Постанова
від 22.06.2011 по справі 26/5005/6750/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.11 р. Справа № 26/5005/6750/2011

Суддя господарського суд у Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового за сідання Зайцевій С.А.

за участю представників ст орін:

від кредитора: ОСОБА_1. - представник Новомосковсько ї ОДПІ, довіреність від 14.03.11р.;

від боржника: не з'явивс я.

розглянувши справу

за заявою Новомосковсь кої ОДПІ, м. Новомосковськ

до боржника приватного підприємства "Сезон-Плюс", м. Н овомосковськ, вул. Зіни Білої , 91.

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство приватного п ідприємства "Сезон-Плюс", м.Нов омосковськ, вул. Зіни Білої, 91 ( далі - боржник) порушено 26.05.11 ро ку за заявою кредитора відп овідно до процедури, передба ченої статтею 52 Закону Україн и "Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом" (далі - Зак он).

Підставою для звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі вказан о те, що боржник має перед кред итором безспірну заборгован ість по платежах до бюджету у розмірі 1365 грн., яка не сплачен а.

За даними кредитора боржни к не здійснює підприємницьку діяльність.

Представник боржника у суд ове засідання не з'явився, від зиву на заяву та витребувани х документів не подав.

Вивчивши матеріали справи , заслухавши пояснення предс тавника кредитора, господарс ький суд встановив наступне.

Згідно зі ст.52 Закону у разі , якщо громадянин-підприємец ь-боржник або керівні органи боржника-юридичної особи ві дсутні за її місцезнаходженн ям, або у разі ненадання боржн иком протягом року до органі в державної податкової служб и згідно із законодавством п одаткових декларацій, докуме нтів бухгалтерської звітнос ті, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсут ність підприємницької діяль ності боржника, заява про пор ушення справи про банкрутс тво відсутнього боржника мож е бути подана кредитором нез алежно від його вимог до борж ника та строку виконання зоб ов' язань.

Господарський суд у двотиж невий строк з дня винесення у хвали про порушення провадже ння у справі про банкрутство відсутнього боржника виноси ть постанову про визнання ві дсутнього боржника банкруто м, відкриває ліквідаційну пр оцедуру і призначає ліквідат ором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Заборгованість боржника перед кредитором підтверджу ється матеріалами справи, до казів її погашення боржником не надано.

Безспірні вимоги кредитор а до боржника на суму 1365 грн. пі дтверджуються виконавчим ли стом № 2-а-8992/09/0470 від 29.09.09р., що видани й Дніпропетровським окружни м адміністративним судом про стягнення з боржника на кори сть держави податкового борг у.

Неплатоспроможність боржн ика підтверджується постано вою ВДВС Новомосковського ра йонного управління юстиції в ід 18.11.2010р., згідно з якою виконав чий документ повернуто стягу вачу через відсутність у бор жника грошових коштів на рах унку та зареєстрованого за б оржником майна.

Доказом відсутності підпр иємницької діяльності боржн ика є той факт, що боржник з др угого кварталу 2008р. не надає зв ітності до податкового орган у.

На виконання функцій лікві датора ініціюючим кредиторо м запропоновано кандидатура арбітражного керуючого Кійк а Є.А., ліцензія серія АВ № НО МЕР_1 від 21.05.2009р., що надав згоду на призначення.

Враховуючи викладене, госп одарський суд прийшов до вис новку про необхідність визна ння боржника банкрутом, відк риття ліквідаційної процеду ри строком на 6 місяців, призна чення ліквідатором арбітраж ного керуючого Кійка Є.А., ліце нзія серія АВ № НОМЕР_1.

Ліквідатора слід зобов' я зати:

- вжити вичерпних захо дів щодо письмового повідомл ення про визнання відсутньог о боржника банкрутом господа рським судом всіх відомих йо му кредиторів відсутнього бо ржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатор у заяви з вимогами до банкрут а;

- розглянути питання щ одо опублікування відомосте й про визнання боржника банк рутом в друкованих засобах м асової інформації;

- вжити заходів, спрямо ваних на пошук, виявлення та п овернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

- у випадку виявлення м айна, його реалізацію та задо волення вимог кредиторів про вести з дотриманням положень ст.ст. 26-31 Закону.

Після завершення заходів л іквідаційної процедури лік відатор має подати на затвер дження до господарського суд у звіт ліквідатора та ліквід аційний баланс.

Виходячи із положень статт і 11-1 Закону України «Про держа вну податкову службу в Украї ні»копію цієї постанови напр авити до органу державної по даткової служби за місцезнах одженням банкрута для розгля ду питання щодо проведення п озапланової перевірки своє часності, достовірності, пов ноти нарахування та сплати п одатків та зборів (обов' язк ових платежів). Матеріали за р езультатами перевірки напра вити для долучення до справи про банкрутство.

Керуючись ст.ст. 22-32, 52 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, гос подарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати приватне підпри ємство "Сезон-Плюс", м. Новомос ковськ, вул. Зіни Білої, 91 код ЄД РПОУ 35782844 - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну про цедуру у справі строком на 6 мі сяців, до 23.12.11р.

Ліквідатором приватного п ідприємства "Сезон-Плюс", м. Но вомосковськ, вул. Зіни Білої, 9 1 призначити арбітражного ке руючого Кійка Є.А., ліцензія с ерія АВ № НОМЕР_1; ліцензій на адреса: АДРЕСА_1; поштов а адреса: АДРЕСА_2; ідентиф ікаційний номер НОМЕР_2.

Зобов' язати ліквідат ора:

- вжити вичерпних зах одів щодо письмового повідом лення про визнання відсутньо го боржника банкрутом господ арським судом всіх відомих й ому кредиторів відсутнього б оржника, які в місячний строк з дня одержання повідомленн я можуть направити ліквідато ру заяви з вимогами до банкру та;

- розглянути питання щ одо опублікування відомосте й про визнання боржника банк рутом в друкованих засобах м асової інформації;

- вжити заходів, спрямо ваних на пошук, виявлення та п овернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

- у випадку виявлення м айна, його реалізацію та задо волення вимог кредиторів про вести з дотриманням положень ст.ст. 26-31 Закону;

- після завершення зах одів ліквідаційної процеду ри подати на затвердження до господарського суду звіт лі квідатора та ліквідаційний б аланс.

Суддя Н.М. Ка мша

Дата ухвалення рішення22.06.2011
Оприлюднено29.06.2011

Судовий реєстр по справі —26/5005/6750/2011

Ухвала від 02.03.2012

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

Постанова від 26.06.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

Ухвала від 14.06.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

Ухвала від 14.06.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Камша Ніна Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні