відомості про зняття з обл іку №21/99б від 08.12.2010.

2. ПП «ВКФ «УКРПРОМСНАБ» (34202101236 9) на суму ПДВ - 101183,04 грн., статут ний фонд - 500 грн., кількісний с клад працюючих - 4 чоловіка, о сновні фонди відсутні, відсу тня податкова звітність по п одатку на прибуток за півріч чя, 9 міс. та 2010 рік взагалі. Згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів з' ясовується ві дповідність задекларованог о податкового кредиту та под аткових зобов' язань постач альників» по ланцюгу постача ння встановлено наступних по стачальників, а саме: ПП «АМЕГ А ЛТД» (368275512360) на суму ПДВ - 2131076,36 г рн., має 14 стан розбіжність скл адає - 2131076,36 грн., податкові зоб ов'язання не задекларовані. К ількісний склад працівників за базовий податковий (звітн ий) період - 0 осіб. Директор в иконує обов' язки бухгалтер а, відсутні основні фонди, від сутня податкова звітність по податку на прибуток за піврі ччя, 9 міс. та 2010 рік взагалі. Дата анулювання свідоцтва 30.09.2010 рок у (до ЄДР внесено запис про вiд сутнiсть за мiсцезнаходження м). Відомості про зняття з облі ку №21/100б від 28.10.2010. Податкова звіт ність з ПДВ відсутня, податко ві зобов'язання відсутні. ПП « БАЛАНС-ПЛЮС ЛТД (366387312364) Ленiнська Мiжрайонна ДПI у м.Луганську н а суму ПДВ - 236881,00 грн., має 14 стан (визнано банкрутом) розбіжні сть складає - 236881,00 грн. Кількіс ний склад працівників за баз овий податковий (звітний) пер іод - 1 особа ( середній розмі р заробітної плати за 1 кв. 2010 ро ку - 666,66 грн.), статутний фонд - 500 грн., основні фонди відсутні Директор виконує обов' язк и бухгалтера, відсутня подат кова звітність по податку на прибуток за півріччя, 9 міс. та 2010 рік взагалі. Дата анулюванн я свідоцтва 17.11.2010 року (до ЄДР вн есено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням). Відомост і про зняття з обліку №20/111б від 16.11.2010. Податкова звітність відс утня. ПП «ПКФ «ДОНБАСИНВЕСТ К ОМПАНИ» (366384912349) на суму ПДВ - 306062,0 0 грн., має 14 стан (визнано банкр утом) розбіжність складає - 306062,00 грн. Кількісний склад прац івників за базовий податкови й (звітний) період - 1 особа (се редній розмір заробітної пл ати за 1 кв. 2010 року - 1000 грн.) стат утний фонд - 500 грн., основні фо нди відсутні, відсутня подат кова звітність по податку на прибуток за півріччя, 9 міс. та 2010 рік взагалі. Директор викон ує обов' язки бухгалтера. Да та анулювання свідоцтва 17.11.2010 (д о ЄДР внесено запис про вiдсут нiсть за мiсцезнаходженням). Ві домості про зняття з обліку № 20/111б від 16.11.2010. Податкова звітніс ть відсутня. ПП «ВКФ «НВК ЛТД» (366384412348) ДПI в Жовтневому р-ні м. Лу ганськ на суму ПДВ - 334395,00 грн., м ає 14 стан (визнано банкрутом) р озбіжність складає - 334395,00 грн . Кількісний склад працівник ів за базовий податковий (зві тний) період - 0 осіб, статутн ий фонд - 500 грн., основні фонди відсутні, відсутня податков а звітність по податку на при буток за півріччя, 9 міс. та 2010 рі к взагалі. Директор виконує о бов' язки бухгалтера. Дата а нулювання свідоцтва 15.09.2010 (лiквi дацiя за власним бажанням). Від омості про зняття з обліку №21/ 99б від 08.12.2010. Податкова звітніст ь відсутня. ПП «ПАК ЛТД» (364861412337) Д ПI в Артемівському р-ні м. Луга нськ на суму ПДВ - 854101,31 грн., має 14 стан (визнано банкрутом) роз біжність складає - 854101,31 грн. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера. відсутня податкова звітність по податку на приб уток за півріччя, 9 міс. та 2010 рік взагалі, основні фонди відсу тні, статутний фонд - 500 грн. Дата анулювання свідоцтва 17.12.2010 (лiквiдацiя за власним бажан ням). Відомості про зняття з об ліку №20/132б від 13.01.2011. Податкова зв ітність визнана як «недійсна », податкові зобов'язання від сутні. МПП «КРОНАС» (319962312333) ДПI в А ртемiвському р-нi у м.Луганську на суму ПДВ - 135831,85 грн., має 14 ста н (визнано банкрутом) розбіжн ість складає - 135831,85 грн. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера, статутний фонд - 3400 грн., відсутня податкова звітніст ь по податку на прибуток за пі вріччя, 9 міс. та 2010 рік взагалі, о сновні фонди відсутні. Відом ості про зняття з обліку №22/67б в ід 01.10.2010. Податкова звітність ви знана як «недійсна»,податков і зобов'язання відсутні.

6) ТОВ «Укрторг -метал» (333837104666) н а суму ПДВ - 152668,17 грн., згідно з в ідповіддю №35975/7/23-314 від 13.12.2010 склад ено акт №8227/23-307/33383718 від 13.12.2010. Провес ти документальну невиїзну пе ревірку ТОВ «Укрторг - метал» неможливо, у зв' язку з тим, щ о підприємство ТОВ «Укрторг- метал» не знаходиться за юри дичною адресою (має 8 стан - д о ЄДР внесено запис про відсу тність за місцезнаходженням ). Статутний фонд - 26200 грн., осно вні фонди відсутні. При цьому , в ході організації проведен ня перевірки, з метою забезпе чення проведення перевірки з питань підтвердження відомо стей за результатами встанов лених фактів вжито такі захо ди: ДПІ у Красногвардійськом у районі отримано відомості із ЄДР від 12.11.2010 про відсутність юридичної особи за адресою м . Дніпропетровськ, вул. Робоча , буд. 23 В. Перейшов до ДПI у Ж овтневому районi м. Запорiжжя. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Дата анулювання свідоцтва 15.11.2010 (до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсце знаходженням). Відомості про зняття з обліку №12241070013007890 від 26.01.201 1.

7) ТОВ «Металонг-Інвест» (36366130467 0) на суму ПДВ - 70660,79грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів з' ясовується відпові дність задекларованого пода ткового кредиту та податкови х зобов' язань постачальник ів» по ланцюгу постачання вс тановлено наступних постача льників, а саме: ПП «ЮНІГРУП» (369598304673) ДПI у Ленiнськом у р-нi м. Днiп ропетровськ на суму ПДВ - 4104059 ,40 грн., має 8 стан (до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсце знаходженням) розбіжність ск ладає - 1999,94 грн. Податкова зві тність відсутня. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Дата анулювання свідоцтва 24. 12.2010 (до ЄДР внесено запис про вiд сутнiсть за мiсцезнаходження м). ПП «СІБЕРІК-Україна» (366387312364) н а суму ПДВ - 1666666,67 грн., має 8 стан (до ЄДР внесено запис про вiдс утнiсть за мiсцезнаходженням ) розбіжність складає - 1666666,67 г рн. Податкова звітність відс утня. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа. Дата анулювання свідо цтва 10.09.2010.

8) ТОВ «МАСТЕР-КАРКАС» (340590904625) на суму ПДВ - 35795,84 грн., ДПI у Бабушк iнському р-нi м. Днiпропетровсь к, згідно з даними Системи авт оматизованого співставленн я податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрі зі контрагентів з' ясовуєть ся відповідність задекларов аного податкового кредиту та податкових зобов' язань пос тачальників» по ланцюгу пост ачання встановлено наступни х постачальників, а саме:

2.1 ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБК-УКРАЇНА» (352678404649) на суму ПДВ - 83 333,33 грн., згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів з' ясовується ві дповідність задекларованог о податкового кредиту та под аткових зобов' язань постач альників» по ланцюгу постача ння встановлено наступних по стачальників, а саме:

2.1.1 ТОВ «ГРУПА «ТРАНС-КАПІТАЛ » (366387312364) ДПI у Бабушкiнському р-нi м. Днiпропетровськ на суму ПДВ - 83333,33 грн., має 16 стан (припинен о, лiквiдовано, закрито). Податк ова звітність відсутня. Кіль кісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Дата анулювання свідоцтва 27. 10.2010 (до ЄДР внесено запис про вiд сутнiсть за мiсцезнаходження м). Відомості про зняття з облі ку №20/111б від 16.11.2010.

Актом перевірки були дослі джені питання правових відно син з постачальниками товарі в за червень 2010 року, включени х до бюджетного відшкодуванн я за липень 2010 року, а саме: ТОВ " ВТОРЧЕРМЕТ-ХХІ " (іпн. 337542408318) на су му ПДВ - 161 929,33грн., згідно з «дан ими Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в» по ланцюгу постачання вст ановлено постачальників: ТОВ "КАРАТ" (іпн. 307129604651) на суму ПДВ - 164603,85грн. Відповідно до акту від 18.02.2011 № 745/2312/30712966/20 «Про результати документальної невиїзної п еревірки ТОВ "КАРАТ" (код за ЄД РПОУ 30712966) з питань правомірнос ті нарахування податкових з обов' язань та податкового к редиту з податку на додану ва ртість за період січень 2010 рок у - грудень 2010 року», складено го ДПІ у м.Суми, встановлено в ідсутність поставок товарів та укладення угод з метою нас тання реальних наслідків в з в' язку з тим, що угоди постав ки є нікчемними. В ході переві рки встановлено відсутність реальної можливості поставо к товарів (робіт, послуг) що св ідчить про укладення угод бе з мети настання реальних нас лідків. Отже, договори з підпр иємствами - покупцями відпо відно до п.п. 1, 2 ст. 215, п.п. 1, 5 ст. 203 Цив ільного кодексу України є ні кчемними, і в силу ст. 216 Цивільн ого кодексу України не створ юють юридичних наслідків, кр ім тих, що пов'язані з їх недій сністю. Постачальником ТОВ « Карат» є ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (іпн. 369 004510074) на суму ПДВ - 737253,25 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про від сутність за місцезнаходженн я), 29.12.2010 анюльовано свідоцтво № 100274134 від 12.03.2010 платника ПДВ у зв' язку з до ЄДР внесено запис пр о вiдсутнiсть за мiсцезнаходже нням.

Відповідно до акту ві д 26.11.2010 №4943/23-20/36900457 «Про результати д окументальної невиїзної пер евірки ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (код за ЄДРПОУ 36900457) в частині дотрима ння вимог податкового та інш ого законодавства по податку на додану вартість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010», складеного Васил ьківською ОДПІ, встановлено : Відповідно до частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного коде ксу України, правочини з конт рагентами мають ознаки нікч емності та є нікчемними - в сил у припису закону. Правочини, у кладені з контрагентами пору шують публічний порядок, суп еречать інтересам держави та суспільства, вчинені удаван о з метою ухилення від сплати податків третіх осіб. Переві ркою встановлено відсутніст ь поставок товарів та укладе ння угод з метою настання реа льних наслідків. В зв' язку з тим, що угоди поставки є нікче мними, нікчемний правочин є н едійсним в силу закону, такий нікчемний правочин не створ ює інших юридичних наслідкі в, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. В даному випадк у відсутні як база, так і об' є кт оподаткування податком на додану вартість. Вищевиклад ене свідчить про відсутність наміру створення правових н аслідків, в т.ч. щодо сплати на лежних сум податків та обов' язкових платежів. Тобто, такі угоди носять фіктивний хара ктер.

Перевірка питання правови х відносин з постачальниками товарів за липень 2010 року, вкл ючених до бюджетного відшкод ування за серпень 2010 року:

1) ТОВ "ТД "МЕТАЛПРОМ" (іпн. 368100405662) на суму ПДВ - 4 544381,91грн., стан 23 (м iсцезнаходження не встановле но) згідно з «даними Системи а втоматизованого співставле ння податкових зобов' язань та податкового кредиту у роз різі контрагентів», податков і зобов' язання відсутні. Зг ідно отриманої відповіді ві д 18.11.2010 № 7820/7/23-313 від ДПІ у Куйбишевс ькому районі м. Донецька на За пит №13153/7/08-01/10 від 13.09.2010, складено Акт №1039/23-313/25326903 від 18.11.2010 про немо жливість проведення перевір ки ТОВ «ТД « Металпром» (ЄДРПО У 36810044) з питань правових віднос ин з ВАТ «Дніпроспецсталь» (Є ДРПОУ 00186536) відомостей за липен ь 2010 року у зв' язку з тим, що мі сце знаходження суб' єкта го сподарювання не встановлено . В інформаційній базі даних К уйбишевської ДПІ платник под атків має стан - (0) (основний п латник). Станом на момент скла дання акту, підприємство зна ходиться у розшуку. При цьому , в ході організації проведен ня перевірки, з метою забезпе чення проведення перевірки з питань підтвердження відомо стей за результатами встанов лених фактів здійснено вжито такі заходи: посадовими особ ами здійснено вихід на юриди чну адресу платника (акт від 02 .11.2010 №986), до відділу податкової міліції направлено запит про встановлення місцезнаходже ння ТОВ «ТД«Металпром» №202 від 02.10.2010.

2) ПП «СЕРВЕТ» (іпн. 331661527021) на сум у ПДВ - 860811,46грн., згідно з «дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів » по ланцюгу постачання вста новлено постачальників: ТОВ "МЕТАЛОНГ-ІНВЕСТ" (іпн. 363661304670) на с уму ПДВ - 241716,95 грн. постачальни ком якого є: ПП "КРЕАРЕ" (іпн. 365715810 177) на суму ПДВ - 1272103,00 грн., стан 36 ( основний платник до кiнця рок у), постачальником якого є: ПП "ТУМОР" (іпн. 368038010282) на суму ПДВ - 2117852,30 грн., стан 8 (до ЄДР внесено з апис про вiдсутнiсть за мiсцезн аходженням), розбіжність скл адає - 2117852,30 грн, відсутня пода ткова звітність за липень 2010 р оку, податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера. ПП "ФЕР РО - Ю" (іпн. 337979914038) на суму ПДВ - 408333 ,33 грн., постачальником якого є : ПП "ДЕРСЕФ" (іпн. 365362614039) на суму ПД В - 601875,42 грн., стан 8 (до ЄДР внесе но запис про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням), розбіжність складає - 601875,42 грн, податкова декларація за липень 2010 року, з нульовими показниками, має с татус «недійсна», податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера. ТОВ "КРИМСПЛАВ" (іпн. 3047601 27020) на суму ПДВ - 1288057,05 грн., поста чальником якого є: 1. ТОВ "МЕТА ЛОНГ-ІНВЕСТ" (іпн. 363661304670) на суму П ДВ - 267240,66 грн. постачальником є : ТОВ "СУПЕРПАК" (іпн. 365716110179) на сум у ПДВ - 1242054,84 грн., постачальник ом є: ПП "ТУМОР" на суму ПДВ - 25460 25,27 грн.; стан 8 (до ЄДР внесено за пис про вiдсутнiсть за мiсцезна ходженням), розбіжність скла дає - 2546025,27 грн., відсутня подат кова звітність за липень 2010 ро ку, податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера. 2. ТОВ "І НРИБФЛОТ" (іпн. 319373601285) на суму ПДВ - 818334,00 грн., розбіжність склад ає - 818334,00 грн., податкові зобов ' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалте ра.

3) ТОВ «КРИМСПЛАВ» (іпн. 304760127020) н а суму ПДВ - 589 830,12 грн., згідно з «даними Системи автоматизов аного співставлення податко вих зобов' язань та податков ого кредиту у розрізі контра гентів» по ланцюгу постачанн я встановлено постачальникі в: ТОВ "МЕТАЛОНГ-ІНВЕСТ" (іпн. 363661 304670) на суму ПДВ - 267240,66 грн. поста чальником є: ТОВ "СУПЕРПАК" (іп н. 365716110179) на суму ПДВ - 1242054,84 грн., по стачальником є: ПП "ТУМОР" на с уму ПДВ - 2546025,27 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням), розбіж ність складає - 2546025.27, відсутня податкова звітність за липе нь 2010 року, податкові зобов' я зання відсутні. Директор вик онує обов' язки бухгалтера. ПП "КЕРАМІК" (іпн. 320787916176 ) на суму П ДВ - 148666,67 грн., постачальником є: ТОВ «ЗАГІП» (іпн. 366161505661) на сум у ПДВ - 184275,00 грн., постачальник ом є: ТОВ "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПА НІЯ "РЕМИСТ" (іпн. 337033005663) на суму ПД В - 9340821,74 грн., стан 4 (порушено пр овадження у справi про банкру тство) розбіжність складає - 9340821,74 грн., податкова деклараці я за липень 2010 року, має статус «недійсна», податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . ТОВ "ТРАНСМЕТАЛПРОДУКТ" (іпн. 325790806152) на суму ПДВ - 184170,44 грн., пос тачальником є: ПП "КОНТУР-ПРИМ " (іпн. 352797015243) на суму ПДВ - 109645,65грн ., стан 14 (визнано банкрутом), ро збіжність складає - 109645,65 грн., податкові зобов' язання від сутні. Директор виконує обов ' язки бухгалтера.

4) ТОВ "ЕКОВТОРРЕСУРС" (іпн. 343736 308289) на суму ПДВ - 568 981,52 грн., згідно з даними «Системи автоматиз ованого співставлення подат кових зобов' язань та податк ового кредиту у розрізі конт рагентів» по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ків: ТОВ "УКРБУДІНДУСТРІЯ" (іпн 327988326591) на суму ПДВ - 110 033,33 грн., від сутня податкова звітність за липень 2010 року, розбіжність ск ладає - 110033,33 грн., податкові зо бов' язання відсутні. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера. ТОВ "КАРАТ" (іпн. 307129604651) на су му ПДВ - 321239,70 грн., постачальни ком якого є: ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (іп н. 369004510074) ) на суму ПДВ - 3407899,49 грн., с тан 8 (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходж ення), 29.12.10 анюльовано свідоцтв о №100274134 від 12.03.2010 платника ПДВ у зв ' язку з до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаход женням. Відповідно до акту ві д 26.11.2010 №4943/23-20/36900457 «Про результати д окументальної невиїзної пер евірки ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (код за ЄДРПОУ 36900457) в частині дотрима ння вимог податкового та інш ого законодавства по податку на додану вартість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010», складеного Васил ьківською ОДПІ встановлено : відповідно до частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного коде ксу України, правочини з конт рагентами мають ознаки нікч емності та є нікчемними - в сил у припису закону. Правочини, у кладені з контрагентами пору шують публічний порядок, суп еречать інтересам держави та суспільства, вчинені удаван о з метою ухилення від сплати податків третіх осіб. Переві ркою встановлено відсутніст ь поставок товарів та укладе ння угод з метою настання реа льних наслідків. В зв' язку з тим, що угоди поставки є нікче мними, нікчемний правочин є н едійсним в силу закону, такий нікчемний правочин не створ ює інших юридичних наслідкі в, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. В даному випадк у відсутні як база, так і об' є кт оподаткування податком на додану вартість. Вищевиклад ене свідчить про відсутність наміру створення правових н аслідків, в т.ч. щодо сплати на лежних сум податків та обов' язкових платежів. Тобто, такі угоди носять фіктивний хара ктер. ПП "Вікторія - Центр" ( іпн. 204221706034) на суму ПДВ - 38709,05 грн., постачальником якого є: ПП "Ав ант" (іпн. 321897115248) на суму ПДВ - 44290,49 грн., стан 14 (визнано банкрутом ), податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера. ТОВ "Терр амет" (іпн. 343294920313) на суму ПДВ - 15120 7,62 грн., постачальником якого є : ТОВ "ПКФ "Мет Втор Груп" (іп н. 353752205668) на суму ПДВ - 241360,31 грн., ТО В "Сельхозпром Дон" (іпн. 371344705649) на суму ПДВ - 1741077,11 грн. податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. ПП "Родос Плюс" (іпн. 3273 39126578) на суму ПДВ - 2347,80 грн., стан 23 (мiсцезнаходження не встанов лено), відсутня податкова зві тність за липень 2010 року, розбі жність складає - 2347,80 грн., пода ткові зобов' язання відсутн і. ТОВ "ПГ "Рост" (іпн. 338347026590) на суму ПДВ - 5361,93 грн., стан 23 (мiсцезнах одження не встановлено), відс утня податкова звітність за липень 2010 року, розбіжність ск ладає - 5361,93 грн., податкові зоб ов' язання відсутні. Директо р виконує обов' язки бухгалт ера.

5) ТОВ «НПК «Метінвест» (іпн. 3 65740204657) на суму ПДВ - 559 776,52 грн. згід но з даними «Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів» по ланцюгу поста чання встановлено постачаль ників: ПП "Євромет-Н" (іпн. 353071412348) н а суму ПДВ - 462645,12 грн., стан 8 (до Є ДР внесено запис про вiдсутнiс ть за мiсцезнаходженням), розб іжність складає - 462645,12 грн, від сутня податкова звітність за липень 2010р., податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . ТОВ "Опткомпанія" (іпн. 370660504084) на суму ПДВ - 97240,20 грн., постачаль ником якого є: ТОВ "Олександрі йська Продовольча Компанія" (іпн. 353011611268) на суму ПДВ - 224841,67 грн. , постачальником якого є: ТОВ "Комплекс Агромарс" (іпн. 301607510080) н а суму ПДВ - 1182695,39 грн., постачал ьником якого є: ПП "Агропромте хком" (іпн. 366283426517) на суму ПДВ - 16392 2,82 грн., стан 23 (мiсцезнаходженн я не встановлено), розбіжніст ь складає - 163922,82 грн., відсутня податкова звітність за липе нь 2010 року, податкові зобов' я зання відсутні. Директор вик онує обов' язки бухгалтера.

6) ТОВ «ПФК ПРОМСТАЛЬ» (іпн. 33816 2520313) на суму ПДВ - 501 388,66 грн., згід но з «даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів» по ланцюгу поста чання встановлено постачаль ників: ТОВ "Лазуріт-Торг" (іпн. 36 3958404179) на суму ПДВ - 965226,02 грн., стан 16 (припинено (лiквiдовано, закри то), постачальником якого є: ТО В "Вінзар ЛТД" (іпн. 369340504174) на суму ПДВ - 642433,20 грн., стан 16 (припинен о (лiквiдовано, закрито), постач альником якого є: ТОВ "АРК-КОР Р" (іпн. 330963126582) на суму ПДВ - 6666666,67 гр н., стан 7 (до ЄДР внесенозапис п ро вiдсутнiсть пiдтвердження в iдомостей) розбіжність склад ає - 6666666,67 грн., податкова декла рація за червень 2010 року, має ст атус «недійсна», податкові з обов' язання відсутні. Згідн о з поданим податковим розра хунком комунального податку кількісний склад працівникі в за базовий податковий (звіт ний) період - 0 осіб. Директор виконує обов' язки бухгалте ра. ТОВ "Антіда Груп" (іпн. 370554204173) н а суму ПДВ - 10000000,00 грн., стан 16 (пр ипинено (лiквiдовано, закрито) постачальником якого є: ТОВ " Цулассунг Компані" (іпн. 364590920321) н а суму ПДВ - 4871405,39 грн., постачал ьником якого є: ТОВ "Вінзар ЛТ Д" (іпн. 369340504174) на суму ПДВ - 8730007,20 гр н., стан 16 (припинено (лiквiдован о, закрито), постачальником як ого є: ПП "Дегірменджі" (іпн. 3600283265 96), на суму ПДВ - 6666666,67 грн., стан 10 ( запит на встановлення мiсцез находження (мiсця проживання ) розбіжність складає - 6666666,67 г рн, податкова декларація за з а червень 2010року з нульовими п оказниками, податкові зобов' язання відсутні. Згідно з под аним податковим розрахунком комунального податку кількі сний склад працівників за ба зовий податковий (звітний) пе ріод - 0 осіб. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

7) ТОВ МП «ПМК» (іпн. 345012508290) на сум у ПДВ - 465668,51 грн., згідно з даним и «Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів » та згідно з отриманої відпо віді від 07.10.2010 №17841/23-21/1023 ДПІ у Орджо нікідзевському районі м. Зап оріжжя повідомляє, що податк ову декларацію з податку на д одану вартість за липень 2010 ро ку не визнана як податкова зв ітність, податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

8) ПП «РОДОС ПЛЮС» (іпн. 327339126578) на суму ПДВ - 278 959,31грн., стан 23 (мiсц езнаходження не встановлено ), згідно з даними «Системи авт оматизованого співставленн я податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрі зі контрагентів», відсутня п одаткова звітність за липень 2010 року, податкові зобов' яза ння відсутні.

9) ТОВ " ВТОРЧЕРМЕТ-ХХІ " (іпн. 33754 2408318) на суму ПДВ - 187 622,02 грн., стан 14 (визнано банкрутом), згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "КАРАТ" (іпн. 307129604651) на суму ПД В - 198 706,04 грн., ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (іп н. 369004510074) на суму ПДВ - 3 407 899,49 грн., с тан 8 (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходж ення), 29.12.2010 анюльовано свідоцтв о №100274134 від 12.03.2010 платника ПДВ у зв ' язку з до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаход женням. Відповідно до акту ві д 26.11.2010 №4943/23-20/36900457 «Про результати д окументальної невиїзної пер евірки ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (код за ЄДРПОУ 36900457) в частині дотрима ння вимог податкового та інш ого законодавства по податку на додану вартість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010», складеного Васил ьківською ОДПІ встановлено : відповідно до частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного коде ксу України, правочини з конт рагентами мають ознаки нікч емності та є нікчемними - в с илу припису закону. Правочин и, укладені з контрагентами п орушують публічний порядок, суперечать інтересам держав и та суспільства, вчинені уда вано з метою ухилення від спл ати податків третіх осіб. Пер евіркою встановлено відсутн ість поставок товарів та укл адення угод з метою настання реальних наслідків. В зв' яз ку з тим, що угоди поставки є н ікчемними, нікчемний правочи н є недійсним в силу закону, та кий нікчемний правочин не ст ворює інших юридичних наслі дків, крім тих, що пов'язані з й ого недійсністю. В даному вип адку відсутні як база, так і об ' єкт оподаткування податко м на додану вартість. Вищевик ладене свідчить про відсутні сть наміру створення правови х наслідків, в тому числі щодо сплати належних сум податкі в та обов' язкових платежів. Тобто, такі угоди носять фікт ивний характер.

Перевірка відомостей, отри маних від особи, яка мала прав ові відносини з платником по датків за серпень 2010 року, вкл ючених до бюджетного відшкод ування за вересень 2010 року:

1) ПП "ЄВРОМЕТ-Н" (ІПН 353071412348) на сум у ПДВ - 4307091,72 грн. відповідно до відповіді ДПІ у Печерському районі м. Києва від 25.10.2010 № 28302/7/23-1110 провести перевірку неможлив о у зв' язку з тим, що ПП "Євром ет-Н" відсутнє за місцезнаход женням, на підставі цього скл адено акт про неможливість п роведення перевірки від 25.10.2010 № 6220/23-11/35307141. Згідно з даними Систем и автоматизованого співстав лення податкових зобов' яза нь та податкового кредиту у р озрізі контрагентів встанов лено, що податкова деклараці я з ПДВ за серпень 2010 року відсу тня, податкові зобов' язання відсутні, стан платника 8 - д о ЄДР внесено запис про вiдсут нiсть за місцезнаходженням, у зв' язку з цим свідоцтво пла тника ПДВ анульовано 20.09.2010, дир ектор виконує функції бухгал тера.

2) ТОВ "ТД"МЕТАЛПРОМ" (368100405662) на су му ПДВ 1007986,36 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів, в становлено, що підприємство має стан 23 - місцезнаходженн я не встановлено, податкові з обов' язання відсутні. Згід но з поданим податковим розр ахунком комунального податк у кількісний склад працівник ів за базовий податковий (зві тний) період - 2 особи. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера.

3) ТОВ "НВК "МЕТІНВЕСТ" (365740204657) под атковий кредит серпня 2010 року ВАТ "Дніпроспецсталь" сформо вано по податковим накладним липня - серпня 2010 року на суму ПДВ 858017,06 грн., згідно з даними Си стеми автоматизованого спів ставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальників: ТОВ "ВК "Союз -Метал" (350135610198) на суму ПДВ 353408,45 грн. постачальником якого є ТОВ " Спарта Днепр" (355441904672) на суму ПДВ 1850333,33 грн., постачальником яког о є ТОВ "Вірабуд" (352687604637) на суму П ДВ 1805815,33 грн., стан 32 - фактична а дреса не встановлена, юридич на адреса масової реєстрації , податкові зобов' язання ві дсутні (Акт про результат и перевірки дотримання вимог податкового та валютного за конодавства №10754/23-5/35268768 від 29.12.2010). Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера. ТОВ "Флантом" (366994804080) н а суму ПДВ 310956,80 грн., стан 3 - при йнято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну про цедуру), директор виконує обо в' язки бухгалтера, постачал ьником якого є ТОВ "Тайгер-ГК" (333829604643) на суму ПДВ 290621,00 грн., постач альником якого є ПП "Технотор гінвест" (365113004087) на суму ПДВ 1416927,06 гр н., постачальником якого є ТОВ "Укрмастертрейд" (369807504085) на суму 3067384,48 грн., стан 14 - визнано бан крутом, свідоцтво ПДВ анульо вано 13.12.2010 у зв' язку із відсутн істю за місцезнаходженням, п одаткові зобов' язання відс утні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ "Опткомп анія" (370660504084) на суму ПДВ 199701,84 грн., п остачальником якого є ТОВ "Та йгер-ГК" (333829604643) 1837155,67 грн. постачаль ником якого є ПП "Техноторгін вест" (365113004087) на суму ПДВ 1416927,06 грн., п остачальником якого є ТОВ "Ук рмастертрейд" (369807504085) на суму 3067384 ,48 грн., стан 14 - визнано банкр утом, свідоцтво ПДВ анульова но 13.12.2010 у зв' язку із відсутніс тю за місцезнаходженням, под аткові зобов' язання відсут ні. Директор виконує обов' я зки бухгалтера.

4) ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ" (338162520313) под атковий кредит серпня 2010 року ВАТ "Дніпроспецсталь" сформо вано по податковим накладним липня - серпня 2010 року на суму ПДВ на суму ПДВ 741012,15 грн., згідно з даними Системи автоматизо ваного співставлення податк ових зобов' язань та податко вого кредиту у розрізі контр агентів по ланцюгу постачанн я встановлено постачальника ТОВ "Едельвейс-Торгопт" (370057704672) н а суму ПДВ 12833020,40 грн., стан платни ка 16 - припинено (лiквiдовано, з акрито), постачальником яког о є ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (369004510074) на суму ПДВ 25000000,05 грн., стан платника 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсу тнiсть за місцезнаходженням, директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновником , статутний фонд - 3000 грн., зобо в' язання з ПДВ відсутні. Від повідно до акту від 26.11.2010 №4943/23-20/3690 0457 «Про результати документал ьної невиїзної перевірки ТОВ "Оптдевайс" (код за ЄДРПОУ 3690045 7) в частині дотримання вимог п одаткового та іншого законод авства по податку на додану в артість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010» , складеного Васильківською ОДПІ встановлено: відповідн о до частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України , правочини з контрагентами м ають ознаки нікчемності та є нікчемними - в силу припису закону. Правочини, укладені з контрагентами порушують пуб лічний порядок, суперечать і нтересам держави та суспільс тва, вчинені удавано з метою у хилення від сплати податків третіх осіб. Перевіркою вста новлено відсутність поставо к товарів та укладення угод з метою настання реальних нас лідків. В зв' язку з тим, що уг оди поставки є нікчемними, ні кчемний правочин є недійсним в силу закону, такий нікчемни й правочин не створює інших ю ридичних наслідків, крім тих , що пов'язані з його недійсніс тю. В даному випадку відсутні як база, так і об' єкт оподатк ування податком на додану ва ртість. Вищевикладене свідч ить про відсутність наміру с творення правових наслідків , в т.ч. щодо сплати належних су м податків та обов' язкових платежів. Тобто, такі угоди но сять фіктивний характер.

5) ПП "РОДОС ПЛЮС" (327339126578) на суму П ДВ 669836,55 грн. Згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів вста новлено, підприємство має ст ан 23 - місцезнаходження не вс тановлено, податкові зобов' язання відсутні за рахунок т ого що, податкова декларація з ПДВ за серпень 2010 року підпри ємством не надана.

6) ТОВ "СЄОН" (332725108288) на суму ПДВ 53080 8,62 грн. Відповідно до наданої в ідповіді ДПІ у Ленінському р айоні м. Запоріжжя №6661/7/23-08 від 25.1 1.2010 встановлено основного пос тачальника ТОВ "Стронг 77" (344417808288) н а суму ПДВ 570758,35 грн., стан 3 - при йнято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну про цедуру). Згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальника ТОВ "Мірамет" (3 71297908290) на суму ПДВ 688631,31 грн., стан 14 - визнано банкрутом. Податков і зобов' язання відсутні. Зг ідно з поданим податковим ро зрахунком комунального пода тку наймані працівники у зві тному періоді відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера.

7) ТОВ "ЕКОВТОРРЕСУРС" (343736308289) на суму ПДВ 529278,75 грн. Згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ТОВ "УКРБУДІНДУСТРІЯ" (327988326591) на суму ПДВ 190827,00 грн., податкова деклар ація з ПДВ за серпень 2010 не над ана. Податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера. Останн я податкова декларація з ПДВ надана за червень 2010 року. ТОВ "ВК "СОЮЗ-МЕТАЛ" (350135610198) на суму ПДВ 167352,78 грн., постачальником яког о є ТОВ "Спарта Днепр" (355441904672) на с уму ПДВ 1850333,33 грн., згідно надано ї відповіді ДПІ у Ленінськом у районі м. Дніпропетровська №5190/7/23-318 02.03.2011 провести зустрічну звірку з зазначеним контраге нтом неможливо, у зв' язку з в тратою фінансово-господарсь ких документів (Постанова п ро відмову в порушенні кримі нальної справи від 21.02.2011р.). Згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння постачальником є ТОВ "Ві рабуд" (352687604637) на суму ПДВ 1805815,33 грн. , стан 32 - фактична адреса не встановлена, юридична адреса масової реєстрації, податко ві зобов' язання відсутні ( Акт про результати перевір ки дотримання вимог податков ого та валютного законодавст ва № 10754/23-5/35268768 від 29.12.2010). Директор ви конує обов' язки бухгалтера . ТОВ "КАРАТ" (307129604651) на суму ПДВ 97852, 86 грн. податкова декларація з ПДВ за серпень 2010 не визнана я к податкова звітність. Подат кові зобов' язання відсутні . Директор виконує обов' язк и бухгалтера. ПП "ВІКТОРІЯ - ЦЕ НТР" (204221706034) на суму ПДВ 67915,81 грн. пос тачальником якого є ПП "АВАНТ " (321897115248) на суму ПДВ 66098,68 грн., стан 14 - визнано банкрутом, податк ові зобов' язання відсутні , Директор виконує обов' язк и бухгалтера.

8) ТОВ "Т.М.К." (318367108297) на суму ПДВ 442933 ,71 грн., відповідно до наданої в ідповіді ДПІ у Орджонікідзев ському районі м. Запоріжжя ві д 22.12.2010 №21104/7/23211/1023 надано постачаль ників: ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ" (33816252 0313) на суму ПДВ 399937,65 грн., відповід но наданої відповіді ДПІ у Ки ївському районі м. Харків №2584/7/ 07-033 від 22.03.2011 надано постачальни ка ТОВ "Едельвейс-Торгопт" (370057704 672) на суму ПДВ 475186,07 грн., стан плат ника 16 - припинено (лiквiдован о, закрито), постачальником як ого є ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (369004510074) на су му ПДВ 25000000,05 грн., стан платника 8 - до ЄДР внесено запис про вi дсутнiсть за місцезнаходженн ям, директор виконує обов' я зки бухгалтера та є засновни ком, статутний фонд - 3000 грн., з обов' язання з ПДВ відсутні. Відповідно до акту від 26.11.2010 №49 43/2320/36900457 «Про результати докумен тальної невиїзної перевірки ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (код за ЄДР ПОУ 36900457) в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по податку на додану вартість за період з 01 .04.2010 по 30.09.2010», складеного Васильк івською ОДПІ встановлено: ві дповідно до частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України, правочини з контраг ентами мають ознаки нікчемн ості та є нікчемними - в силу припису закону. Правочини, ук ладені з контрагентами поруш ують публічний порядок, супе речать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати п одатків третіх осіб. Перевір кою встановлено відсутність поставок товарів та укладен ня угод з метою настання реал ьних наслідків. В зв' язку з т им, що угоди поставки є нікчем ними, нікчемний правочин є не дійсним в силу закону, такий н ікчемний правочин не створює інших юридичних наслідків, к рім тих, що пов'язані з його не дійсністю. В даному випадку в ідсутні як база, так і об' єкт оподаткування податком на д одану вартість. Вищевикладен е свідчить про відсутність н аміру створення правових нас лідків, в т.ч. щодо сплати нале жних сум податків та обов' я зкових платежів. Тобто, такі у годи носять фіктивний характ ер. ТОВ "Укрторг-Метал" (333837104666) на с уму ПДВ 25109,60 грн., відповідно до відповіді ДПІ у Красногварді йському районі м. Дніпропетр овська №935/7/23-314 від 17.01.2011 провести документальну невиїзну пере вірку ТОВ “Укрторг - метал“ не можливо, у зв' язку з тим, що п ідприємство ТОВ “Укрторг - ме тал“ не знаходиться за юриди чною адресою (має 8 стан - до Є ДР внесено запис про відсутн ість за місцезнаходженням). П одаткові зобов' язання відс утні (Акт про результати п еревірки дотримання вимог по даткового та валютного закон одавства №178/23-307/33383718 від 20.01.2011). Дирек тор виконує обов' язки бухга лтера. ТОВ "ДП Втормет" (311774304611) на суму ПДВ 25026,14 грн., відповідно д о відповіді ДПІ у АНД районі м . Дніпропетровська №6581/7/23-4 від 14.03.2011 надана інформація по пост ачальнику ТОВ “Ферро-Сервіс” (339063304623) на суму ПДВ 84580,70 грн. Згідн о з даними Системи автоматиз ованого співставлення подат кових зобов' язань та податк ового кредиту у розрізі конт рагентів по ланцюгу постачан ня встановлено постачальник а ТОВ "САМВЕД" (366415604646) на суму ПД В 1146253,72 грн., стан 16 - пр.ипинено (лiквiдовано, закрито), податко ві зобов' язання відсутні. С відоцтво ПДВ анульовано 24.11.2010. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера.

9) ТОВ МП "ПМК" (345012508290) на суму ПДВ 380224,50 грн., на запит 14949/7/08-01/12 від 15.10.2010 Д ПІ у Орджонікідзевському рай оні м. Запоріжжя повідомляє (в ідповідь №19125/23-211/1023 від 09.11.2010), що по даткову декларацію з податку на додану вартість за серпен ь 2010 з нульовими показниками п рийнято «до відома». Податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера.

10) ТОВ "МЕТЕКС" (316376908270) на суму ПД В 315061,84 грн., на запит 15623/7/08-01/18 від 27.10.2010 ДПІ у Комунарському районі м . Запоріжжя повідомляє (відпо відь від 09.11.2010 №19125/23-211/1023), що деклара ція з податку на додану варті сть за серпень 2010 року визнана «до відома». До ВПМ ДПІ у Кому нарському районі м. Запоріжж я надіслано лист №5744 /7/23-218 від 03.11.201 0 про надання інформації. Пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера.

11) ТОВ "ВТОРСТІЛ" (333783908281) на суму П ДВ 310441,38 грн. Згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "ЛІДЕР-МТ " (363806005620) на суму ПДВ 319753,27 грн. поста чальником якого є ТОВ "Технол огії СХ" (371344605640) на суму ПДВ 13377021,56 гр н., стан 23 - мiсцезнаходження н е встановлено, податкова дек ларація з ПДВ за серпень 2010 рок у не визнана як податкова зві тність. Податкові зобов' яза ння відсутні. Згідно з подани м податковим розрахунком ком унального податку кількісни й склад працівників за базов ий податковий (звітний) періо д - 1 особа Директор виконує о бов' язки бухгалтера.

12) ТОВ "Щіт-Інвест" (304434004631) на суму ПДВ 241317,06 грн. Згідно з даними Си стеми автоматизованого спів ставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ПМП "ЄВРО-В" (3110 20303174) на суму ПДВ 234717,45 грн., постач альником якого є ТОВ "ТД "Метал пром", підприємство має стан 23 - місцезнаходження не вста новлено, податкові зобов' яз ання відсутні. Згідно з подан им податковим розрахунком ко мунального податку кількісн ий склад працівників за базо вий податковий (звітний) пері од - 2 особи. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

13) ТОВ "Метпром-Компані" (323414608268) н а суму ПДВ 237682,91 грн. До ДПІ у Жовт невому районі м. Запоріжжя на правлено запит №15629/7/08-01/18 від 27.10.2010. Згідно наданої відповіді пов ідомлено про неможливість пр оведення документальної не виїзної перевірки ТОВ “Метро м Компані” (код за ЄДРПОУ 32341462) п ідтвердження відомостей, отр иманих від особи, яка мала пра вові відносини з платником В АТ "Дніпроспецсталь" (ЄДРПОУ 00 186536) за серпень 2010 року, у зв' язк у з тим , що звітність підприє мства за серпень 2010р прийнята до відома та визнана, як недій сна. Згідно з даними Системи а втоматизованого співставле ння податкових зобов' язань та податкового кредиту у роз різі контрагентів по ланцюгу постачання встановлено пост ачальника ТОВ "ЗМТК" (370565108268) на су му ПДВ 1086666,32 грн. Постачальником ТОВ "ЗМТК" є ПП "Запорізький ко мерційний центр "Метторг" (3680347082 91) на суму ПДВ 792106,31 грн., стан 23 - м ісцезнаходження не встановл ено. Постачальником ПП "ЗКЦ "М етторг" є ПП "РБК-Тоннмет" (360655808266) н а суму ПДВ 326655,69 грн., стан 14 - виз нано банкрутом. Податкова де кларація за звітний період н е надана, податкові зобов' я зання відсутні. Згідно з пода ним податковим розрахунком к омунального податку наймані працівники у підприємства в ідсутні. Директор виконує об ов' язки бухгалтера. Статутн ий фонд становить 2000 грн.

14) ТОВ "КРИМСПЛАВ" (304760127020) на суму ПДВ 223504,37 грн. Згідно з даними Си стеми автоматизованого спів ставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "Арт-Вікт орія" (339081704612) на суму ПДВ 1042500,00 грн. П остачальником ТОВ "Арт-Вікто рія" є ТОВ "БК ЮСГ" (356027310287) на суму П ДВ 3117789,18 грн., стан 11 - припинено , але не знято з облiку (КОР не пу стi). Постачальником ТОВ "БК ЮС Г" є ПП "ЛІНК Б" (368602815050) на суму ПДВ 16 341623,60 грн., стан 14 - визнано банкр утом. Декларація з ПДВ за звіт ний період підприємством не надана. Податкові зобов' яза ння відсутні. Наймані праців ники на підприємстві відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. Статутний фон д становить 1000 грн.

15) ТОВ "САН" (321496608295) на суму ПДВ 2626 55,92 грн. на запит №15626/7/08-01/18 від 28.10.2010 ДП І у Орджонікідзевському райо ні м. Запоріжжя повідомляє (в ідповідь від 31.01.11 року №1258/7/23-211/1024), що фахівцями ДПІ було надано запит до ВПМ ДПІ у Орджонікід зевському районі м. Запоріжж я №978 від 04.11.10 на встановлення мі сця знаходження суб'єкта під приємницької діяльності, що ухиляється від сплати податк ів. Станом на звітну дату розш ук посадових осіб триває. Под аткова декларація з податку на додану вартість за серпен ь 2010 з нульовими показниками п рийнята «до відома». Податко ві зобов' язання відсутні. З гідно з поданим податковим р озрахунком комунального под атку кількісний склад праців ників за базовий податковий (звітний) період - 5 осіб. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера.

16) ПП "АГАВА-МТ" (335286208275) на суму ПД В 216933,07 грн., стан 23 - мiсцезнаход ження не встановлено. На запи т №15634/7/08-01/18 від 27.10.2010 ДПІ у Комунарс ькому районі м. Запоріжжя над ано інформацію щодо основног о постачальника (відповідь № 6172/7/23-211 від 01.11.2010) ТОВ "Метром - Комп ані” (323414608268) на суму ПДВ 211564,35 грн. Зг ідно з даними Системи автома тизованого співставлення по даткових зобов' язань та под аткового кредиту у розрізі к онтрагентів по ланцюгу поста чання постачальником ТОВ "Ме тром - Компані” є ТОВ "ЗМТК" (37056510 8268) на суму ПДВ 1086666,32 грн. Постачал ьником ТОВ "ЗМТК" є ПП "Запоріз ький комерційний центр "Метт орг" (368034708291) на суму ПДВ 792106,31 грн., ст ан 23 - місцезнаходження не вс тановлено. Постачальником П П "ЗКЦ "Метторг" є ПП "РБК-Тоннм ет" (360655808266) на суму ПДВ 326655,69 грн., ста н 14 - визнано банкрутом. Пода ткова декларація за звітний період не надана, податкові з обов' язання відсутні. Згідн о з поданим податковим розра хунком комунального податку наймані працівники у підпри ємства відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Статутний фонд становить 2000 г рн.

17) ТОВ "МК ГРУПП" (355002008288) на суму П ДВ 176 290,34 грн. Згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання постачальн иком ТОВ "МК Групп" є ТОВ "ВК "Сою з-Метал" (350135610198) на суму ПДВ 338419,00 грн . постачальником якого є ТОВ "Спарта Днепр" (355441904672) на суму ПДВ 1850333,33 грн., постачальником яког о є ТОВ "Вірабуд" (352687604637) на суму П ДВ 1805815,33 грн., стан 32 - фактична а дреса не встановлена, юридич на адреса масової реєстрації , податкові зобов' язання ві дсутні (Акт про результат и перевірки дотримання вимог податкового та валютного за конодавства №10754/23-5/35268768 від 29.12.2010) Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера.

18) ПП "ФЕРРО-Ю" (337979914038) податковий кредит серпня 2010 року ВАТ "Дніп роспецсталь" сформовано по п одатковим накладним липня 201 0 року на суму ПДВ 162031,27 грн., згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ка ПП "ДЕРСЕФ" (365362614039) на суму ПДВ 6 01875,42 грн., стан 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за місце знаходженням. Податкова декл арація з податку на додану ва ртість за серпень 2010 з нульови ми показниками прийнята «до відома». Податкові зобов' яз ання відсутні. Згідно з подан им податковим розрахунком ко мунального податку кількісн ий склад працівників за базо вий податковий (звітний) пері од - 1 особа. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Стат утний фонд - 50 грн.

19) ТОВ "ВТОРЧЕРМЕТ-XXI" (337542408318) на су му ПДВ 170 913,60 грн., стан платника 14 - визнано банкрутом. На запи т №15661/7/08-01/18 від 28.10.2010 ДПІ у Хортицьк ому районі м. Запоріжжя повід омляє (відповідь від 05.11.2010 №7575/7/23-0 11), що основним постачальнико м продукції є ТОВ «Карат» (3071296046 51) на суму ПДВ 171526,16 грн. Податкова декларація з податку на дода ну вартість за серпень 2010 року прийнята «до відома». Податк ові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розрахунком комунального по датку кількісний склад праці вників за базовий податковий (звітний) період - 4 особи. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. Статутний фонд - 7400 г рн. Відповідно до акту від 18.02.2011 № 745/2312/30712966/20 «Про результати док ументальної невиїзної пере вірки ТОВ "КАРАТ" (код за ЄДРПО У 30712966) з питань правомірності нарахування податкових зоб ов' язань та податкового кре диту з податку на додану варт ість за період січень 2010 - гру день 2010», складеного ДПІ у м.Сум и, встановлено відсутність п оставок товарів та укладення угод з метою настання реальн их наслідків в зв' язку з тим , що угоди поставки є нікчемн ими. В ході перевірки встанов лено відсутність реальної мо жливості поставок товарів (р обіт, послуг) що свідчить про у кладення угод без мети наста ння реальних наслідків. Отже , договори з підприємствами - покупцями відповідно до п.п.1, 2 ст. 215, п.п. 1, 5 ст. 203 Цивільного код ексу України є нікчемними, і в силу ст. 216 Цивільного кодексу України не створюють юридич них наслідків, крім тих, що пов 'язані з їх недійсністю.

20) ТОВ НПФ "ДУМЕТО" (221578308299) на сум у ПДВ 129572,27 грн., згідно з даними С истеми автоматизованого спі вставлення податкових зобов ' язань та податкового креди ту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встановл ено постачальника ПП "ГЕЛЕЙ" (3 44997404622) на суму ПДВ 134830,89 грн. стан 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсу тнiсть за місцезнаходженням, у зв' язку з чим свідоцтво ПД В анульовано 17.11.2010, директор вик онує обов' язки бухгалтера т а є засновником. Постачальни ком ПП "ГЕЛЕЙ" є ТОВ "Е-Восток У країна" (344787626551) на суму ПДВ 3120000,00 грн . Згідно податкової інформац ії стан підприємства ТОВ "Е-В осток Україна" 8 - до ЄДР внес ено запис про вiдсутнiсть за мі сцезнаходженням. Декларація з податку на додану вартість за звітний період не визнана як податкова звітність, пода ткові зобов' язання відсутн і. Свідоцтво платника ПДВ ану льовано 05.05.2010, у зв' язку з нена данням декларацій протягом р оку. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

21) ТОВ "ЗАП-ЕКОСТАЛЬТРЕЙДИНГ " (337950908299) на суму ПДВ 116495,51 грн., згідн о податкової інформації Пода ткова декларація з податку н а додану вартість за серпень 2010 прийнята «до відома». Пода ткові зобов' язання відсутн і. Згідно з поданим податкови м розрахунком комунального п одатку кількісний склад прац івників за базовий податкови й (звітний) період - 3 особи. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера.

22) ТОВ "АУРУМ" (302419508262) на суму ПДВ 74372,62 грн., згідно з даними Систем и автоматизованого співстав лення податкових зобов' яза нь та податкового кредиту у р озрізі контрагентів по ланцю гу постачання встановлено по стачальника ТОВ "СЄОН" (332725108288) на суму ПДВ 73824,80 грн. Постачальник ом ТОВ "СЄОН" є ТОВ "Стронг 77" (3444178082 88) на суму ПДВ 671841,55 грн. Згідно по даткової інформаії стан під приємства 3 - прийнято рiшенн я про припинення (розпочато л iквідаційну процедуру). Поста чальником ТОВ "Стронг 77" є ТОВ "Мірамет" (371297908290) на суму ПДВ 688631,31 гр н., стан 14 - визнано банкрутом . Згідно з поданим податковим розрахунком комунального по датку наймані працівники у з вітному періді відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

23) ТОВ «АЕМР» (іпн. 218621004635) на суму ПДВ - 58 218,37 грн. згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ПП "ГЕЛЕ Й" (іпн. 344997404622) на суму ПДВ - 41206,80 гр н., стан 8 (до ЄДР внесено запис п ро вiдсутнiсть за мiсцезнаходж енням) відсутня податкова зв ітність за серпень 2010 року, под аткові зобов' язання відсут ні. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. ПП "ЮСТ-А" (іпн. 3 37710804620) на суму ПДВ - 25000,00 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про вiдс утнiсть за мiсцезнаходженням ) постачальником якого є: ТОВ " ЕЛФРА ДИСПЛЕЙ" (іпн. 337439026553) на сум у ПДВ - 886879,10 грн., стан 8 (до ЄДР вн есено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням) податков а звітність за серпень 2010 року відсутня, податкові зобов' язання відсутні.

24) ТОВ "ВАЛКОС ГРУПП" (312711504182) на су му ПДВ 46755,10 грн. згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальника ТОВ "Твін Таун" (369066204621) на суму ПДВ 45447,24 грн., с тан 23 - мiсцезнаходження не в становлено, постачальником Т ОВ "Твін Таун" є ТОВ "Кордінвес т" (371487204640) на суму ПДВ 7054543,96 грн., стан 23 - мiсцезнаходження не вста новлено, постачальником ТОВ "Кордінвест" є ТОВ "Кафе Продак шн" (367263904621) на суму ПДВ 19200000,0 грн., ста н 8 - до ЄДР внесено запис про в iдсутнiсть за мiсцезнаходженн ям, податкова декларація з ПД В по операціям за звітний пер іод не визнана як податкова з вітність. Податкові зобов' я зання відсутні. Згідно з пода ним податковим розрахунком к омунального податку кількіс ний склад працівників за баз овий податковий (звітний) пер іод - 3 особи. Директор викону є обов' язки бухгалтера.

25) ТОВ "АРАТ" (іпн. 253373205626) на суму П ДВ - 45 590,94 грн., згідно з даними С истеми автоматизованого спі вставлення податкових зобов ' язань та податкового креди ту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встановл ено постачальників: ТОВ "Пара ллель-М Лтд" (іпн. 243160705674) на суму ПД В - 32573,33 грн., постачальником як ого є: ТОВ "ТНК-ВР Коммерс"(іпн. 3 35001926594) на суму ПДВ - 16635984,47 грн., ТОВ "НДАОІЛ" (іпн. 345307526593) на суму ПДВ - 735313,47 грн., відсутня податкова з вітність за серпень 2010 року, по даткові зобов' язання відсу тні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ "Астрей" ( іпн. 319070805628) на суму ПДВ - 75174,99 грн., постачальником якого є: ПП "До нпромснаб" (іпн. 348285505622) на суму ПД В - 21200,00 грн., податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

26) ТОВ «МАСТЕР-КАРКАС» (іпн. 3405 90904625) на суму ПДВ - 44738,50грн., згідн о з даними Системи автоматиз ованого співставлення подат кових зобов' язань та податк ового кредиту у розрізі конт рагентів по ланцюгу постачан ня встановлено постачальник ів: ТОВ «Брауз» (іпн. 364445705647) на сум у ПДВ - 32546,08 грн., стан 23 (мiсцезна ходження не встановлено) пос тачальником якого є: ТОВ "НВП Техностар-Еталон" (іпн. 363679104650) на суму ПДВ - 3503574,22 грн., стан 14 (визн ано банкрутом) податкова зві тність за серпень 2010 року відс утня, податкові зобов' язанн я відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ Т ВП "ЗІНГА Метал І Компанія" (іп н. 338563304611) на суму ПДВ - 14770,98 грн. по стачальником якого є: ТОВ "А гро Строй Комплекс" (іпн. 3616524010 92) на суму ПДВ - 9336,59 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про вiдсутн iсть за мiсцезнаходженням) под аткова декларація серпень 2010 року має статус «недійсна», з нульовими показниками, пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. ТОВ "БК Дніпроб удпроект" (іпн. 349163304650) на суму ПДВ - 7176,52 грн., стан 14 (визнано банкр утом), податкова декларація с ерпень 2010 року має статус «нед ійсна», з нульовими показник ами, податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера.

27) ТОВ "ВТОРМЕТ-ДНІПРОПЕТРОВ СЬК" (356071404642) на суму ПДВ 41132,75 грн. згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн ика ПП "Металкомплект-2001" (339684712063) н а суму ПДВ 231780,56 грн., постачальн иком ПП "Металкомплект-2001" є ТОВ "Трианон АЛК" (346213812065) на суму ПДВ 5 34100,40 грн. постачальником якого є ТОВ "Селма-Трейд" (371012426555) на суму ПДВ 505775,45 грн. Згідно податкової інформації, стан 8 - до ЄДР вн есено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням, декларац ія з податку на додану вартіс ть за звітний період підприє мством не надана, податкові з обов' язання відсутні. Інфор мація щодо найманих працівни ків не надана. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

28) ТОВ "ВТОРЦВЕТМЕТРЕСУРСИ" (3 32477104640) на суму ПДВ 36156,42 грн., згідно з даними Системи автоматизо ваного співставлення податк ових зобов' язань та податко вого кредиту у розрізі контр агентів по ланцюгу постачанн я встановлено постачальника ПП "ГЕЛЕЙ" (344997404622) на суму ПДВ 36726,44 г рн., стан 8 - до ЄДР внесено зап ис про вiдсутнiсть за місцезна ходженням, у зв' язку з чим св ідоцтво ПДВ анульовано 17.11.2010, ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера та є засновником. По стачальником ПП "ГЕЛЕЙ" є ТОВ "Е-Восток Україна" (344787626551) на суму ПДВ 3120000,0 грн. Згідно податкової інформації стан підприємст ва ТОВ "Е-Восток Україна" 8 - д о ЄДР внесено запис про вiдсут нiсть за місцезнаходженням. Д екларація з податку на додан у вартість за звітний період не визнана як податкова звіт ність, податкові зобов' язан ня відсутні. Свідоцтво платн ика ПДВ анульовано 05.05.2010, у зв' язку з ненаданням декларацій протягом року. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

29) ТОВ ВФ "ДНIПРОТЕХНОБУД" (32756600467 5) на суму ПДВ 32857,70 грн., згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальника ПП "Ареолл" (371508104636) на суму ПДВ 30888,11 грн . ТОВ Фірма "Жекон" (221235508305) на суму ПДВ 51613,67 грн., постачальником як ого є ПП "АРТ-Сервіс" ) на суму ПД В 57807,73 грн. постачальником яког о є ТОВ "Магнітка 921" (354501608294) на суму ПДВ 922478,37 грн., постачальником я кого є ТОВ "Фора Плюс" (314842826582) на суму ПДВ 199832,69 грн., постачаль ником якого є ТОВ "Солтрек - Т" (3 62621723013) на суму ПДВ 44930,73 грн. стан 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсу тнiсть за мiсцезнаходженням. З гідно податкової інформації декларація з податку на дода ну вартість за звітний періо д підприємством не визнана я к податкова звітність, подат кові зобов' язання відсутні . Згідно з поданим податковим розрахунком комунального по датку кількісний склад праці вників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера.

30) ТОВ "ЕЛАДА 21" (330587326559) на суму ПДВ 22442,95 грн., згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальника ПП "РОДОС ПЛЮС " (327339126578) на суму ПДВ 72461,00 грн. Згідн о податкової інформації під приємство має стан 23 - мiсцез находження не встановлено, п одаткова декларація з ПДВ за серпень 2010 року підприємство м не надана. Податкові зобов' язання відсутні.

31) ТОВ "ИНДУСТРИЯ-Б" (326076408295 ) на суму ПДВ 20017,16 грн., згідно з да ними Системи автоматизовано го співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контраген тів по ланцюгу постачання вс тановлено постачальника ТОВ "ПФК Промсталь" (338162520313) на суму ПД В 236176,0 грн., згідно з даними Сист еми автоматизованого співст авлення податкових зобов' я зань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "Едельве йс-Торгопт" (370057704672) на суму ПДВ 1283302 0,40 грн., стан платника 16 - припи нено (лiквiдовано, закрито), пос тачальником якого є ТОВ "Оптд евайс" (369004510074) на суму ПДВ 25000000,05 грн ., стан платника 8 - до ЄДР внес ено запис про вiдсутнiсть за мі сцезнаходженням, директор ви конує обов' язки бухгалтера та є засновником, статутний ф онд - 3000 грн., зобов' язання з ПДВ відсутні. Відповідно до а кту від 26.11.2010 №4943/2320/36900457 «Про резуль тати документальної невиїзн ої перевірки ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (код за ЄДРПОУ 36900457) в частин і дотримання вимог податково го та іншого законодавства п о податку на додану вартість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010», складе ного Васильківською ОДПІ вс тановлено: Відповідно до час тини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивіль ного кодексу України, правоч ини з контрагентами мають оз наки нікчемності та є нікчем ними - в силу припису закону . Правочини, укладені з контра гентами порушують публічний порядок, суперечать інтерес ам держави та суспільства, вч инені удавано з метою ухилен ня від сплати податків треті х осіб. Перевіркою встановле но відсутність поставок това рів та укладення угод з метою настання реальних наслідків . В зв' язку з тим, що угоди пос тавки є нікчемними, нікчемни й правочин є недійсним в силу закону, такий нікчемний прав очин не створює інших юридич них наслідків, крім тих, що пов 'язані з його недійсністю. В да ному випадку відсутні як баз а, так і об' єкт оподаткуванн я податком на додану вартіст ь. Вищевикладене свідчить пр о відсутність наміру створен ня правових наслідків, в тому числі щодо сплати належних с ум податків та обов' язкових платежів. Тобто, такі угоди но сять фіктивний характер.

32) ТОВ "ЕНЕРГОВОСТОК" (366485908297) на с уму ПДВ 18676,73 грн. На запит 14956/7/08-01/12 в ід 15.10.2010 ДПІ Орджонікідзевсько му районі повідомляє (відпов ідь від 14.12.2010 №20759/7/23-211/1008), що провест и перевірку неможливо у зв' язку з тим, що ТОВ «Енерговост ок» має 36 стан - основний пла тник до кінця року (на дату пер евірки підприємство знаходи ться в іншому місті за адресо ю: 50023, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.. Володимирівс ька, буд. 108). Згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "Еталон-С трой-Сервіс" (347894308293) на суму ПДВ 150 000,00 грн. Згідно податкової інфо рмації податкову декларац ію з податку на додану вартіс ть за серпень 2010 року з нульови ми показниками прийнято «до відома». Податкові зобов' яз ання відсутні. Згідно з подан им податковим розрахунком ко мунального податку кількісн ий склад працівників за базо вий податковий (звітний) пері од - 2 особи. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

33) ТОВ "СЕВЕРСЬКИЙ-2" (140888720319) на су му ПДВ 10824,66 грн. Згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальника ВАТ "Кост янтинівський Завод "Втормет" (1914705141) на суму ПДВ 19548,0 грн., пос тачальником якого є ТОВ "ЛІДЕ Р-МТ" (363806005620) на суму ПДВ 127709,20 грн. по стачальником якого є ТОВ "Тех нології СХ" (371344605640) на суму ПДВ 1337702 1,56 грн., стан 23 - місцезнаходже ння не встановлено, податков а декларація з ПДВ за серпень 2010 року не визнана як податков а звітність. Податкові зобов ' язання відсутні. Згідно з п оданим податковим розрахунк ом комунального податку кіль кісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа Директор вик онує обов' язки бухгалтера.

Перевірка відомостей, отри маних від особи, яка мала прав ові відносини з платником по датків за вересень 2010 року, вк лючених до бюджетного відшко дування за жовтень 2010 року.

1) ПП "ЕВРОМЕТ-Н" (ІПН 353071412348) на сум у ПДВ - 1995358,31 грн., відповідно до відповіді ДПІ у Печерському районі м. Києва від 25.10.2010 № 28302/7/23-1110 провести перевірку неможлив о у зв' язку з тим, що ПП "Євром ет-Н" відсутнє за місцезнаход женням, на підставі цього скл адено акт про неможливість п роведення перевірки від 25.10.2010 № 6220/23-11/35307141. Згідно з даними Систем и автоматизованого співстав лення податкових зобов' яза нь та податкового кредиту у р озрізі контрагентів встанов лено, що податкова деклараці я з ПДВ за вересень 2010 року відс утня, розбіжності становлять 1995358,31 грн., податкові зобов' яз ання відсутні, стан платника 8 - до ЄДР внесено запис про в iдсутнiсть за мiсцезнаходженн ям, у зв' язку з цим свідоцтво платника ПДВ анульовано 20.09.2010, директор виконує функції бу хгалтера та також є засновни ком підприємства, статутний фонд - 500 грн., остання деклара ція з податку на прибуток за 1 квартал 2010 року з «0» показника ми, чисельність - 1 особа.

2) ТОВ «КРИМСПЛАВ» (іпн. 304760127020) н а суму ПДВ - 1 300 323,64грн., постач альниками ТОВ «Кримсплав» зг ідно інформації Системи спів ставлення є: ПП "Транс-Грейн" (і пн 367259604637) на суму ПДВ - 746544,04 грн., п одаткова звітність з ПДВ за в ересень 2010 року не визнана як « податкова», податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Остання декларація з податк у на прибуток за 1 квартал 2010рок у з «0» показниками. ТОВ "АРТ-Ві кторія" (іпн 339081704612) на суму ПДВ - 498500,00 грн., згідно податкової ін формації, податкова звітніст ь з ПДВ не визнана як «податко ва», директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновн иком. податкові зобов' язанн я з ПДВ за вересень 2010 року від сутні. Декларація з податку н а прибуток в 2010 році відсутня. Т ОВ "Дніпроторгінвест" (ІПН 37212560 4649) на суму ПДВ - 210399,40 грн., згідно податкової інформації, пода ткова звітність з ПДВ не визн ана як «податкова», директор виконує обов' язки бухгалте ра та є засновником. податков і зобов' язання з ПДВ за вере сень 2010 року відсутні. Деклара ція з податку на прибуток в 2010 р оці відсутня.

3) ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ" (ІПН338162520313) на суму ПДВ - 1 071 711,68 грн., постач альниками ТОВ «ПФК Промсталь » згідно інформації Системи співставлення є: ТОВ "Мілан-Се рвіс" (ІПН 370709604673) на суму ПДВ - 724700 0,00 грн., згідно податкової інфо рмації, директор виконує обо в' язки бухгалтера та є засн овник, стан платника - в стад ії ліквідації, статутний фон д - 1000 грн., податкова декларац ія з ПДВ з «0» показниками, под аткові зобов' язання з ПДВ з а вересень 2010 року відсутні. Ос тання подана податкова декла рація з податку на прибуток - за 1 півріччя 2010 року, валовий д охід - 40 грн. ТОВ "Будкомпані Л ТД" (369616904678) на суму ПДВ - 1411333,00 грн., згідно податкової інформаці ї, директор виконує обов' яз ки бухгалтера та є засновник ом, крім того є посадовою особ ою та засновником ще в 6 підпри ємствах на Україні які мають негативний стан. Стан пла тника - до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаход женням,. Остання подана подат кова декларація з податку на прибуток - за 1 півріччя 2010 ро ку, валовий дохід - 4 грн. Пост ачальником ТОВ "Будкомпані Л ТД" є підприємство ТОВ "Мілан-С ервіс", інформація про якого н аведено вище. ТОВ "Люкс-Пром Ко мпані" (ІПН 370709604673) на суму ПДВ - 19 93117,00 грн., згідно податкової інф ормації, директор виконує об ов' язки бухгалтера та є зас новник, стан платника - до ЄД Р внесено запис про вiдсутнiст ь за мiсцезнаходженням, подат кова декларація з ПДВ за вере сень 2010 року з «0» показниками, податкові зобов' язання з ПД В відсутні.

4) ПП "СЕРВЕТ" (ІПН 331661527021) на суму ПДВ - 956 730,01 грн., постачальника ми ПП "СЕРВЕТ" згідно інформа ції Системи співставлення є: ТОВ "Металонг-Інвест" (ІПН 363661304670 ) на суму ПДВ - 544 098,37 грн., постач альником якого є: 1) ТОВ "Суперп ак" (ІПН 365716110179) на суму ПДВ - 7615050,43 г рн., якому здійснив поставку П П "Тумор" (ІПН 6803801028) згідно по даткової інформації, директо р виконує обов' язки бухгалт ера та є засновник, стан платн ика - до ЄДР внесено запис пр о вiдсутнiсть за мiсцезнаходже нням, податкова декларація з ПДВ відсутня, податкові зобо в' язання з ПДВ відсутні. ТОВ "НВП" Дніпро-Сталь" (ІПН 311664108291) на суму ПДВ - 431321,70 грн., стан платн ика - до ЄДР внесено запис пр о вiдсутнiсть за мiсцезнаходже нням, постачальником ТОВ "НВ П" Дніпро-Сталь" згідно інформ ації Системи співставлення є ТОВ "Металл-Стандарт" (ІПН 351116704643 ) на суму ПДВ - 1083959,80 грн., стан - місцезнаходження не встанов лено, директор виконує обов' язки бухгалтера, податкова д екларація з ПДВ за вересень 201 0 року відсутня, податкові зоб ов' язання з ПДВ відсутні.

5) ТОВ "ЗАП-ЕКОСТАЛЬТРЕЙДИНГ " (ІПН 337950908299) на суму ПДВ - 885 005,63 грн ., згідно податкової інформац ії, директор виконує обов' я зки бухгалтера та є засновни ком. Кількісний склад - 1 особ а, податкова декларація з ПДВ за вересень 2010 року відсутня, п одаткові зобов' язання відс утні. Податкова декларація з податку на прибуток відсутн я.

6) ТОВ «Т.М.К.» (ІПН 318367108297) на суму ПДВ - 851 817,81 грн., постачальника ми ТОВ «Т.М.К.» згідно інформа ції Системи співставлення є: ТОВ "ПФК Промсталь" (ІПН338162520313) на суму ПДВ - 1022257,00 грн., інформаці я про постачальників ТОВ "ПФК Промсталь" наведено вище; ТОВ "Іберіна ТрейД" (ІПН 371603504179) н а суму ПДВ - 624646,00 грн., директор виконує обов' язки бухгалте ра, постачальником ТОВ "Ібері на Трейд" згідно інформац ії Системи співставлення є П П "Ясон-Плюс" (ІПН 301200501289) на суму П ДВ - 2807515,00 грн., постачальникам и якого є: "Опт-Торгспецзапчас тина" (ІПН 361226420113) на суму ПДВ - 972732 0,00 грн., згідно податкової інфо рмації, стан - порушено пров адження у справі про банкрут ство, директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновн иком, крім того є посадовою ос обою ще в 4 підприємствах та за сновником 7 підприємств в Укр аїні. Кількісний склад - 1 осо ба, податкова декларація з ПД В за вересень 2010 року відсутня , податкові зобов' язання ві дсутні. Податкова декларація з податку на прибуток відсут ня.

7) ТОВ МП «ПМК» (ІПН 345012508290) на су му ПДВ - 818 581,05 грн., згідно подат кової інформації, директор в иконує обов' язки бухгалтер а та є засновником, крім того є посадовою особою ще в 2 підпри ємствах та засновником 3 підп риємств в Україні (всі підпри ємства мають негативний стан ). Податкова звітність з ПДВ за вересень 2010 року та податку на прибуток не визнана як «пода ткова», податкові зобов' яза ння відсутні.

8) ТОВ «Ековторресурс» (ІПН 343 736308289) на суму ПДВ - 814319,48 грн., пост ачальниками ТОВ «Ековторрес урс» згідно інформації Систе ми співставлення є: ТОВ "ВК "Со юз-Метал" (ІПН 350135610198) на суму ПДВ - 353408,45 грн., постачальником ТОВ "В К "Союз-Метал" є ТОВ "Аста Вест" ( ІПН 370056204675) на суму ПДВ - 3280299,94 грн. стан - прийнято рішення про припинення, постачальником ТОВ "Аста Вест" є ТОВ ВКФ "ЛІМОН " (ІПН 134728704630) стан - порушено про вадження у справі про банкру тство, податкова звітність з ПДВ за вересень 2010 року не визн ана як «податкова», податков і зобов' язання відсутні. ТО В "Металонг-Інвест" (ІПН 363661304670) на суму ПДВ - 440727,60 грн., постачаль ником є ТОВ "Суперпак" (ІПН 365716110179 ) на суму ПДВ - 7708076,76 грн., постач альником ТОВ «Суперпак» є ПП "Тумор" (ІПН 368038010282) на суму ПДВ - 12215609,70 грн. Стан платника - відсутній за місцезнаходжен ням, директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновн иком. Кількісний склад - 1 осо ба, податкова декларація з ПД В за вересень 2010р. відсутня, под аткові зобов' язання відсут ні. Податкова декларація з по датку на прибуток відсутня.

9) ТОВ "НВК "МЕТІНВЕСТ" (ІПН 365740204 657) на суму ПДВ - 749 235,80 грн. постач альником ТОВ "НВК "Метінвест" з гідно інформації Системи спі вставлення є ТОВ "ВК "Союз-Мета л" (ІПН 350135610198) на суму ПДВ - 353408,45 гр н., постачальником ТОВ "ВК "Сою з-Метал" є ТОВ "Аста Вест" (ІПН 37005 6204675) на суму ПДВ - 3280299,94 грн., стан - прийнято рішення про прип инення, постачальником ТОВ "А ста Вест" є ТОВ ВКФ "ЛІМОН" (ІПН 1 34728704630) стан - порушено провадж ення у справі про банкрутств о, податкова звітність з ПДВ з а вересень 2010 року не визнана я к «податкова», податкові зоб ов' язання відсутні.

10) ПП "ФЕРРО - Ю" (ІПН 337979914038) на сум у ПДВ - 747561,48 грн., згідно податк ової інформації, директор ви конує обов' язки бухгалтера та є засновником, крім того є посадовою особою та засновни ком ще в 2 підприємствах в Укра їні (всі підприємства мають н егативний стан). постачальни ком ПП "ФЕРРО - Ю" згідно інформ ації Системи співставлення є : ПП "Бермет" (ІПН 359887814035) на суму ПД В - 683671,00 грн., згідно податково ї інформації, директор викон ує обов' язки бухгалтера та є засновником, крім того є пос адовою особою та засновником ще в 3 підприємствах в Україні (всі підприємства мають нега тивний стан) Стан - до ЕД Р внесено запис про вiдсутнiст ь за мiсцезнаходженням, Кільк існий склад - 1 особа, податко ва декларація з ПДВ за вересе нь 2010 року не визнана як «подат кова», податкові зобов' язан ня з ПДВ відсутні. Податкова д екларація з податку на прибу ток відсутня. ПП "Альгетти" (ІП Н371579514030) на суму ПДВ - 68220,00 грн., згі дно податкової інформації, д иректор виконує обов' язки б ухгалтера та є засновником, К ількісний склад - 1 особа, пос тачальником ПП «Альгетти» є ПП "Антарес М" (359887614039) на суму ПДВ - 1162598,80 грн., згідно податко вої інформації, директор вик онує обов' язки бухгалтера т а є засновником, крім того є по садовою особою та засновнико м ще в 3 підприємствах в Україн і, статутний фонд - 50 грн., Кіль кісний склад - 1 особа, податк ова декларація з ПДВ за верес ень 2010р. не визнана як «податк ова», податкові зобов' язанн я з ПДВ відсутні. Податкова де кларація.

11) ТОВ «МетЕкс» (ІПН 316376908270) на су му ПДВ - 626 587,26 грн., згідно подат кової інформації, директор в иконує обов' язки бухгалтер а та є засновником, крім того є ще посадовою особою в 2 підпри ємствах та засновником в 4 під приємствах в Україні (всі під приємства мають негативний с тан), податкова декларація з П ДВ за вересень 2010 року, має стат ус «недійсна», з нульовими по казниками, податкові зобов' язання відсутні.

12) ПП «Родос Плюс» (ІПН 327339126578) на суму ПДВ - 534 318,79 грн., стан підп риємства - мiсцезнаходження не встановлено, податкова зв ітність з ПДВ за вересень 2010 ро ку відсутня, податкові зобов ' язання відсутні, остання п одаткова звітність з податку на прибуток за 1 квартал 2010 рок у.

13) ПП "АГИСА" (314645927020) на суму ПДВ - 500 000,00 грн., згідно податкової ін формації, директор виконує о бов' язки бухгалтера та є за сновником, статутний фонд - 500 грн., постачальником ПП "Агис а" згідно інформації Системи співставлення є ТОВ "Металон г-Інвест" (ІПН 363661304670) на суму ПДВ - 440727,60 грн., постачальником є ТОВ "Суперпак" (ІПН 365716110179) на суму ПДВ - 7708076,76 грн., постачальником ТО В «Суперпак» є ПП "Тумор" (ІПН 3 68038010282) на суму ПДВ - 12215609,70 грн. Ст ан платника - відсутній з а місцезнаходженням, директ ор виконує обов' язки бухгал тера та є засновником. Кількі сний склад - 1 особа, податков а декларація з ПДВ за вересен ь 2010 року. відсутня, податкові з обов' язання відсутні. Подат кова декларація з податку на прибуток відсутня.

14) ТОВ "МЕТАЛЛ-РЕСУРС" (ІПН 36833381203 0) на суму ПДВ - 393 289,96 грн., згідно інформації Системи співстав лення постачальником є ТОВ "В іва-Авто" (ІПН 342559320388) на суму ПДВ - 681117,00 грн., стан 3 (прийнято рiшенн я про припинення), постачальн иком ТОВ "Віва-Авто" є: ПП "СарІ" (іпн. 359138611236) на суму ПДВ - 12246432,85 грн ., стан 7 (до єдр внесенозапис пр о вiдсутнiсть пiдтвердження вiд омостей) податкова деклараці я за вересень 2010 року має стату с «недійсна», з нульовими пок азниками, розбіжнісь складає - 12246432,85 грн., податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера та є засновником.

15) ТОВ "ДІЄГ - АВІАСТАР" (ІПН 348843304641) поставки феротитану та титану губчатого на суму П ДВ - 391 589,20 грн., згідно інформац ії Системи співставлення пос тачальником є ТОВ "Унітарне П ідприємство Укрпромресурс" ( 317755608302) на суму ПДВ - 336725,00 грн., пост ачальниками ТОВ "Унітарне Пі дприємство Укрпромресурс" є: ПП "ГЕЛЕЙ" (ЕДРПОУ 34499741) на суму ПД В - 252619,00 грн., стан 8 - до ЄДР вне сено запис про вiдсутнiсть за м iсцезнаходженням, у зв' язку з чим свідоцтво ПДВ анульова но 17.11.2010р., податкова декларація за вересень 2010 року має статус «недійсна», з нульовими пока зниками, податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера та є засновником. ТОВ"Укрторг-Ме тал" (ЕДРПОУ 33383718) на суму ПДВ - 96956,35 грн., директор виконує обов ' язки бухгалтера та є засно вником. Кількісний склад - 1 о соба, податкова декларація з ПДВ за вересень 2010 року відсут ня, податкові зобов' язання відсутні. Податкова декларац ія з податку на прибуток відс утня.

16) ТОВ "СЕОН" (332725108288) на суму ПДВ 3190 98,48 грн. Згідно з даними Системи автоматизованого співставл ення податкових зобов' язан ь та податкового кредиту у ро зрізі контрагентів постачал ьником є ТОВ "Стронг 77" (344417808288) на с уму ПДВ 507261,26 грн., стан 3 - прийня то рiшення про припинення (роз почато лiквідаційну процедур у). По ланцюгу постачання вста новлено постачальника ТОВ "М ірамет" (371297908290) на суму ПДВ 688631,31 грн ., стан 14 - визнано банкрутом. Згідно з поданим податковим розрахунком комунального по датку наймані працівники у з вітному періоді відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера. Податкові зобов' я зання відсутні.

17) ТОВ "Метпром-Компани" (323414608268 ) на суму ПДВ 305255,23 грн. Згідно з да ними Системи автоматизовано го співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контраген тів податкова звітність з ПД В за вересень 2010 року прийнята до відома та визнана як «неді йсна», податкові зобов' язан ня відсутні. Статутний фонд с тановить 2000 грн.

18) ТОВ "ЕНЕРГОВОСТОК" (366485908297) на суму ПДВ 274332,34 грн., директор вик онує обов' язки бухгалтера т а є засновником. Кількісний с клад - 1 особа. Згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів постачальником є ТОВ "АСТ ВІС О" (370886008266) на суму ПДВ - 269782,40 грн., ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера та є засновником. Кі лькісний склад - 1 особа, пода ткова декларація з ПДВ за вер есень 2010 року відсутня, податк ові зобов' язання відсутні. Податкова декларація з подат ку на прибуток відсутня.

19) ТОВ "ЩИТ - ІНВЕСТ" (304434004631) на су му ПДВ - 266777,04 грн., податкова де кларація за вересень 2010 року м ає статус «недійсна», розбіж нісь складає - 266777,04 грн., подат кові зобов' язання відсутні .

20) ТОВ "ВТОРСТІЛ" (333783908281) на суму П ДВ - 219 735,36 грн., згідно інформац ії Системи співставлення пос тачальниками є: ТОВ «Імекс 2008» (360649108282) на суму ПДВ - 136567,92 грн., ста н - направлено повідомлення про відсутність за місцезна ходженням, постачальником як ого є ТОВ «Трі-Трейд» (356278108293) на с уму ПДВ - 781856,15 грн., постачальн иком ТОВ «Трі-Трейд» є ПММ «О ріон» (221173208297) на суму ПДВ - 777226,11 гр н., стан - місцезнаходження н е встановлено, постачальнико м є ПП «КВВМПУ» (313387227035) на суму ПД В - 772638,16 грн., постачальником П П «КВВМПУ» є ПП «Контур - Прі м» (352797015243), визнано банкрутом, по даткова декларація з ПДВ за в ересень 2010 року не визнана як п одаткова звітність, податков і зобов' язання відсутні. ТО В "ЛІДЕР-МТ" (363806005620) на суму ПДВ 319753,27 грн. постачальником якого є Т ОВ "Технології СХ" (371344605640) на суму ПДВ 13377021,56 грн., стан 23 - мiсцезнах одження не встановлено, пода ткова декларація з ПДВ за сер пень 2010 року не визнана як пода ткова звітність. Податкові з обов' язання відсутні. Згідн о з поданим податковим розра хунком комунального податку кількісний склад працівникі в за базовий податковий (звіт ний) період - 1 особа Директор виконує обов' язки бухгалте ра.

21) ТОВ "СТІЛІМПЕКС" (312948812063) на су му ПДВ - 199 056,00 грн., згідно інфор мації Системи співставлення постачальниками ТОВ "СТІЛІМ ПЕКС" є: ПП "ВКФ "УкрпромснаБ" (34202 1012369) на суму ПДВ - 67516,80 грн., поста чальниками ПП "ВКФ "Укрпромсн аБ" є ПП "ПКФ "Донбасинвест Ком пани" (366384912349) на суму ПДВ - 7963181,00 гр н., директор виконує обов' яз ки бухгалтера та є засновник ом. Кількісний склад - 1 особа , податкова декларація з ПДВ з а вересень 2010 року відсутня, по даткові зобов' язання відсу тні. Податкова декларація з п одатку на прибуток відсутня. ТОВ "Лугметсервіс ЛТД" на суму ПДВ - 123 576,96 грн., податкова декл арація з ПДВ за вересень 2010 рок у відсутня, податкові зобов' язання відсутні.

22) ТОВ "СЕВЕРСЬКИЙ-2" (140888720319) на с уму ПДВ - 198746,03 грн., згідно інфо рмації Системи співставленн я постачальниками ТОВ "Енерг овосток" (366485908297) на суму ПДВ 197586,40 г рн., директор виконує обов' я зки бухгалтера та є засновни ком. Кількісний склад - 1 особ а. Згідно з даними Системи авт оматизованого співставленн я податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрі зі контрагентів постачальни ком є ТОВ "Аст Вісо" (370886008266) на суму ПДВ - 269782,40 грн., директор викон ує обов' язки бухгалтера та є засновником. Кількісний ск лад - 1 особа, податкова декла рація з ПДВ за вересень 2010 року відсутня, податкові зобов' язання відсутні. Податкова д екларація з податку на прибу ток відсутня.

23) ТОВ "ТД"МЕТАЛПРОМ" (368100405662) на су му ПДВ 188619,35 грн. згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів в становлено, що підприємство має стан 23 - місцезнаходженн я не встановлено, податкові з обов' язання відсутні. Згід но з поданим податковим розр ахунком комунального податк у кількісний склад працівник ів за базовий податковий (зві тний) період - 2 особи. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера.

24) ПП "АГАВА-МТ" (335286208275) на суму ПД В 145482,41 грн., директор виконує об ов' язки бухгалтера та є зас новником, статутний фонд - 100 грн. Згідно інформації Систе ми співставлення, постачальн иками ПП "АГАВА-МТ" є ТОВ "Метп ром-Компани" (323414608268) на суму ПДВ 305 255,23 грн. податкова звітність з ПДВ за вересень 2010року прийн ята до відома та визнана як «н едійсна», податкові зобов' я зання відсутні. Статутний фо нд становить 2000 грн.

25) ТОВ ВФ "ДНІПРОТЕХНОБ УД" (327566004675) на суму ПДВ 141106,68 грн., Згі дно інформації Системи співс тавлення, постачальниками ТО В ВФ "Дніпротехнобуд" є ТОВ "Ая кс Плюс" (326079908282) на суму ПДВ 135748,00 г рн., директор виконує обов' я зки бухгалтера та є засновни ком, постачальником ТОВ "Аякс Плюс" є ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (369004510074) на суму ПДВ 758053,00 грн., стан платник а 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за місцезнаходже нням, директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновн иком, статутний фонд - 3000 грн., зобов' язання з ПДВ відсутн і. Відповідно до акту від 26.11.2010 №4943/23-20/36900457 «Про результати докум ентальної невиїзної перевір ки ТОВ "ОПТДЕВАЙС" (код за Є ДРПОУ 36900457) в частині дотриман ня вимог податкового та іншо го законодавства по податку на додану вартість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010», складеного Васил ьківською ОДПІ встановлено : Відповідно до частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодек су України, правочини з контр агентами мають ознаки нікче мності та є нікчемними - в си лу припису закону. Правочини , укладені з контрагентами по рушують публічний порядок, с уперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удав ано з метою ухилення від спла ти податків третіх осіб. Пере віркою встановлено відсутні сть поставок товарів та укла дення угод з метою настання р еальних наслідків. В зв' язк у з тим, що угоди поставки є ні кчемними, нікчемний правочин є недійсним в силу закону, так ий нікчемний правочин не ств орює інших юридичних наслід ків, крім тих, що пов'язані з йо го недійсністю. В даному випа дку відсутні як база, так і об' єкт оподаткування податком н а додану вартість. Вищевикла дене свідчить про відсутніст ь наміру створення правових наслідків, в тому числі щодо с плати належних сум податків та обов' язкових платежів. Т обто, такі угоди носять фікти вний характер.

26) ТОВ НВФ "ДУМЕТО" (221578308299) на суму ПДВ - 138176,10 грн. Згідно інформа ції Системи співставлення, п остачальниками ТОВ НВФ "ДУМЕ ТО" є: ТОВ "Метпром-Компани" (3234146082 68) на суму ПДВ 57892,23 грн. Згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів податкова звітність з П ДВ за вересень 2010 року прийнят а до відома та визнана як «нед ійсна», податкові зобов' яза ння відсутні. Статутний фонд становить 2000 грн. ТОВ "НВП "Укра їнська Аграрна Компанія" (ІПН 337543208290) на суму ПДВ 125185,00 грн., постач альником є ТОВ "Флорін-Будпро ект" (369115208285) на суму ПДВ 116666,00 грн, по стачальником є ПП "ГЕЛЕЙ" (ЕДРП ОУ 34499741) на суму ПДВ - 142591,00 грн., ст ан 8 - до ЄДР внесено запис пр о вiдсутнiсть за мiсцезнаходже нням, у зв' язку з чим свідоцт во ПДВ анульовано 17.11.2010, податко ва декларація за вересень 2010 р оку має статус «недійсна», з н ульовими показниками, податк ові зобов' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновником .

27) ТОВ"ВТОРЧЕРМЕТ-ХХІ" (ІПН 33754208318) на суму ПДВ - 117388,52 грн. Згідно інформації Системи сп івставлення, постачальникам и ТОВ"Вторчермет-ХХІ" є ТОВ "Ка рат" (307129604651) на суму ПДВ 125890,86 грн., по даткова декларація з ПДВ за в ересень 2010 не визнана як подат кова звітність. Зобов' язанн я відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Відп овідно до акту від 18.02.2011 № 745/2312/30712966/20 «Про результати документал ьної невиїзної перевірки ТО В "Карат" (код за ЄДРПОУ 30712966) з пит ань правомірності нарахува ння податкових зобов' язан ь та податкового кредиту з по датку на додану вартість за п еріод січень 2010 - грудень 2010», с кладеного ДПІ у м.Суми, встан овлено відсутність поставок товарів та укладення угод з м етою настання реальних наслі дків в зв' язку з тим, що угоди поставки є нікчемними. В ход і перевірки встановлено відс утність реальної можливості поставок товарів (робіт, посл уг) що свідчить про укладення угод без мети настання реаль них наслідків. Отже, договори з підприємствами - покупця ми відповідно до п.п. 1, 2 ст. 215, п.п. 1, 5 ст. 203 Цивільного кодексу Укр аїни є нікчемними, і в силу ст. 216 Цивільного кодексу України не створюють юридичних насл ідків, крім тих, що пов'язані з їх недійсністю.

28) ТОВ "ВК"СОЮЗ-МЕТАЛ" (ІПН 350135610198) на суму ПДВ - 108305,50 грн., директо р виконує обов' язки бухгалт ера. Згідно інформації Систе ми співставлення, постачальн иками ТОВ "ВК"Союз-Метал" є ТОВ "Аста Вест" (ІПН 370056204675) на суму ПДВ - 3280299,94 грн., стан - прийнято рі шення про припинення, постач альником ТОВ "Аста Вест" є ТОВ ВКФ "Лімон" (ІПН 134728704630) стан - пор ушено провадження у справі п ро банкрутство, податкова зв ітність з ПДВ за вересень 2010 ро ку не визнана як «податкова» , податкові зобов' язання ві дсутні.

29) ТОВ «АВІКОМ ЛТД» (ІПН 333126715543) н а суму ПДВ - 107341,70 грн., директор виконує обов' язки бухгалте ра та є засновником. Згідно ін формації Системи співставле ння, постачальником є ПП «Кон тур - Прім» (352797015243) на суму ПДВ - 612754,00 грн., визнано банкрутом, по даткова декларація з ПДВ за в ересень 2010 року не визнана як п одаткова звітність, податков і зобов' язання відсутні.

30) ТОВ «АЕМР» (ІПН 218621004635) на суму ПДВ - 96343,44грн. Згідно інформац ії Системи співставлення пос тачальником є ПП "ГЕЛЕЙ" (іпн. 3 44997404622) на суму ПДВ - 127248,33 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про вiдс утнiсть за мiсцезнаходженням ) відсутня податкова звітніс ть за вересень 2010 року, податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера.

31) ТОВ «БІК» (ІПН 324407808283) на суму П ДВ - 76453,99 грн. Згідно інформаці ї Системи співставлення пост ачальником є ТОВ "ЛідеР-МТ" (36380600 5620) на суму ПДВ 319753,27 грн. постачал ьником якого є ТОВ "Технологі ї СХ" (371344605640) на суму ПДВ 13377021,56 грн., с тан 23 - мiсцезнаходження не в становлено, податкова деклар ація з ПДВ за серпень 2010 року не визнана як податкова звітні сть. Податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку кількісний ск лад працівників за базовий п одатковий (звітний) період - 1 особа Директор виконує обов ' язки бухгалтера.

32) ТОВ «АУРУМ» (ІПН 302419508262) на сум у ПДВ - 73123,98 грн. Згідно інформ ації Системи співставлення п остачальником є ТОВ "СЄОН" (ІПН 332725108288) на суму ПДВ - 130401,24 грн., пос тачальником ТОВ "СЄОН" є ТОВ "С ТРОНГ 77" (ІПН 344417808288) на суму ПДВ - 507261,26 грн., стан - визнано банкр утом, податкова звітність з П ДВ за вересень 2010 року не визна на як «податкова», податкові зобов' язання відсутні.

33) ТОВ "ЮГ-СТІЛІМПЕКС" (ІПН 32811630825 9) на суму ПДВ - 70434,00 грн., директо р виконує обов' язки бухгалт ера та є засновником. Згідно інформації Системи співстав лення постачальником ПП "ВКФ "Укрпромснаб" (ІПН 342021012369) на суму ПДВ - 66812,95 грн., постачальникам и ПП "ВКФ "Укрпромснаб" є ПП "ПК Ф "Донбасинвест Компани" (ІПН 3 66384912349) на суму ПДВ - 7963181,00 грн., дире ктор виконує обов' язки бухг алтера та є засновником. Кіль кісний склад - 1 особа, податк ова декларація з ПДВ за верес ень 2010 року відсутня, податков і зобов' язання відсутні. По даткова декларація з податку на прибуток відсутня.

34) ТОВ "ВТОРМЕТ-ДНІПРОПЕТРОВ СЬК" (ІПН 356071404642) на суму ПДВ - 66539,82 г рн., Згідно інформації Систем и співставлення постачальни ком є ПП "Металкомплект-2001" (ІПН 339684712063) на суму ПДВ - 285525,32 грн., дире ктор виконує обов' язки бухг алтера, статутний фонд - 1000 гр н., постачальником ПП "Металко мплект-2001" є ПП "Курс" (ІПН 312948912061) на суму ПДВ - 635189,47 грн., директор в иконує обов' язки бухгалтер а, статутний фонд - 100 грн., міс цезнаходження не встановлен о. Постачальником ПП "Курс" є Т ОВ "Барселона-Опт" (371003226554) на суму ПДВ - 1163748,00 грн., стан - фактичн а адреса не встановлена, юр.ад реса масової реєстрації, дир ектор виконує обов' язки бух галтера та є засновником, под аткова звітність з ПДВ за вер есень 2010 року не визнана як «по даткова», податкові зобов' я зання відсутні. Податкова де кларація з податку на прибут ок відсутня.

35) ТОВ «МК ГРУПП» (ІПН 355002008288) на с уму ПДВ - 64072,54 грн., Згідно інфо рмації Системи співставленн я постачальником є ТОВ "Юста К В" (ІПН351472708291) на суму ПДВ - 450029,00 грн ., директор виконує обов' язк и бухгалтера та є засновнико м, постачальником ТОВ "Юста КВ " є ПП "Рускус" (ІПН369605404643) на суму П ДВ - 991401,00 грн., стан - до ЕДР вне сено запис про відсутність з а місцезнаходженням, податк ова звітність з ПДВ за вересе нь 2010 року не визнана як «подат кова», податкові зобов' язан ня відсутні, декларація з под атку на прибуток відсутня.

36) ТОВ «КАРПАТТЕХНОЦЕНТР» (І ПН 309835709158) на суму ПДВ - 60 405,00 грн., З гідно інформації Системи спі вставлення постачальником є ПП "Укрспецсоюз" (ІПН329974214025) на су му ПДВ - 235260,00 грн., постачальни ком ПП "Укрспецсоюз" є ТОВ "Окт амет" (ІПН371579214036) на суму ПДВ - 115137, 83 грн., постачальником ТОВ "Окт амет" є ПП "Афелий" (ІПН359887514030) на с уму ПДВ - 1440605,00 грн., статутний ф онд - 50 грн., директор виконує обов' язки бухгалтера та є з асновником, податкова звітні сть з ПДВ за вересень 2010 року не визнана як «податкова», пода ткові зобов' язання відсутн і, декларація з податку на при буток відсутня.

37) ПАТ "РІВНЕВТОРМЕТ" (ІП Н 139699117121) на суму ПДВ - 28580,62 грн., згі дно інформації Системи співс тавлення постачальником є ТО В НВФ "Інтермет" (ІПН240602514023) на сум у ПДВ - 51720,00 грн., постачальник ом ТОВ НВФ "Інтермет" є ТОВ "Вис ота Південь" (ІПН364865914033) на суму П ДВ - 71128,87 грн., постачальником ТОВ "Висота Південь" є ТОВ " Тор говий Дім Агроінтер" (ІПН320039514049), податкова звітність з ПДВ за вересень 2010 року не визнана як «податкова», податкові зобо в' язання відсутні.

38) ТОВ «ФЕРРО-ЦЕНТР» (ІП Н 327939704652) на суму ПДВ - 28 110,40 грн., зг ідно інформації Системи спів ставлення постачальником є Т ОВ "Аякс Плюс" (ІПН 326079908282) на суму П ДВ - 37333,00 грн., директор виконує обов' язки бухгалтера, пост ачальником ТОВ "Аякс ПлюС" є ТО В "Оптдевайс" (369004510074) на суму ПДВ 75 8053,00 грн., стан платника 8 - до ЄД Р внесено запис про вiдсутнiст ь за місцезнаходженням, дире ктор виконує обов' язки бухг алтера та є засновником, стат утний фонд - 3000 грн., зобов' яз ання з ПДВ відсутні. Відповід но до акту від 26.11.2010 №4943/23-20/36900457 «Про результати документальної н евиїзної перевірки ТОВ "Оптд евайс" (код за ЄДРПОУ 36900457) в ч астині дотримання вимог пода ткового та іншого законодавс тва по податку на додану варт ість за період з 01.04.2010 по 30.09.2010», ск ладеного Васильківською ОД ПІ встановлено: Відповідно д о частини 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Ц ивільного кодексу України, п равочини з контрагентами маю ть ознаки нікчемності та є ні кчемними - в силу припису за кону. Правочини, укладені з ко нтрагентами порушують публі чний порядок, суперечать інт ересам держави та суспільств а, вчинені удавано з метою ухи лення від сплати податків тр етіх осіб. Перевіркою встано влено відсутність поставок т оварів та укладення угод з ме тою настання реальних наслід ків. В зв' язку з тим, що угоди поставки є нікчемними, нікче мний правочин є недійсним в с илу закону, такий нікчемний п равочин не створює інших юри дичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю . В даному випадку відсутні як база, так і об' єкт оподаткув ання податком на додану варт ість. Вищевикладене свідчить про відсутність наміру ство рення правових наслідків, в т .ч. щодо сплати належних сум по датків та обов' язкових плат ежів. Тобто, такі угоди носять фіктивний характер.

39) ТОВ «НПП ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (ІПН 351637104610) на суму ПДВ - 27 486,00 грн., згідно інформації Системи співставлення поста чальником є ПП "ІНЕРОН" (ІПН 36960500 4666), статутний фонд - 300 грн., дир ектор виконує обов' язки бух галтера та є засновником, под аткова звітність з ПДВ за вер есень 2010 року не визнана як «по даткова», податкові зобов' я зання відсутні.

40) ТОВ «УНІВЕРСАЛ - БУ Д» (ІПН 328783208281) на суму ПДВ - 22 235,01 г рн., директор виконує обов' я зки бухгалтера та є засновни ком, Згідно інформації Систе ми співставлення, постачальн иком ТОВ «Універсал - Буд» є ТОВ "КАРАТ" (ІПН 307129604651) на суму ПДВ 86034,00 грн. податкова декларація з ПДВ за вересень 2010 року не ви знана як податкова звітність . Зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. Відповідно до акту в ід 18.02.2011 № 745/2312/30712966/20 «Про результат и документальної невиїзної перевірки ТОВ "КАРАТ" (код за Є ДРПОУ 30712966) з питань правомірно сті нарахування податкових зобов' язань та податкового кредиту з податку на додану в артість за період січень 2010 - грудень 2010», складеного ДПІ у м .Суми, встановлено відсутніс ть поставок товарів та уклад ення угод з метою настання ре альних наслідків в зв' язку з тим, що угоди поставки є нікч емними. В ході перевірки вста новлено відсутність реально ї можливості поставок товарі в (робіт, послуг) що свідчить п ро укладення угод без мети на стання реальних наслідків. О тже, договори з підприємства ми - покупцями відповідно д о п.п. 1, 2 ст. 215, п.п. 1, 5 ст. 203 Цивільног о кодексу України є нікчемни ми, і в силу ст. 216 Цивільного ко дексу України не створюють ю ридичних наслідків, крім тих , що пов'язані з їх недійсністю .

41) ТОВ «ІНДУСТРІЯ-Б» (ІП Н 326076408295) на суму ПДВ - 15590,23 грн., згі дно інформації Системи співс тавлення, постачальником ТОВ «Індустрія-Б» є ТОВ"ТМК" (ІПН 344 079008068), директор виконує обов' я зки бухгалтера та є засновни ком, податкові зобов' язання відсутні.

42) ТОВ «МАСТЕР - КАРКА С» (ІПН340590904625) на суму ПДВ - 15014,04 гр н., згідно інформації Системи співставлення, постачальник ом ТОВ «Мастер - Каркас» є ТО В "Київ" (ІПН 202676504094) на суму ПДВ - 55664,88 грн., директор виконує обов ' язки бухгалтера, податков а звітність з ПДВ за вересень 2010 року з «0» показниками, пода ткові зобов' язання відсутн і, податкова декларація з под атку на прибуток за 2010 рік з «0» показниками, валові доходи в ідсутні, працівники - відсу тні.

43) ТОВ «ПОЛОНІЯ» (ІПН2214387 08247) поставки палива на суму ПДВ - 10883,70 грн., згідно інформації Системи співставлення, подат кова звітність з ПДВ за верес ень 2010 року не визнана як «пода ткова», податкові зобов' яза ння відсутні.

44) ТОВ «ГК «Газовий Альянс» (І ПН371477526590) постачання природного газу на суму ПДВ - 713333,33грн., дир ектор виконує обов' язки бух галтера та є засновником, под аткові зобов' язання за вере сень 2010 року задекларовано в л ютому 2011 року, постачальником ТОВ «ГК «Газовий Альянс» є: Т ОВ "Меркурій Трейд Компан і" (ІПН 370475726545) на суму ПДВ - 16102232,48 гр н., директор виконує обов' яз ки бухгалтера та є засновник ом, статутний фонд - 1000 грн., по даткові зобов' язання за вер есень 2010 року задекларовано в лютому 2011 року. Постачальнико м ТОВ "Меркурій Трейд Комп ані" є ТОВ "Техметсервіс КО" (ІП Н361692305663) на суму ПДВ - 15488915,57 грн., ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера та є засновником, по стачальником ТОВ "Меркурі й Трейд Компані" є ТОВ "Торгс ервіс" (ІПН 246452705646) на суму ПДВ - 12 0402441,00 грн., статутний фонд - 9375,00 г рн. податкова декларація за в ересень 2010 року має статус «не дійсна», податкові зобов' яз ання відсутні.

Перевірка питання правови х відносин з постачальниками товарів за жовтень 2010 року, вк лючених до бюджетного відшко дування за листопад 2010 року.

1) ТОВ "МЕТАЛ - ВІВІ" (іпн. 340616704642) на суму ПДВ - 1 888 465,90 грн., стан 10 (зап ит на встановлення місцезнах одження (місця проживання)), зг ідно з даними Системи автома тизованого співставлення по даткових зобов' язань та под аткового кредиту у розрізі к онтрагентів та згідно з нада ною інформацією Лівобережно ї МДПІ м. Дніпропетровська на запит №18511/7/08-01/7 від 23.12.2010 про прове дення перевірки ТОВ "Метал-Ві ві" (код ЄДРПОУ 34061679) з питань вза ємовідносин з ВАТ „Дніпросп ецсталь” (код ЄДРПОУ 00186536) повід омляє, що провести перевірку немає можливості у зв' язку з тим, що вищезазначене підпр иємство відсутнє за місцезна ходженням (49000 Днiпропетровськ а обл., АДРЕСА_2). Працівника ми управління податкового ко нтролю юридичних осіб здійсн ено вихід за місцезнаходженн ям ТОВ "Метал - Віві". За результ атами перевірки встановлено , що підприємство за адресою АДРЕСА_2 не знаходиться, про що складено акт №250/23-3/34061679 від 27.01.201 1. До ВПМ Лівобережної МДПІ м. Д ніпропетровська надано запи т на встановлення місцезнахо дження суб' єкту підприємни цької діяльності від 27.01.2011 за №1 6, постачальником якого є: ТОВ "Модерн Груп" (іпн. 357372201097) на суму ПДВ - 3543285,46 грн., податкова декл арація за жовтень 2010 року з нул ьовими показниками, податков і зобов' язання відсутні. Зг ідно з поданим податковим ро зрахунком комунального пода тку кількісний склад працівн иків за базовий податковий (з вітний) період - 0 осіб. Дирек тор виконує обов' язки бухга лтера.

2) ПП «ГЕЛЕЙ» (іпн. 344997404622) н а суму ПДВ - 1 730 290,84 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про вiдсутн iсть за мiсцезнаходженням), згі дно з «даними Системи автома тизованого співставлення по даткових зобов' язань та под аткового кредиту у розрізі к онтрагентів», податкова декл арація за вересень 2010 року має статус «недійсна», податков і зобов' язання відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера. Згідно з наданим ДП І у Бабушкінському районі м. Д ніпропетровська актом №697/233/344997 41 від 20.12.2010 про неможливість про ведення перевірки ПП «ГЕЛЕЙ» (ЄДРПОУ 34499741) встановлен факт, щ о не дає змогу провести невиї зну документальну перевірку ПП «Гелей» (далі за текстом ПП «ГЕЛЕЙ»), код за ЄДРПОУ 34499741, а са ме: Посадові особи підприємс тва ПП «Гелей» на телефонні д звінки не відповідають, за юр идичною адресою підприємств о не знаходиться. Лист - запи т повернувся з відміткою «Ук рпошти» про відсутність адре сата. На підставі вищевиклад еного ПП «Гелей» передано на розшук до Бабушкінського ВП М. Відповідно БД АІС «РПП: 25.10.10 с тан платника змінено на 23; 15.11.10 с тан платника змінено на 8 (до Є ДР внесено запис про відсутн ість за місцезнаходженням); 22. 11.10 стан платника змінено з на 0; 23.11.10 стан платника змінено на 23 (місцезнаходження не встано влено); 02.12.10 стан платника зміне но на 9; 16.12.10 стан платника зміне но на 8.

3) ТОВ «КРИМСПЛАВ» (іпн. 304760127020) н а суму ПДВ - 1 596 811,10 грн. згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "Дніпроторгінвест" (іпн. 372 125604649) на суму ПДВ - 1 425 440,00 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "СОЛО -74" (іпн. 366712221038) на суму ПДВ - 844 880,98 гр н., стан 3 (прийнято рiшення про п рипиненняня (розпочато лiкві даційну процедуру), податков а декларація за за жовтень 2010 р оку з нульовими показниками, податкові зобов' язання від сутні. Згідно з поданим подат ковим розрахунком комунальн ого податку кількісний склад працівників за базовий пода тковий (звітний) період - 0 ос іб. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. ПП "МЕТАЛФОРТ " (іпн. 344372114031) на суму ПДВ - 421 928,40 грн ., постачальником якого є: ПП "Б ЕРМЕТ" (іпн. 359887814035) на суму ПДВ - 2 693 142,60 грн., стан 8 (до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцез находженням), податкова декл арація за жовтень 2010 року має с татус «недійсна», з нульовим и показниками, податкові зоб ов' язання відсутні. Директо р виконує обов' язки бухгалт ера. ПП "ОЛДТРЕЙД - А" (іпн. 346064814038) н а суму ПДВ - 313600,00 грн., постачал ьником якого є: ПП "БЕРМЕТ" (іпн . 359887814035) на суму ПДВ - 1098568,40 грн., по даткова декларація за жовтен ь 2010 року має статус «недійсна », з нульовими показниками, по даткові зобов' язання відсу тні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

4) ТОВ «МетЕкс» (іпн. 3163769082 70) на суму ПДВ - 1 330 998,66 грн., згідн о з даними Системи автоматиз ованого співставлення подат кових зобов' язань та податк ового кредиту у розрізі конт рагентів податкова декларац ія за жовтень 2010 року має стату с «недійсна», з нульовими пок азниками, податкові зобов' я зання відсутні, розбіжність складає - 1 330 998,66 грн. Директор виконує обов' язки бухгалте ра.

5) ТОВ «НПК «МЕТІНВЕСТ» (іпн. 3 65740204657) на суму ПДВ - 1 313 895,94 грн., зг ідно з даними Системи автома тизованого співставлення по даткових зобов' язань та под аткового кредиту у розрізі к онтрагентів по ланцюгу поста чання встановлено постачаль ників: ТОВ "АРС-Альянс" (іпн. 3480542265 32) на суму ПДВ - 259003,62 грн., постач альником якого є: ТОВ "Спеціа льні Мережі" (іпн. 341820026500) на суму ПДВ - 7282973,33 грн., постачальнико м якого є: ТОВ "Стиль-ЛТД" (іпн. 3581 10926555) на суму ПДВ - 991666,60 грн., стан 10 (запит на встановлення мiсце знаходження (мiсця проживанн я), відсутня податкова звітні сть за жовтень 2010 року, податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера. ПП "Ікспіріенс" (іп н 316243204671) на суму ПДВ - 630108,84 грн., по стачальником якого є: ТОВ "Шун гіт" (іпн. 343167404623) на суму ПДВ - 205725,40 грн., постачальником якого є: ТОВ "Церсаніт Інвест" (іпн . 335293506152) на суму ПДВ - 1377780,79 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "Ав ерс Плюс ЛТД" (іпн. 366979626547) на сум у ПДВ - 1194044,27 грн., податкова дек ларація за жовтень 2010 року має статус «недійсна», з нульови ми показниками, податкові зо бов' язання відсутні. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера. ТОВ "ДАНШРА" (іпн. 369621104632) на с уму ПДВ - 767161,26 грн., податкова д екларація за жовтень 2010 року м ає статус «недійсна», податк ові зобов' язання відсутні, розбіжність - 767161,26 грн. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера.

6) ТОВ «МЕТЛЛПРОМ» (іпн. 361974026582) н а суму ПДВ - 1268 561,80 грн. згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "Лідер-МТ" (іпн. 363806005620) на суму ПДВ - 640211,52 грн.. постачальнико м якого є: ТОВ "Технології СХ" ( іпн. 371344605640) на суму ПДВ - 19123770,25 грн ., стан 23 (мiсцезнаходження не вс тановлено), відсутня податко ва звітність за жовтень 2010 рок у, податкові зобов' язання в ідсутні. Директор виконує об ов' язки бухгалтера. МПП "Бон іта" (іпн. 322204412331) на суму ПДВ - 454410,46 грн., розбіжність - 454410,46 грн., п одаткові зобов' язання відс утні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. СТ"Вторчорм ет" (іпн. 310123510160) на суму ПДВ - 93416,75 г рн., постачальником якого є: Т ОВ "Промбіз" (іпн. 370132926575) на суму ПД В - 247271,07 грн., постачальником я кого є: ТОВ "Делфуд" (іпн. 338300426554) н а суму ПДВ - 289646,23 грн., стан 10 (зап ит на встановлення мiсцезнах одження (мiсця проживання), ТО В "Торгова Оптова Група" (і пн. 333435826582) на суму ПДВ - 1751295,05 грн., Т ОВ "Роксоланія 2008" (іпн. 355204510139) на су му ПДВ - 274981,94 грн., податкова де кларація за жовтень 2010 року ма є статус «недійсна», з нульов ими показниками, податкові з обов' язання відсутні. Дирек тор виконує обов' язки бухга лтера. ПП "Сервет" (іпн. 331661527021) на с уму ПДВ - 75199,51 грн, постачальни ком якого є: ТОВ "Кримсплав" (іп н. 304760127020) на суму ПДВ - 1785215,60 грн., по стачальником якого є: ТОВ "Дн іпроторгінвест" 372125604649 на суму П ДВ - 1425440,00 грн., постачальником якого є: ТОВ "Соло-74" (іпн. 366712221038) на суму ПДВ - 844880,98 грн., стан 3 (прий нято рiшення про припинення (р озпочато лiквідаційну процед уру)), податкова декларація за за жовтень 2010 року з нульовими показниками, податкові зобо в' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розрахун ком комунального податку кіл ькісний склад працівників за базовий податковий (звітний ) період - 0 осіб. Директор вик онує обов' язки бухгалтера.

7) ТОВ «КИВМЕТ» (іпн. 344088004627) на су му ПДВ - 1 012 446,24 грн., згідно з дан ими Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в відсутня податкова звітніс ть за жовтень 2010 року, податков і зобов' язання відсутні, ро збіжнісь складає 1 012 446,25 грн. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

8) ТОВ «ЕКОВТОРРЕСУРС» (іпн. 34 3736308289) на суму ПДВ - 989 748,01 грн., згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ків: ТОВ "Металонг-Інвест" (іпн . 363661304670) на суму ПДВ - 145 992,59 грн, пода ткові зобов' язання відсутн і, розбіжнісь складає 145992,59 грн. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ "ВК "Союз-Мета л" (іпн. 350135610198) на суму ПДВ - 461084,72 гр н., ТОВ "КФ "Промресурс" (іпн. 359872004625 ) на суму ПДВ - 5050822,67 грн., відсут ня податкова звітність за жо втень 2010 року, податкові зобов ' язання відсутні, розбіжніс ь складає 5050822,67 грн. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . ТОВ "Щ.І.Т." (іпн. 327416523013) на суму ПДВ - 99275,48 грн., постачальником яко го є: ТОВ "Джеспла" (іпн. 317238326525) на с уму ПДВ - 158334,46 грн., стан 32 (факти чна адреса не встановлена, юр .адреса масової реєстрацiї) по стачальником якого є: ТОВ "Век тра-Дон"(іпн. 369350105647) на суму ПДВ - 2909525,99 грн., стан 4 (порушено прова дження у справi про банкрутст во), податкова декларація за ж овтень 2010 року має статус «нед ійсна», з нульовими показник ами, податкові зобов' язання відсутні, розбіжнісь склада є 2909525,99 грн. Згідно з поданим под атковим розрахунком комунал ьного податку кількісний скл ад працівників за базовий по датковий (звітний) період - 0 ос іб. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. ТОВ "Вікан" (іп н. 317572608296) на суму ПДВ - 156317,55 грн., по стачальником якого є: ПП "Сіон буд" (іпн. 347332104646) на суму ПДВ - 183790,56 грн., постачальником якого є: ПП "Молин" (іпн. 249118508315) на суму ПДВ - 884764,49 грн., постачальником яко го є: ТОВ "Галс Плюс Трейді нг" (іпн. 341500305054) на суму ПДВ - 870414,41 г рн., стан 9 (направлено повiдомл ення про вiдсутнiсть за мiсцезн аходженням) відсутня податко ва звітність за жовтень 2010 рок у, податкові зобов' язання в ідсутні, розбіжнісь складає 870414,41 грн. Директор виконує обов ' язки бухгалтера. ТОВ «Стар т, ЛТД-93» (іпн. 192780108295) на суму ПДВ - 264 776,96 грн, постачальником яког о є: ПП "Металфорт" (іпн. 344372114031) на с уму ПДВ - 421 928,40 грн., постачальн иком якого є: ПП "Бермет" (іпн. 35988 7814035) на суму ПДВ - 2 693142,60 грн., стан 8 (до єдр внесено запис про вiдс утнiсть за мiсцезнаходженням ), податкова декларація за жов тень 2010 року має статус «недій сна», з нульовими показникам и, податкові зобов' язання в ідсутні. Директор виконує об ов' язки бухгалтера.

9) ТОВ «ПК «СОЮЗ-МЕТАЛ» (іпн. 35 0135610198) на суму ПДВ - 816 773,28 грн., згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ків: ТОВ "Комерційна Фірма "Про мресурс"(іпн. 359872004625) на суму ПДВ - 5 050 822,67 грн., відсутня податкова звітність за жовтень 2010 року, п одаткові зобов' язання відс утні, розбіжнісь складає 5050822,67 г рн. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. постачальни ком якого є: ТОВ "Підприємств о Будвироби" (іпн. 202485104642 ) на суму П ДВ - 44434,36 грн., відсутня податко ва звітність за жовтень 2010 рок у, податкові зобов' язання в ідсутні, розбіжнісь складає - 44434,36 грн. постачальником яко го є: ТОВ "Металскарб" (іпн. 366483708298) на суму ПДВ - 88 433,75 грн., відсутн я податкова звітність за жов тень 2010 року, податкові зобов' язання відсутні, розбіжнісь складає 88433,75 грн. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

10) ТОВ МП «ПМК» (іпн. 345012508290) на сум у ПДВ - 811 081,01 грн., згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів податкова декларація за жов тень 2010 року має статус «недій сна», з нульовими показникам и, податкові зобов' язання в ідсутні, згідно податкової і нформації постачальниками Т ОВ МП «ПМК» є: ТОВ «ПК «Союз-Ме тал» (іпн. 350135610198) на суму ПДВ - 406 4 45,19 грн., постачальником якого є : ТОВ "Комерційна Фірма "Промре сурс"(іпн. 359872004625) на суму ПДВ - 5 0 50822,67 грн., відсутня податкова з вітність за жовтень 2010 року, по даткові зобов' язання відсу тні, розбіжнісь складає 5050822,67 гр н. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. постачальник ом якого є: ТОВ "Підприємство Будвироби" (іпн. 202485104642 ) на суму ПД В - 44 434,36 грн., відсутня податко ва звітність за жовтень 2010 рок у, податкові зобов' язання в ідсутні, розбіжнісь складає - 44434,36 грн. постачальником яко го є: ТОВ "МЕТАЛСКАРБ" (іпн. 366483708298) на суму ПДВ - 88 433,75 грн., відсутн я податкова звітність за жов тень 2010 року, податкові зобов' язання відсутні, розбіжнісь складає 88433,75 грн. Директор вико нує обов' язки бухгалтера. П П "Сіонбуд" (іпн. 347332104646) на суму ПДВ - 376770,69 грн., постачальником як ого є: ПП "Молин" (іпн. 249118508315) на сум у ПДВ - 884764,49 грн., постачальник ом якого є: ТОВ "Галс Плюс Т рейдінг" (іпн. 341500305054) на суму ПДВ - 870414,41 грн., стан 9 (направлено повi домлення про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням), відсутня по даткова звітність за жовтень 2010 року, податкові зобов' яза ння відсутні, розбіжнісь скл адає 870414,41 грн. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ "М еталонг-Інвест" (іпн. 363661304670) на су му ПДВ - 45781,72 грн., ТОВ "Суперпак " на суму ПДВ - 8 888 578,31 грн., стан 36 (основний платник до кiнця ро ку), податкові зобов' язання відсутні, розбіжнісь склада є 8 888 578,31 грн. Директор виконує о бов' язки бухгалтера

11) ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ" (іпн. 3381625203 13) на суму ПДВ - 696 027,10 грн., згідно з даними Системи автоматизо ваного співставлення податк ових зобов' язань та податко вого кредиту у розрізі контр агентів по ланцюгу постачанн я встановлено постачальникі в: ТОВ "НВП "Дніпро-Сталь" (іпн. 3116 64108291) на суму ПДВ - 33189,84 грн., стан 2 3 (місцезнаходження не встано влено), відсутня податкова зв ітність за жовтень 2010 року, под аткові зобов' язання відсут ні, розбіжнісь складає - 33189,84 г рн. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. ПП "Дніпрогал буд" (іпн. 338551204030) на суму ПДВ - 3330590,3 2 грн., постачальником якого є: ПП "Стелсі-V" (іпн. 355425004631) на суму П ДВ - 4 947661,31 грн., стан 32 (фактична адреса не встановлена, юриди чна адреса масової реєстрацi ї), податкова декларація за жо втень 2010 року має статус «неді йсна», розбіжнісь складає - 4 947661,31 грн., податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

12) ТОВ "МЕТАЛЛ-РЕСУРС" (іпн. 3683338120 30) на суму ПДВ - 687875,90 грн., згідно з даними Системи автоматизо ваного співставлення податк ових зобов' язань та податко вого кредиту у розрізі контр агентів по ланцюгу постачанн я встановлено постачальникі в: ТОВ "Віва - Авто" (іпн. 342559320388) на су му ПДВ - 658707,37 грн., стан 3 (прийня то рiшення про припинення (роз почато лiквідаційну процедур у)), постачальником якого є: ПП "САРІ" (іпн. 359138611236) на суму ПДВ - 122 46432,85 грн., стан 7 (до ЄДР внесеноза пис про вiдсутнiсть пiдтвердже ння вiдомостей) податкова дек ларація за вересень 2010 року ма є статус «недійсна», з нульов ими показниками, розбіжнісь складає - 12246432,85 грн., податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. ТОВ "Техцентр "Вект ор" (іпн. 364553820385) на суму ПДВ - 128101 6,77 грн., постачальником якого є : ПП "Сарі" (іпн. 359138611236) на суму ПДВ - 8618108,91 грн., стан 7 (до ЄДР внесено з апис про вiдсутнiсть пiдтвердж ення вiдомостей) податкова де кларація за жовтень 2010 року ма є статус «недійсна», з нульов ими показниками, розбіжнісь складає - 8618108,91 грн., податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

13) ТОВ "ТД "МЕТАЛПРОМ" (іпн. 36810040566 2) на суму ПДВ - 683 221,40 грн., стан 23 (м iсцезнаходження не встановле но), згідно з даними Системи ав томатизованого співставлен ня податкових зобов' язань т а податкового кредиту у розр ізі контрагентів по ланцюгу постачання встановлено пост ачальників: ТОВ "Вікторі Тур" (іпн. 351751405626) на суму ПДВ - 4858058,84 грн ., постачальником якого є: ТОВ "Елдві" (іпн. 339082704634) на суму ПДВ - 1313766,64 грн., податкова декларація за жовтень 2010 року має статус « недійсна», з нульовими показ никами, розбіжнісь складає - 1313766,64 грн., податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

14) ТОВ "Т.М.К." (іпн. 318367108297) на суму П ДВ - 634 780,58 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "ПФК Промсталь" (іпн. 338162520313) на суму ПД В - 487 851,50 грн., постачальником я кого є: ПП "Дніпрогалбуд" (іпн. 33 8551204030) на суму ПДВ - 3330590,32 грн., пост ачальником якого є: ПП "Стелсі -V" (іпн. 355425004631) на суму ПДВ - 4 947661,31 г рн., стан 32 (фактична адреса не в становлена, юридична адреса масової реєстрацiї), податков а декларація за жовтень 2010 рок у має статус «недійсна», розб іжнісь складає - 4 947 661,31 грн., по даткові зобов' язання відсу тні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ "Іберіна Трейд" (іпн. 371603504179) на суму ПД В - 624645,97 грн., постачальником я кого є: ПП "Ясон-Плюс" (іпн. 301200501289) н а суму ПДВ - 2807515,28 грн., постачал ьником якого є: ТОВ "Опт-Торгсп ецзапчастина" (іпн. 361226420113) на сум у ПДВ - 9727320,73 грн., стан 4 (порушен о провадження у справi про бан крутство) відсутня податкова звітність за жовтень 2010 року, п одаткові зобов' язання відс утні, розбіжнісь складає - 331 89,84 грн. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

15) ПП «АГИСА» (іпн. 314645927020) на суму ПДВ - 625 755,69 грн., згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ПП "Мет алфорт" (іпн. 344372114031) на суму ПДВ - 272 173,88 грн., постачальником яког о є: ПП "Бермет" (іпн. 359887814035) на суму ПДВ - 2 693 142,60 грн., стан 8 (до ЄДР вн есено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням), податков а декларація за жовтень 2010 рок у має статус «недійсна», з ну льовими показниками, податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера. ТОВ "Металонг-Інве ст" (іпн. 363661304670) на суму ПДВ - 400 271,75 г рн., ТОВ "Суперпак" на суму ПДВ - 8 888578,31 грн., стан 36 (основний платн ик до кiнця року), податкові зо бов' язання відсутні, розбіж нісь складає 8 888578,31 грн. Директо р виконує обов' язки бухгалт ера.

16) ТОВ «ТМК» (іпн. 344079008068) на суму П ДВ - 610 766,23 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "САН " (іпн. 321496608295) на суму ПДВ - 45785,00 грн ., відсутня податкова звітніс ть за вересень 2010 року, податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера. ТОВ "ПФК Промсталь " (іпн. 338162520313) на суму ПДВ - 574167,00 грн ., постачальником якого є: ТОВ "Енерготехінженірінг" (іпн. 201981 204729) на суму ПДВ - 3175654,07 грн., стан 1 0 (запит на встановлення мiсцез находження (мiсця проживання )), постачальником якого є: ТОВ "СИНТЕЗ" (іпн. 324337604171) на суму ПДВ - 4803633,67 грн., стан 23 (мiсцезнаходжен ня не встановлено), податкова декларація за вересень 2010 рок у має статус «недійсна», з нул ьовими показниками, податков і зобов' язання відсутні.

17) ПП «СЕРВЕТ» (іпн. 331661527021) на сум у ПДВ - 591 926,25 грн., згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ТОВ "К римсплав"(іпн. 304760127020) на суму ПДВ - 1785215,60 грн. постачальником як ого є: ТОВ "Дніпроторгінвест" ( іпн. 372125604649) на суму ПДВ - 1 425440,00 грн ., постачальником якого є: ТОВ "Соло-74" (іпн. 366712221038) на суму ПДВ - 844 880,98 грн., стан 3 (прийнято рiшенн я про припинення (розпочато л iквідаційну процедуру)), подат кова декларація за за жовтен ь 2010 року з нульовими показник ами, податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку кількісний ск лад працівників за базовий п одатковий (звітний) період - 0 осіб. Директор виконує обов ' язки бухгалтера. ПП "Металф орт" (іпн. 344372114031) на суму ПДВ - 421928,40 грн., постачальником якого є: ПП "Бермет" (іпн. 359887814035) на суму ПДВ - 2 693142,60 грн., стан 8 (до єдр внесе но запис про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням), податкова д екларація за жовтень 2010 року м ає статус «недійсна», з нульо вими показниками, податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера. ПП "Олдтрейд - А" (іпн. 34606481 4038) на суму ПДВ - 313600,00 грн., постач альником якого є: ПП "Бермет " (іпн. 359887814035) на суму ПДВ - 1098568,40 грн ., податкова декларація за жо втень 2010 року має статус «неді йсна», з нульовими показника ми, податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера.

18) ТОВ «ВТОРСТИЛ» (іпн. 333783908281) на суму ПДВ - 507 484,83 грн., згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальників: Т ОВ "Імпекс 2008" (іпн. 360649108282) на суму П ДВ - 551431,88 грн., стан 9 (направлено повiдомлення про вiдсутнiсть з а мiсцезнаходженням), постача льником якого є: ТОВ "Трі-Трейд " (іпн. 356278108293) на суму ПДВ - 831776,00 грн ., стан 23 (мiсцезнаходження не вс тановлено), МПП "Оріон" (іпн. 2211732082 97) на суму ПДВ - 827533,80 грн., стан 23 (м iсцезнаходження не встановле но) постачальником якого є: ПП "КВВМПУ" (іпн. 313387227035) на суму ПДВ - 823312,98 грн., стан 30 (в станi переходу до iншої дпi), постачальником я кого є: ПП "АВАНТ" (іпн. 321897115248) на с уму ПДВ - 1062262,57 грн., стан 14 (визна но банкрутом), податкові зобо в' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалте ра.

19) ТОВ «НЗМС» (іпн. 320622304626) на суму ПДВ - 295 933,10 грн., згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ТОВ "Лу гметсервіс ЛТД" (іпн. 350794512367) на су му ПДВ - 840775,93 грн., податкова де кларація за жовтень 2010 року ма є статус «недійсна», з нульов ими показниками, податкові з обов' язання відсутні.

20) ПП «ФЕРРО-Ю» (іпн. 337979914038) на сум у ПДВ - 242 315,70 грн., згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ПП "Бе рмет" (іпн. 359887814035) на суму ПДВ - 66 0 48,77 грн., стан 8 (до ЄДР внесено за пис про вiдсутнiсть за мiсцезна ходженням), податкова деклар ація за жовтень 2010 року має ста тус «недійсна», з нульовими п оказниками, податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . ПП "Афелий" (іпн. 359887514030) на суму ПД В - 66666,67 грн., податкова деклара ція за жовтень 2010 року має стат ус «недійсна», з нульовими по казниками, податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . ПП "Альгетти" (іпн. 371579514030) на суму ПДВ - 85236,00 грн., постачальником якого є: ПП "Бермет"(іпн. 359887814035) на суму ПДВ - 1639935,60 грн., стан 8 (до ЄД Р внесено запис про вiдсутнiст ь за мiсцезнаходженням), подат кова декларація за жовтень 2010 року має статус «недійсна», з нульовими показниками, пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. ТОВ "Октамет" (і пн. 371579214036) на суму ПДВ - 34693,17 грн., п остачальником якого є: ПП "Аль гетти" (іпн. 371579514030) на суму ПДВ - 8 5236,00 грн., постачальником якого є: ПП "Бермет"(іпн. 359887814035) на суму П ДВ - 1639935,60 грн., стан 8 (до ЄДР внес ено запис про вiдсутнiсть за мi сцезнаходженням), податкова декларація за жовтень 2010 року має статус «недійсна», з нуль овими показниками, податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

21) ТОВ «МЕТПРОМ-КОМПАНІ» (іпн . 323414608268) на суму ПДВ - 237 991,32 грн., згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн иків: ТОВ "Баріон Компані" (іпн . 363584408290) на суму ПДВ - 968 443,99 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "Крон к" (код ЄДРПОУ 37359144), на суму ПДВ - 601575,39 грн., відсутня податкова з вітність за жовтень 2010 року, у п ідприємства по ланцюгу поста чання надалі відсутні постач альники, розбіжність склада є - 601575,39 грн., податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

22) ТОВ НПФ «ДУМЕТО» (іпн . 221578308299) на суму ПДВ - 231 360,29 грн., згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн иків: ТОВ "Метпром-Компані" (іп н. 323414608268) на суму ПДВ - 49 316,58 грн., по стачальником якого є: ТОВ "Бар іон Компані" (іпн. 363584408290) на суму П ДВ - 968443,99 грн., постачальником якого є: ТОВ "Кронк" (код ЄДРПОУ 37359144), на суму ПДВ - 601575,39 грн., відс утня податкова звітність за жовтень 2010 року, у підприємств а по ланцюгу постачання нада лі відсутні постачальники, р озбіжність складає - 601575,39 грн ., податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера. ТОВ "Торг метал-КД" (іпн. 344991804624) на суму ПДВ - 140966,66 грн., постачальником якого є: ТОВ "Спеценергомонтаж" (іпн . 303468605643 ) 184 502,00 грн., постачальником якого є: ТОВ "Убк - Інвест" (і пн. 327697405669) на суму ПДВ - 267084,38 грн., п остачальником якого є: ПП "В КФ "Укрбуд" (іпн. 370406005642) на суму ПДВ - 237 102,26 грн., стан 3 прийнято рiше ння про припинення (розпочат о лiквідаційну процедуру) под аткові зобов' язання відсут ні. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. ПП "ВК "Алмаз" (і пн. 325755712086) на суму ПДВ - 49 605,50 грн., п остачальником якого є: ПП "Ел іт Інвест" (іпн. 359991212067) на суму ПДВ - 238185,11 грн., відсутня податков а звітність за жовтень 2010 року , податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера.

23) ТОВ «Юг-Стилимпекс» (іпн. 3281 16308259) на суму ПДВ - 205 348,00 грн., згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ків: ТОВ "Гранд-Оіл-Груп" (іпн. 37178 3412360) на суму ПДВ - 198 881,00 грн., пост ачальником якого є: ТОВ "Агент ство Спін" (іпн. 342805212367) на суму ПДВ - 436573,20 грн., податкова деклара ція за жовтень 2010 року з нульов ими показниками, податкові з обов' язання відсутні. Дирек тор виконує обов' язки бухга лтера. ПП "ВКФ "Укрпромснаб" (іп н. 342021012369) на суму ПДВ - 67616,64 грн., по стачальником якого є: ПП "ПКФ " Донбасинвест Компани" (іпн. 366384 912349) на суму ПДВ - 7963181,81 грн., стан 1 4 (визнано банкрутом) податков а декларація за жовтень 2010 рок у має статус «недійсна», пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера.

24) ТОВ «АМВ» (іпн. 312701908295) на суму П ДВ - 194 462,40 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "Мет алонг-Інвест" (іпн. 363661304670) на суму ПДВ - 187 756,80 грн., постачальнико м якого є: ТОВ "Суперпак" (іпн. 365 716110179) на суму ПДВ - 8888578,31 грн., пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. ТОВ "Компанія А лмакс" (іпн. 372133304670) на суму ПДВ - 4 2482,59 грн., Приватне Підприємств о "Креаре" (іпн. 365715810177) на суму ПДВ - 1027085,42 грн., стан 36 (основний пла тник до кiнця року), податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера.

25) ТОВ «ЗАП-ЕКОСТАЛЬТРЕЙДИН Г» (іпн. 332725108288) на суму ПДВ - 183 237,46 г рн., згідно з даними Системи ав томатизованого співставлен ня податкових зобов' язань т а податкового кредиту у розр ізі контрагентів податкова д екларація за жовтень 2010 року м ає статус «недійсна», з нульо вими показниками, податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера.

26) ТОВ «СЕОН» (іпн. 332725108288) на суму ПДВ - 169 411,83 грн., згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ТОВ "Ст ронг 77" (іпн. 344417808288) на суму ПДВ - 17 0707,19 грн., стан 3 (прийнято рiшення про припинення розпочато лiк відаційну процедуру), постач альником якого є: ТОВ "Міраме т" (іпн. 371297908290) на суму ПДВ - 167624,39 гр н., стан 14 (визнано банкрутом), п остачальником якого є: ТОВ "І мпекс 2008" (іпн. 360649108282) на суму ПДВ - 163616,82 грн., стан 9 (направлено повi домлення про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням) постачальни ком якого є: ТОВ "Трі-Трейд" (іп н. 356278108293) на суму ПДВ - 831775,67 грн., ст ан 23 мiсцезнаходження не встан овлено, постачальником якого є: МПП "ОРІОН" (іпн. 221173208297) на суму ПДВ - 827533,56 грн., стан 23 мiсцезнах одження не встановлено, пост ачальником якого є: ПП "КВВМП У" 313387227035 на суму ПДВ - 823312,98 грн., ст ан 30 (в станi переходу до iншої Д ПІ), постачальником якого є: ПП "АВАНТ" (іпн. 321897115248) на суму ПДВ - 1062262,57 грн., стан 14 (визнано банкру том), податкові зобов' язанн я відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

27) ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ-ХХІ» (іпн. 337542408318) на суму ПДВ - 148 039,98 грн., ст ан 14 (визнано банкрутом) згідн о з даними Системи автоматиз ованого співставлення подат кових зобов' язань та податк ового кредиту у розрізі конт рагентів по ланцюгу постачан ня встановлено постачальник ів: ТОВ "Аякс Плюс" (іпн. 326079908282) на с уму ПДВ - 185249,15 грн., податкова д екларація за жовтень 2010 року м ає статус «недійсна», податк ові зобов' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

28) ТОВ "НЕОМЕТПРОМ" (іпн. 352013104628) на суму ПДВ - 109 388,90 грн., згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальників: Т ОВ "Сортигрупп" (іпн. 358623704624) на сум у ПДВ - 4598180,00 грн., постачальник ом якого є: ТОВ "Альянс" (іпн. 3143366 04638) на суму ПДВ - 133333,33 грн., поста чальником якого є:

ТОВ "Приватенерготрейд" (іпн . 361496326557) на суму ПДВ - 131349,12 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "Ал екс-А ЛТД" (іпн. 334437926532) на суму ПД В - 119025,01 грн., постачальником я кого є: ТОВ "Нумовал Тек" (іпн. 368 856726508) на суму ПДВ - 6387570,17 грн., пост ачальником якого є: ТОВ "Фірма Енергосервіс ЛТД" (іпн. 368619226538) на суму ПДВ - 392000,00 грн., стан 8 (до ЄД Р внесено запис про вiдсутнiст ь за мiсцезнаходженням) подат кова декларація за жовтень 2010 року має статус «недійсна», п одаткові зобов' язання відс утні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

29) ТОВ «ВТОРМЕТ-ДНІПРОПЕТРО ВСЬК» (іпн. 356071404642) на суму ПДВ - 10 8 471,66 грн., згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальників: ПП "Металком плект-2001" (іпн. 339684712063) на суму ПДВ - 287410,11 грн., постачальником якого є: ПП "Курс" (іпн. 312948912061) на суму ПД В - 1023737,37 грн., стан 8 (до ЄДР внесе но запис про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням), постачальни ком якого є: ПП "Алчевськ Будас " (іпн. 357854012060) на суму ПДВ - 1143413,80 грн ., стан 2 (платник податкiв за ос новним мiсцем облiку), податков і зобов' язання відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера.

30) ТОВ «ЕКОПРОМРЕСУРС-2007» (іпн . 352582508303) на суму ПДВ - 107 387,67 грн., згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн иків: ТОВ "Спрінгфілд" (іпн. 37213810467 6) на суму ПДВ - 108953,94 грн., постач альником якого є: ПП "Протон 200 6" (іпн. 346817704633) на суму ПДВ - 84350,83 грн ., постачальником якого є: ТОВ "Гудвілл Текс" (іпн. 330116808299) на суму ПДВ - 229539,91 грн., постачальнико м якого є: ТОВ "Зап-Екостальтр ейдинг" (іпн. 337950908299) на суму ПДВ - 245765,75 грн., податкова декларація за жовтень 2010 року має статус « недійсна», з нульовими показ никами, податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера. ТО В "ВеріусТ" (іпн. 367959315548) на суму ПДВ - 36520,81 грн., постачальником яко го є: ПП "Лено" (іпн. 342301404629) на суму П ДВ - 36009,52 грн., відсутня податк ова звітність за жовтень 2010 ро ку, податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера.

31) ОВ «ГРАНД-АНИКС» (іпн. 369776208293) н а суму ПДВ - 106 703,03 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "Вектор-ТТ" (іпн. 364475708286) на сум у ПДВ - 46 251,88 грн., стан 8 (до ЄДР вн есено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням) , податков і зобов' язання відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера. ТОВ "Промисловий Со юз" (іпн. 311060604621) на суму ПДВ - 60275,16 г рн., постачальником якого є: Т ОВ "Металонг-Інвест" (іпн. 363661304670) н а суму ПДВ - 67938,00 грн., постачал ьником якого є: ТОВ "Суперпак"( іпн. 365716110179) на суму ПДВ - 8888578,31 грн. , стан 36 (основний платник до кiн ця року) податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

32) ТОВ "ВТОРЦВЕТМЕТРЕСУРСИ" (і пн. 332477104640) на суму ПДВ - 82 791,35 грн. , з гідно з даними Системи автом атизованого співставлення п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту у розрізі контрагентів відсутня подат кова звітність за жовтень 2010 р оку, податкові зобов' язання відсутні.

33) ТОВ «ЗИМЗ» (іпн. 337011308256) на суму ПДВ - 80 132,69 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "Тра ст Метал" (іпн. 355442604620) на суму ПДВ - 20878,05 грн., постачальником якого є: ТОВ "СВ-Метал Груп" (іпн. 371342605676) на суму ПДВ - 48001,25 грн., стан 23 (мiс цезнаходження не встановлен о), постачальником якого є: ТОВ "А.П.Х." (іпн. 355001908302) на суму ПДВ - 1052 57,41 грн., постачальником якого є : ПП "Метал-Приватсервіс Гру п (іпн. 372976211238) на суму ПДВ - 90186,60 г рн., відсутня податкова звітн ість за жовтень 2010 року, податк ові зобов' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

34) ТОВ «ФЕРРО-ЦЕНТР» (іпн. 327939704652 ) на суму ПДВ - 68 442,45 грн., згідно з даними Системи автоматизов аного співставлення податко вих зобов' язань та податков ого кредиту у розрізі контра гентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "Глобал" (іпн. 320072704632) на суму П ДВ - 70258,40 грн., постачальником я кого є: ТОВ "Лугметсервіс ЛТД" (іпн. 350794512367) на суму ПДВ - 69894,17 грн., податкова декларація за жов тень 2010 року має статус «недій сна», з нульовими показникам и, податкові зобов' язання в ідсутні.

35) ТОВ «УНІВЕРСАЛ-БУД» (іпн. 3287 83208281) на суму ПДВ - 54 693,09 грн., згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ків: ТОВ "Неометпром" (іпн. 352013104628) н а суму ПДВ - 24491,46 грн., постачал ьником якого є: ТОВ "Сортигруп п" (іпн. 358623704624) на суму ПДВ - 4598180,00 гр н., постачальником якого є: ПП "ЦентрстроймаркеТ" (іпн. 349862404625) н а суму ПДВ - 28905,00 грн., податков і зобов' язання відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера. ТОВ "ВК "Союз-Метал" (і пн. 350135610198) на суму ПДВ - 31 205,64 грн., п остачальником якого є: ТОВ "КФ "Промресурс" (іпн. 359872004625) на суму П ДВ - 5050822,67 грн., відсутня податк ова звітність за жовтень 2010 ро ку, податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера.

36) ТОВ «АЕМР» (іпн. 218621004635) на суму ПДВ - 49 519,88 грн. згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ПП "Геле й" (іпн. 344997404622) на суму ПДВ - 27248,33 гр н., стан 8 (до ЄДР внесено запис п ро вiдсутнiсть за мiсцезнаходж енням) відсутня податкова зв ітність за жовтень 2010 року, под аткові зобов' язання відсут ні. Директор виконує обов' я зки бухгалтера. ПП "ЕКУС-08" (іпн. 358079904632) на суму ПДВ - 25000,00 грн., пост ачальником якого є: ПП "Апрел ь Плюс" (іпн. 358620304648) на суму ПДВ - 27989,77 грн., стан 10 (запит на встанов лення мiсцезнаходження (мiсця проживання)) податкова декла рація за жовтень 2010 року має ст атус «недійсна», податкові з обов' язання відсутні.

37) ТОВ "ВАЛКОС ГРУП" (іпн. 312711504182) н а суму ПДВ - 37 803,18 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ПП "АЛАКРАН" (іпн. 355656415532)на суму П ДВ - 91019,33 грн., відсутня податк ова декларація за вересень 2010 року, податкова звітність ма є статус «недійсна», з нульов ими показниками, податкові з обов' язання відсутні. Дирек тор виконує обов' язки бухга лтера.

38) ТОВ "АРАТ"(іпн. 253373205626) на суму П ДВ - 28 669,30 грн., згідно з даними С истеми автоматизованого спі вставлення податкових зобов ' язань та податкового креди ту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встановл ено постачальників: ТОВ "ПАРА ЛЛЕЛЬ-М ЛТД" (іпн. 243160705674) на суму ПД В - 24908,33 грн., постачальником як ого є: ТОВ "ТНК-ВР КОММЕРС"(іпн. 3 35001926594) на суму ПДВ - 17457294,22 грн., ТОВ "НДАОІЛ" (іпн. 345307526593) на суму ПДВ - 129950,10 грн., відсутня податкова з вітність за грудень 2010 року, по даткові зобов' язання відсу тні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ТОВ "ЛЕАРД" (і пн. 368886105610) на суму ПДВ - 12850,00 грн., п остачальником якого є: ПП "ДОН ПРОМСНАБ" (іпн. 348285505622) на суму ПДВ - 210833,33 грн.. податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

39) ТОВ «КАРПАТТЕХНОЦЕНТР» (і пн. 309835709158) на суму ПДВ - 20697,02 грн., з гідно з даними Системи автом атизованого співставлення п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту у розрізі контрагентів по ланцюгу пост ачання встановлено постачал ьників: ПП "УКРВТОРРЕСУРСИ" (іп н. 308156904106) на суму ПДВ - 114728,00 грн., п остачальником якого є: ПП "ОПТ ТОРГ ІНВЕСТ" (іпн. 370854004103) на суму П ДВ - 143020,36 грн., стан 36 (основний п латник до кінця року), постача льником якого є: ТОВ "МІРА-ПЛЮС " (іпн. 368005426590) на суму ПДВ - 81666,67 грн ., стан 30 (в стані переходу до у ншої ДПI), відсутня податкова звітність за жовтень 2010 року, , податкові зобов' язання від сутні. Директор виконує обов ' язки бухгалтера.

40) ТОВ «АУРУМ» (іпн. 302419508262) на сум у ПДВ - 20563,25 грн., згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ТОВ "БА РІОН КОМПАНІ" (іпн. 363584408290) на суму ПДВ - 22224,00 грн., постачальником якого є: ТОВ "КРОНК" (код ЄДРП ОУ 37359144), на суму ПДВ - 601575,39 грн., ві дсутня податкова звітність з а жовтень 2010 року, у підприємст ва по ланцюгу постачання над алі відсутні постачальники, розбіжність складає - 601575,39 гр н., податкові зобов' язання в ідсутні. Директор виконує об ов' язки бухгалтера.

41) ТОВ «ТД «АГРІНОЛ» (іпн. 323654308220 ) на суму ПДВ - 94 136,20 грн., згідно з даними Системи автоматизо ваного співставлення податк ових зобов' язань та податко вого кредиту у розрізі контр агентів податкова звітність має статус «недійсна», подат кові зобов' язання відсутні .

42) ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (і пн. 371477526590) на суму ПДВ - 1 846 666,67 грн. , згідно з даними Системи авто матизованого співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розріз і контрагентів директор вико нує обов' язки бухгалтера та є засновником, податкові зоб ов' язання за жовтень 2010 року задекларовано в лютому 2011 рок у, постачальником постачальн иком ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС » є: ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КО МПАНІ" (іпн. 370475726545) на суму ПДВ - 1 8812545,98 грн., виконує обов' язки б ухгалтера та є засновником, с татутний фонд - 1000 грн., податк ові зобов' язання за жовтень 2010 року задекларовано в лютом у 2011 року постачальником яког о є: ТОВ "МВМ "СНАБ ГРУП" (іпн. 36616170566 8) на суму ПДВ - 15279672,00 грн., показн ики задекларовано уточнюючи ми розрахунками в лютому 2011 ро ку постачальником якого є: ТО В "ТОРГСЕРВІС" (іпн. 246452705646) на суму ПДВ - 15279672.00 грн., податкова декл арація за жовтень 2010 року має с татус «недійсна», податкові зобов' язання відсутні, у пі дприємства по ланцюгу постач ання надалі відсутні постача льники. ТОВ "ТЕХМЕТСЕРВІС КО" ( іпн. 361692305663) на суму ПДВ - 15000000,00 грн ., постачальником якого є: ТОВ "ТОРГСЕРВІС" (іпн. 246452705646) на суму П ДВ - 72514467,00 грн., податкова декла рація за жовтень 2010 року має ст атус «недійсна», податкові з обов' язання відсутні, у під приємства по ланцюгу постача ння надалі відсутні постачал ьники.

Перевірка питання правови х відносин з постачальниками товарів за листопад 2010 року, в ключених до бюджетного відшк одування за грудень 2011 року.

1) ТОВ "СЕВЕРСЬКИЙ-2" (140888720319) подат ковий кредит листопада 2010 рок у ВАТ "Дніпроспецсталь" сформ овано по податковим накладни м жовтня - листопада 2010 року н а суму ПДВ 184079,08 грн. Згідно з дан ими Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в по ланцюгу постачання пост ачальником ТОВ "Северский-2" є ТОВ "Мартенсіт-2010" (369827105660) на суму ПДВ 195619,60 грн. постачальником як ого є ТОВ "Техметсервіс Ко" (36169230 5663) на суму ПДВ 3176124,82 грн., постачал ьником якого є ТОВ "Торгсерві с" (246452705646) на суму ПДВ 40354916,00 грн. Згід но податкової інформації под аткову декларацію з податку на додану вартість за листоп ад 2010 року з прийнято «до відом а». Податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку наймані праці вники відсутні.

2) ТОВ «АЕМР» (іпн. 218621004635) на суму ПДВ - 60 664,40 грн. згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ПП "ГЕЛЕ Й" (іпн. 344997404622) на суму ПДВ - 27248,33 гр н., стан 8 (до ЄДР внесено запис п ро відсутність зп місцезнахо дженням) відсутня податкова звітність за жовтень 2010 року, п одаткові зобов' язання відс утні. Директор виконує обов' язки бухгалтера. ПП "ЕКУС-08" (іпн . 358079904632) на суму ПДВ - 42500,00 грн., ПП "АПРЕЛЬ ПЛЮС" (іпн. 358620304648) на суму ПДВ - 162866,93 грн., податкова декл арація листопад 2010 року має ст атус «недійсна», податкові з обов' язання відсутні. Дирек тор виконує обов' язки бухга лтера.

3) ТОВ НПФ "ДУМЕТО" (221578308299) на суму ПДВ 114137,84 грн. згідно з даними Си стеми автоматизованого спів ставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о, що податковий кредит листо пада сформований по податков им накладним жовтня - листо пада 2010 року по постачальника м: ТОВ "Метпром-Компані" (323414608268) н а суму ПДВ 56091,27 грн. Постачальни ком ТОВ "Метпром-Компані" є ТОВ "Баріон Компані" (363584408290) на суму П ДВ 432703,28 грн., постачальником яко го є ТОВ "Кронк" (373591408281) 372525,07 грн. Згі дно податкової інформації по даткові зобов' язання підпр иємством ТОВ "Кронк" не задекл аровані. Згідно з поданим под атковим розрахунком комунал ьного податку кількісний скл ад працівників за базовий по датковий (звітний) період - 1 особа. Директор виконує обов ' язки бухгалтера. Статутний фонд 1000 грн. ТОВ "Торгметал - КД " (344991804624) на суму ПДВ 140966,66 грн., поста чальниками якого є ТОВ "Спеце нергомонтаж" (303468605643) на суму ПДВ 84502,0 грн. ТОВ "УБК - Інвест" (32769740 5669) на суму ПДВ 267084,38 грн., постачал ьником якого є ТОВ "Техметсер віс КО" (361692305663) на суму ПДВ 8938189,00 грн ., постачальником якого є ТОВ " Торгсервіс" (246452705646) на суму ПДВ 4035 4916,00 грн. Згідно податкової інф ормації податкову деклара цію з податку на додану варті сть за листопад 2010 року з прийн ято «до відома». Податкові зо бов' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розрах унком комунального податку н аймані працівники відсутні.

4) ТОВ "ЛАТЕСТ" (241837412149) на суму ПДВ 13106,85 грн., згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальника ТОВ "Тонмет Гр уп" (336525708284) на суму ПДВ 17598,42 грн., пос тачальником якого є ПП "МЕТАЛ СЕРВІС-КАМЄЯ" (326435508066) на суму ПДВ 16458,34 грн. ТОВ "МД Груп Дніпропет ровськ" (337177904640) на суму ПДВ 139699,24 грн ., постачальником якого є ПП "К ВВМПУ" (313387227035) на суму ПДВ 509223,71 грн. стан 30, постачальником якого є ПП "КОНТУР-ПРИМ" (352797015243) на суму ПД В 124886,17 грн., стан 14 - визнано бан крутом, податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера. Ст атутний фонд 100 грн.

5) ТОВ "АУРУМ" (302419508262) на суму ПДВ 1 34265,47 грн. згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальника ТОВ "ЮРТ Серві с" (328756408282) на суму ПДВ 132966,21 грн. По пі дприємству ТОВ "ЮРТ Сервіс" ві дсутня інформація щодо поста чальників металобрухту, пода ткова звітність з ПДВ надаєт ься з нульовими показниками. Податкові зобов' язання від сутні. Директор виконує обов ' язки бухгалтера.

6) ТОВ "КРИМСПЛАВ" (304760127020) на суму ПДВ 1 352199,25 грн., згідно з даними С истеми автоматизованого спі вставлення податкових зобов ' язань та податкового креди ту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встановл ено постачальників: ПП "Олдтр ейд - А" (346064814038) на суму ПДВ 1087058,10 грн., постачальником якого є ПП "Ал ьгетти" (371579514030) на суму ПДВ 2299898,93 грн ., постачальником якого є ПП "Б ермет" (359887814035) на суму ПДВ 3482204,62 грн ., стан платника 8 - до ЄДР внес ено запис про вiдсутнiсть за мi сцезнаходженням. Згідно пода ткової інформації податкова декларація з податку на дода ну вартість за листопад 2010 рок у не надано. Податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Статутний фонд 50 грн. ПП "МЕТАЛ ФОРТ" (344372114031) на суму ПДВ 808516,40 грн. п остачальником якого є ПП "Аль гетти" (371579514030) на суму ПДВ 3169532,33 грн. , постачальником якого є ПП "Бе рмет" (359887814035) на суму ПДВ 3482204,62 грн., стан платника 8 - до ЄДР внесе но запис про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням. Згідно подат кової інформації податкова д екларація з податку на додан у вартість за листопад 2010 року не надана. Податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Статутний фонд 50 грн.

7) ТОВ "КАРПАТТЕХНОЦЕНТР" (3098357091 58) на суму ПДВ 137 651,50 грн. згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальника ТО В "Лідер-МТ" (363806005620) на суму ПДВ 153046,67 грн. постачальником якого є Т ОВ "Технології СХ" (371344605640) на суму ПДВ 5908301,18 грн. Згідно податково ї інформації стан 23 - місцез находження не встановлено, п одаткова декларація з податк у на додану вартість за листо пад 2010 року не надано. Податко ві зобов' язання відсутні. З гідно з поданим податковим р озрахунком комунального под атку кількісний склад праців ників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

8) ТОВ "МЕТЕКС" (316376908270) на суму ПДВ 804177,75 грн. згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів подат кова декларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року не визнана як податко ва звітність. Податкові зобо в' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалте ра.

9) ТОВ "Т.М.К." (318367108297) на суму ПДВ 967939 ,15 грн. згідно з даними Системи автоматизованого співставл ення податкових зобов' язан ь та податкового кредиту у ро зрізі контрагентів по ланцюг у постачання встановлено пос тачальника ТОВ "ПФК Промстал ь" (338162520313) на суму ПДВ 1037992,00 грн. Пост ачальниками ТОВ "ПФК Промста ль" є : ПП "Дніпрогалбуд" (338551204030) на суму ПДВ 4998269,61 грн., постачальни ком якого є ПП "Стелсі-V" (355425004631) на суму ПДВ 4921070,00 грн. Згідно подат кової інформації стан платн ика ПП "СТЕЛСІ-V" 32 - фактична а дреса не встановлена, юридич на адреса масової реєстрації , податкова декларація з пода тку на додану вартість за лис топад 2010 року з нульовими пока зниками не визнана як податк ова звітність. Податкові зоб ов' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розраху нком комунального податку на ймані працівники відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера. Статутний фонд 1500 г рн. ТОВ "Мінкор - Сервіс" (370853004103) на суму ПДВ 1071545,46 грн., постачальни ком якого є ТОВ "СТАЛЬ-ПРЕС" (331 272904714) на суму ПДВ 901837,20 грн., постача льником якого є ТОВ "Синтез" (3243 37604171) на суму ПДВ 4648466,33 грн. Згідно п одаткової інформації стан п латника 23 - місцезнаходженн я не встановлено, податкова д екларація з податку на додан у вартість за листопад 2010 року не визнана як податкова звіт ність. Податкові зобов' язан ня відсутні. Згідно з поданим податковим розрахунком кому нального податку кількісний склад працівників за базови й податковий (звітний) період - 1 особа.

10) ТОВ "МЕТПРОМ - КОМПАНІ" (323414608268) на суму ПДВ 267073,36 грн. До ДПІ у Жов тневому районі м. Запоріжжя н аправлено запит №290/7/08-01 від 13.01.2011. З гідно наданої відповіді від 25.01.2011 р. №345/7/23-2 повідомлено про нем ожливість проведення докум ентальної невиїзної перевір ки ТОВ “Метром Компані” (код з а ЄДРПОУ 32341462) за листопад 2010, у зв ' язку з тим, що звітність пі дприємства за листопад 2010 рок у прийнята до відома та визна на, як недійсна. Згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальника ТОВ "Бар іон Компані" (363584408290) на суму ПДВ 432 703,28 грн., постачальником якого є ТОВ "Кронк" (373591408281) 372525,07 грн. Згідн о податкової інформації пода ткові зобов' язання підприє мством ТОВ "Кронк" не задеклар овані. Згідно з поданим подат ковим розрахунком комунальн ого податку кількісний склад працівників за базовий пода тковий (звітний) період - 1 ос оба. Директор виконує обов' язки бухгалтера. Статутний ф онд 1000 грн.

11) ТОВ "БЛАГОВЕСТ" (326977004734) на суму ПДВ 1486055,00 грн. На запит №291/08-01 від 13 .01.2011 ДПІ у м. Дніпродзержинську повідомляє (відповідь від 07.02 .2011 №4849/7/23-410), що основним постачал ьником продукції є ТОВ «Проф ітбуд» (329440604710) на суму 1500000,00 грн., як ий здійснив поставку металоб рухту у липні 2010 року. Згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено, що у липні 2010 року постачальником ТОВ «Профіт буд» є ПП "СТЕЛСІ-V" (355425004631) на суму ПДВ 4717524,00 грн. Згідно податково ї інформації стан платника П П "СТЕЛСІ-V" 32 - фактична адрес а не встановлена, юридична ад реса масової реєстрації, под аткова декларація з податку на додану вартість за липень 2010 року з нульовими показника ми не визнана як податкова зв ітність. Податкові зобов' яз ання відсутні. Згідно з подан им податковим розрахунком ко мунального податку наймані п рацівники відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалте ра. Статутний фонд 1500 грн.

12) ПП "СЕРВЕТ" (331661527021) на суму ПДВ 763503,02 грн. Згідно з даними Систем и автоматизованого співстав лення податкових зобов' яза нь та податкового кредиту у р озрізі контрагентів по ланцю гу постачання встановлено по стачальника ТОВ "Кримсплав" ( 304760127020) на суму ПДВ 1211054,55 грн. постач альниками якого є: ПП "Олдтрей д - А" (346064814038) на суму ПДВ 1087058,10 грн., по стачальником якого є ПП "Альг етти" (371579514030) на суму ПДВ 2299898,93 грн., п остачальником якого є ПП "Бер мет" (359887814035) на суму ПДВ 3482204,62 грн., с тан платника 8 - до ЄДР внесен о запис про вiдсутнiсть за мiсц езнаходженням. Згідно податк ової інформації податкова де кларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року не надано. Податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Статутний фонд 50 грн. ПП "МЕТАЛ ФОРТ" (344372114031) на суму ПДВ 808516,40 грн. п остачальником якого є ПП "Аль гетти" (371579514030) на суму ПДВ 3169532,33 грн. , постачальником якого є ПП "Бе рмет" (359887814035) на суму ПДВ 3482204,62 грн., стан платника 8 - до ЄДР внесе но запис про вiдсутнiсть за мiс цезнаходженням. Згідно подат кової інформації податкова д екларація з податку на додан у вартість за листопад 2010 року не надана. Податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера . Статутний фонд 50 грн.

13) ТОВ "ВТОРЦВЕТМЕТРЕСУРСИ" ( 332477104640) на суму ПДВ 10278,56 грн. Згідн о з даними Системи автоматиз ованого співставлення подат кових зобов' язань та податк ового кредиту у розрізі конт рагентів по ланцюгу постачан ня встановлено постачальник а ТОВ "Метал-Групп" (250181304678) на суму ПДВ 11182,50 грн., постачальником як ого є ТОВ "Торгпромплюс" (371506204672) н а суму ПДВ 16595,00 грн., постачальни ком якого є ТОВ "Промислово-Т ехнічна Компанія" (302595020285) на сум у ПДВ 146227,18 грн., стан 14 - визнано банкрутом, податкові зобов' язання відсутні. Згідно з под аним податковим розрахунком комунального податку кількі сний склад працівників за ба зовий податковий (звітний) пе ріод - 1 особа.

14) ТОВ "ВТОРСТИЛ" (333783908281) на суму П ДВ 318348,66 грн. Згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "ІМПЕКС 200 8" (360649108282) на суму ПДВ 402287,34 грн., стан 9 - направлено повідомлення про вiдсутнiсть за місцезнахо дженням, постачальником яког о є ТОВ "Трі-Трейд" (356278108293) на суму ПДВ 485267,89 грн., стан 23 - місцезнах одження не встановлено, пост ачальником якого є МПП "Оріон " (221173208297) на суму ПДВ 482647,45 грн., стан 23 - місцезнаходженьня не вст ановлено, постачальником яко го є ПП "КВВМПУ" (313387227035) на суму ПДВ 480089,44 грн., постачальником якого є ПП "Проммет-М" (355042715521) на суму ПД В 1899895,48 грн. Згідно податкової і нформації стан платника ПП "П роммет-М" 7 - до ЄДР внесено за пис про вiдсутнiсть підтвердж ення відомостей, податкова д екларація з податку на додан у вартість за листопад 2010 року надана з нульовими показник ами. Податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку кількісний ск лад працівників за базовий п одатковий (звітний) період - 2 особи. Директор виконує обов ' язки бухгалтера. Статутний фонд 200 грн.

15) ТОВ "ВТОРЧЕРМЕТ-XXI" (337542408318) на су му ПДВ 260154,84 грн., стан платника 14 - визнано банкрутом. На запи т №297/7/08-01 від 13.01.2011 ДПІ у Хортицьком у районі м. Запоріжжя повідом ляє (відповідь від 28.01.2011 №248/7/23-011), що за результатами перевірки м ісцезнаходження встановлен о підприємство ТОВ «Вторчерм ет ХХІ» за юридичною адресою не знаходиться, у зв' язку з ч им неможливо провести переві рку. Крім того юридичним відд ілом службовою від 25.01.2011 повідо млено, що ТОВ «Вторчермет ХХІ » визнано банкрутом, згідно п останови господарського суд у Запорізької області від 12.01.20 11 по справі №16/316/10. Згідно податк ової інформації стан платни ка ТОВ «Вторчермет ХХІ» 14 - в изнано банкрутом. Податкові зобов' язання відсутні.

16) ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ" (338162520313) на с уму ПДВ 1146575,60 грн. Згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ПП "Дні прогалбуд" (338551204030) на суму ПДВ 4998269, 61 грн., постачальником якого є ПП "Стелсі-V" (355425004631) на суму ПДВ 4921070 ,0 грн. Згідно податкової інфор мації стан платника ПП "СТЕЛС І-V" 32 - фактична адреса не вст ановлена, юридична адреса ма сової реєстрації, податкова декларація з податку на дода ну вартість за листопад 2010 рок у з нульовими показниками не визнана як податкова звітні сть. Податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку наймані праці вники відсутні. Директор вик онує обов' язки бухгалтера. Статутний фонд 1500 грн. ТОВ "Мін кор-Сервіс" (370853004103) на суму ПДВ 1071545 ,46 грн., постачальником якого є ТОВ "СТАЛЬ-ПРЕС" (331272904714) на суму П ДВ 901837,20 грн., постачальником яко го є ТОВ "Синтез" (324337604171) на суму ПД В 4648466,33 грн. Згідно податкової і нформації стан платника 23 - місцезнаходження не встанов лено, податкова декларація з податку на додану вартість з а листопад 2010 р не визнана як п одаткова звітність. Податков і зобов' язання відсутні. Зг ідно з поданим податковим ро зрахунком комунального пода тку кількісний склад працівн иків за базовий податковий (з вітний) період - 1 особа.

17) ТОВ "ФЕРО-СЕРВІС" (339063304623) на су му ПДВ 305403,53 грн. Згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальника ТОВ "Сорт игрупп" (358623704624) на суму ПДВ 1443913,67 грн ., постачальником якого є ТОВ " Гетера-В" (354962104622) на суму ПДВ 12738298,0 г рн. Згідно податкової інформ ації стан платника ТОВ"Гетер а-В" 16 - припинено, лiквiдовано, закрито (№Б29/182-08 від 28.10.2008), свідоцт во платника ПДВ анульовано 28.1 0.2008 (за рішенням суду), податков а декларація з податку на дод ану вартість за листопад 2010 ро ку відсутня. Податкові зобов ' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалте ра.

18) ТОВ "ЕКОВТОРРЕСУРС" (343736308289) на суму ПДВ 602609,50 грн. Згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ТОВ "П К "СОЮЗ-МЕТАЛ" (350135610198) на суму ПДВ 3 24795,45 грн. постачальником якого є ТОВ "Сплайн Плюс" (343645504636) на суму ПДВ 343705,65 грн. стан платник а 23 - місцезнаходження не вст ановлено, постачальником яко го є ПП "ЗДОРОВ'Я (255262004629) на суму ПД В 1115127,90 грн. Згідно податкової і нформації стан платника 3 - прийнято рішення про припине ння (розпочато ліквідаційну процедуру), податкова деклар ація з податку на додану варт ість за листопад 2010 року не на дана. Податкові зобов' язанн я відсутні. Згідно з поданим п одатковим розрахунком комун ального податку кількісний с клад працівників за базовий податковий (звітний) період - 1 особа. ТОВ "АЯКС ПЛЮС" (326079908282) на суму ПДВ 189780,04 грн. Згідно подат кової інформації, податкова декларація з податку на дода ну вартість за листопад 2010 рок у з нульовими показниками не визнана як податкова звітні сть. Податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку кількісний ск лад працівників за базовий п одатковий (звітний) період - 1 особа. Директор виконує обов ' язки бухгалтера. ТОВ "МЕТАЛ ОНГ-ІНВЕСТ" (363661304670) на суму ПДВ 101784, 07 грн., постачальником якого є ТОВ "Суперпак" на суму ПДВ - 112 90915,99 грн. стан 36 (основний платни к до кінця року) постачальник ом якого є ПП "Тумор" (368038010282) на сум у ПДВ 3418584,97 грн. Згідно податков ої інформації стан платника ПП "Тумор" 8 - до ЄДР внесено за пис про вiдсутнiсть за мiсцезна ходженням. Податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

19) ТОВ "ТМК" (344079008068) на суму ПДВ 41034,81 грн. Згідно з даними Системи а втоматизованого співставле ння податкових зобов' язань та податкового кредиту у роз різі контрагентів по ланцюгу постачання встановлено пост ачальника ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ " (338162520313) на суму ПДВ 47145,00 грн. постач альниками якого є: ПП "Дніпрог албуд" (338551204030) на суму ПДВ 4998269,61 грн. , постачальником якого є ПП "Ст елсі-V" (355425004631) на суму ПДВ 4921070,00 грн. З гідно податкової інформації стан платника ПП "СТЕЛСІ-V" 32 - фактична адреса не встановл ена, юридична адреса масової реєстрації, податкова декла рація з податку на додану вар тість за листопад 2010 року з нул ьовими показниками не визнан а як податкова звітність. Под аткові зобов' язання відсут ні. Згідно з поданим податков им розрахунком комунального податку наймані працівники відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера. Статут ний фонд 1500 грн. ТОВ "Мінкор - Се рвіс" (370853004103) на суму ПДВ 1071545,46 грн., п остачальником якого є ТОВ "С ТАЛЬ-ПРЕС" (331272904714) на суму ПДВ 901837,20 г рн., постачальником якого є ТО В "Синтез" (324337604171) на суму ПДВ 4648466,33 г рн. Згідно податкової інформ ації стан платника 23 - місце знаходження не встановлено, податкова декларація з пода тку на додану вартість за лис топад 2010 р не визнана як подат кова звітність. Податкові зо бов' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розрах унком комунального податку к ількісний склад працівників за базовий податковий (звітн ий) період - 1 особа.

20) ТОВ "КІВМЕТ" (344088004627) на суму ПДВ 3164127,97 грн. Згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальника ТОВ "Сортигру пп" (358623704624) на суму ПДВ 3419685,57 грн., по стачальником якого є ТОВ"Гет ера-В" (354962104622) на суму ПДВ 12738298,0 грн. З гідно податкової інформації стан платника ТОВ"Гетера-В" 16 - припинено, лiквiдовано, закр ито (№Б29/182-08 від 28.10.2008), свідоцтво пл атника ПДВ анульовано 28.10.2008 (за рішенням суду), податкова дек ларація з податку на додану в артість за листопад 2010 року ві дсутня. Податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

21) ТОВ "РБМ-ЗАПОРIЖЖЯ" (345011208261) на с уму ПДВ 793488,93 грн. На запит №302/7/08-01 в ід 13.01.2011 ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя повідомляє (відп овідь від 07.02.2011 №787/7/23), складено ак т №167/23-2 від 18.06.2010, яким зафіксован о факт відсутності посадови х осіб ТОВ "РБМ-Запоріжжя". До В ПМ було направлено запит №232 в ід 25.06.2010 на встановлення місцез находження. ТОВ "РБМ-Запоріжж я відноситься до категорії п ідприємств високого рівня у ваги. Згідно податкової інфо рмації декларація з податку на додану вартість з листопа д 2010 року не надана. Податкові з обов' язання відсутні. Згідн о з поданим податковим розра хунком комунального податку кількісний склад працівникі в за базовий податковий (звіт ний) період - 1 особа. Директо р виконує обов' язки бухгалт ера.

22) ТОВ МП "ПМК" (345012508290) на суму ПДВ 734320,80 грн. Згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів подат кова декларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року з нульовими показника ми не визнана як податкова зв ітність, прийнята «до відома ». Податкові зобов' язання в ідсутні. Директор виконує об ов' язки бухгалтера. Згідно з поданим податковим розраху нком комунального податку кі лькісний склад працівників з а базовий податковий (звітни й) період - 5 осіб.

23) ТОВ "ПК "СОЮЗ-МЕТАЛ" (350135610198) под атковий кредит листопада 2010 р оку сформований по податкови м накладним жовтня 2010 року на с уму ПДВ 199394,52 грн. Згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальника ТОВ "КФ "П РОМРЕСУРС" (359872004625) на суму ПДВ 5050822, 67 грн. Згідно податкової інфор мації декларація з податку н а додану вартість з жовтень 2 010 року не надана. Податкові зо бов' язання відсутні. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера.

24) ТОВ "НПП Екологічні Систем и" (351637104610) податковий кредит лист опада 2010 року сформований по п одатковим накладним жовтня 2 010 року на суму ПДВ 100140,00 грн. Відп овідно до наданої відповіді ДПІ у АНД районі м. Дніпропетр овська № 4548 /7/23-4 від 22.02.2011 надано інформацію, що постачальнико м реалізованої ВАТ "Дніпросп ецсталь" продукції є ТОВ "Крі ніум" (369607004630) на суму ПДВ 98664,60 грн. Зг ідно податкової інформації декларація з податку на дода ну вартість з жовтень 2010 року не визнана як податкова звіт ність. Податкові зобов' язан ня відсутні. Директор викону є обов' язки бухгалтера.

25) ТОВ "НЕОМЕТПРОМ" (352013104628) на сум у ПДВ 24449,12 грн. Згідно з даними С истеми автоматизованого спі вставлення податкових зобов ' язань та податкового креди ту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встановл ено постачальника ТОВ "Сорти групп" (358623704624) на суму ПДВ 455186,16 грн. постачальником якого є ТОВ"Г етера-В" (354962104622) на суму ПДВ 12738298,00 гр н. Згідно податкової інформа ції стан платника ТОВ"Гетера -В" 16 - припинено, лiквiдовано, з акрито (№Б29/182-08 від 28.10.2008), свідоцтв о платника ПДВ анульовано 28.10.20 08 (за рішенням суду), податкова декларація з податку на дода ну вартість за листопад 2010 рок у відсутня. Податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

26) ТОВ "ВТОРМЕТ-ДНІПРОПЕТРОВ СЬК" (356071404642) на суму ПДВ 49734,10 грн. Згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн ика ПП "Металкомплект-2001" (339684712063) н а суму ПДВ 220021,31 грн., постачальн иком якого є ТОВ "Метастіл" (34518151 0112) на суму ПДВ 429949,82 грн., постачал ьником якого є ТОВ "Електропр ибор" (321360520384) на суму ПДВ 894795,74 грн. З гідно податкової інформації стан платника 9 - направлено повідомлення про вiдсутнiсть за місцезнаходженням, подат кова декларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року не визнана як податко ва звітність. Податкові зобо в' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розрахун ком комунального податку кіл ькісний склад працівників за базовий податковий (звітний ) період - 1 особа. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

27) ТОВ "ТРЕЙДСПЛАВ" (356531612061) на сум у ПДВ 290710,80 грн. Згідно з даними С истеми автоматизованого спі вставлення податкових зобов ' язань та податкового креди ту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встановл ено постачальника ТОВ "Гранд -Оіл-Груп" (371783412360) на суму ПДВ 213849,22 г рн., постачальником якого є ТО В "Агентство Спін" (342805212367) на суму ПДВ 434481,46 грн. Згідно податково ї інформації податкова декл арація з податку на додану ва ртість за листопад 2010 року над ана з нульовими показниками. Податкові зобов' язання від сутні. Згідно з поданим подат ковим розрахунком комунальн ого податку наймані працівни ки відсутні. Директор викону є обов' язки бухгалтера.

28) ТОВ "МЕТЛЛПРОМ" (361974026582) на суму ПДВ 470375,97 грн. Згідно з даними Си стеми автоматизованого спів ставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальників: ТОВ "Дукат М " (334568523013) на суму ПДВ 249545,47 грн. поста чальником якого є ТОВ "Машзав од" (300450624124 ) на суму ПДВ 268220,00 грн. пос тачальником якого є ТОВ "Люкс Метал" (353950904657 ) на суму ПДВ 288952,81 грн ., постачальником якого є ТОВ " Підприємство "Фортіс" (372219308315) на суму ПДВ 277856,99 грн., постачальни ком якого є ТОВ "Астера-Серві с" (371677808317) на суму ПДВ 2099433,56 грн., стан 8 - до ЄДР внесено запис про в iдсутнiсть за місцезнаходжен ням, постачальником якого є Т ОВ "Потенціал Інвест" (362466308275 ) на суму ПДВ 1741347,69 грн. Згідно под аткової інформації стан під приємства 30 - в стані переход у з iншої ДПI податкова деклара ція з податку на додану варті сть за листопад 2010 року не над ана. Податкові зобов' язання відсутні. Згідно з поданим по датковим розрахунком комуна льного податку кількісний ск лад працівників за базовий п одатковий (звітний) період 3 ос оби. Директор є засновником п ідприємства. СТ "Вторчормет" (3 10123510160) на суму ПДВ - 227875,05 грн., пост ачальником якого є: ТОВ "Пром біз" (370132926575) на суму ПДВ - 229779,43 грн. , постачальником якого є ТОВ "ДЕЛФУД" (338300426554) на суму ПДВ - 246891,02 грн., стан 10 - запит на встанов лення мiсцезнаходження (мiсця проживання), постачальником якого є ТОВ "ЛЕГІОНТОРГ" (337358926583) н а суму ПДВ 1650701,00 грн., постачальн иком якого є ТОВ "Торгова Оп това Група" (333435826582) на суму ПДВ - 3229 395,92 грн., ТОВ "РОКСОЛАНІЯ 2008" (і пн. 355204510139) на суму ПДВ - 2357910,94 грн., п одаткова декларація за листо пад 2010 року має статус «недійс на», з нульовими показниками , податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера.

29) ТОВ "УКРСПЕЦМЕТСЕРВІС" (362842926 507) на суму ПДВ 125211,30 грн. Згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальника ТО В "Металонг-Інвест" (363661304670) на сум у ПДВ 253000,00 грн., постачальником якого є ТОВ "Суперпак" на суму ПДВ - 11290915,99 грн., стан 36 (основний платник до кінця року) постач альником якого є, ПП "Тумор" (3680380 10282) на суму ПДВ 3418584,97 грн. Згідно п одаткової інформації стан п латника ПП "Тумор" 8 - до ЄДР вн есено запис про вiдсутнiсть за місцезнаходженням. Податков і зобов' язання відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера.

30) ТОВ "НВК "МЕТІНВЕСТ" (365740204657) на суму ПДВ 911079,86 грн. Згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ТОВ "П ФК ПРОМСТАЛЬ" (338162520313) по податков им накладним жовтня 2010 року на суму ПДВ 514256,04 грн., постачальни ком якого є ПП "Дніпрогалбуд" (338551204030) на суму ПДВ 3330590,32 грн., поста чальником якого є ПП "Стелсі-V" (355425004631) на суму ПДВ 4947661,31 грн. Згідн о податкової інформації ста н платника ПП "СТЕЛСІ-V" 32 - фак тична адреса не встановлена, юридична адреса масової реє страції, податкова декларац ія з податку на додану вартіс ть за жовтень 2010 року з нульов ими показниками не визнана я к податкова звітність. Подат кові зобов' язання відсутні . Згідно з поданим податковим розрахунком комунального по датку наймані працівники від сутні. Директор виконує обов ' язки бухгалтера. Статутний фонд 1500 грн. ТОВ "Металонг-Інве ст" (363661304670) на суму ПДВ 397882,50 грн. пос тачальником якого є ТОВ "Супе рпак" на суму ПДВ - 11290915,99 грн. ст ан 36 (основний платник до кінц я року) постачальником якого є, ПП "Тумор" (368038010282) на суму ПДВ 3418584 ,97 грн. Згідно податкової інфо рмації стан платника ПП "Тумо р" 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за місцезнаходже нням. Податкові зобов' язан ня відсутні. Директор викону є обов' язки бухгалтера.

31) ТОВ "ТД"МЕТАЛПРОМ" (368100405662) на су му ПДВ 2293632,87 грн., стан платника 23 - місцезнаходження не вста новлено. Згідно з даними Сист еми автоматизованого співст авлення податкових зобов' я зань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ПП "Альтекс-Ю Г" (370489221036) на суму ПДВ 11426866,52 грн., пост ачальником якого є ТОВ "СВС ПЛ ЮС" (355121610285) на суму ПДВ 37041213,28 грн. Згі дно податкової інформації с тан платника ТОВ "СВС ПЛЮС" 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсу тнiсть за місцезнаходженням, податкова декларація з пода тку на додану вартість за лис топад 2010 року з нульовими пока зниками не визнана як податк ова звітність. Податкові зоб ов' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розраху нком комунального податку на ймані працівники відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера.

32) ТОВ "ГРАНД-АНІКС" (369776208293) на сум у ПДВ 135223,67 грн. Відповідно до на даної відповіді ДПІ у Орджон ікідзевському районі м. Запо ріжжя від 21.02.2011 №2225/7/23-211/987, на запит №316/7/08-01 від 13.01.2011, надано інформац ію, що постачальниками реалі зованої ВАТ "Дніпроспецсталь " продукції є: ПП "Молин" (249118508315) на суму ПДВ 70500,00 грн., постачальник ом якого є ТОВ "Галс Плюс Т рейдінг" (341500305054) на суму ПДВ 1019619,34 г рн. Згідно податкової інформ ації стан платника ТОВ "Гал с Плюс Трейдінг" 9 - направл ено повiдомлення про вiдсутнiс ть за мiсцезнаходженням, пода ткова декларація з податку н а додану вартість за листопа д 2010 року з нульовими показник ами не надана. Податкові зобо в' язання відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалте ра. ПП "Сіонбуд" (347332104646) на суму ПДВ 31425,01 грн., Згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по лан цюгу постачання встановлено постачальника ПП "МОЛИН" (249118508315) на суму ПДВ 979275,89 грн., постачаль ником якого є ТОВ "Галс Плюс Трейдінг" (341500305054) на суму ПДВ 10196 19,34 грн. Згідно податкової інфо рмації стан платника ТОВ "Г алс Плюс Трейдінг" 9 - напра влено повiдомлення про вiдсут нiсть за мiсцезнаходженням, п одаткова декларація з податк у на додану вартість за листо пад 2010 року з нульовими показн иками не надана. Податкові зо бов' язання відсутні. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера. ТОВ "Люкс- Пром Компані" ( 366068604177) на суму ПДВ 28783,33 грн. Згідно податкової інформації стан платника ТОВ "Люкс-Пром Комп ані" 8 - до ЄДР внесено запис п ро вiдсутнiсть за місцезнаход женням, податкова деклараці я з податку на додану вартіст ь за листопад 2010 року з нульов ими показниками не визнана я к податкова звітність. Подат кові зобов' язання відсутні . Згідно з поданим податковим розрахунком комунального по датку наймані працівники від сутні. Директор виконує обов ' язки бухгалтера.

33) ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС" (3714775265 90) на суму ПДВ 1383409,54 грн., стан 10 - з апит на встановлення місцезн аходження (місця проживання) , директор виконує обов' язк и бухгалтера та є засновнико м, податкові зобов' язання з а листопад 2010 року задекларов ано в лютому 2011 року, постачаль ником ТОВ «ГК «Газовий Альян с» є ТОВ "Меркурій Трейд К омпані" (370475726545) на суму ПДВ - 24614377,97 грн., директор виконує обов' язки бухгалтера та є засновн иком, статутний фонд - 1000 грн., податкові зобов' язання за вересень 2010 року задекларован о в лютому 2011 року. Постачальни ком ТОВ "Меркурій Трейд Ко мпані" є ТОВ "МВМ "Снаб Груп" (366161705 668) на суму ПДВ - 10194342,93 грн., показ ники задекларовано уточнююч ими розрахунками в лютому 2011р оку постачальником якого є: Т ОВ "ТОРГСЕРВІС" (іпн. 246452705646) на сум у ПДВ - 22205296,00 грн., податкова дек ларація за листопад 2010р. має с татус «недійсна», податкові зобов' язання відсутні. Згід но з поданим податковим розр ахунком комунального податк у наймані працівники відсутн і.

34) ТОВ "Торговий Дім Агрінол" (323654308220) на суму ПДВ 86572,73 грн. На запи т на №829/7/08-01/12 від 27.01.2011. Бердянська ОДПІ повідомляє (відповідь в ід 01.02.2011 №554/7/23-214), що підприємство в іднесено до другої категорії в рамках проведення операці ї «Бюджет». Декларація з ПДВ з а листопад 2010 року ТОВ «ТД Агрі нол» згідно абз. 5 п.п. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 "З акону України вiд 21.12.2000 №2181-III iз вне сеними змiнами" не визнана як п одаткова звітність та має ст атус «до відома». Податкові з обов' язання відсутні. Стат утний фонд 18500 грн.

35) ТОВ"ФЕРОТРЕЙД" (341507905955) на суму ПДВ 54654,60 грн., Згідно з даними Си стеми автоматизованого спів ставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "Втортех " (228660110065) на суму ПДВ 23812,67 грн. , поста чальником якого є ПП "Полімет Плюс" (333441726518) на суму ПДВ 115791,56 г рн., постачальником якого є МП П "БОНІТА" (322204412331) на суму ПДВ 110067,68 г рн. Згідно податкової інформ ації податкові зобов' язан ня відсутні. Згідно з поданим податковим розрахунком кому нального податку кількісний склад працівників за базови й податковий (звітний) період - 3 особи Директор виконує о бов' язки бухгалтера та є за сновником підприємства. Стат утний фонд 10 грн.

Перевірка питання правови х відносин з постачальниками товарів за грудень 2010 року, вк лючених до бюджетного відшко дування за січень 2011 року.

Перевіркою встановлено, що в порушення п.п. 14.1.18, п.п. 14.1.181, п.14.1 ст . 14, п. 198.3 ст.198, п. 200.1, абз. а) п. 200.4 ст.200 По даткового Кодексу України ві д 02.12.2010р. № 2755-VI, п.8 «Порядку ведення реєстру отриманих та видани х податкових накладних», зат вердженого наказом ДПА Украї ни від 30.06.05р. №244 із змінами та доп овненнями, зареєстрованого в Мін' юсті України 18.07.05р. №770/11050, п .5.7 «Порядку заповнення та под ання податкової декларації з податку на додану вартість» , затвердженого наказом ДПА У країни від 30.05.97р. у редакції нак азу від 15.06.05р. №213, зареєстровано го в Мін' юсті України 30.06.05р. №70 2/10982 ВАТ „Дніпроспецсталь” до с кладу податкового кредиту, в ід' ємного значення грудня 2 010р. та бюджетного відшкодуван ня січня 2011р. включено суму ПДВ від постачальників, які вист упають транзитерами з залуче нням вигодоформуючих підпри ємств, якими не задекларувал и податкові зобов' язання, н е знаходяться за місцем реєс трації, встановлені розбіжно сті на загальну суму ПДВ - 21 94 1 940,00 грн. На формування бюджетн ого відшкодування січня 2011 ро ку вплинуло включення до под аткового кредиту грудня 2010 ро ку операцій з придбання мета лобрухту на підставі податко вих накладних, які наведено у додатку №12 до акту перевірки від 02.03.2011р. №111/08-01/00191230. Керуючись при писами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Постано ви КМУ «Про затвердження пор ядку проведення органами дер жавної податкової служби зу стрічних звірок» від 27.12.2010 №1232 та відповідно до «Примірного п орядку взаємодії державної п одаткової служби при опрацюв анні розшифровок податкових зобов' язань та податкового кредиту з податку на додану в артість у розрізі контрагент ів», затверджених наказом ДП А України №266 від 18.04.2008р., під час п роведення перевірки направл ено запити до податкових орг анів за місцем реєстрації та проведено співставлення зад екларованих податкових зобо в' язань та податкового кред иту по ланцюгу постачання по наступним підприємствам:

1) ТОВ «СКІНАР» (іпн. 373010308296) на су му ПДВ - 138 878,60 грн. згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ТОВ "П ромисловий Союз" (іпн. 311060604621) на с уму ПДВ - 47477,42 грн., постачальни ком якого є: ТОВ "Металонг-Інве ст" (іпн. 363661304670) на суму ПДВ - 48212,80 г рн., постачальником якого є: ТО В "Суперпак" (іпн. 365716110179) на суму ПД В - 8133387,42 грн., стан 36 (основний пл атник до кiнця року) відсутня п одаткова декларація за груде нь 2010 року, податкові зобов' я зання відсутні. Директор вик онує обов' язки бухгалтера. ПП "Сіонбуд" (іпн. 347332104646) на суму ПД В - 86740,04грн. постачальником яко го є: ПП "Молин" (іпн. 249118508315) на суму ПДВ - 1146780,83 грн., постачальнико м якого є: ТОВ "Галс Плюс Тр ейдінг" (іпн. 341500305054) на суму ПДВ - 1108166,66 грн., стан 9 (направлено пов iдомлення про вiдсутнiсть за мi сцезнаходженням), відсутня п одаткова звітність за груден ь 2010 року, податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

2) ТОВ "ВТОРМЕТАЛІНВЕСТ" (іпн . 370884208319) на суму ПДВ - 100 095,22 грн., згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн иків: ТОВ «Анєва» (іпн. 361622508256) на с уму ПДВ - 179746,43 грн., постачальн иком якого є: ТОВ "Парк-Рек Ком " (іпн. 308159704617) на суму ПДВ - 1968920,60 грн ., стан 10 (запит на встановлення мiсцезнаходження (мiсця прожи вання)), постачальником якого є: ТОВ "Аптеки Здоров'я Та Красоти" (іпн. 342297704622) на суму ПДВ - 119140,00 грн., податкова декларація за грудень 2010 року з нульовими показниками, податкові зобо в' язання відсутні, у підпри ємства по ланцюгу постачання надалі відсутні постачальни ки. Директор виконує обов' я зки бухгалтера.

3) ТОВ «МЕТАЛОНГ-ІНВЕСТ» (іпн . 363661304670) на суму ПДВ - 216 666,67 грн. згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн иків: ТОВ "Суперпак"(іпн. 365716110179) на суму ПДВ - 8133387,42 грн., стан 36 (осно вний платник до кiнця року) від сутня податкова декларація з а грудень 2010 року, податкові зо бов' язання відсутні. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера.

4) ТОВ «САРДИС ХХІ» (іпн. 363584008285) н а суму ПДВ - 80277,50 грн., згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальників: Т ОВ "Нвп "Дніпро-СталЬ" (іпн. 311664108291) на суму ПДВ - 24963,99 грн., стан 23 (мiс цезнаходження не встановлен о), відсутня податкова звітні сть за грудень 2010 року, податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера. ТОВ "Металонг-Інве ст" (іпн. 363661304670) на суму ПДВ - 109000,00 г рн., постачальником якого є: ТО В "Суперпак" (іпн. 365716110179) на суму ПД В - 8133387,42 грн., стан 36 (основний пл атник до кiнця року) відсутня п одаткова декларація за груде нь 2010 року, податкові зобов' я зання відсутні. Директор вик онує обов' язки бухгалтера.

5) ТОВ «УКРСРЕЦМЕТСЕРВИС» (і пн. 362842926507) на суму ПДВ - 278100,39 грн., з гідно з даними Системи автом атизованого співставлення п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту у розрізі контрагентів по ланцюгу пост ачання встановлено постачал ьників: ТОВ "Металонг-Інвест" ( іпн. 363661304670) на суму ПДВ - 335984,00 грн., постачальником якого є: ТОВ "С уперпак"(іпн. 365716110179) на суму ПДВ - 8133387,42 грн., стан 36 (основний платн ик до кiнця року) відсутня пода ткова декларація за грудень 2010 року, податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

6) ТОВ «МЕТЛЛПРОМ» (іпн. 361974026582) н а суму ПДВ - 456 659,18 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ПП "Родос Плюс" (іпн. 327339126578) на сум у ПДВ - 86 807,72грн., стан 23 (мiсцезна ходження не встановлено), від сутня податкова звітність за грудень 2010 року, податкові зоб ов' язання відсутні. ТОВ "Лід ер-МТ" (іпн. 363806005620) на суму ПДВ - 2505 26,00 грн., постачальником якого є : ТОВ "Технології СХ" (іпн. 371344605640) н а суму ПДВ -13467553,16 грн., стан 23 (мiсце знаходження не встановлено), відсутня податкова звітніст ь за грудень 2010 року, податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. ТОВ "Дукат М" (іпн. 334568523013) на суму ПДВ - 176 804,65 грн., постач альником якого є: ТОВ "Гілєя" (і пн. 3721714088) на суму ПДВ - 748197,50 гр н., стан 4 (порушено провадженн я у справi про банкрутство), ві дсутня податкова декларація за грудень 2010 року, податкові з обов' язання відсутні.

7) ТОВ «ХИММЕТПРОМ» (іп н. 360973208291) на суму ПДВ - 125 711,50 грн., зг ідно з даними Системи автома тизованого співставлення по даткових зобов' язань та под аткового кредиту у розрізі к онтрагентів по ланцюгу поста чання встановлено постачаль ників: ТОВ "Елаком Інвест" (іпн. 368443826552) на суму ПДВ - 122386,87 грн ., податкова декларація за гру день 2010 року має статус «недій сна», з нульовими показникам и, податкові зобов' язання в ідсутні. Директор виконує об ов' язки бухгалтера.

8) ТОВ «ТРЕЙДСПЛАВ» (іпн. 356531612061) на суму ПДВ - 314 198,40 грн., згідно з даними Системи автоматизов аного співставлення податко вих зобов' язань та податков ого кредиту у розрізі контра гентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "Гранд-Оіл-Груп" (іпн. 371783412360) н а суму ПДВ - 301630,47 грн., постачал ьником якого є: ТОВ "Агентство Спін" (іпн. 342805212367) на суму ПДВ - 4768 48,97 грн. податкова декларація з а грудень 2010 року з нульовими п оказниками, податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

9) ТОВ «ВТОРМЕТ-ДНЕПРОПЕТРОВ СК» (іпн. 356071404642) на суму ПДВ 106270,28 грн ., згідно з даними Системи авто матизованого співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розріз і контрагентів по ланцюгу по стачання встановлено постач альників: ПП "Металкомплект-200 1" (іпн. 339684712063) на суму ПДВ - 493892,41 грн ., постачальником якого є: ПП "К Ф "С.Т.К.-Сервіс" (іпн. 371973010115) на суму ПДВ - 394773,80 грн., постачальнико м якого є: ПП "Юве Трейд" (іп н. 359993712063) на суму ПДВ - 1077291,15 грн., по даткова декларація за груден ь 2010 року з нульовими показник ами, податкові зобов' язання відсутні, у підприємства по л анцюгу постачання надалі від сутні постачальники. Директо р виконує обов' язки бухгалт ера.

10) ТОВ «МК ГРУПП» (іпн. 355002008288) на с уму ПДВ - 39 305,55 грн., згідно з дан ими Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в по ланцюгу постачання вста новлено постачальників: ТОВ "Підприємство "Союз-D" (іпн. 254740808264) на суму ПДВ - 35 694,05 грн., постача льником якого є: ТОВ "Люксері Е двертісмент Компані" (іпн. 3714398265 53) на суму ПДВ - 84424,00 грн., постач альником якого є: ТОВ "Фіх "Ві ойл"(іпн. 372476102280) на суму ПДВ - 748 97,70 грн., стан 9 (направлено повiдо млення про вiдсутнiсть за мiсце знаходженням) податкова декл арація за грудень 2010 року має с татус «недійсна», податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера.

11) ТОВ "НЕОМЕТПРОМ" (іпн. 352013104628) на суму ПДВ - 83 463,38 грн., згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальників: Т ОВ "ДОК 2" (іпн. 369624004646) на суму ПДВ - 398739,09 грн., постачальником якого є: ПП Фірма "Олбі"(іпн. 320838604637) на су му ПДВ - 2180002,32 грн., відсутня под аткова звітність за грудень 2010 року, податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

12) ТОВ «НПП ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕ МИ» (іпн. 351637104610) на суму ПДВ - 40000,00 г рн., згідно з даними Системи ав томатизованого співставлен ня податкових зобов' язань т а податкового кредиту у розр ізі контрагентів по ланцюгу постачання встановлено пост ачальників: ТОВ "Шадо-Групп" на суму ПДВ - 42000,00 грн., стан 23 (мiсце знаходження не встановлено) відсутня податкова декларац ія за грудень 2010 року, податков і зобов' язання відсутні. Ди ректор виконує обов' язки бу хгалтера.

13) ТОВ «ДИЕГ-АВИАСТАР» (іпн. 3488 43304641) на суму ПДВ - 278 761,00 грн., згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів по ланцюгу постача ння встановлено постачальни ків: ТОВ "Технолітбуд" (іпн. 34535180828 1) на суму ПДВ - 279081,73 грн., відсут ня податкова декларація за г рудень 2010 року, податкові зобо в' язання відсутні. Згідно з поданим податковим розрахун ком комунального податку кіл ькісний склад працівників за базовий податковий (звітний ) період - 0 осіб.

14) ТОВ «АТЛАС-2001» (іпн. 347250212251) на с уму ПДВ - 327 605,15 грн. згідно з дан ими Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в по ланцюгу постачання вста новлено постачальників: ПП "М .О.Н.Т." (іпн. 371972710116) на суму ПДВ - 72 9 08,90 грн., відсутня податкова зві тність за грудень 2010 року, пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. ТОВ "Метастіл" ( іпн. 345181510112 ) на суму ПДВ - 781819,43 грн. , постачальником якого є: ПП "Ю ве Трейд" (іпн. 359993712063) на суму ПДВ - 1078182,00 грн., податкова декл арація за грудень 2010 року з нул ьовими показниками, податков і зобов' язання відсутні, у п ідприємства по ланцюгу поста чання надалі відсутні постач альники. Директор виконує об ов' язки бухгалтера.

15) ТОВ МП «ПМК» (іпн. 345012508290) на сум у ПДВ - 460 528,37 грн., згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ПП "Сі онбуд" (іпн. 347332104646) на суму ПДВ - 5 06 561,55 грн., постачальником якого є: ПП "Молин" (іпн. 249118508315) на суму ПД В - 1 146 780,83 грн., постачальником якого є: ТОВ "Галс Плюс Тре йдінг" (іпн. 341500305054) на суму ПДВ - 1 108166,66 грн., стан 9 (направлено пов iдомлення про вiдсутнiсть за мi сцезнаходженням), відсутня п одаткова звітність за груден ь 2010р., податкові зобов' язанн я відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

16) ТОВ «РБМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (іпн. 3450 11208261) на суму ПДВ - 1 087 598,19 грн. згід но з даними Системи автомати зованого співставлення пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту у розрізі кон трагентів та згідно з надани м від ДПІ у Жовтневому район і м. Запоріжжя на виконання з апиту № 1334/7/08-01 від 09.02.2011р. акту про н еможливість проведення звір ки 02.03.2011 №185/23-2/34501121 ТОВ "РБМ Запоріжж я" (код 345011208261) з питання взаємові дносин з ВАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛ Ь" за період грудень 2010 року, п овідомляється, що звірку про вести неможливо у зв' язку з тим, що звітність підприємст ва ТОВ "РБМ Запоріжжя„ за пері од грудень 2010 року, до ДПІ не на дана. Податкові зобов' язанн я відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

17) ТОВ "ВТОРСТІЛ" (333783908281) на суму П ДВ 215 984,45 грн. Згідно з даними Сис теми автоматизованого співс тавлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів по ла нцюгу постачання встановлен о постачальника ТОВ "Імпекс 2 008" (360649108282) на суму ПДВ 256361,70 грн., стан 9 - направлено повідомлення про вiдсутнiсть за місцезнахо дженням, постачальником яког о є ТОВ "Трі - Трейд" (356278108293) на с уму ПДВ 286489,79 грн., стан 23 - місце знаходження не встановлено, постачальником ПП "КВВМПУ" (313387 227035) на суму ПДВ 286489,79 грн. Згідно п одаткової інформації стан п латника ПП "КВВМПУ" 30 - в стані п ереходу до іншої ДПI, податков а декларація з податку на дод ану вартість за грудень 2010 рок у не визнана як податкова зві тність. Податкові зобов' яза ння відсутні.

18) ТОВ «АВІКОМ ЛТД» (іпн. 333126715543) н а суму ПДВ - 113 842,00 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "ВІРТЕКС-ІНВЕСТ" (іпн. 371436626558) на суму ПДВ - 222036,55 грн., податко ва декларація за грудень 2010 ро ку має статус «недійсна», з ну льовими показниками, податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера.

19) ТОВ «ВТОРЦВЕТМЕТРЕСУРСИ» (іпн. 332477104640) на суму ПДВ - 56729,18 грн. згідно з даними Системи авто матизованого співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розріз і контрагентів по ланцюгу по стачання встановлено постач альників: ТОВ "МАРТ" (іпн. 326533004624) на суму ПДВ - 111702,30 грн., стан 32 (факт ична адреса не встановлена, ю р.адреса масової реєстрацiї), п остачальником якого є: ПП "Дні прогалбуд" (іпн. 338551204030) на суму ПД В - 1783507,09 грн., ТОВ "Синтез" (іпн. 324 337604171) на суму ПДВ - 4892318,77 грн., стан 23 (мiсцезнаходження не встано влено), податкова декларація за грудень 2010 року має статус « недійсна», з нульовими показ никами, податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

20) ПП «СЕРВЕТ» (іпн. 331661527021) на сум у ПДВ - 401 777,63 грн., згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників: ТОВ "М еталонг-Інвест" (іпн. 363661304670) на су му ПДВ - 385 094,06 грн., постачальни ком якого є: ТОВ "Суперпак"(іпн . 365716110179) на суму ПДВ - 8133387,42 грн., ста н 36 (основний платник до кiнця р оку) відсутня податкова декл арація за грудень 2010 року, пода ткові зобов' язання відсутн і. Директор виконує обов' яз ки бухгалтера. ПП "Кібар" (іпн. 33 1798327023) на суму ПДВ - 120778,20 грн., пост ачальником якого є: ТОВ "Кримс плав" (іпн. 304760127020) на суму ПДВ - 16989 1,05 грн.

21) ТОВ «КАРПАТТЕХНОЦЕНТР» (і пн. 309835709158) на суму ПДВ - 210 050,10 грн., з гідно з даними Системи автом атизованого співставлення п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту у розрізі контрагентів по ланцюгу пост ачання встановлено постачал ьників: ТОВ "Лідер-МТ" (іпн. 363806005620) на суму ПДВ - 119 203,33 грн., постача льником якого є: ТОВ "Технолог ії СХ" (іпн. 371344605640) на суму ПДВ - 1346 7553,16 грн., стан 23 (мiсцезнаходженн я не встановлено), відсутня по даткова декларація за груден ь 2010 року, податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера. Т ОВ "Воскрєсєніє" (іпн. 240514712367) на су му ПДВ - 97764,00 грн., постачальник ом якого є: ПП "Мелліт" (іпн. 366379812367) на суму ПДВ - 1140135,63 грн., постача льником якого є: ПП "Лувітек" (і пн. 357071612361) на суму ПДВ - 859340,00 грн.), в ідсутня податкова деклараці я за грудень 2010 року, податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

22) ТОВ "ПФК ПРОМСТАЛЬ" (338162520313) на с уму ПДВ 1274004,27 грн. Згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ТОВ "Мі нкор - Сервіс" (370853004103) на суму ПДВ 1 746925,05 грн., постачальником якого є ПП "Стилет-ЮГ (370488821039) на суму ПД В 1901837,18 грн., постачальником яко го є ТОВ "Легат-М" (325946026561) на суму П ДВ 14050000,0 грн. Згідно податкової інформації стан платника ТО В "Легат-М" 32 - фактична адреса не встановлена, юр.адреса мас ової реєстрацiї, податкова де кларація з податку на додану вартість за грудень 2010 р з нул ьовими показниками не надана . Податкові зобов' язання ві дсутні. Свідоцтво платника П ДВ анульовано 30.12.2010, у зв' язку з ненаданням декларацій прот ягом року.

23) ТОВ "БЛАГОВЕСТ" (іпн. 326977004734) на суму ПДВ - 5 387 366,70 грн., згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальників: П П "Альтекс-Юг" (іпн. 370489221036) на суму ПДВ - 5595333,33 грн., постачальнико м якого є: ПП "Ніка І Компанія" (і пн. 366323526560) на суму ПДВ - 59573000,00 грн., с тан 23 (мiсцезнаходження не вст ановлено), відсутня податков а звітність за грудень 2010 року , податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера.

24) ТОВ «МЕТПРОМ-КОМПАНІ» (іпн . 323414608268) на суму ПДВ - 340 274,70 грн., згі дно з даними Системи автомат изованого співставлення под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту у розрізі ко нтрагентів по ланцюгу постач ання встановлено постачальн иків: ТОВ "Баріон Компані" (іпн . 363584408290) на суму ПДВ - 414 812,43 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "Крон к" (код ЄДРПОУ 37359144), на суму ПДВ - 374019,60 грн., відсутня податкова з вітність за грудень 2010 року, у п ідприємства по ланцюгу поста чання надалі відсутні постач альники, податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

25) ТОВ ПФ «ДНЕПРОТЕХНОСТРОЙ » (іпн. 327566004675) на суму ПДВ - 43 480,96 гр н., згідно з даними Системи авт оматизованого співставленн я податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрі зі контрагентів» по ланцюгу постачання встановлено пост ачальників: ТОВ "Кордон - 2006" (іпн . 343165404674) на суму ПДВ - 41299,74 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "ПФК П ромсталь" (іпн. 338162520313) на суму ПДВ - 446870,17 грн., постачальником як ого є: ТОВ "Верона НВФ" (іпн. 370852704104) на суму ПДВ - 58666,67 грн., пост ачальником якого є: ТОВ "Аккад " (іпн. 242324504630)на суму ПДВ - 100000,00 грн ., податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера.

26) ТОВ «НПК «МЕТІНВЕСТ» (іпн. 365740204657) на суму ПДВ - 1 185 798,68 грн., зг ідно з даними Системи автома тизованого співставлення по даткових зобов' язань та под аткового кредиту у розрізі к онтрагентів по ланцюгу поста чання встановлено постачаль ників: ТОВ "ВК "Союз-Метал" (іпн. 350135610198) на суму ПДВ - 538 858,82 грн., пос тачальником якого є: ТОВ "Спар та Днепр" (іпн. 355441904672) на суму ПДВ - 676691,57 грн., відсутня податкова з вітність за грудень 2010 року, у п ідприємства по ланцюгу поста чання надалі відсутні постач альники, податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера. Т ОВ "Опткомпанія" (іпн. 370660504084) на су му ПДВ - 652815,69 грн., постачальни ком якого є: ПП "ВБГ "Аютана" (іп н. 334215404631 ) на суму ПДВ - 1006718,00 грн., по даткова декларація за груден ь 2010 року має статус «недійсна », з нульовими показниками, по даткові зобов' язання відсу тні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

27) ТОВ «Т.М.К.» (іпн. 318367108297) на суму ПДВ - 388 856,10 грн., згідно з даним и Системи автоматизованого с півставлення податкових зоб ов' язань та податкового кре диту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встано влено постачальників: ТОВ "ПФ К Промсталь" (іпн. 338162520313) на суму П ДВ - 461618,04 грн., постачальником якого є: ТОВ "Верона НВФ" (і пн. 370852704104) на суму ПДВ - 586666,67 грн., п остачальником якого є: ТОВ "Ак кад" (іпн. 242324504630) на суму ПДВ - 600000,00 грн., податкові зобов' язанн я відсутні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

28) ТОВ "ФЕРО - ЦЕНТР" (іпн. 327939704652) на суму ПДВ - 20248,98 грн. згідно з да ними Системи автоматизовано го співставлення податкових зобов' язань та податкового кредиту у розрізі контраген тів по ланцюгу постачання вс тановлено постачальників: ТО В "Глобал" (іпн. 320072704632) на суму ПДВ - 20295,20 грн., постачальником яко го є: ТОВ "ТПК Укрпромсервіс Плюс" (іпн. 361615504623) на суму ПДВ - 59284,75 грн., постачальником якого є: ТОВ "ФК "Соларіс" (іпн. 366850002281) на с уму ПДВ - 154956,71 грн., станн 8 (до ЄД Р внесено запис про вiдсутнiст ь за мiсцезнаходженням), подат кова декларація за грудень 2010 р року має статус «недійсна» , податкові зобов' язання ві дсутні. Директор виконує обо в' язки бухгалтера.

29) ТОВ "СЕВЕРСЬКИЙ-2" (іпн. 140888720319) н а суму ПДВ - 292 127,54 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ТОВ "Мартенсіт-2010" (іпн. 369827105660) на с уму ПДВ - 85947,68 грн., постачальни ком якого є: ТОВ "Техметсерві с КО" (іпн. 361692305663) на суму ПДВ - 5348737, 60 грн., постачальником якого є : ТОВ "Торгсервіс" (іпн. 246452705646) на с уму ПДВ - 50531789,00 грн., відсутня по даткова звітність за грудень 2010 року, податкові зобов' яза ння відсутні.

30) ТОВ «АЕМР» (іпн. 218621004635) на суму ПДВ - 93 620,00 грн. згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "Ків мет (іпн. 344088004627) на суму ПДВ - 94233,33 г рн., постачальником якого є: Т ОВ "ДОК 2" (іпн. 369624004646 ) на суму ПДВ - 43999,94 грн., постачальником якого є: ПП Фірма "Олбі"(іпн. 320838604637) на су му ПДВ - 2180002,32 грн., відсутня под аткова звітність за грудень 2010р., податкові зобов' язання відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера. ТОВ "Пе рший Проспект" (іпн. 351141804627) на сум у ПДВ - 1070,85 грн., стан 23 мiсцезнах одження не встановлено поста чальником якого є: ПП "Бона Фа йд Консалтінг" (іпн. 309830304637) на сум у ПДВ - 13016,67 грн., постачальнико м якого є: ТОВ "Інвест Тор гпром" (іпн. 364958004664) на суму ПДВ - 2 2936,89 грн., податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

31) ТОВ НПФ «ДУМЕТО» (іпн. 221578308299) н а суму ПДВ - 280 664,12 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ПП "ВК "Алмаз" (іпн. 325755712086) на суму П ДВ - 328728,50 грн., постачальником якого є: ТОВ "Кронк" (код ЄДРПОУ 37359144), на суму ПДВ - 374019,60 грн., відс утня податкова звітність за грудень 2010 року, у підприємств а по ланцюгу постачання нада лі відсутні постачальники, п одаткові зобов' язання відс утні. Директор виконує обов' язки бухгалтера.

32) ТОВ «ЛАТЕСТ» (іпн. 241837412149) на су му ПДВ - 14710,99 грн. згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальників, поста чальником якого є: ПП "Лада-Вит ур" (іпн. 217863912145) на суму ПДВ - 22850,00 г рн., постачальником якого є: ПП "Ніка І Компанія" (іпн. 366323526560) на с уму ПДВ - 59573000,00 грн., стан 23 (мiсце знаходження не встановлено), відсутня податкова звітніст ь за грудень 2010 року, податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера.

33) ТОВ «АРАТ» (іпн. 253373205626) на суму ПДВ - 10 552,50 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "ПКЦ "Оптима, ЛТД" (іпн. 135018205333) на суму П ДВ - 21512,50 грн., постачальником я кого є: ПП "Дармін" (іпн. 306838305951) на с уму ПДВ - 264846,38 грн., постачальн иком якого є: ТОВ "Глорія Трейд " (301004205637) на суму ПДВ - 46835,83 грн. пос тачальником якого є: ТОВ "Такт " (іпн. 218588704670) на суму ПДВ - 15416,67 грн ., податкова декларація за гру день 2010р. має статус «недійсна », податкові зобов' язання в ідсутні.

34) ТОВ "АУРУМ" (іпн. 302419508262) на суму ПДВ - 36 167,12 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "Юрт Сервіс" (іпн. 328756408282) на суму ПДВ - 36732,72 грн., постачальником якого є: ТОВ "Рарітет 200038251,13 грн., постач альником якого є: ТОВ "Вершина Мрії" (іпн. 359245408307) на суму ПДВ - 4347 0,43 грн., стан 10 (запит на встановл ення мiсцезнаходження (мiсця п роживання)) податкові зобов' язання відсутні. Директор ви конує обов' язки бухгалтера .

35) ТОВ «КРИМСПЛАВ» (іпн. 304760127020) н а суму ПДВ - 1 802 219,53 грн., згідно з даними Системи автоматизова ного співставлення податков их зобов' язань та податково го кредиту у розрізі контраг ентів по ланцюгу постачання встановлено постачальників : ПП "Транс-Грейн" (іпн. 367259604637) на су му ПДВ - 35455,96 грн., податкова де кларація за грудень 2010 року ма є статус «недійсна», податко ві зобов' язання відсутні. Д иректор виконує обов' язки б ухгалтера. ТОВ "Вершина Мрії" ( іпн. 359245408307) на суму ПДВ - 18702,17 грн., стан 10 (запит на встановлення мiсцезнаходження (мiсця прожи вання)), податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера. ПП "Олдтрейд - А" (346064814038) на суму ПДВ 163 7518,13 грн., постачальником якого є ПП "Альгетти" (371579514030) на суму ПДВ 2267595,67 грн., постачальником яког о є ПП "Бермет" (359887814035) на суму ПДВ 3587404,42 грн., стан платника 8 - до Є ДР внесено запис про вiдсутнiс ть за мiсцезнаходженням. Згід но податкової інформації под аткова декларація з податку на додану вартість за груден ь 2010 року не надано. Податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. Статутний фонд 50 грн. ПП "Металфорт" (344372114031) на суму ПДВ 1868309,08 грн. постачальником якого є: ПП "Альгетти" (371579514030) на суму ПД В 4863327,50 грн., постачальником яко го є ПП "Бермет" (359887814035) на суму ПД В 3587404,42 грн., стан платника 8 - до ЄДР внесено запис про вiдсутн iсть за мiсцезнаходженням. Згі дно податкової інформації по даткова декларація з податку на додану вартість за груден ь 2010 року не надана. Податкові зобов' язання відсутні. Дир ектор виконує обов' язки бух галтера. Статутний фонд 50 грн.

36) ТОВ "ФЕРО-СЕРВІС" (339063304623 ) на суму ПДВ 253 957,32 грн. Згідно з д аними Системи автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податковог о кредиту у розрізі контраге нтів по ланцюгу постачання в становлено постачальників: Т ОВ "Сортигрупп" (358623704624) на суму ПД В 148567,99 грн., постачальником яког о є ТОВ "Марена-2007" (354961904647) на суму П ДВ 12614520,00 грн. Згідно податкової інформації стан платника ТО В "Марена-2007" 16 - припинено, лiкв iдовано, закрито №Б27/2468 від 18.07.2008), с відоцтво платника ПДВ анульо вано 24.07.2008 року (державна реєстр ацiя припинення (лiквiдацiї)), под аткова декларація з податку на додану вартість за груден ь 2010 року відсутня. Податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера. ТОВ "Док 2" (369624004646) на суму П ДВ 140007,44 грн., постачальником яко го є ТОВ "Сортигрупп" (358623704624) на с уму ПДВ 156642,40 грн., постачальнико м якого є ТОВ "Марена-2007" (354961904647) на суму ПДВ 12614520,00 грн. Згідно подат кової інформації стан платн ика ТОВ "Марена-2007" 16 - припинен о, лiквiдовано, закрито №Б27/2468 від 18.07.2008), свідоцтво платника ПДВ а нульовано 24.07.2008 року (державна р еєстрацiя припинення (лiквiдац iї)), податкова декларація з по датку на додану вартість за г рудень 2010 року відсутня. Подат кові зобов' язання відсутні . Директор виконує обов' язк и бухгалтера.

37) ТОВ «СЄОН» (іпн. 332725108288) на суму ПДВ - 28 006,58 грн., згідно з даними Системи автоматизованого сп івставлення податкових зобо в' язань та податкового кред иту у розрізі контрагентів п о ланцюгу постачання встанов лено постачальників: ТОВ "Бар іон Компані" (іпн. 363584408290) на суму П ДВ - 100000,00 грн., постачальником якого є: ТОВ "Кронк" (код ЄДРПОУ 37359144), на суму ПДВ - 385 415,23 грн., у пі дприємства по ланцюгу постач ання надалі відсутні постача льники, податкові зобов' яза ння відсутні. Директор викон ує обов' язки бухгалтера.

38) ТОВ "ЕКОВТОРРЕСУРС" (343736308289) на суму ПДВ 466153,84 грн. Згідно з дани ми Системи автоматизованого співставлення податкових зо бов' язань та податкового кр едиту у розрізі контрагентів по ланцюгу постачання встан овлено постачальника - ТОВ "Металонг-Інвест" (363661304670) на суму ПДВ 478634,26 грн., постачальником я кого є ТОВ "Суперпак" на суму П ДВ - 8133387,42 грн. Згідно податков ої інформації стан платника ТОВ "Суперпак" 36 - основний п латник до кінця року, податко ва декларація з податку на до дану вартість за листопад 2010 р оку з не надана. Податкові зоб ов' язання відсутні. Наймані працівники відсутні. Директ ор виконує обов' язки бухгал тера.

39) ТОВ "ТМК" (344079008068) на суму ПДВ 416 666, 67 грн. Листом Вільнянської МДПІ від 21.03.2010 №322/7/23-012 направлено акт про результати позаплан ової документальної виїзної перевірки ТОВ «Територіальн а металургійна компанія» (ко д ЄДРПОУ 34407907) з питань дотриман ня вимог податкового законод авства ТОВ «Територіальна ме талургійна компанія» (код ЄД РПОУ 34407907) по взаємовідносинам з ТОВ «Кордон-2006» (код ЄДРПОУ 3431 6548) та ВАТ «Електрометалургій ний завод «Дніпроспецсталь і м. А.М.Кузьміна» (код ЄДРПОУ 00186536 ) за період з 01.12.2010 по 31.12.2010 від 21.03.2011 року №65/23/34407907 відповідно до яко го господарські операції за період з 01.12.2010 по 31.12.2010 щодо прода жу товарів ТОВ "Територіальн а металургійна компанія» на адресу підприємства - покуп ця ВАТ „Електрометалургійни й завод «Дніпроспецсаль» ім. . ОСОБА_6” фактично не здій снювалось. Перевіркою встано влено порушення ч. 5 ст. 203, ч.1,2 ст. 215, ст. 216, ЦК України в частині не додержання вимог зазначених статей в момент вчинення пра вочинів, які не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними по правоч инах, здійснених ТОВ «Терито ріальна металургійна компан ія» при формуванні ПЗ та ПК у перевіряємому періоді. В пор ушення ст. 662, 655 та 656 ЦК України фа кт передачі товарів (послуг) п о зазначеним правочинам ТОВ «Територіальна металургійн а компанія» не підтверджено. Крім того, встановлено відсу тність об' єктів оподаткува ння при придбанні товарів на суму ПДВ 370502,00 грн. та його прода жу на суму ПДВ 416667,00грн. у грудні 2010 року, які підпадають під виз начення ст. 3 Закону України За кону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року за №168/97-ВР (зі змінами та доповн еннями).

40) ТОВ "МЕТЕКС" (316376908270) на суму ПДВ 1 093767,71 грн. Згідно з даними Систе ми автоматизованого співста влення податкових зобов' яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів податк ова декларація з податку на д одану вартість з нульовими п оказниками не визнана як под аткова звітність. Податкові зобов' язання відсутні. Дире ктор виконує обов' язки бухг алтера.

41) ТОВ "Завод Прецизійних Спл авів і Металів" (317623505734) податкови й кредит грудня 2010 року сформо ваний по податковим накладни м листопада 2010 року на суму ПДВ 76946,33 грн. Згідно з даними Систем и автоматизованого співстав лення податкових зобов' яза нь та податкового кредиту у р озрізі контрагентів по ланцю гу постачання встановлено по стачальника ТОВ "Луганський Акумулятор-1" (312604712010) на суму ПДВ 76 937,40 грн. постачальником якого є ПАТ "Доіреа" (35989404612) на суму ПДВ 102899 ,80 грн., постачальником якого є ТОВ "СВС ГАРАНТ" (320715126556) на суму ПД В 76000,00 грн. Згідно податкової ін формації стан платника ТОВ "С ВС ГАРАНТ" 10 - запит на встано влення мiсцезнаходження (мiсц я проживання), податкова декл арація з податку на додану ва ртість за грудень 2010 року з не надана. Податкові зобов' яз ання відсутні. Директор вико нує обов' язки бухгалтера.

42) ТОВ "ПРОМТЕХМАШ" (320838104636) на сум у ПДВ 119 574,69 грн. На запит №1315/7/08-01 від 09.02.2011 року ДПІ у Жовтневому р-ні м. Дніпропетровська повідом ляє (відповідь №12856/7/23-610 від 24.03.2011) , що здійснити перевірку підп риємства не можливо, у зв' яз ку із тим, що ТОВ «Промтехмаш» місцезнаходження не встанов лено. Станом на дату подання і нформації підприємство ТОВ « Промтехмаш» обліковується з і станом 23 (22/03/2011) - місцезнаходж ення не встановлено. Згідно п одаткової інформації пода ткова декларація з податку н а додану вартість за грудень 2010 року з не визнана як податк ова звітність. Податкові зоб ов' язання відсутні.

43) ТОВ "МЕТАЛІНВЕСТ-ХХІ" (352818304032) н а суму ПДВ 3184271,53 грн. Згідно з дан ими Системи автоматизованог о співставлення податкових з обов' язань та податкового к редиту у розрізі контрагенті в по ланцюгу постачання вста новлено постачальників: ПП "В ікторія-2007" (349745204037) на суму ПДВ 2983584,02 грн. Згідно податкової інфор мації стан платника 3 - прий нято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну проц едуру), податкові зобов' яза ння відсутні. Згідно з подани м податковим розрахунком ком унального податку кількісни й склад працівників за базов ий податковий (звітний) періо д - 2 особи. Директор виконує обов' язки бухгалтера та є з асновником підприємства. Ста тутний фонд 500 грн. ТОВ "ДІКСІ-Д" (336116704634) на суму ПДВ 45706,42 грн. Згідно податкової інформації пода ткова декларація з податку н а додану вартість за грудень 2010 року з нульовими показника ми не визнана як податкова зв ітність. Податкові зобов' яз ання відсутні. Згідно з подан им податковим розрахунком ко мунального податку кількісн ий склад працівників за базо вий податковий (звітний) пері од - 3 особи. ТОВ "СВ-МЕТАЛ ГРУ П" (371342605676) на суму ПДВ 34945,71 грн., стан 23 - місцезнаходження не вста новлено, постачальником яког о є ТОВ "А.П.Х." (355001908302) на суму ПДВ 97094 ,39 грн., постачальником якого є ППІ "Метал-Приватсервіс Груп " (372976211238) на суму ПДВ 450943,37 грн., поста чальником якого є ПП "Авангар д Трейд" (368036808292) на суму ПДВ 902061,66 грн . Згідно податкової інформац ії стан платника 23 - місцезн аходження не встановлено, по даткові зобов' язання відсу тні. Згідно з поданим податко вим розрахунком комунальног о податку наймані працівники відсутні. Директор виконує о бов' язки бухгалтера та є за сновником підприємства. Стат утний фонд 5000 грн.

Відповідачем по справі под ано до суду додаткові поясне ння від 06.06.2011, згідно яких остан ній вказує, що в спірність сит уації полягає в суто правові й площині, а саме чи має позива ч право на бюджетне відшкоду вання ПДВ при наявності факт у відсутності надмірної спла ти ПДВ до бюджету в розумінні п. 1.8 Закону України «Про подат ок на додану вартість» та п. 14.1. 8. Податкового кодексу Україн и. Щодо факту товарності опер ації з придбання позивачем м еталобрухту відповідач не за перечує та не ставить під сум нів наявність усіх необхідни х первинних документів, що пі дтверджують реальне здійсне ння господарської операції. Також зазначає, що підставою для зменшення бюджетного ві дшкодування з ПДВ було не фак т наявності чи відсутності п ервинних документів, на підс таві яких здійснюється форму вання податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПД В, а наявність взагалі права н а бюджетне відшкодування.

Як зазначено Вищим адмініс тративним судом України в Ін формаційному листі від 20 липн я 2010 року №1112/11/13-10 «Проблемні пита ння застосування законодавс тва у справах за участю орган ів державної податкової служ би», процесуальна діяльність суду із встановлення обґрун тованості права платника под атку на податковий кредит та /або бюджетне відшкодування з податку на додану вартість повинна включати такі етапи : 1) встановлення факту здійсн ення господарської операції ; 2) становлення спеціальної по даткової правосуб' єктност і учасників господарської оп ерації; 3) встановлення зв' яз ку між фактом придбання това рів (послуг), спорудженням осн овних фондів, імпортом товар ів (послуг) і господарською ді яльністю платника податку. П ри цьому в обов' язковому по рядку необхідно досліджуват и наявність господарської ме ти при вчиненні відповідних дій платника податку; 4) встано влення дотримання платником податку спеціальних вимог щ одо документального підтвер дження сум податкового креди ту та/або бюджетного відшкод ування з податку на додану ва ртість.

Законом, що визначає платни ків податку на додану вартіс ть, об' єкти, базу та ставки оп одаткування, перелік неопода тковуваних та звільнених від оподаткування операцій, осо бливості оподаткування експ ортних та імпортних операцій , поняття податкової накладн ої, порядок обліку, звітуванн я та внесення податку до бюдж ету є Закон України «Про пода ток на додану вартість».

За приписами п. 1.3 ст. 1 Закону У країни «Про податок на додан у вартість» платник податку - це особі, яка згідно з цим З аконом зобов' язана здійсню вати утримання та внесення д о бюджету податку, що сплачує ться покупцем, або особа, яка і мпортує товари на митну тери торію України.

Пунктом 1.7 ст. 1 Закону Україн и «Про податок на додану варт ість» визначено, що податков их кредит - це сума на яку пла тник податку має право зменш ити податкове зобов' язання звітного періоду, що визначе на згідно з цим Законом.

Згідно пп. 7.4.1. п. 7.4 ст. 7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість» податкових кредит звітного періоду визначаєть ся із договірної (контрактно ї) вартості товарів (послуг) та складається із сум податків , нарахованих (сплачених) плат ником податку протягом звітн ого періоду у зв' язку з прид банням товарів (робіт, послуг , основних фондів) для подальш ого використання у межах гос подарської діяльності.

Відповідно до пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 За кону України «Про податок на додану вартість» датою вини кнення права на податковий к редит є дата здійснення перш ої з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунку плат ника податку в оплату товарі в (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товар ного чека) - в разі розрахунк ів з використанням кредитних дебетових карток або комерц ійних чеків;

- або дата отримання подат кової накладної, що засвідчу є факт придбання платником п одатку товарів (робіт, послуг ).

Як зазначено у пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 За кону України «Про податок на додану вартість» податкова накладна складається у момен т виникнення податкових зобо в'язань продавця у двох примі рниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю , копія залишається у продавц я товарів (робіт, послуг). Пода ткова накладна є звітним под атковим документом і одночас но розрахунковим документом . Податкова накладна виписує ться на кожну повну або частк ову поставку товарів (робіт, п ослуг).

Згідно з абз.1 пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість», не підлягаю ть включенню до складу подат кового кредиту суми сплачено го (нарахованого) податку у зв 'язку з придбанням товарів (по слуг), не підтверджені податк овими накладними чи митними деклараціями.

Суд зазначає, що вказана нор ма Закону містить імперативн у норму, тобто у разі, якщо у пл атника податку списані грошо ві кошти у якості оплати това ру (робіт, послуг) та/або йому в ідвантажено товари (послуги) , однак даний факт не підтверд жується податковою накладно ю, платник податку не має прав а на декларування податковог о кредиту.

Законом України «Про подат ок на додану вартість» перед бачено лише єдиний випадок н евключення до складу податко вого кредиту витрат по сплат і податку - це відсутність п одаткової накладної. Інших п ідстав для не включення до ск ладу податкового кредиту вит рат по сплаті податку на дода ну вартість даний Закон не пе редбачає.

При цьому абз. 2 пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 За кону України «Про податок на додану вартість» встановлен о, що платник податку несе від повідальність у вигляді фіна нсових санкцій, встановлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту , не підтверджену зазначеним и цим підпунктом документами , лише у разі коли на момент пе ревірки платника податку орг аном державної податкової сл ужби суми податку, попереднь о включені до складу податко вого кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами.

Як свідчать матеріали спра ви позивачем надані як до пер евірки, так і до суду податков і накладні та всі без винятку документи у підтвердження о плати товару.

Будь-яких зауважень щодо оф ормлення податкових накладн их та порушень вимог пп. 7.2.1 п. 7.2 с т. 7 Закону України «Про подато к на додану вартість» акт пер евірки не містить. Не міститя ться в акті перевірки й заува ження щодо оплати товару.

Згідно з пп. 7.2.8 п. 7.2 ст. 7 За кону України «Про податок на додану вартість» платники п одатку зобов'язані вести окр емий облік операцій з постав ки та придбання товарів (посл уг), які підлягають оподаткув анню цим податком. Зведені ре зультати такого обліку відоб ражаються у податкових декла раціях, форма і порядок запов нення яких визначаються відп овідно до закону. Платник под атку веде реєстр отриманих т а виданих податкових накладн их у документальному або еле ктронному вигляді за його ви бором, у якому зазначаються п орядковий номер податкової н акладної, дата її виписки (отр имання), загальна сума та сума нарахованого податку, а тако ж реєстраційний номер платни ка податку продавця, який над ав податкову накладну такому платнику податку. За наявнос ті оригіналу податкової накл адної не включення її до зазн аченого реєстру не є підстав ою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у та кій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку. В ак ті перевірки не зафіксовано порушень з боку позивача нав едених положень п. 7.2.8 п. 7.2 ст. 7 За кону України «Про податок на додану вартість».

Відсутність документально го підтвердження сплати пода тку на додану вартість попер едніми постачальниками у лан цюгу постачання товару не вп ливає на право позивача (поку пця) на віднесення до складу п одаткового кредиту сплачено го податку на додану вартіст ь при придбанні товару та зая влення до бюджетного відшкод ування від' ємного значення з податку на додану вартість , оскільки Закон України «Про податок на додану вартість» (у редакції, чинній на час фор мування спірного податковог о кредиту та заявлення суми д о бюджетного відшкодування) не ставив таке право платник а податку в залежність від от римання документального під твердження щодо належного ви конання усіма постачальника ми у ланцюгу постачання свої х податкових зобов' язань зі сплати ними сум податку.

Чинним законодавством Укр аїни на одну із сторін цивіль но-правової угоди - покупця товару (робіт, послуг), яка є пл атником податків, не покладе но обов' язку здійснення кон тролю за дотриманням усіма п остачальниками по ланцюгу по стачання вимог законодавств а щодо здійснення господарсь кої діяльності, сплати подат ку і в подальшому за можливі б удь-які неправомірні дії буд ь-кого з постачальників у лан цюгу постачання або через ві дсутність висновків зустріч них перевірок таких постачал ьників зазнавати певних нега тивних наслідків у вигляді п озбавлення права на податков ий кредит з податку на додану вартість, яке виникло в резул ьтаті сплати податку на дода ну вартість при придбанні то варів (робіт, послуг).

Відповідно до ст. 198 Податков ого кодексу України, право на віднесення сум податку до по даткового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а ) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі ї х ввезення на митну територі ю України) та послуг; б) придба ння (будівництво, спорудженн я, створення) необоротних акт ивів, у тому числі при їх ввезе нні на митну територію Украї ни (у тому числі у зв'язку з при дбанням та/або ввезенням так их активів як внесок до стату тного фонду та/або при переда чі таких активів на баланс пл атника податку, уповноважено го вести облік результатів с пільної діяльності); в) отрима ння послуг, наданих нерезиде нтом на митній території Укр аїни, та в разі отримання посл уг, місцем постачання яких є м итна територія України; г) вве зення необоротних активів на митну територію України за д оговорами оперативного або ф інансового лізингу. Датою ви никнення права платника пода тку на віднесення сум податк у до податкового кредиту вва жається: дата тієї події, що ві дбулася раніше: дата списанн я коштів з банківського раху нка платника податку на опла ту товарів/послуг; дата отрим ання платником податку товар ів/послуг, що підтверджено по датковою накладною.

Згідно п. 198.3 ст. 198 Податквого к одексу України, податковий к редит звітного періоду визна чається виходячи з договірно ї (контрактної) вартості това рів/послуг, але не вище рівня з вичайних цін, визначених від повідно до статті 39 цього Коде ксу, та складається з сум пода тків, нарахованих (сплачених ) платником податку за ставко ю, встановленою пунктом 193.1 ста тті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв 'язку з: придбанням або вигото вленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з ме тою їх подальшого використан ня в оподатковуваних операці ях у межах господарської дія льності платника податку; пр идбанням (будівництвом, спор удженням) основних фондів (ос новних засобів, у тому числі і нших необоротних матеріальн их активів та незавершених к апітальних інвестицій у необ оротні капітальні активи), у т ому числі при їх імпорті, з мет ою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльно сті платника податку. Право н а нарахування податкового кр едиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги т а основні фонди почали викор истовуватися в оподатковува них операціях у межах господ арської діяльності платника податку протягом звітного п одаткового періоду, а також в ід того, чи здійснював платни к податку оподатковувані опе рації протягом такого звітно го податкового періоду.

У чинному законодавстві Ук раїни відсутнє визначення по няття «добросовісний платни к податків». Так само законод авство не містить певних кри теріїв добросовісності плат ника податків. Водночас, слід визнати обґрунтованим засто сування на практиці цього пі дходу, оскільки подібне розм ежування платників податків дозволяє індивідуалізувати юридичну відповідальність о соби та забезпечити дотриман ня правопорядку у галузі опо даткування навіть за наявнос ті певних прогалин у законод австві. У разі, якщо дії платни ка податку свідчать про його добросовісність, а вчинені н им господарські операції не викликають сумніву у їх реал ьності та відповідності дійс ному економічному змісту, дл я підтвердження права на под атковий кредит та/або бюджет не відшкодування достатньо н аявності належним чином офор млених документів, зокрема, п одаткових накладних. Приклад ом подібного підходу Верховн ого Суду України є, зокрема, по станова від 9 вересня 2008 року.

На переконання суду, поруше ння юридичною особою-контраг ентом вимог законодавства пр о оподаткування не може приз водити до недійсності всіх у год, укладених з моменту держ авної реєстрації такої юриди чної особи до моменту виключ ення її з державного реєстру , та не позбавляє правового зн ачення видані за цими господ арськими операціями податко ві накладні.

Що стосується посилання ві дповідача на нікчемність уго д, зазначених а Акті перев ірки, суд дійшов висновку, що ї х зміст не суперечить актам ц ивільного законодавства; а в ідповідач не надав доказів, я кі б підтверджували, що зміст угоди не відповідає дійсним намірам сторін щодо набуття цивільних прав і обов' язкі в чи свідчить про намір сторі н ухилитися від оподаткуванн я доходів, отриманих внаслід ок виконання договору або пр иховування дійсного об' єкт у оподаткування, зменшення б ази оподаткування, створення штучних підстав для незакон ного відшкодування сум сплач ених податків за рахунок кош тів бюджету, отримання незак онних пільг з оподаткування тощо.

В податкових відносинах не може застосовуватися стаття 204 Цивільного Кодексу України , відповідно до якої правочин є правомірним, якщо його неді йсність прямо не встановлена законом або якщо він не визна ний судом недійсним. Не є обов ' язковою передумовою для ви знання контролюючими органа ми грошових зобов' язань виз нання недійсними (у тому числ і нікчемними) правочинів, які укладаються за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларував ся рух товарів чи послуг, ніби то придбаних останнім у тако му ланцюгу платником податку . При цьому відносини між учас никами попередніх ланцюгів п остачань товарів та послуг н е мають безпосереднього впли ву на факт реальності господ арської операції, вчиненої м іж останнім у ланцюгу постач ань платником податків та йо го безпосереднім контрагент ом.

Умовою для визнання недійс ним правочину, який суперечи ть інтересам держави та сусп ільства, є встановлення умис лу в діях осіб, що уклали такий правочин. При цьому носіями п ротиправного умислу юридичн их осіб-сторін такого правоч ину є посадові особи цих юрид ичних осіб. Відповідні обста вини повинні бути відображен і в мотивувальній частині су дового рішення про визнання недійсним правочину як таког о, що вчинений юридичними осо бами із завідомо суперечною інтересам держави та суспіль ства метою. Зокрема, слід уста новити персоналії посадових осіб, у яких виник умисел на в чинення протиправного право чину, зміст їх умислу, обстави ни, за яких такий умисел виник , тощо.

Обов' язковість установле ння умислу поширюється лише на визнання недійсними право чинів, вчинених із метою, що су перечить інтересам держави т а суспільства (частина третя статті 228 Цивільного кодексу України).

Відповідачем по справі не н адано жодних доказів, які сві дчили б про визнання укладен их угод недійсними в судовом у порядку.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 П одаткового кодексу України д ля цілей оподаткування платн ики податків зобов' язані ве сти облік доходів, витрат та і нших показників, пов' язаних з визначенням об' єктів опо даткування та/або податкових зобов' язань, на підставі пе рвинних документів, регістрі в бухгалтерського обліку, фі нансової звітності, інших до кументів, пов' язаних з обчи сленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передба чено законодавством. Платник ам податків забороняється фо рмування показників податко вої звітності, митних деклар ацій на підставі даних, не під тверджених документами, що в изначені абзацом першим цьог о пункту. Водночас статтею 1 За кону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Пр о бухгалтерський облік та фі нансову звітність в Україні» визначено, що первинний доку мент - це документ, який міст ить відомості про господарсь ку операцію та підтверджує ї ї здійснення.

Отже, будь-які документи (у т ому числі договори, накладні , рахунки тощо) мають силу перв инних документів лише в разі фактичного здійснення госпо дарської операції. Якщо ж фак тичного здійснення господар ської операції не було, відпо відні документи не можуть вв ажатися первинними документ ами для цілей ведення податк ового обліку навіть за наявн ості всіх формальних реквізи тів таких документів, що пере дбачені чинним законодавств ом. З урахуванням викладеног о, для підтвердження даних по даткового обліку можуть брат ися до уваги лише ті первинні документи, які складені в раз і фактичного здійснення госп одарської операції. Згідно з і статтею 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерськи й облік та фінансову звітніс ть в Україні» господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі а ктивів та зобов' язань, влас ному капіталі підприємства. Таким чином, визначальною оз накою господарської операці ї є те, що вона повинна спричин яти реальні зміни майнового стану платника податків. Вим ога щодо реальних змін майно вого стану платника податків як обов' язкова ознака госп одарської операції кореспон дує з нормами Податкового ко дексу України.

Так, згідно з пунктом 138.2 стат ті 138 Податкового кодексу Укра їни витрати, які враховуютьс я для визначення об' єкта оп одаткування, визнаються на п ідставі первинних документі в, що підтверджують здійснен ня платником податку витрат, обов' язковість ведення і з берігання яких передбачено п равилами ведення бухгалтерс ького обліку, та інших докуме нтів, встановлених розділом II цього Кодексу.

При цьому відповідно до під пункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 По даткового кодексу України не включаються до складу витра т витрати, не підтверджені ві дповідними розрахунковими, п латіжними та іншими первинни ми документами, обов' язкові сть ведення і зберігання яки х передбачена правилами веде ння бухгалтерського обліку т а нарахування податку.

Водночас відповідно до пун кту 198.3 статті 198 Податкового ко дексу України податковий кре дит звітного періоду визнача ється виходячи з договірної (контрактної) вартості товар ів/послуг, але не вище рівня зв ичайних цін, визначених відп овідно до статті 39 цього Кодек су, та складається з сум подат ків, нарахованих (сплачених) п латником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 стат ті 193 цього Кодексу, протягом т акого звітного періоду у зв' язку з: придбанням або вигото вленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з ме тою їх подальшого використан ня в оподатковуваних операці ях у межах господарської дія льності платника податку; пр идбанням (будівництвом, спор удженням) основних фондів (ос новних засобів, у тому числі і нших необоротних матеріальн их активів та незавершених к апітальних інвестицій у необ оротні капітальні активи), у т ому числі при їх імпорті, з мет ою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльно сті платника податку.

Тобто необхідною умовою дл я віднесення сплачених у цін і товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт при дбання товарів та послуг із м етою їх використання в госпо дарській діяльності. Таким ч ином, витрати для цілей визна чення об' єкта оподаткуванн я податком на прибуток, а тако ж податковий кредит для ціле й визначення об' єкта оподат кування податком на додану в артість мають бути фактично здійснені і підтверджені нал ежним чином складеними перви нними документами, що відобр ажають реальність господарс ької операції, яка є підставо ю для формування податкового обліку платника податків. Во дночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі, якщо придбані това ри чи послуги не призначені д ля використання у господарсь кій діяльності платника пода тку відповідні суми не можут ь включатися до складу витра т для цілей оподаткування по датком на прибуток або подат кового кредиту з податку на д одану вартість навіть за ная вності формально складених, але недостовірних документі в або сплати грошових коштів .

Відповідач по справі не зап еречує реальності здійсненн я господарських операцій пла тника податку, на підставі як их таким платником були сфор мовані дані податкового облі ку. При цьому на підтвердженн я даних податкового обліку п риймалися лише достовірні пе рвинні документи, які складе ні в результаті фактичного з дійснення господарської опе рації.

Частиною 2 ст. 71 КАС України з азначено, що в адміністратив них справах про протиправніс ть рішень, дій чи бездіяльнос ті суб'єкта владних повноваж ень обов'язок щодо доказуван ня правомірності свого рішен ня, дії чи бездіяльності покл адається на відповідача, якщ о він заперечує проти адміні стративного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС Укр аїни у справах щодо оскаржен ня рішень, дій чи бездіяльнос ті суб'єктів владних повнова жень адміністративні суди пе ревіряють, чи прийняті (вчине ні) вони: на підставі, у межах п овноважень та у спосіб, що пер едбачені Конституцією та зак онами України; з використанн ям повноваження з метою, з яко ю це повноваження надано; обґ рунтовано, тобто з урахуванн ям усіх обставин, що мають зна чення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (н еупереджено); добросовісно; р озсудливо; з дотриманням при нципу рівності перед законом , запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необх ідного балансу між будь-яким и несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (д ія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийнятт я рішення; своєчасно, тобто пр отягом розумного строку. Суд оцінивши докази по справі у ї х сукупності приходить до ви сновку, що відповідачем не до ведено обставини встановлен і в акті перевірки, не спросто вані як докази позивача, так і власно надана інформація.

Таким чином, суд вважає позо вні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задово ленню в повному обсязі.

Відповідно до приписів п. 4 с т. 94 КАС України, у справах, в як их позивачем є суб' єкт влад них повноважень, а відповіда чем - фізична чи юридична ос оба, судові витрати, здійснен і позивачем, з відповідача не стягуються.

Враховуючи наведене та кер уючись ст.ст. 11, 17, 94, 160, 163 КАС Україн и, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний по зов Публічного акціонерного товариства «Електрометалур гійний завод «Дніпроспецста ль» ім. А.М.Кузьміна до Спеціа лізованої Державної податко вої інспекції по роботі з вел икими платниками податків у м. Запоріжжі про визнання про типравними та скасування под аткових повідомлень-рішень - задовольнити в повному обся зі.

Визнати протиправни м та скасувати податкове пов ідомлення-рішення Спеціаліз ованої державної податкової інспекції по роботі з велики ми платниками податків у м. За поріжжі від 18.04.2011 №0000090801.

Визнати протиправним та скасувати податкове пові домлення-рішення Спеціалізо ваної державної податкової і нспекції по роботі з великим и платниками податків у м. Зап оріжжі від 18.04.2011 №0000080801.

Постанова суду першої інст анції, якщо інше не встановле но Кодексом адміністративно го судочинства України, наби рає законної сили після закі нчення строку подання апеляц ійної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скарг у не було подано.

Постанова може бути о скаржена в апеляційному поря дку до Дніпропетровського ап еляційного адміністративно го суду через Запорізький ок ружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний стро к з дня її проголошення, а в ра зі складення постанови у пов ному обсязі відповідно до ст атті 160 КАС України, або прийня ття постанови у письмовому п ровадженні - з дня отримання к опії постанови, апеляційної скарги з подачею її копії від повідно до кількості осіб, як і беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повно важень у випадках та порядку , передбачених частиною четв ертою статті 167 КАС України, бу ло повідомлено про можливіс ть отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, т о десятиденний строк на апел яційне оскарження постанов и суду обчислюється з наступ ного дня після закінчення п'я тиденного строку з моменту о тримання суб'єктом владних п овноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної скарги о дночасно надсилається особо ю, яка її подає, до суду апеляц ійної інстанції.

Суддя (підпис) К.М.Недашківська

Дата ухвалення рішення 08.06.2011
Оприлюднено 24.06.2011

Судовий реєстр по справі 2а-0870/2854/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.06.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 08.06.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.05.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.04.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-0870/2854/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону